Vadász- és Versenylap 34. évfolyam, 1890

Tw '•T— ——---—• TARTALOM-JECYZÉK. — г VADÁSZ és VERSENYLAP 1890. Ш HARMINCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOSOK : 3014 SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ES PULAY KORNÉL, FELELŐS SZERKESZTŐ : PULAY KORNÉL I. Telivérek és versenyek. 1. Hivatalos. Egyleti, versenyügyek. A ' Magyar Lovaregylet és Jockey-Club f. «Oesterreich» által javaslatba hozott versenyszabályok. (Mellékletül a «Vadász- és Versenylap» 21. számához.) A «Magyar Lovaregylet» május havi köz­gyűlésében és választmányi ülésében hozott határozatokról ... ._ 234 Totalisateur-szabályok ... 331 Fogadási szabályok ... 332 A fogadási szabályok 28 §-ának módosítása 528 Gróf Károlyi Gyula emléke a «Magyar Lovar­eg ylet»-nél 536 Jegyzőkönyv a «Magyar Lovaregylet rendkívüli választmányi gyűléséről 1890. nov. 24-én Az Orsz. lótenyésztési alap jövedelmet kezelő kilenczes bizottmány nov. 28. gyűléséről 536 Törlések az 1891 évi Szt.-István-dijra 568 A Magyar Lovaregylet ujonan választott választ­mányi tagjai az 1891., 1892. és 1893. évekre. 556 2. .Nevezések és föltételek a belföldi versenyekre 65 74 84 133 Szent-István-dij versenyföltételei 1891-re Debreczeni lóversenyek föltételei Bécsi Jubileum Preis nevezései... ... .. ... Debreczeni lóversenyek nevezései. ... l'rlovasok szövetkezetének versenyföllételei Kaposvárott.. . _ ... 219 Nagyváradi lóversenyek programmja 237 Ntvezések az Urlovasok szövetkezetének ver­senyeihez Szomajomban... ... ... ... ... 262 Nevezések a pardubitzi nagy akad. versenyre 335 Nevezések a tatai versenyekre.. 363 Nevezések a nagyváradi lóversenyekre 395 Bécsi októberi versenyek programmja 445 Versenvföltételei a bécsi Henekel-Memorialnek 1891-re .. ... 488 Czinkotai versenyföltételek.. . 494 Nevezések az 1892. év prágai versenyekre... 513 Nevezések 1891-re a budapesti tavaszi mee­tingre : Gr. Károlyi Gyula emlékversenye 565 Nevezések a budapesti 1892-diki rneetingre : Egyesitett nemzeti és hazafi-dij, Kanczadij 566 Nevezések az 1892 budapesti őszi rneetingre : St. Leger, Szt. László-dij 566 Né vezések az 1894. budapesti versenyekre : Iva­dékverseny ... ... 567 Nevezések az 1891-iki bécsi versenyekre ... 56(j Nevezések az 1892-ikki bécsi versenyekre ... 571 3. Értekezések és ismertetések. A Magyar Lovaregylet és czélja (S. J. F.) ... Telivér-anyagunk szaporodása és befolyása az orsz. lótenyésztésre (S. J. F.) 2l Visszatekintés az 1889. évi lóversenyekre 17, 26, 34, 50 A lovak orrvérzéséről 50 Apaméneink eredményei 1889-ben 58 Az 1890. évi budapesti propositiókról 2 Az 1890. évi bécsi propositiókról .. 26 Néhány szó a debieczeni lóverseny prop ositiók előtt (br. Podmaniczky G.) ... ... ... ... 42 Versenyügyünk az angol viszonyok világítá­sában — 65. 74 Észrevételek a 'Néhány szó a debreczeni ló­versenypropositiók előtt»czikkre (ChernelGy.) 75 A gyakorló-terekről ... ... 76, 98 A totalisateurről 82, 90 A harmadik Szt-lstván-dij 83 Észrevételek a debreczeni lóversenyek feltéte­leinek kiírásáról (Ehgeszer J.) ... ... ... 91 A training harmadik időszaka (Mutatv. Bányafi Fr. lótenyésztési müvéből) ... A PrzedswitHandicapről... ... 92 A tippekről ... Fogadásokról Elmélkedés a bécsi tavaszi versenyekről... Urlovasok szövetkezetének alapszabályai ... A Kancza-dijról ... A Választmányi dij A 10.000 frankos .nllamdijról A Derbyről 227. 235. Telivérlovak kora, hajdan és most Versenyügyünk... Kétéveseink (Fidibus) ... ... ... ... Uj proposiliók A sport-irodákról A Szent-István-dij A Handicapekről ... Vidéki uj versenytér Charibert A l'avoriteok sorsa 1890-ben (Fidibus) ... Az augusztus 4-diki nevezésekhez ... A Szt-István nagv díjról ... A 300 frtos tiszteletdíj ... Budapesti dij El Dorado Goos-féle táblázat . A Freudenau árviz alatt.(S J. F.) A nagyváradi versenypálya A «Nemzetközi dij» A «Csikó-dija Magas osztályú apalovak ... ... ... Merry Andrew... .. .. ... Angliából behozott lovak A statisztikához... Telivér - nemzedékek .. _. A czinkotai urlovas-versenyek (S. J.F.) Galaor ismertetése .. 521, Támadás Stuttgartból ... Derby-classis Oaks-classis ... ... A Magyar Lovaregylet Ítélete ... ... ... Eleonora-udvar A Hippologische Revue ... ... ... ... ... A deczember 15-diki nevezésekről ... ... Győri pálya 92 123 106 107 123 137 191 200 212 241 249 282 282 290 290 306 314 315 315 316 333 348 356 364 365 388 394 422 455 460 467 475 494 502 513 520 548 523 528 536 537 548 568 556 556 4. Idomitás alatti lovak. Tatai, káposztás - megyeri, keszthelyi, tnarcheggi, szeritmártoni, mesztegnyei stb. idomitóintézetekben idomított lovak jegyzéke az év elején majdnem min­denik számban. 5. Tudósítások a belföldi versenyekről. Bécsi tavaszi vers. i. napja (Przedswit-Hdcp.) « « « 2. « (Prater-Preis) ... « « « 3. « (Frühlings-Ren.) « « « 4. « (Kisbér-Rennen) (Lusthaus-Ren)... (Trial-Stakes) (Bálvány-Hand.) (Zsupán-Rennen) (Fenék-Rennen)... (Kincsem-Handcp, « « « o. « « « 6. « « « 7. « « « 8. « « « 9. « « « 10. St. Leopoldspreis) Béesi nyári vers. 1. napja (Cambuscan-Ren 2. « (Tartar-R. Vinea-R.) 3. « (Pr. d. Jockey-Club) 4. « (Parsifal-Hdcp.) .. 5. « (Buccaneer-Rennen) 6. « (Oesterr. Stutenpr., Gr. Wiener Steepl.) 130 134 136 145 151 156 157 163 174 180 180 237 242 246 247 255 Bécsi nyári vers. 7. napja (5000 frtos államd.) « « « 8. « (Taurus-Handicap) « « « 9. « (Vederemo-Rennen, Stadlau-Steepl.) ... Bécsi szept. vers. 1. napja (Rajta-Ra,jta-R.) ... « « « 2. « (Verneuil- Handic.) « « « 3. « (Jubilläums-Preis) « « « 4. « ( Wiener Critérium) Bécsi októb. vers. 1. napja (Államdij. Craig Millar-Handicap).. « « « 2. « (Prado-Preis).. « « « 3. « (Gros. Herbst-R. « « « 4. « (Gr. Freudenauer-H.) « « « 5. « (Austria-Preis) ... « « « 6. « (Királyné-Handic. Névtelen-Hürdenr.) « « « 7. « (Ahonncnt-Hdrp.l « « « 8. « (Pitv the Bliiid-R. Gr. Abschieds-Hd» Prágai versenyek 1. napja (Államdij 3000 frt) « « 2 «' (Államdij 2400 frt) « « 3. « ( Kladruber-Preis.)... Debreczeni lóversenyek 1. és 2. napja... 164, Budapesti tavaszi vers. 1. napja (Egyesitett Nemzeti-Hazafi-dij ... ... ... Budapesti tavaszi vers. 2. n. (Asszonyságok d.) Budapesti tavaszi vers. 3. napja (Kancza-dij, Tavaszi kísérleti verseny) ... ... ... Budapesti tavaszi vers. 4. n. (Választm. diji Budapesti tavaszi vers. 5. napja (Állvány-dij. br. Wenckheim Béla emlékverseny) ... ... Budapesti tavaszi versenyek 6. napja (1000 frtos államdij. Szt. Gellért-Handicap) ... ... Budapesti tavaszi vers. 7. napja (Zár-Hdcp. Budapesti aug. vers. 1. napja (Omnium, Államd.) « (Nyári Handicap) « (Szt. lstván-dij) ... « (Elnöki d;j) « (Budapesti dij) ... « (Augusztusi Hdcp) napja (Hatvani dij) 2 « « « 3. « « « 4. « « « 5. « « « 6. Budapesti őszi vers. 1. « « « 2. (Totalisa teur-Hd.) « « « 3. « (St. Leger) « « « 4. « (Pr. of Wales-Hd.) « « « 5. « (Kétév. n. Hand.) « « « 6. « (Nemzetközi dij) « « « 7. « (Csikóvers. Oszi (kisérl. vers.) ... « « « 8. « Okt. Handicap. Oszi kanczadij) Pozsonyi tavaszi versenyek 1. és 2. napja 213. Urlovasok szövetk. versenye Szomajomban Lernbergi versenyek.. ... 291. Czeglédi lóversenyek ... Tatai lóversenyek ... ... ... ... ... ... Soproni versenyek 1, és 2. napja... ... ... Nagyváradi lóversenyek ... Pardubitzi versenyek ... ... ... ... ... Czinkotai versenyek ... ... ... Ii. Körültekintés. Prága és Pardubitz ... ... ... Angliában vagy Francziaorszáyban vegyünk-e apalovakat ? — ... Urlovasok szövetkezete ... ... A bécsi legfőbb «katonai lovaglási tanítókat képző intézetről ... ... ... ... ... ... A horvát-szlavonországi lótenyésztésről A «Campagne-Reiter-Gesellschaft» díjlovaglása A welbecki ménesről (Anglia) A római Derby Turf-reformok .. ... ... ... A lefolyt versenyév pénzügyi kimutatása 256 263 267 408 409 416 417 475 479 487 488 495 5"3 504 504 504 136 137 157 173 185 190 199 206 210 218 344 346 354 362 370 371 422 430 43 < 442 450 458 466 473 223 284 292 335 378 388 425 505 520 51 51 66 66 91 99 107 .171 298 529 С ( 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom