Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 1887

1887-03-17 / 11. szám

103 IRODALOM. A Frentzel-féle tabellák ügyében, melyeket e lapok 2-ik számában ismerteltünk, s melyre a bécsi «Jockey-Club» 50, az «Union» 100, s a porosz lóteny. egyletek és földmiv. minisztérium mintegy 250 pél­dányra előfizettek : annyit közölhetünk, hogy gróf Degenfeld Gusztáv ö méltósága, kinek e tabellák ügye megbirálás végett a «Magyar LovaTegylet» elnöksége által kiadatott : a következő véleményt nyilvánítja : «A Frentzel-féle tabellákra nézve szerény véle­ményem az, hogy a telivértenyésztőkre okvetlenül nem csekély fontossággal bir az, s a lithraniai gazda­sági-egylet által kiadatni szándékolt mü mentől széle­sebb körben való elterjedése czéljából pártfogásra mindenesetre érdemes. Ennek folytán az «Union Club» ama kívánsága, illetőleg felhívása, hogy a «Magyar Lovar-egylet» 20 példány átvételére magát kötelezze, a hazai telivér-tenyésztők érdekében indokolt és kí­vánatos. Annál is inkább, mert ez által a «Magyar Lovaregylet» pénztára terheltetni nem fogna, miután meggyőződésem szerint könnyen fognak egyesek ta­lálkozni, kik a kérdéses 20 példányt átveendik. — Téglás, 1887 márczius 12-én. Degenfeld Gusztáv gróf. A fentebbiekhez még annyit, hogy ez ügy a leg­közelebbi választmányi gyűlés elé fog terjesztetni. Akárhogy dőljön is el azonban az ügy (bár reméljük, bogy e rendkívüli munkát a «Magyar Lovar-egylet» a kivánt 20 példányban megrendeli), a magyar teli­vér-tenyésztők iránti kötelességünkből folyónak tart­juk, hogy aláírásokat gyűjtsünk. s a megrendelése­ket minél elébb kérjük. Szerk. Kincsem kimúlt ! — Éppen lapunk sajtó alá menetelekor kapjuk a sajnos hírt, hogy Blaskovics Ernő ur e páratlan kincse, a soha le nem győzött versenyló, telivértenyésztésünk e gyöngye, tegnap (márczius 16-án) Kisbéren kimúlt. Kincsem utolsó csíkozása óla megbe­tegedett, 3—4 napig tüdőlobban szenvedett, ehhez bélgörcsök járultak, melyek utoljára is legyőzték a legyőzhetlent. Blaskovics Ernő nr — ki értesülve volt, hogy beteg, — tegnap óta Szentmártonban időz, hová elég korán követi őt e gyászhír és a mély részvét minden oldal­ról. — Kincsem hullája ma felbontatlanul a hudapes rti állatorvosi tanintézetnek küldetett el. A csikó egészen jól érzi magát a dajkánál. * * * Honvéd lovasság ! — a te táborodban ran most a Jockey-Club ! mondhatjuk el most mi is, mint éneklé egykor a költő (hg Auersperg) — Ausztriáról, hogy Radeczky táborában van. A nemzeti Casino, a Jockey-Clnb nagy terme és a nemzeti lovarda — honvádhuszár egyenruhás főuraktól élénkül a nap különböző részeiben. A hazát veszély fenyegeti, s a főnemesség elsőként siel a honvédők közé, mint tették azt mindig dicső őseik is . .. Egyik helyen a tiszti cursus előadása foly. másik helyen a lovaglás exercitiuma. Mintegy 40 fiatal és idősb főúr, a honvéd közhuszárok egyenruhájában. •— Holzmützeben, ne­héz karddal (melyen bőrből van a port d'epée), s tarajos sarkantyús csizmában. Ezek ám a «regruták.» — Mindannyia gyerékségétől fogva lóháton nőtt lel. nagy része 5—10—20 év óta róka-vadász ; — majd mindannyia verseny-lovar is volt, s most mégis a lovardában Halta hadnagy vezénylete alatt a lovag­lás első elemeit, a «felülés» különféle tempóit, a kéz­és kantártartást, a lovassági kardvágásokat, a lövé­szet tempóit stb. efféle specialis rekruta-gyakorlatokat kell tennők, — ők, kik mindannyian kitűnő vivók, lövők ! . . . persze csak azért, hogy majd mint tisztek ez «Abrichtungot» elsajátítsák embereiknek. — De hisz ha valamire kerülne a dolog, a szellem, a «schnei­digkeit», melyet ezek lehelnének c-apatjaikba — az volna a főnyeremény ; ezenkívül e kiváló «я cross country ridereket» azt hiszszük tízszer nagyobb sikerrel használhatnák a lovas - dandároknál mint volontereket az ellenség felderítési szolgálatában. A lovassági hadosztályoknál, melyek a hadsereg előtt mozognak, a felderitő csapatoknak folytonos kém­szémléken, az ellenséggel «érintkezésben» kell lenni, s ily lovasok által vezényelve (5—6-od magukkal) tehetik a legkitűnőbb szolgálatot S Henneberg tábornoknak bizonyára örül már a lelke, hogy a honvéd lovasság részére ily kitűnő aquisitiót tett. Az elsők, kiket egyenruhában láttunk, következők: (mi mellett mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy e nép­felkelőkön kivül, a főúri ifjúság nagy része (kik az alábbi névsorból hiányzanak) a rendes hadseregben szolgál) : Almásy Dénes gr., Keglevich Gyula gr., Almásy Kálmán gr., Keglevicli Béla gr., Andrássy Sándor gr., Keglevich Imre gr., Batthyány Elemér gr., Karácsonyi Aladár gr., Batthyány Béla gr., Karácsonyi Kamillo gr., Batthyány Géza gr. ifj., Neuhofer József ur, Bethlen Gergely gr.. Eötvös Lorant br., Csekonics Endre gr.. Pálffy Béla gr., Cziráky Béla gr., Révay Simon br., Cziráky János gr.. Rohonczy Gida ur, Dőry Lajos ur, Sennyey Béla br.. Esterházy Andor gr., Szápáry László gr., Esterházy Béla gr., Széchényi Géza gr.. Esterházy László gr. ifj.. Teleki Józsi gr.. Esterházy Mihály gr., Trautenberg Frigyes br., Esterházy Miklós Ernő gr., Vizsoly Ákos ur, Huszár Béla ur, Wenckheim Dénes gr.. Hadik Endre gr., Zichy Béla gr., Károlyi István gr., Zichy Antal gr., Károlyi László gr., Zichy Jenő gr. Kováts Sebestyén Endre ur, — Még herczeg Esterházy Pál is megjött, s midőn nevetve kérdezték ő hgségét, hogy talán szintén «berukkolt» — olyas valamit mondott, hogy bizony az nem is volna rossz. Olyan vig. emótiós élet ural­kodik most a Jockey-Clubban. * * * A főranguak «Lawn-Tennis» egylete vasárnap tartá közgyűlését a Lovaregylet nagy termében. Sok szép fiatal asszony és leány gyűlt egybe, (természe­tesen az urak sem hiányoztak) hogy a közeledni Ígérkező tavasz (akkor még szép idő volt) alkalmából megkezdődő lapia - játékok iránt értekezzék Vége a táncznak, a korcsolyázásnak, a lovaglási zene-esté­lyeknek, de a trainingnek folyton kell tartan), s most a Lawn-Tennis fogja azt nyújtani. Jelen voltak az értekezletben gr. Károlyi Tibor, leányával Ella gróf­nővel, Beniczkyné-Bajza Lenke leányával. Pejacse­vics T. grófnő, gr. Széchényi Gyula kél leányával. Széli Pálné leányával, gr. Széchényi Béla leányával, gr. Andrássy Sándor, gr. Esterházy Mihály, gr. Ester­házy Laczi, gr. Almássy Dénes, Barrington angol consul, gr. Szápáry Gyuri, br. Sennyeyné leányával, Rohonczy Gida ur, gr. Károlyi László, gr. Keglevich Gyula, br. Redl Béla, stb. « * * * Tally hó ! 1887. Az uton keresztbe hulló zöld fenyő ág, sárga-kék szalaggal összekötve, félig hóval fedett talaj, s a háttérből előre törő sárga-barna tarka kopó-falka, a piros kabátos lovag s a mene­külő róka — s mindez a legdiscretebb s még is találó gyönyörű aquarellben — mintegy oda lehelve, oly idylli képecskét nyújt, mely gyöngyön-e ragadja a szemlélőt. Testory kirakatában pillantottuk meg. — Br. Sennyeyné tulajdona, s ugy látszik csak pár nappal ezelőtt, talán az első kikeleti (s alkalmasint a mándoki falka) első debutjének emlékére készült. A művész keze és ecsetje ismerős előttünk, s a kép sarkán csakugyan fel is találtuk annak — kire gon­doltunk— nevének kezdőbetűit, az A. T-t. * * * S. A. Feigel bookmaker a következő oddsokat ajánlja : Ausztriai Derbyre : Győzelem 1, 2, 3 helyre Győzelem 1, 2. 3 helyre 5 :2 Abonnent l}:0rá 18:1 Sollich 4}:1 4 :1 Petrus 1}:1 18:1 Cintra 4}:1 5}:1 Bulgár 1}:1 18:1 Verinna 4}:1 9 :1 Zsupán 2}:1 18:1 Gyöngyöm 4}:1 15 :1 Hazard 3}:1 12.1 Gamin 3 :1 11 :1 Balzsam 2}:1 20:1 Drágám 5 :1 15 :1 Hűség 3}:1 30:1 Wera 7 :1 20 :1 Fidelity 4 :1 12:1 Agnat 3 :1 30-60:1 a többire. Győzelem 1, 2, 3 helyre 4 :1 Abonnent l}:0rá 5 :1 Pumpernikel 1}:1 6 :1 Petrus 1}:1 7 :1 Bulgár 12 :1 Räuberliaupl­mann 3 :1 9 :1 Zsupán 2 :1 12 :1 Hazard 3 :1 Északnémel Derbyre: 2. 3 Győzelem 1. 15:1 Sollich 15:1 Hűség 15:1 Fidelity 20:1 Verinna 20:1 Balzsam 25:1 Drágám 25:1 Sita Aaron-' 30:1 Wera 30-60:1 a többire. helyre 3}:1 3}:1 3}:1 5 :1 5 :1 6 :1 6 :1 7 :1 Harald Hagen a hires norvég korcsolyázó, ki nemrég Axen Paulsen! is legyőzte, mult hó 14-én versenyt futott egy ügető ellen. Л tét háromszáz korona-tallér volt. Három beat lelt megállapítva s Hagen a két első heatet (2000 és 800 meter távokon) megnyerve, a harmadik beat feleslegessé váll. * * * Egy fiatal angol korcsolyázó. T. Donoghue köze­lébb egy angol mértföldet 2 perez 12 2/ s mdpercz alatt futott be korcsolyán. Ez a legjobb record eddig a jégsportban. Donoghue 22 éves athleta termetű ifjú s 19 angol hüvely hosszú korcsolyál basznál. Atyja és 3 fiatalabb nővére is rendkivül ügyes korcsolyázók. * * * Gyöngyöm, Donoasternek e derék hároméves leánya, megsántult. * * * Künstlerin, a gr. Redern ménesében az idén sárga mén csikót ellett. Flageolet után. * * * Buzgó, mint halljuk, tökéletesen kiheverte Angliá­ból hozott baját s most a legjobb egészségnek örvend. Lily Agnes, a hires Ormonde anyja, méncsikót hozott közelébb világra Bend 1 Or után s e szerint a tavalyi epsomi Derbynek e csikó édes testvére. A kanczát ismét Doncaster fia fedezi. * * * A hamburgi Potrimpos-Beunenben (3000 (márka 2évesek számára), melyben nem-nyertesek futhatnak csak : az az újítás történt, hogy oly 2évesek, melyek 2-dik pénzt nyertek, annyiszor, a hányszor nyertek, 1} kiloval többet visznek. — Nem-eladó lovak 3} kiloval többet. * * * Donna Elvira, mely mint kétéves, a gr. Hunyadi­Imre színeiben oly szép sikerl aratott s most a graditzi porosz kir. főménesben anyaló, mult hó 11-én Flageolet után sárga kancza csikót ellett. Bucca­neer emez unokája Einfalt nevet nyert. * * * Woodman a bécsi nagy akadályverseny mull évi nyertese és Kisbíró a Baltazzi Hector ur birtokából a gr. Medem Ernő birtokába ment át. .. * * s Talpra Magyar, Kincsem nagyreményű fia ellen a bookmakerek már csak hatszoros pénzt adnak, mig a jövő évi Derbyre 12:1 odds-szal jegyzik. * * * Pulcherrima, a graditzi főménes jeles anyakanczája, Percunos, Picollos. Potrimpos és Pumpernickel anyja, mult hó 11-én ismét egy pej kanczát hozott létre Chaînant után s e szerint az emiitett lovaknak e csikó édes testvére. A keresztségben Percuna nevet kapott. * * Begal. az 1886-diki liverpooli nagy akadályverseny győztese, három évi szünetelés után újra föllépett egy akadályversenyben Maltonban, hol egyetlen ellen­felét Bay Comust könnyen verle meg. Regal jelenleg tizenhat éves. C. Wood, ki Fred Archer halála után, mint champion-jockey fog szerepelni, a Lincolnshire­beu Fultertont fogja lovagolni. Watts e handicapben King­Monmmouthot, J. Barrett pedig Middlethorpot vezényli. * * * A liverpooli nagy akadályversenyre a fogadási liszlán Roquefort áll az élen, mely ellen már csak ötszörös pénz kapható. Spahit 100:12-vel, Frigatet. Magpiet és Bellonát 100:8-czal jegyzik, mig Ringletnek és Chancellornak 100:7 az árfolyama. * • * * A lipcsei nagg handicapekre, a Probepfeil-Rennenre (6000 márka, 1600 meter) és a JubiUiums-Handicapre (4000 márka, 2400 meter) Ausztria-Magyarországból Air. Aromac és gr. Kinsky Zdenko neveztek lovakal. Előbbi a 3é Promesset, utóbbi a 4é Juniust és a 3é Corvinust mind a két versenyre. Összesen, a rövid handicapre 29 s a Jubiläums-Handicapre 22 aláirás történt. * * A fogadási ptacz mindinkább nagyobb eleven­séget mutat. Az osztrák Derbyre Abonnent az utolsó napokban nagyon keresett ló volt, ugy, hogy most már 2}:1 áll a lisztán ellene. Petrus második favorit, melyre még négyszeres pénz kapható. A Trial Stakes­ben előbbi ellen kétszeres, utóbbi ellen négyszeres pénzt kínálnak. A Nemzeti-díjban Petrus és Bulgár egyenlően 4:l-gyel jegyeztetnek, a többiek 6—50:1 a kínálat. A Kancza-dijban Fidelity és Cintra a ked­venczek. Ezek ellen csak négyszeres pénz. mig a többi ellen 5—20-szoros pénz kapható. * * * Frapotel, a franczia Derby favoritje, Chamant­ban jó munkát végez. Mr. Lefévre e mène a mull héten másfélmértföld távú erős galoppot absolvált, Consigne, Fils d'Artois, Issy, Falaise s néhány más istállótársa kíséretében. Frapotel a Derby előtt még a Poule d'Essay de Poulains 20000 frankjáért fog indulni, melyben igazolhatja, megtartotta-e formáját, minthogy ugyan e versenyben több kipróbált kor­társa is tog indulni, mint : Le Sancy, Saint Luc, Oviédo és Brio. * * *• Ormonderól Angliában a mull napokban az a túl­terjedi el. hogy roarer lett. Tulajdonosa a west­minsteri herczeg erre a «Sportsman»-ben nyilatko­zik. mondván, hogy lélegzési szerve ősz óta kissé meg volt támadva, de mind a mellett is reméli, hogy a mén az idén még több rendbeli kötelezettségének eleget tehet. Bend' Or e hires fiáért tudvalevőleg 20000 font sterlinget kínáltak, melyet azonban a tulajdonos nem fogadott el. * * * A lovak szörráltoztatását illetőleg azt irja a «Prakt. Landwii-th», hogy ha az nagyon lassan tör­ténik, annak oka rendszerint emésztési zavar vagy vérképzés-hiány. Ily esetekben egy kevés, sót, kén,-' követ és meszet ájánl gyógyszerül. Az arsenicum alkalmazását — mely szép, fényes szőrt eszközöl — Й egyátalábán nem ajánlja semmi esetre. Mint az álla­tok egészségére előnyös és egyszerű szert, ajánlja még a leforrázott árpakenyeret vagy megsózott len- ' pogácsát is. * * * A Kempten- Parkban május 7-én futandó 3000 font sterling értékű Jubilee Stakes favoritje jelenleg' Bendigo, a tavalyi Eclipse Stakes nyertese.

Next

/
Oldalképek
Tartalom