Vadász- és Versenylap 33. évfolyam, 1889

3014 TARTALOM-JECYZÉK. VADÁSZ és VERSENYLAP 1889. HARMINCZHÀRM A DIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOSOK : f r SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ES PULAY KORNÉL FELELŐS SZERKESZTŐ : PULAY KORNÉL 54 90 427 245 802 371 I. Telivérek és versenyek. 1. Hivatalos. Egyleti és versenyügyek. A Magyar Lovaregylet rendkívüli közgyűlése, Rudolf trónörökös ö cs. к. fensége elhunyta miatt való részvétének, ö felségeik színe előtt leendő kifejezése tárgyában Bellegarde főudvarmesternek a Magyar Lovar­egylelhez intézeti köszönőlevele Stefánia özv. trónörökösné ő fensége nevében a részvél­nyilatkozatért és koszorúért ... Közlemény több lovaregyleti tag megválasz­tásáról *... ... ... ' ........ 238, Közlemény «Kritzi és Tóni v. Gombá»-nak a versenypályákról való eltiltásáról.. Versenylovaknak személyvonatokkal szállítása tárgyában . ... .. Kivonat a M. Lovaregylet aug. 13. választm. gyűléséből. (Istálló-épités és az 1890. évre 20,000 frlos dij kiírására vonatkozó határo­zat stb.) ... ... .. ... ... Az 1889 nov. hó 1-én zárandó versenyek föl­tételei. (1890-iki Választmányi dij, Í89l-iki Egyesitett Nemzeti-Hazafi-dij, Kanczadij, St.­Leger) .. ... ... ... ... .. ._ 470 Magyar Lovaregylet választmányi üléséről (okt. 11) kivonatok. (Az 1891. évi Csikódij eltör­léséről)... ... ... ... 470 A nov. hó 20-án tartott választm. és közgyű­lési határozatokból kivonatok. (Kölcsönköt­vények kisorsolása, az 1889. évi zárszám­adások átvizsgálása. Választmányi lagok meg­választása stb.)... ... . ... 522 2. Nevezések és föltételek a belföldi versenyekre. Az 1890. évi budapesti Csikóverseny nevezései Az 1892. évi budapesti Ivadékverseny nevezései Nevezések a budapesti 1890-iki Szt-István­dijra ... ... ... ... 90, Ivadékbejelentés az 1892. Ivadékversenyre Verseny föl tételek az 1890. évi Választmányi díjra ... ... ... . ... ... ... 347 Nevezési föltételek az 1890. bécsi Kritériumra, 1891. Trial-Stakes, ausztriai Derby, ausztv. kanczadij s 5000 fitos államdijakra ... 492 Nevezési feltételek a prágai l891-iki állam­dijra . ... ... ... .. . ... ... 492 Nevezések az 1890. évi Választmánvdijra, 1891. évi Egyesitett Nemzeti és Hazafi-díjra, kancza­dijra és St-Legeire 498 Nevezések az 1890. soproni Polgárdijra 508 Nevezések a prágai államdijra és Klacírubi-dijra 508 Versenyföltételek az 1891. Szt-László-dijra 530 Verseny föltételek az 1893. Ivadékversenyre 530 Törlések a Szent-István-dijra nevezettek közül 530 3. Értejíezések és ismertetések. Visszatekintés az 1888-ik évre ... . ... ... 5 Sweetbread uj törzsmén méretei ... ... , (i A sport és irodalma ... ... ... ... 0 A versenylovak vágtatása pillanatnyi fényképek után ... 13 A lovak mozgásban ... ... 23 A handicapek, bizonyos szempontból megvilá­gítva ... . ... ... ... 38 Hároméveseink érdemleges ismertetése .. 46, 54 Visszapillantás az utóbbi bécsi Derby-fogadá sokra 1883-tól 1888-ig ... ... ... ... 47 A bécsi Joekey-Club közgyűléséről 54 A «ring»-böl ... ... ... ... ... ... 63 Hároméveseink viszonyítva a németországi há­romévesekkel ... ... .. 74 Kisbéri telivér mének termékenysége ... ... 90 A «ring»-böl . ... ... ... 91, 114 Az influenzáról _ 99 A eacao-héj mint póttakarmány lovak számára 101 22 22 98 319 Rossz természetű lovak idomitásáról és elrom­lott lovak megjavításáról (ábrákkal) ._ . Pénzügyi reformok a nemzeti lovarda jövőjének érdekében ... ... .. Versenyanyagunk Kombinált fogadás ... ... ... Látogatás a monostori ménesben . . .. Húsvéti versenyek Bécsben.. ... ... ... ... Egy és inás, a debreczeni lóversenyekről (En­geszer József) ... ... Birói ítélet ... ... „ A kanczadij (Oaks) .. A poolról .. ... ... Támadás a .Magyar Lovaregylet ellen ... .. A bécsi Derbyről ... ... .. A lelivértenyésztésröl .. . 270, 278, Elörepillantás a német Derbyre A német Derby lefolyása ... Néhány szó az erdélyi lótenyésztésről (S.) . Trainirozási viszonyaink ... ... ... Telivér-árveresek (Elmefuttatás) ... ... A «Nyári Handicap« A monostori teli vér-ménes Az első Szt-István-dij ... A Szt-István-meeting Optikai csalódás (Ábrával)... A Szt-István-dij első lefutása . A 20.000 frtos dij 1890-re Tatai versenyek lefutása Bécs a budapesti totalisateurről .. ... I'rlovasok szövetkezetének alapítása A bécsi Jubileum-dij ... A budapesti St-Leger Derby-könyv ... ... ... ...... Tenyészanyag behozatala A budapesti Csikóverseny A budapesti utolsó öszi versenynap Szent-László-díj ... _. A bécsi öszi versenyekről A kétévesek öszi nagy vers. a Freudenauban Iluperra kimúlt ... ... .. .... Jobb kétéveseink A választmányi díjról A kocsiknak könnyűsége (Gr. Széchényi D.) A Szt-István-dij ... Hat láb és 10 s/ 4 hüvelvknyi magas ugrás két ló által... ... ... 4. Idomítás alatti lovak. Káposzlásmegyeri,keszthelyi, schönfeld-lassei stb. ido­mitö-intézelben idomított lovak jegyzéke az év elején majd minden számban. 5. Tudósítások a belföldi versenyekről. Bécsi tavaszi versenyek 1. napja (Przedswit-Han­dicap) ... ... ... ... Bécsi tavaszi vers. 2-dik napja (Praterpreis) Prágai versenyek (Államdijak, Kladrubi-dij stb.) Bécsi tavaszi versenyek 3-ik napja (Frühjahrs- Rennen) ... ... ... ... ... ... ._ Bécsi tavaszi versenyek 4-ik napja (Kisbér­Rennen) ... ... ... ... Bécsi tavaszi versenyek 5. napja (Wasserthurm­Rennen ; Trial-Stakes Woodman Steeplechase) Bécsi tavaszi versenyek 6-ik napja (Bálvány­Handicap) ... ... ... ... .. Prágai versenyek harmadik napja... ... . Debreczeni versenyek ... ... ... ... .. Bécsi tavaszi versenyek 7. napja (Lusthaus-R.) Bécsi tavaszi versenyek 8. napja (Fenék-R.) Bécsi tavaszi versenyek 9. napja (Zsupán-Ren­nen, Reichenau. Hürdenr.) Bécsi tavaszi vers. 10. napja (Kincsem-Hand. ; Prater-Steepleçh.) ... ­Budapesti tavaszi vers. 1. napja (Nemzeti-llazafi­dij) ­107 I24 131 151 151 158 172 191 199 211 219 246 286 270 278 280 294 302 310 312 319 328 329 356 372 380 387 408 420 428 441 417 451 451 456 463 470 514 514 522 523 530 542 145 145 146 152 160 166 167 167 170 172 178 185 186 189 Pozsonyi versenyek 1-sö és 2. napja ... ... Budapesti tavaszi vers. 2. napja (Asszonys. dija) ... .. ... ... ... ... Budapesti tavaszi vers. 3. napja (Oaks, tavaszi kísérleti v., Állvány-di) ... ... Budapesti tavaszi vers. 4. napja (Nyilv. handi- cap ; Ruperradij, Államd. ; Import-dij) Budapesti tavaszi vers. 5. napja (Wenckheim B. emlékvers. Allamdij 5000 frank) ... .. Budapesti tav. vers. 6. napja (Allamdij 10,000 frt; Szt-Gellért-handicap) .. ... Budapesti tav. versenyek 7. napja (Zár-handi­cap ; Fóthi-dij ; Városiig, akadv.) ... ... ... Bécsi nyári versenyek 1. napja (Cambuscan­Rennen) ... — Bécsi nyári versenyek 2. napja (Vinea-R. ; Armee-Steeplech.) ... ... ... ... ... Bécsi nyári versenyek 3. napja (Parsifal-H. : Jugend-Steeplechase) ... ... .. Becsi nyári versenyek 4. napja (Derbi/ ; Lust­haus-Steeplechase) Bécsi nyári versenyek 5. napja (Oaks, Gr. Wiener Steeplechase) ... ... ... ... ... Bécsi nyári versenyek 6. napja (Buccaneer-R.) Bécsi nvári versenyek 7. napja (Kanczák kíséri. vers. ; Allamdij 5000 frt)... Bécsi nyári versenyek 8. napja (Taurus-Hand. ; Kont-gátverseny) ... ... ... ... ... Bécsi nyári versenyek 9. napja (Rajta-Rajta­verseny; Stadlau-Steeplech.)... Lembergi versenyek három napja ... ... Budapesti augusztusi versenyek 1. napja (2 é. Omnium; 3000 fr. Államdij) . Budapesti augusztusi versenyek 2. napja (Nyári Hand.) ... ... ... Budapesti augusztusi versenyek 3. napja Szt­István-dij) ... ... ... ... ... . Budapesti augusztusi versenyek 4. napja (El­nöki dij) ... ... ... ... -­Budapesti augusztusi versenyek 5-dik napja (Buda/), dij) Tatai versenyek : (Komárommegyei-, Esterházy-, Tóvárosi-Hand., Remeteség-dij) Soproni versenyek I. napja (Kanczadij. Enzes­feld-dij)... ... ... ... ... ... — Soproni versenyek 2. napja. (Esterházy-Széchenvi dij, Dunántuli-dij, Államdij, Nagy gátv.) Bécsi szept. versenyek I. napja (Gr. Freudenauer­Handie.) — -­Bécsi szept. vers. 2. napja (Wiener Critérium) « 3. « (Nil-Resperandum-R. Bécsi Bécsi « « 4. Bécsi « « 5. Bécsi « « 6. Bécsi « « 7. Bécsi « « 8. Stakes):. ... ... Budapesti öszi vers. (5000 frt Államd.) .. (Gr. Wiener Handic.) (Verneuil-Handic.) (Amaranthus-R.) (Jubileumspreis ; Trial­I. napja (Kétévesek állam­dija ; Totalisateur-Hand.)... „... Pozsonyi öszi vers. 1. napja (Oszi akad.-vers.) Budapesti öszi vers. 2. napja (Hatvani-dij) Pozsonyi szept. lóversenyek 2. napja (Totalis.­gátv.) ... ... ... --• ­Budapesti öszi vers. 3. n. (Prince of Wales-Ii.; Rákosi ak.-vers.) Budapesti öszi vers. 4 n. (Két évesek nagy handic.) ... ... -- ... --- --­Budapesti őszi vers. 5 n. (Nemzetközi dij; Két­évesek államdija) - --- --- ... Budapesti öszi vers. 6 n. (Csikóvers., Oszi kí­sérleti verseny) . „ Budapesti öszi vers. 7. n. (Őszi kanczadij); Ok­tóberi Handic.)... ... ... : Bécsi okt. versenyek 1. n. (Öszi hadser, ak.-v.) Bécsi « « 2. n. (Grosses Herbstren- nen, Október-Stepl.) ... _ 479 192 197 201 209 213 217 225 234 239 240 246 251 251 258 263 264 287 338 346 354 361 370 378 388 389 396 397 397 403 407 408 414 422 426 429 433 436 438 446 450 454 462 469

Next

/
Oldalképek
Tartalom