Vadász- és Versenylap 33. évfolyam, 1889

1889-12-20 / 73. szám

YADASZ- ÉS VERSENY-LAP 1889 deczember 20 Vnia lovak melyek csapén csak а Staatspreisban. Becsi Criteriumban vagy Trial Stakesbeu vaiiuak nevezve, a kővetkezők : Ntaatspreis. 5000 frt 2l>(>> méter, (ir Andrássv Géza p к Chices. Ugyanaz sea к Roulette. Col Anthony p к Ma и si. Mr M. О. Brabant p к Man of Наг. Gr. Esterházy Miklós p rn Hermann. Gr Festetics TassiU» p к Fairy. Gr. Ib го kel Hugó sga к Liselotte. Ugyanaz sp к Micsoda Gr. Karol vi István sga к Szüzleány. G r. Kinsk. Rudolf sya к Yemeni»—Tallér. Keiner Miklós sga к Zona. Péchy Andor p к Kaczér Schindler László sya m Cognac— Brigantine. II Traultmansilorf Kár. p rn Goldschmidt. Hr. I chtritz Zsigmond sya m Doncaster— Gontremine. Ugyanaz /» m Waisenknabe—Callu. Wackerow Károly иг p m Babonás. Bécsi Critérium Gr. Amir G eza p ( h ice s. Col. Anthony stp к Liebchen. Ugyanaz p к Mausi. U.av. Ces. Bertone s к Pamela. Mr. M. D. Bra bald p к Man of War Harkányi Andpfi itrxr к Szitakötő. Gr. Henckel Hugó stp к Micsoda. Ugyanaz stp к Vicomtesse. Ketzer Miklós ur sga к Zona. (ir. Kinskv Rudolf sya к Verneuil—Tallér. Mr. I. Reeves sga к Peticoat- Schindler László ur sga m Cognac— Brigantine. Spiekermann sga к Miss Kent. ( i г. Stubenberg József sga к Tableau Hg. Trauttmansdorf Károly p к Goldschmidt. Hr. Üchtritz Zsigmond p к Lady Marden. Trial Stakes. Gr. Andrássy Géza p к Chices. Ugyanaz s к Ronlette. Col. Antony p к Mausi. Gr. Festetics Tassilo p к Fairy. Ugyanaz p к Misteriöse. Harkányi Andor ur s к Szitakötő. Gr. Henkel Hugó s к Heroine. Ugyanaz sip к Micsoda. Gr. Károlyi István stp к .Millerjung—Darlice. Ugyanaz s к Szűzleány. Ketzer Miklós ur sga к Zona. Gr. Kinsky Hud. sga к Verneuil Tallér. Ohlsrbläger 0. ur о к Trachenberg—Nemesis. Schindler l„ ur sga m Cognac —Brigantine. (ir. Stubenberg I. ur sga к Tableau. Hg. Trauttmansdorff К. p m Goldschmidt. Br. Üchtritz Zsigmond p m Waisenknabe— Callu. Gyepérdeküek. Az oszlrák .lockey-Club legközelébb gróf Szécsén Miklósi harmadosztályú tagjává vá­lasztotta meg. Legközelebb a következő versenyszinek lettek bejelentve : Ochocki Szaniszló lovag ur versenyszinei : sötétkék fehér ujj és sapka. MENES- ES (tYEPUJDONSÁGOK. A Losonczy Istrán és Balogh Kálmán-lék szövetkezet telivér kanczái az 1890-dik fedezte­tési saisonra következőleg osztattak be : Kisbérre 11 drb. Vineához Imperial és Jane-Shore. Stronzianhoz La Marjolaine. Kegyúrhoz Boa. Brigantine, In Flagranti. Hippona. Emi és Valentine. Elnevezések. Hg Auersperg Ferencz sga m ell. 1889. Przeds­wit— Delphine, Challengetől, Prokop nevet nyert. Hg Auersperg Engelbert sga m elletett 1889. Ver­neuil— Celia. Buccaneertöl, Eggenburg nevet nyert. Béldi Tivadar ur sga к ell. 1889. Göndör-Sándor — Jó légy. Kisbér-öescsétől, Áldás nevet nyert. Egyedi A. ur p m ell. 1888. Gunnersbury— Cata- clysm, Lord Lyontól, Czimbalmos nevet nyert. Ugyanannak stp m ell. 1888. Lehetetlen-Ravens­wing, Pirattól, Lehel nevet nyert. Inkey István ur stp к ell.'1885. Molecomb— Betty Martin. Pales trotól, Baby nevet nyert. Ugyanannak stp к ell. 1889. Goliath— Neszes Carnivaltól. Miss Goliath nevet nyert. Muzsik Gyula ur sya к ell. 1889. Hazard—Böske Tanpiintól, Kis Juczi nevet nyert. Gr. Sztárav .Ián u s és szöv. stp ш ell 1887'decz. lH áii. Ercildoune— Mascotte iL. Forbidden Fruittól, Máskor nevet nyert. Gr. Wolanski Miklós sga к ell. Piroun—Irma Zlotolitytől, Podolanko nevet nyert. Ugyanannak /< к ell. 1889. Piorun—Aida. Zloto­Kvtöl, Hatka nevet nvert. VIZI-SPORT. A Neptun» budapesti evező egylet folyó évi deczember 17-én a Kedout dísz­termében tartotta meg rende- évi közgyűlé­séi ; a rendkívül gazdag évi jelentésről lapunk zárta miatt ezuttal nem emlékezhetünk meg; ez élénk közgyűlésről is csak annyit, hjgy Hieronymi Károly országgyül. képv. és az oszt.-magy. allamvaspálya-társaság igazgatója lelkesedés­sel egyhangúlag újra elnökké választott. — Alelnök lett Berger Ferencz ügyvéd, titkár Slellner László, szertárnok Kleiner Gyula, pénztárnok Pitzek .lános. Az egylet hiv. disz­egyenruhájául fehér kabát arany gombokkal és fehér kék sávos angol sapka választatott ; a közgyűlést ünnepélyes banquet fejezte be. Erről is legközelébb. Jules. JEG-SPORT. VEGYES. A «Budapesti Korcsolyázó-Egylet» mesterséges pályája. 7 — 8 fokú hidegben egész nap dideregve élvezzük a mesterséges jégpálya örömeit, a kis «Götz» jégmester, Stuller uj igazgató eré­lyes vezetése mellett éjjel-nappal talpon van, öntözteti, gyaluitatja és gummi talpú óriás lapátokkal simittatja a elipticus jégmezőt. 5—6 óra felé felgyúlnak a 400 gyertyafényü uj magnézium-féle lámpák, messze ellövellő ezüst sugaraikkal beragyogják a nehéz zúz­marától csillogó erdőkeretes ivező valczerező téli képet. A legbuzgóbb korcsolyázónők közül ez évben is elől kell emlitenem Lónyay grófnőt, Pscherer Katiczát, a Marschal és Grill nővé­reket, Karsay, Balogh, Turcsányi, Schwimmer, Horváth és Hupp kisasszonyokat. (Tér hiányá­ban legközelebb szabad leend folytatnom ?) Az «erösebb» nem közül a korcsolyázók néma királya Földváry Tibor, ifj. Lónyay gróf, Erlich, Pirovics, Gherny Lajos, báró Braunecker és Porzsolt testvérek, dr. Klein, dr. Dick, Taller, Nendvich Gusztáv, Oherolly János, Gyengő testvérek és a többi elsőrangú futó és valcze­rező. Legutóbb említem fel a «jég-apát» Rohon­czy Gidát, ki igazán büszke lehet Jackson Haynes-féle javított patentjére. (Teljes joggal keresztelhette «Cnlumbusnak».) Mily egyszerű és remek találmány ! Meg van fejtve a felcsatolható Jackson, a sark és a 8 milimeteres lalp ac-zél rekeszeibe beillesz­kedő korcsolya-aezélgombok két rózsa alakú lemeznek srófja által szilárdan összeköthetők és egy perez alatt ismét szétválaszthatok. A Bohonczy-féle « Columbus» Jacksonnek eddig el nem ért előnye : feltétlen könnyűsége, szilárd szerkezete és elegáns formájában rej­lik. Kíváncsian várjuk, hogy árra nézve is versenyezhetik-e a gráczi és remseidi Jackso­nekkel ? Es vájjon a Pirovics-féle hasonlóan uj .iacksen patent mennyiben mérkőzhelik vele ? Ha már a roppant hódítást tett Jackson­korcsolyáknál vagyok, tán megérdemelnénk egy kissé nagyobb felkötő - szobát ? Jeges krónikámat azzal zárom, hogy a Jacksonisták legerősebbjei jövő év január havá­ban le akarnak rándulni Székesfehérvárra, remélvén, hogy a koronázó város sportmanjei és bájos korcsolyázónői részéről legalább is egy puncspslélyre szivesen láttatnak. Jules. Lapunk legközelebbi karácsonyi i számában több nagybecsű értekezést hozunk, különösen pedig egyet Országos lótenyésztésünk mai állásáról, mely statistikai alapokon mutatja ennek folytonos emelke­dését. Egv másik czikkiink versenyügyünk haladásáról és telivé' anyagunk folytonos szaporulatáról hoz kimu­tást. E két czikk mintegy kiegészíti egymást, s a leg­fényesebben bizonyítja az angol versenyvér nagyban keresettségét és emelkedő befolyását hazai lótenyész­tésünkre azzal az adattal, hogy angolréiü mének circa 72506 kanczát fedeztek tavaly, mig az arabok 17848-at, a lipicziaiak 8178-at és a nóriak 2714 kanczái fedez­tek, tehát összesen csak mintegy harmadrészét az ország összes anyakanczáinak. Ezelőtt csak 10 évvel is még ez az arány megfordított volt. Vegyük, hogy azangolvérü mének által fedezett 725011 kanezától csak 40.000 csikót kapunk, s ezekből csak 30000 válik be 4éves korában tökéletesen — mint jó katona- és kocsis lónak, már ez egymaga (kb. 300 frtjávall mint­egy 10.000,000 (tiz millió) évenkinti értéket képez. Ekként az angolvér határozottan uralgóvá lett orszá­gos lótenyésztésünkben. Legközelebbi számunk, a karácsonyi szám, igen bő tartalmú : az angol lovas életből is tiibb érd^j kes illustratiót fog hozni ; mellékelve lesz az évi tartalomjegyzéke, ugy a budapesti és tatai 1890. évi® propositiók hiteles kiadmánya. E számra már előle­gesen is felhívjuk olvasóink figyelmét. Frohnen ur ménje Biró, mint utólag értesülünk, a legközelebbi saisonban még aligha fog fedezni. » * * « Versenylovaink formája 189(1. évre» czimü nélküiözbetlen turfkönyvünk már nyomás alatt van, a múlthoz képest előnyös kibővítéssel ; a jövő év elején meg fog jelenni csinos kötésben, ára 3 frt ; fel­kérjük olvasóinkat, hogy az előfizetéssel egyiitl. e hasznos könyvet is megrendelni és az arát beküldeni szíveskedjenek. * * A hamburgi Critérium nevezési zárlata folyó évi deczember 31-én lesz. A mennyiben eme 10000 márkás dijra ausztria-magyarországi kétévesek is pályázhat­nak, figyelmeztetjük rá az istállótiilajdonosokal. * * * Akadály versenylovak idomitására vagy takar­mánymesteri állásra vállalkozik egy szakértő fiatal ember, ki ily minőségben több előkelő versenyistálló­nál közmegelégedésre működött és jelenleg rendelke­zési állapotban van. Czime lapunk szerkesztőségénél megtudható. * * * A versenydijak világszerte emelkednek ; must Ausztráliában a Viktoria-CIub elhatározta, bogy a «Melbourne-Cup»-öt a világ legnagyobb versenydijává emeli; a dijat 10,000 fontra Írták ki és ehhez jönnek még a tétek és bánatok összegei, igy e dij bizonyo­san megfogja haladni a 15000 fontot, és ezzel elveszi az elsőséget az Eclipse-Stakes, és Prince of Wales. Stakes, Leicester 11,000 fontos angol nagy dijaktól. * * * Galamblövészet. Monacoban a galamblövészet idénye deczember 10-én nyilt meg. Tizennégyen pá­lyáztak a Megnyitási dijra, s azok közül Mr. Gholi- quet nyerte az első dijat, Mr. Woot a másodikat. A Poule d'Essai dija N. Clouetnek jutott. л • * * Németországban az. idén Ö83 urlovas ült nye­regbe. kik közül 220 érkezett be első helyen. * * * Geist Gyula ur apaméne «Hydromel», (Paulelle és több hasznos ló apja) közalébb kimúlt. j. * Németországban 153 oly akadályló voll, mely kétezer márkánál többet nyert. A Kómában május 18-á.u futandó 10001)0 lirás «Nagy dij» nevezési zárlata január 3-dika. Lapunk zártával értesültünk, hogy a «Szent­Lászlódij»-ra Németországban 21 nevezés történt. A graditzi ménes 4, gr. Halni 5, gróf Redern 5. báró Oppenheim 4 lovat neveztek, gr. Lehndorff, Éhrich és May urak egyet-egyet. A nevezettek közt van SI. Simonnak és Isonomynak is egy-egy ivadéka. Ez"k szerint már eddig ép annyi a nevezettek száma e nagy versenyben, mint az 1891-dikiT>écsi Derbyéi, s azonkivi.il jönnek még az olaszországi esetleges alá­írások. Laptulajdonosok : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS PULAYKORNÉL Felelős szerkesztő: PULAY KORNÉL. Pallas részvénytársaság nyomdája. Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom