Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 1887

1887-03-24 / 12. szám

w*W[arn.úit MEGJELENIK E LAP MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 7ADASZ- is 7ERSENT-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A cMAGY. LOVAREGYLET ». A VIDÉKI VERSENYEGYLF­TEK, S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTEN YÉSZBIZOTTMÁNYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. JF ELŐFIZETÉS: EGÉSZ ÉVRE 12 FORINT, FÉLÉVRE 6 FORINT A SZERKESZTŐSÉGBE (BUDAPEST, HATVANI-UTCA NEMZETI CASINO IT. EMELET) KÜLDENDŐ. 12. szám. Budapest, 1887. márczius 24. XXXI. évfolyam. HIVATALOS. Magyar Lovaregyleti tagokul ajánltatnak élethossziglan : 1887. márcz. 4. gr. Batthyány Lajos ajánlják : br. Üchtritz Zsigmond és gr. Batthyány Elemér, 1887. márcz. 4. gr. Keglevich Gyula ajánlják : br. Üchtritz Zsigmond és gr. Batthyány Elemér, 1887. márcz. 6. br. Radvánszkv Géza ajánlják : gr. Batthyány Elemér és ifj. gr. AÍmásy Kálmán, 1887. márcz. 8. br. Radvánszky Réla ajánlják : ifj. gr. Almássy Kálmán és gr. Batthyány Elemér. Budapest, 1887. márczius 8-án. Sárkány Ján. Ferencz s. k. egyleti titkár és fó'pénztárnok. Nevezési zárlatok. Márczius 31. Az 1888-dik évi br. Wenck­Budapest. heim emlék-versenyre. Versenytit- (Lásd e lap f. évi í-ső kárság. számát.) Este 10 óráig. Az 1887-dik évi Egyesült Nemzeti és Hazafi-dij és Oaksra. Kisbánatjel. A «Magyar Lovaregylet» versenytitkársága : Masjon. Nevezés. Helyreigazítás. Iíebreczeni versenyek 1887. A mult szám mellékletén közlött Debreczeni ver­senyek föltételeinél a II. Vadászlovak sikverseiiyénél a távolság téve­désből kihagyatott ; az igazgató-ágtól időközben nyert fölvilágositás szerint e távolság 2000 meterben álla­píttatott meg, mi ezennel pótlólag közzététetik. Budapest, 1887. márczius 21-én. Közlemény. A versenyszabályok 86. és 87. §§-nak megfelelő­leg alulirt titkárságnál a mai napig a f. 1887. évre következő engedélyek állíttattak ki : Idomár : W. Greaves. Joche ук : A. Lemaire, G. Goodchild, R. Clough. Budapest, 1887. márczius 23-án. A «Magyar Lovaregylet» versenytitkársága : Masjon. Birtokváltozás. Eckhardt Ferencz ur megvette Lizzie Co wit, p к ell. 1868. ap Blair Athol a My Niece, The Cowltól (О. G. В. Vol. III. pag. 151.) gr. Henckel Hugótól. Ellések. Eckhardt Ferencz ur Lizzie Cowl-jo. (О. G. В. Vol. III. pag. 151.) 1886. február 11-én egy stp kan­czacsikót ellett kis csillaggal, Prince Giles I. után. Elnevezés. Eckhardt Ferencz urnák stp kanczája elletett 1886. ap Prince Giles I. a Lizzie Cowl, Blair Athol­tól (lásd a fönti ellési hirt) Miss 11. nevet nyert. Budapest, 1887. márczius 22-én. A «Magyar Lovaregylet» versenytilkársága : Masjon. TELIVÉREK ES VERSENYEK. Kincsem. E tüneményszerű versenyló, mely számos versenyzései alatt vereséget nem szenvedett, s mint ilyen ugy szólván egyedül áll a turf tör­ténetében, Blashovits Ernő ur nevelése, s Kis­bérben elletett, hol anyja Waternymph akkor éppen farsangolni volt. Apja Cambuscan, anyja pedig az 1860-ban berezeg Esterházy Pál által nevelt Waternymph, (Cotswold és Mermaid leánya,) mely hazai nevelés s annak idejében a Nemzeti nyertese volt. Sajátságos játéka a véletlennek, hogy Kincsem éppen születésének évfordulati nap­ján mult ki, midőn 14-ik évébe lépett. 1874-ben márczius 17-én elletett s ugyan csak e folyó hó 17-én költözött el. Voltak ugyan lovak, melyek mint folyton győztesek vonultak vissza a versenypályáról, de többnyire csak néhány versenyük után ; ám Kincsem diadalainak hosszú lánczolata négy éven át ötvennégy győzelmet mutat föl, mi oly vívmány, melyet eddigelé egyetlenegy ló sem érhetett el, és igy Waternymph e leá­nya az egész világot bámulatba ejtette eme csodás képességével s nevét halhatatlanná tette a turf történetében. És a mi Kincsemnek az érdemeit hatványozza : az, hogy nem csak a hazai és németországi, hanem franczia- és angolországi gyepeken is megfordult. Kincsem egyéves korában a Iíesp Robert nyilvános idomitó-intézetébe került, ki 1880-ig idomította a Blaskovics Ernő ur istállójának a lovait Gödön. — Három éven át, (1876, 1877 és 1878) folyvást Madden jockey által lovagolva 42 győzelmet aratott ; majd, midőn Madden Németországba Hohenlohe-Oehringen herczeghez szerződött, Waimvright vezérelte további győzelemre a csuda-kanczát, egészen a három utolsó versenyeig, a midőn Busby alatt fejezte be fényes diadalainak bosszú so­rozatát. Kincsem Németországban 1876. jun. 2I-én lépett ki először pályára a berlini Criterium­ban, melyet szépen nyerve, csakhamar ujabb győzelmeit aratta egymásután Hannoverában, Hamburgban, Doberanban, Majnai Frankfurt­ban, Badenbadenben, Sopronban, Budapesten. Bécsben és Prágában, mindent megverve, mi ellene sorompóba lépett, igaz, hogy kétéves ellenfelei közt — ha végig tekintünk rajtuk, alig van egy, mely (mint utólag megítélhető) valami kitűnő lelt volna, s e tekintetben csak ahannoverai «Vergleichs-Rennen»-ben Double­Zero tenne kivételt, annyiból, hogy ez akkor 3éves mén, éppen csak egy héttel előbb a hamburgi Derbyben — győztes volt. Kincsem mikor 2éves carrierejét bevégezte, tiz győzelmé­vel nem kevesebb mint 22962 1/ 2 frtot jövedel­mezett istállójának, akkor midőn még nem voltak oly értékesek a verseny dijak, mint mai napság. Még nagyobbszerü képességet tüntetett föl a kancza hároméves korában, 1877-ben. Ápril 27-dikén Pozsonyban lépeti ki, hol a Kísérleti versenyt nyerte s attólfogva ugyanez év október 23-ig tizenhat versenyben vett részt, ezek közt az Ausztriai Derbyben s Németországban négy nagy versenyben, aminők voltak: a Hannover ai nagy dij, a Renard-verseny Hamburgban, a Badenbadeni nagy dij s a Wäldchenpreis Majnai Frankfurtban. Ekkor 'Pallósban és Pfeil­ben két derék ellenfele volt itthon is, az előbbi — igen gyors, az utóbbi hozzá még igen ki­tartó is volt. Ezeken kivül , Prince Giles t. és Konolappa, valamint Mambrin. Ez évben 7922272 frtot nyert, tehát oly összeget, minőt addig sem Auszlria-Magyarországban sem Németországban ló még nem kereseti egy év alatt. Kincsem a negyedik évében is kolosszális versenyképességének adta bizonyítékát. Alig­hogy a verseny-saison megkezdődött, már is 9 ujabb győzelmet vivott ki egymás után. Ekkor uj korszak állt be a kancza életében. Tulaj­donosa, Blaskovics ur, elhatározta, hogy Kin­csemet Angliába küldi s a Goodioood-Cup-ve nevezi, mely augusztusban volt futandó. Két hóval azelőtt útra kelt a kancza Hesp idomár kíséretében Angliába, hogy ott a ver­seny előtt a szükséges munkában részesüljön. Vezető lóul Csalogány lett mellé adva. A versenynapot megelőző órákban roppant feszült érdeklődés tárgya volt a magyarországi kancza. mert a hosszú távokra legjobbaknak ismert lovak, mint Hampton, Petrarch, Yemeni/, — melyek Aseoton közelebb még fényes jelét adták képességűknek, — az öreg Pageant, — melyet akkor a legjobb cup-lónak tartottak — továbbá Chaînant, Lady Golightly, Thtirio, Lord Clive és Mid a voltak vele indulandók. A verseny napján azonban már csak hét ló maradt állva, s mikor az induló-oszlophoz kel­lett fölmenni, a versenyzők száma háromra olvadt le; Pageant és Lady Golightly vették föl a kesztyűt Waternymph leánya ellen. Kin­csem képessége itt is lenyes világításban tünt ki, a versenyt végre canterben két hoszszal nyerte meg Pageant ellen, mig Lady Golightly az egész idő alatt átalában figyelem tárgyát sem képezte. — Lady Golightly (Kincsemmel egyenlő teher alatt) volt a pacemaker, utána Pageant, s leghátul Kincsem. Igy mentek jó Н/г mértföldet, midőn a pálya lejtős lett, s láttuk, hogy Madden — féltve nehogy a lefelé menéshez szokatlan Kincsem elbotoljon, visz­szahajolva — tartja; ugy hogy mire az egye­nes vonalra beértek, s Pageant a vezetésből I Lapunk mai száma 12 oldal. — Melléklet: Posta-utalvány a „Verseny-lovaink formájá"-ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom