Vadász- és Versenylap 33. évfolyam, 1889

1889-10-01 / 56. szám

1889 október 1. VADÁSZ- ÉE VERSENY-LAP 429 A föuri és előkelő körökből ott voltak : gr. Károlyi Gyula és neje, gr. Festetics T., gr. Károlyi Tibor, gr. Wencheim Dénes, gr. Andrássy Tivadar, br. Trautenberg Frigyes és neje, gr. Batthyány Elemér, gr. Apponyi Antal, br. Üchtritz Zs., Blaskovics Ernő, Bertalan és Blaskovics Elemér, br. Simonyi Lajos volt miniszter, gróf Szápáry István főispán, báró Edelsheim-Gyulay és fia, Odeschalchi hgnő, Beniczky Mártha, Rohonczy Gidáné, Lónyay comtesse, br. Inkey, ifj. gr. Károlyi, br. Piret, gr. Erdődy Károly, gr. Zichy István, gr Cziráky János, gr. Sztáray János, gr. Szápáry Iván és Péter, br. Podmaniczky Géza, Péchy Andor, Keczer Miklós, Berzeviczy, Schossberger N. br. Splényi Ödön, gr. Keglevich Béla főispán, Horváth János altábornagy, gr. Hadik Endre, és Sándor, br. Mecklenburg, báró Springer Gusztáv, Miklóssy Ferencz, Söllinger kapitány, Cséry Lajos, Chernel György, .Jakabfy Tódor, Phipps angol consul, Harkányi F., Harkányi Károly és Harkányi J., Hengenmüller. Halassy Pál huszár alezredes, Megyeri Krausz Lajos és neje, Zeicsek huszár tábornok, br. Cordie huszár főhadnagy, Illés huszár ezredes, Balog Lajos huszár főhadnagy, Horváth huszár fő­hadnagy, Fajta huszár kapitány, Rácz Béla huszár kapitány, Kövér Lajos, Reinle huszár főhadnagy, Kutschenbach huszár főhadnagy, Lázár huszár főhadnagy, Horthy huszár főhadn. gr. Bombelles huszárkapitány, gr. Stahrenberg huszár hadnagy, Kinert huszár főhadnagy, Viola Imre városi tanácsos, Toldy József városi főügyész, Scerbovszky Szaniszló Ltüzoltó fő­parancsnok, ifj. Ráth Károly, Mérő János és Géza, Kozma Ferencz miniszteri tanácsos, Lánczv és Kuranda bank-igazgatók, Hirsch S., Bródy Jmre, Bene huszár kapitány. Olav Lajos Sipőcz városi árvaszéki elnök, Tömöry Ede és neje, Sárkány János F'erenczné, Horváth Gizella, Kisbaári Kiss Ferencz, neje és leánya, Egerváry Gyuláné, Bossányiné, Bartal György, dr. Moreili. dr. Faikas László, Stern Lajos, Brachfeld Sándor, Dirsay László, Bisic Gyula, Warmann Richárd, Rácz ügyvéd, dr. Rosenberg Gyula, Losonczy, Cserny Lajos, Magyary Kál­mán, Magyar Lász'óné, Vadnay Károly képv. és neje, Vadnay Margit és leendő férje báró Gumoëns alezredes, Dózsa és neje, Landauer testvérek, Bogisich Árpád, Vuk Gyula és neje, Dirstay, Fischel Béla, Szkitra István, Streliczky, Lukács Gyula képviselő, Plathy, Luczenbacher osztálytanácsos, Benedikty és Porzsolt testvérek, Milassin ügyéd és leánya, Aichner Bérezi, Madarász Gyula, Téglássy I., Körtvélyesy, dr. Dusóczky Károly, Csatári testv., Wolf, Viczián, Aichner Béla, Mecséry, Nyesy, Hatschek és neje, Marietta Didio művésznő és Somossy igazgató stb. A nyitányul szolgált Gödöllői dij 1000 Írtjáért (1600 meter) csak háron ló állt ki a küzdelem terére, u. m. Bacchus, Rusnyák és Purzbichler. Hastings fia volt a fogadási piacz kedvencze, melyet «rá» odds-szal jegyeztek a bookmakerek, mig Rusnyák ellen 2:1, Purz­bichler ellen 3^:1 volt a kínálat. Sima start után Rusnyák ugrott el a ve­zetéssel, de csakhamar Purzbichler ragadta azt magához ; hátul Bacchus. Igy haladtak a nyerő oldalra karyarodásig, hol előbb Rusnyák, majd Bacchus fölment a vezetőhöz, mely itt már megelégelte a dicsőséget. A két másik most derékfutásban haladt befelé s a táv­oszloptól 30 meternyire ugy látszott, mintha Rusnyák kezében volna a verseny ; de ez a látszat csak futólagos volt: Bacchus a táv­oszlopnál, Busby fölhívására, előre ütötte a fejet s folyvást uralkodva a helyzeten, fél hosz­szal könnyen nyert a neki cédáit tizenhárom fontnyi teherkönyebbséggel.mig Purzbichler mint rossz harmadik érkezett be. A Kétévesek államdijiért (5000 frank) öt lovat nyergeltek föl. melyek közül a fogadási piacz nehezen tudott favoritét választani ; a pártolás Trésor és Puppenfee közt oszlott meg s még Small-cash irányt nyilvánult némi figye­lem ; Baka és DersfTy a mezőny outsiderei voltak. Jól sikerült start után Baka vállalkozott a kalauzolásra, Small-cash előtt, aztán Trésor következett, mögötte Puppenfee, hátul DersfTy. A nyerő oldalra érkezve Trésor fölment Small- cash mellé ; Baka megelégedve a vezetést, hát­rálót fujt s Trésor váltotta föl a vezetésben, Small-cash előtt, mely váltig igyekezett a Tán­zerin-kanczát lekötni; de buzgalmát nem ko­ronázta siker; Trésor biztosan haladt befelé s fél hoszszal könnyen nyert Bálvány fia ellen, mig ez, Puppenfeet csak egy fejjel verte meg a második helyért ; hátrább Baka. DersfTy már föltartva. A nièce de resistance a 4000 frtos Tota­lisateur­Handicap volt, melyért a legnagyobb mezőny e napon — hét ló állt ki a sorompóba. Titián, mely bécsi szép formája után jó emlékezetben maradt, daczára 62£ kilo top­vveightjének, a ring favoritja volt : kivüle Missyt. és Babonát vették még, 4-szeres illetőleg 5-szö­rös pénzért, mig a többi felé kevesebb figye­lem fordult ; Szt-Gál és Cabochon outsider­esélylyel indultak. Szépen sikerült inditás után jó paceben jelölte az utat Titian, de csakhamar Missy vette át a vezetést, Titian, Oroszlán, Cabo­chon, Szt-Gál, Pajzán és Babona előtt. — Az egyenes vonalra kanyarodásnál tömörült a mezőny. Itt Missynek elfogyott a lőpora s Oroszlán és Titian tűntek föl az élen. közvet­len mögöttök Pajzán. A távoszlopnál Smart, fölhiva ménjét, ez egy rush-sel fölment a me­zőny élére s biztosan kezében tartva a ver­senyt, három hoszszal könnyen aratta diadalát Oroszlán ellen, mely másfél hoszszal verte meg Titiant a második pénzért, aztán Missy, Szt-Gál, hátrább Cabochon, Babona föltartva. Az Eladóverseny-re öt lovat öltöztettek toilettebe. Vidor volt a főkedvencz, de Swist­nek és Garázdának is voltak pártolói. Sima start után Garázda vállalkozott a vezetésre, nyomában Gönczöl, aztán Vidor, hátrább Swist és Finally. Az egyenes vonalon Vidor fölment Gönczölhöz és derékfutásban haladt vele a még folyvást vezető Garázda mögött, mely még a távoszlopnál is nyerőnek látszott ; itt azonban Busby buzdítására Vidor fölment a kalauzhoz és rövid küzdelem után megfutva ettől, két hoszszal könnyen nyerte versenyét, mig Garázda két hoszszal előzte meg Gönczölt a második helyen, aztán Fmally, Swist. A 2800 meter távolságú Gátverseny-Han­dieap ért csak négy ló mérkőzött egymással. Gr. Starhenberg Pickpocket-je volt a mezőny­ben a főkedvencz s mellette még Kincstár részesült melegebb pártolásban ; Lieb és Csillám a fogadási körben el voltak hanyagolva. Jó start után Lieb kapott lábra legha­marabb, nyomában Csillám, aztán Kinstár. a hátvédben Pickpocket. A vízvezetéki torony alatt Pickpocket javítva helyzetén, fölment a vezetőhöz, mig Csillám mögöttük helyezkedett el. Az egyenes vonalra érve a mezőny, Lieb megadta magát s Pickpocket kalauzolt egész a távoszbpig, hol Csillám szépen előre nyo­mult s patkóit mutogatva a mezőnynek, har­madfél hoszszal biztosan nyerte versenyét Pickpocket ellen, mig Lieb három hosszal hátrább a harmadik helyen futott be Lieb előtt ; Kincstár föltartva utolsó. Az 1400 meter távú Welter-Handicap eldöntésére öt lovat nyergeltek föl. — Merlin volt a fogadók kedveltje ; Willich és Csillagom egyenlő pártolásban részesültek ; Jamaica és Moeros felé kevés figyelem irányult. Sima start után Merlin ugrott el a veze­téssel, nyomában Moeros. Willich, Jamaica, hátul Csillagom. E sorrend a távoszlopig nem igen változott : itt azonban Jamaica fölment Willichhel az élre s heves harezba merültek az elsőségért, melyet Jamaicának egy hosz­szal sikerült Willichtől elvitatni, mig Moeros egy fejhoszszal hátrább a harmadik helyen érkezett be Merlin és Csillagom előtt. A nap zárszáma a Lótenyésztő mezei gaz­dák versenye volt, melyért 6 ló állt ki a gyepre. Első lett a Balikó József győri lakos 4é sga mène Remény ; második a Balázs József buda­pesti lakos 5éves vasderes mène Csárdás, har­madik a Csikós József 4éves világos pej mène Livno, (mely pár év előtt a városligeti gyepen telivérekkel is mérkőzött, de persze siker nélkül.) Pozsonyi őszi lóversenyek 1889. Első nap. Csütörtök, szeptember 26-án. A kellemetlen esős idő daczára is meg­lehetős számmal jelent meg a turfkedvelő kö­zönség a versenyek megszemlélésére. Az udvart Frigyes és Oltó főherczegek és Dom Miguel braganzai herczeg képviselték. A ' nap hőse Royston Lord volt, ki háromszor érkezett be első helyen, bár az elsőben, keresztezés fotytán tett óvás miatt távoloztatott a lova. A futamok eredménye a következő : I. Megnyltó-sikverseny. 500 frt az elsőnek, 100 frt a másodiknak. 3éves és id lovaknak. 1600 meter. (17 aláirás.) Br. Dewitz О. 3é f к Helena 11. Prince Paris —Judith, Rothschildtól 66 kilo (2 к. le. vitt 68 kilo) Tulajd. 1 Gr. Kinsky R F. id sga h lrländer 70 kilo (bez. 2 kilo. eng. vitt 75 kilo) Tulajd. 2 Gr. Apponyi A. 3é sga к Nemesis 66 kilo (bez. 2 kilo le) Lord Royston 3 Totalisateur : 11:5. Helyrefogadások : 47:25 az elsőre, a másodikra nem volt tét. Nemezis, mely egy és háromnegyed hoszszal könnyen nyert, br. Dewitz által történt óvás folytán, keresztezés miatt distanceoltatott. s ez által Helena II. az első, lrländer pedig, mely rosz harmadik volt, a második helyre jutott. Versenyérték : 490 frt a győztesnek, 90 frt a másodiknak. II. Állvány-akadályverseny. 900 frt az elsőnek, 150 frt a másodiknak. 4é és id lovak. 4000 meter. (17 aláirás.) Gr. Esterházy Miklós 4é p h Legyen Ruperra —Lehet 75) kilo (bez. 2) kilo több) Lord Royston 1 Gr. Kinsky F. hadn. 4é p m Bachelier 75) к. (bez. 2) kilo több) Gr. Schenk főhdn. 2 Igálfy G. száz. id p к Peronella 73 kilo (bez. 2) kilo eng. vitt 76 kilo) Tulajd. 3 Engelhardt A. hadn. id p h Mars II. 78 kilo (bez. 2) kilo le) Dadányi főhdn. О Geist Gáspár ur 4é p m Békés (fv.) 70 kilo Merhai főhadn. 0 Totalisateur : 14:5. Helyrefogadások : 38:25 az elsőre, 35:25 a má­sodikra. Tiz hoszszal nagyon könnyen nyerve ; három hossz a második és harmadik közt. Mars II. és Békés föltartattak. " s Versenyérték : 880 a győztesnek, 130 frt a má­sodiknak. III. Eladó gátverseny. 500 frt az elsőnek, 100 frt a másodiknak. 2400 meter. (16 aláirás.) Jankovich Elemér ur 5é sga her. Lido Wenlock —La Gondola (1000 frt) 78 kilo (bez. 3 kilo eng. 2 kilo több) Lord Royston 1 Gr. Kinsky Zd. 3é f к Hogy-volt (1500 frt) 68 kilo Gr. Schenk főhdn. 2 Gr. Trauttmansdorff K. hadn. id sga m Atheist (1000 frt) 76 kilo (bez. 3 kilo eng.) Gr. Stahremberg E. hadn. 3 Strzgowski R. hadn. id p к Gilina (1003 frt) 73 kilo (bez. 6 kilo e.) Tulajdonos 4 Gr. Kinsky Rudolf Ferd. 4é sga her. Alphabet (1000 frt) 74 kilo (bez. 3 k. e) Tulajdonos 0 Rodakowski E. száz. 5é stp к Pamela II. (1000 frt) 76 kilo (bez. 4 к. e.) Tulajdonos О Bánat : 10 lóért. Totalisateur: 29:5. Helyrefogadások : 40:25 az elsőre, 40:25 a má­sodikra. Nagyon könnyen négy hoszszal nyerve ; ugyan­iiy táv a második és harmadik közt. Alphabet és Pamela Ii. föltartatott. A győztesre nem történt aján­lat. Lido idomárja hamis szinek miatt 5 frt birság­gal rovatott meg. Versenyérték : 490 frt a győztesnek, 90 frt a másodiknak, 110 frt a versenypénztárnak. IV. Öszí akadályverseny. Handicap. 1200 frt az elsőnek. 200 frt a másodiknak. 100 frt a harmadik­nak. 4800 meter. (21 aláirás.) Halasy P. honv. husz. alez. öé p m Don Perez Purple—Donna. Dainitól 80 k. Horthy fhd. 1 Br. Kotz Venczel ezr. és Sényi S. száz. 6é p h Elsőm 71 kilo (vitt 74 kilo) Merhai fhd. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom