Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 1887

1887-03-24 / 12. szám

108 kidűlő Lady Golightly helyébe felment, Kincsem vagy 6 hoszszal utána volt. Igaz, hogy Madden ekkor elkezdett vele menni, de Pageant lovasa, Cannon is felhívta ezt; s a két ló repült be­felé Már a lávoszlophoz közeledtek és Pageant még mindig elől volt. — Mi magyarok szorult szívvel néztük a küzdelmet ; itt-ott egy­egy angol farmer hangja hallatszott : «Pageant will won !» — Egyszerre alig 100 meternyire a nyerőponttól Madden sarkantyúba kapta a kanczát, s az 4—5 hatalmas szökéssel elre­pülve Pageant mellett — oly nagyszerű stv­lusban nyert, hogy az egész nézőség tombolt örömében. Kincsem ekkor átalános bámulat tárgya lett, s kéz alatt 10000 font sterlinget aján­lottak érte. Blaskovics ur azonban nem adta ; aztán Falmouth lord egy 10000 font értékű matchet ajánlott föl Blaskovics urnák, melyet a kancza Silvioval lett volna megfutandó, mi csak a miatt maradt el, mert a versenyhelyre nézve nem tudtak megegyezni. Kincsem nem sokáig nyughatott babérjain. Nevezve volt a deauvillei Nagg dijra s e kö­telezettségének is meg kellett felelnie. Aug. 18-án már Dauvilleben indulva, ép oly köny­nyen nyerte versenyét, mint Goodwoodban, Fontainebleau, Gift és öt más versenyfele ellen. — Szeptember 3-án már Badenbaden gyepén a Nagy-dijcrt kellett a kanczának in­dulnia. Oly rövid idő állt idomárjának rendel­kezésére, hogy rendes reggeli galopjait sem vé­geztethette vele kellően. Kincsemet itt már tiz fonttal rosszabbnak tartották, mint a minő volt Goodwoodban, mert a vasúti utazások megviselték. Prince Giles !.. gróf Henckel mène ellenben kitűnő condióban jelent meg, hogy a kanczával sorompóba lópjen. A mély talaj is előnyösnek látszott az erőteljes ménre nézve, s igy történt, hogy a küzdelem holt versenynyel végződött e két ló közt. A dij megosztásáról Blaskovics ur hallani sem akart, a kancza dicsőségén semmi homályt nem akart látni s igy döntő versenyre került a sor. Itt mutatta meg Kincsem az ő bámulatos szí­vósságát. A 3200 meteres versenyt még aznap újra megfutva, ellenfelét ezúttal öt hoszszal könnyen verte meg. A kancza jó hírneve meg volt mentve — győzhetetlen maradt. Mindamaz óriási erőfeszítések mellett, melyeknek Kincsem öt hét alatt ki volt téve, szeptember végén ismét annyira magához tért, hogy mint négyéves, még három versenyt nyert meg s ez évi jövedelme 30872 1/ 2 forint, 21600 márka s 19400 frank volt. * * Ötéves korában Kincsem csakis a belföldi és német pályákra szorítkozott. Belföldön elő­ször is hat versenyt nyert meg, s aztán Ber­lin, Majnai Frankfurt és Badenbaden gyepeit lá­togatta meg. Itt Künstlerinnel, a legjobb német 3évessel kellett találkoznia, mely kevéssel az előtt az Észak-német Derbyt nyerte meg. Künstlerin lovasa Madden volt, ki Kincsemet előbb 42-szer vezényelte győzelemre, s e jockey esküt tett rá, hogy kanezája a győzhetetlen Kincsemet meg fogja verni. Mikor Kincsem lovasát már lemázsálták, egy istállófiu Hespet arról értesité, hogy Wainwrightot megveszte­gették, s Mr. Hesp az utolsó pillanatban kere­sett más .jockeyt s Busbyt ültette a nyeregbe ; Busby soha sem lovagolta Kincsemet s igy kizárólag csak a nyert utasítás szerint vezényel­hette a győzhetetlen kanczát. Mindamellett is háromnegyed hoszszal Waternimph leányáé lett a győzelem. Wainwright ártatlansága aztán kiderült. Az egész gyanúra az szolgáltatott okot, hogy egy idegen istállófiuval néhány szót váltott. Miután Kincsem ekkép Németország leg­nagyobb diját harmadszor vitte haza, itthon még három versenyt nyert, s ekkor visszavo­nult páratlan dicsőségével a turfról, melyre többé nem lépett ki. — Az 1880-diki évre néhány versenyre kötelezve volt ugyan, midőn hirtelen az a hír keringett, hogy Kincsem oly sérülést kapott, mely képtelenné tette a to­vábbi versenyzésekre. Hogy történt e sérülés, soha sem lehetett kipuhatolni. Némelyek sze­rint egy kétéves rúgta volna meg, mások meg ugy vélekedtek, hogy lefekvése közben kitágu­lást kapott volna. Beszéltek még letörésről is. Bármint történt, Blaskovics ur kénytelen volt a kanczát a versenytérről visszavonni s a mé­nesben használni ki. — A kancza Kisbérre került, hol Verneuil által fedeztetett ; de abban az évben meddő maradt. 1881-ben Kincsem Buccaneer által fedez­tetett, mely után a következő év január 1-én kancza csikót hozott világra a budai vaspálya­háznál, éppen mikor Kisbérre volt a kancza indulandó. A csikót Budagyöngy én el- nevez­ték el, mely 1884-ben lépett ki a verseny­pályára. Három szép győzelmet ünnepelt, ugyan­annyiszor . lett második, kétszer pedig nem kapott helyet. 1885-ben az Osztrák Derbyben harmadik helyen érkezett be Buzgó és Italy mögött, mig végre az Északnémet Derbyben anyjához méltó fényes győzelmét vivta ki. Második ivadéka Kincsemnek, Budagyöngye édes testvére Olyan-nincs, mely 1883-ban jan. 4-én látott világot. Eleinte nem mutatott e kancza kielégítő képességet, mig végre 1885 őszén a budapesti Csikóversenyben szép diadalt aratott a későbbi Derby-győztes Fenék ellen. Tavaly, a saison elején ismét nem mutatott a kancza kiváló képességet, s csak őszszel Sop­ronban és Budapesten futott nagyszerű for­mában s érdemesité magát a legjobb klasszisba. Roppant fölénynyel nyerte meg a St.-Legert Pajzán és Bucsány ellen. 1883-ban Kincsem orr-sipolyt kapott s e miatt nem is fedeztetett, az egész nyáron lenn volt a fogarasi havasi legelőn, s teljesen egész­séges lett. 1884-ben újra Buccaneerhez vezet­tetett. melytől 1885 márczius 14-én első mén­csikaja Talpra Magyar lett. E mén gyönyörűen fejlődik s a legvérmesebb reményekre jogosít. Talpra Magyar már is több tenyészversenyben kedvencz a fogadási piaczon, igy az idei bécsi Criteriumba és a jövő évi Derbyre sok párto­lásban részesül. . 1885 és 1886-ban Kincsem Doncasterhez vezettetett, melytől 1887 február 6-án kancza csikót nyert, melyet jelenleg Kisbéren dajkálnak. Ezzel bevégezte a csodakaneza anyai tisztét s egyszersmind életét, de vére fenn­marad utódaiban s neve mindaddig, mig ver­senysport lesz a világon. Közöljük itt még Kincsem győzelmei jegy­zékét a következőkben : 1876-ban mint 2éves. Berlin (jun. 21.) I. Critérium. 2é 'német és ausztr.­magyar lovaknak. 1000 meter. (16 nevezés.) 1. Kincsem 53} kilo. 2. Boreas 53 « 3. Alpenstock 3é 55 « Négy ló futott. Kincsem erősen tartva 4 hoszszal nye.it. Érték : 1387} frt. Hannorera (jul. 2.) Összehasonlítási dij. 2 és 3é, német és ausztria-magyar lovaknak. 1000 meter. (15 nevezés.) 1. Kincsem (1} kilo kiil.) 53} kilo. 2. Hamburg 53} « 3. Double Zero 3é 67} « Négy ló futóit, Tetszés szerint nyert canterben. Érték : 1200 frt. Hamburg (jul. 9.) Critérium. 2é német és ausztr.­magyar lovaknak. 950 meter. (14 nevezés.) 1. Kincsem (3 kilo kül.) ' 56} kilo. 2. Adelaide (1} kilo kül.) 55 « 3. Hamburg 55 « Három ló futott. Másfél hoszszal könnyen nyerve. Érték 1510 frt. Doberan (jul. 29.) Emlék-verseny. Minden ország­beli 2éves mének és kanczák számára. 947 meter. (21 nevezés.) 1. Kincsem (5 kilo kül.) 58} kilo. 2. Blücher 55 « 3. Miss Harriet 58} « Három ló futott. Másfél hoszszal könnyen nyerve. Érték: 1375 frt. Majna-Frankfurt (aug. 20.) Louisa-verseny 2é német és ausztria-magyar mének és kanczáknak. 1000 meter. (12 nevezés.) 1. Kincsem (4} kilo kül.) 58 kilo. 2. Regimentstocbter 56} « Két ló futott. Tetszés szerint 10 hoszszal nyerve. Érték : 1685 frt. Baden-Baden (augusztus 31.) Zukunftspreis 3000 márka. Minden orsz. 2é rnénçk és kanczáknak. 1000 meter. (21 nevezés.) 1. Kincsem 56} kilo. 2. Critérium 58 « 3. Miss Harriet 56} « Négy ló futott. Erősen tartva, két hoszszal nyert. Érték: 2750 Irt, Sopron (október 2.) Polgárok dija. 600 drb cs. arany. 2é ausztr.-magyar és német lovaknak. 1200 meter. (33 nevezés.) 1. Kincsem 52} kilo. Madden. 2. Br. Springer G. p к Little Luder 52} « Corser. 3: Capt. Blue sga in Der Landgraf 54 « Metealf. 4. Br. Bethman p к Immergrün 52} о Butters. 5. Gr. Heuckel 11. sga m Camillo 54 « Busby. Kincsem több hoszszal canterben nyert. Érték : 4300 frt. Pest (október 15.) Kétévesek versenye. 400 drb arany. Minden 2é lónak. 948 meter. (20 nevezés.) 1. Kincsem (4 kilo külön) 56} kilo. 2. Csalogány (4 kilo külön) 56} « 3. Little Luder 52} « Tiz ló futott. Egy hoszszal biztosan nyerve. — Érték: 2250 frt. liées (október 22.) Kladrubi dij. Minden ország­beli 2é lovaknak. 1600 meter. (12 nevezés.) 1. Kincsein (2} kilo külön) 55 kilo. 2. Der Landgraf 54 « 3. Hamburg 54 « Négy ló futott. Tetszés szerint öl hoszszal nyerve. Érték: 3300 frt. Prága (október 29.) Kladrubi Critérium. 2éves ausztria-magyar és német mének és kanczák. 1400 meter. (12 nevezés.) 1. Kincsem (3 kilo külön) 56 kilo. 2. Critérium 54 « 3. Hilda 53 « Négy ló futott. Másfél hoszszal canterben nyerve. Érték : 3200 frt. 1877-ben mint Béves Pozsony (ápril 27.) Trial Stakes. 3éves ausztria­magyar és német lovaknak. 1800 meter. (51 nevezés.) 1: Kincsem 52} kilv. 2: Blücher 54 « 3. Grand Duchess-mén 54 « Nyolez futott. Egy hoszszal canterben nyerve. — Érték: 5512} frt. Pest (május 6.) Nemzeti dij. 600 arany. 3é belf. mének és kanczáknak. 1600 meter. (47 nevezés.) 1. Kincsem 52 kilo. 2. Camillo 53 « 3. Csalogány 52 « Négy futott. Beérhetlenül a lehető legkönnyebben nyerve. Érték : 5315 frt. Pest (május 8.) Hazafi-dij. 500 arany. 3é belföldi kanczáknak. Í600 meter. (30 nevezés,) 1. Kincsem 52 kilo. 2. Bimbó 52 « 3. Légyott 52 « Hal futott. Kincsem canterben nyert. — Érték : 3300 frt. Bécs (máj 21.) Jockey-club dij (osztr. Derby) 10.000 frt ; 3éves ausztr.-magyar és német mének és kanczáknak. 2400 meter (81 nevezés.) 1. Kincsem 54 kilo. 2. Tatlós 55 » 3. Pfeil 55 » Nyolez futott. Két hoszszal canterben nyerve. Érték : 16950 frt. Bécs (máj. 24.) Trial Stakes 2000 frt 3é és id ausztr.-magyar lovaknak. 1600 meter. (20 nevezés.) 1. Kincsem (5 kilo külön.) 57 kilo. 2. v,Secko jedno 53} » 3. Hamburg (2} kilo leeng.) 51 » Hat futott. Kincsem két hoszszal könnyen nyert. Érték : 3020 frt. Bées (máj. 27.) I. oszt. császárdij. 5000 frt 3é és id ausztr.-magyar mének és kanczák számára. 3200 meter. (10 nevezés.) 1. Kincsem (4 kilo külön) 50 kilo. 2. Hirnök 4é (4 kilo külön) 69 » 3. Talisman 5é (2} kii leeng ) 66 » Három ló futott. Könnyű canterben 10 hoszszal nyerve. Érték : 5350 frt. Hannover (junius 24.) Nagy dij. 9000 mark. 3é és id német és ausztr.-magyar mének és kanczák számára. 3000 meter. (19 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo külön) 56 kilo. 2. Konotoppa 5é (1 kilo külön) 64} » 3. Double Zéro 4é (3 kilo különf 65 » Öt futott. Canterben könnyen nyerve. Érték 5600 frt. Hamburg: (jul. 9.) Renard-verseny. 5000 mark. 3é és id in-met és ausztr.-magyar lovaknak. 280J meter. (12 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo külön) 55 kilo. 2. Pirat (6 kilo külön) 56} » 3. Konotoppa 5é (3 kilo külön) 63 » Három ló futott. Négy hoszszal igen könnyen nyerve. Érték : 2750 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom