Vadász- és Versenylap 30. évfolyam, 1886

1886-02-04 / 5. szám

Február 4. 1886 Vadász- < ;s Verseny-Lap. 43 А ш. kir. állami méntelepek 2271 da­rabból álló tavalyi mén állománya, a mult év folytán, részint elhullás, részint kimust­rál ás és eladás utján 219 ménnel fogyott; mi azonban nagy részt után pótoltatott, s ez évben ismét 2376 drbból áll. Az 1885­-dik évben tehát az állománynak tiz száza­léka hullott el és dobatott ki a méutelepek­ből, és pedig : elhullott 21. kiirtatott 11 =- 32 mint mén eladatott 76, herélve 49 = 125 mint használati és igásló a méneseknek vagy gazdaságoknak herélve átadatott 42 községi ménnek osztályoztatott 7 л bosniai méntelepek számára eladatott 3 idegbéna lett 6 próba-ménnek osztályoztatott 3 A 2271 darabból álló mén-állományból tehát csak 32 mén hullott el egy év alatt betegség vagy egyéb véletlen szerencsétlen­ség következtében, vagy is az állománynak alig másfél százaléka, mi ily nagy létszám­nál igen kevésnek mondható. Ez tisztán a felügyelő és kezelő személyzet gondos eljárásá­nak köszönhető, ki-vált ha figyelembe vesz­szük, hogy a fedeztetési állomásokon s a szállításoknál menuyi eshetőségnek vannak a lovak kitéve. Eme kisorolt, elhullott s kiirtott mének közt volt fajtára nézve : angol fajta 65 régi Cziudery-féle 2 arab 54 norfolki 16 anglo-nornian(No- honi fajta 11 nius) 22 angol telivér 7 angolarab(Gidran)16 nóri (nehéz igás) 8 lippizai 17 trakehui 1 Az angol telivér mének száma 7-tel fo­gyott, és pedig : Purdé (ap Carnival a Lenke) visszavé­tetett és jelenleg Blaskovics István urnái áll Királyhegyesen ; ^ • Kuruez (ap Ostreger a Austria, Cam­buscantól) szintén eladatott; Grocollo (ap Buccaneer a Mery-go-round) mint versenyló gr. Kinsky Zdenko színeiben futott, lábát törte és leszuratott ; Wallenrood (Mr. Wood hires gátver­senyzője) elhullott; hasonlóan Bátor, ez utóbbi lépfenében : Elegant Discretion próba-csödőrré degra­dáltatott ; Árva és Bolygó kiheréltettek. AGARÁSZAT és KOPÁSZAT. A hannoverai falka-versenyek. Crescent után. (Sporn.) (Vége.) Figyelmünket a legközelebbi pillanatban ismét faikánk vevé igénybe. Bokros erdőcs­kében uj nyul ugrott fel, faikánk s társa­ságunk megoszlott, s egy része délnek a másik pedig északnak tartott. Huntsmannnk az uj ebek után iramodott ebekkel maradt; — mi, ha a fákkal és bokrokkal sürüen benőtt hely mentségéül nem szolgál, nagy hibájául lett volua felrovandó. Elkövetett hibáját azonban hamar helyre ütötte, mert ebeit egy stop alkalmával, a régi nyul után iramodott packnál beállott check alatt, emezek­kel egyesíteni sikérült. Társaságunk egy része régi nyulunkat időközben a godshovni uton keresztülbaktatni látta ugyan, de minthogy mind a két pack hajtása ellenkező irányban folyt, s feltehető vaia, liogv nyulunk hátra­felé szökött, a huntsmant reája senki sem figyelmeztető. — A csapa megtalálása azért vett ismét hosszabb időt igénybe, mert a huntsman ezt nem félkörben keresé, hanem mintegy a jó szerencsére bizta, hogy ebei reá akadjanak. Mai vadászatunk magas fű. sűrű pap­rány között, sok félig befagyott pocsolyán menvén keresztül, a falka szimatja koránt­sem volt oly jó, mint a legközelebb mult vadászat alkalmával, de ily viszonyok között többet kívánni sem lehetett volna, mert ha sok checkünk volt is, néhány másodperczuél tovább egyike sem tartott. A gyakrabban szemem elé került nyul is kifutottunk lenni látszott, de ezt inkább annak tulajdonítom, hogy vizes bundája testéhez tapadt. Eme beagles - falka a minap használt harriere-falkánál lassúbb ugyan, de mégis oly gyors hogy utána lassan vágtatni lehe­tett. Minthogy egy sürü állományú dorongfa­erdő fagyos talaján semmi szimat sem volt, s huntsmauünk lova egy patkót vesztett, Hey- den ur a mai vadászatot, ama biztos re­mény nyújtásával nyilvánitá befejezettnek, hogy a legközelebbi enyhe napon hallalira biztosan számithatunk. Sajnos ! de reményünk nem vizzé, hanem jéggé vált. Az idő mind keményebbre fordult, s holdtölte lévén, enyhébb napokra nem számithatánk. A verseny-birák tehát nyugodtan össze­ülhettek, s a masterok saját elhatározására bizták, vájjon a bírálat eredményét bevárni, vagy a felvett jegyzőkönyvek alapján kiosz­tandó dijakra nézve, a birák hozzájárulásával, egyezségre lépni obajtanak-e, vagy nem. Mielőtt az egyes vadászatokra vonatkozó jegyzőkönyveket köztudomásra hoznám, a versenybírák utasítása körül, szerintem, hibá­san követett amaz eljárást kivárom megem­líteni : bogy a falkák osztályozásánál rendes hallali elegendően tekintetbe nem vétetik. — Falka-versenyt agarász versenynyel össze­hasonlítani, vagy ugyanazon fokra emelni, véleményem szerint azért nem lehet, mert addig, mig ennél a kapási ügyesség tekin­tetbe alig jővén, a íősúlv az eb gyorsasá­gára fektettetik, — a falka által elért kill vagy hallali, — ha.szerencsés véletlen követ­keztében nein állt be, — ennek jóságát, tehet­ségét s gyorsaságát tanúsítja. Ha tehát a killnek vagy hallalinak külön osztályozási rovata nincs, oly napokon melyeken a falkák valamelyikének működése hallalit eredményez, ez, az illető falkának aznapi jó poiutjeinek meghatározásánál tekintetbe veendő volna. Nem tartozom ugyan azok" közé, kik killel vagy hallalival végződött érdektelen rövid futamot, hallali nélküli érdekes hosszabb vadá­szatnál többre becsülik, • de ugy hiszem, hogy a falkák valamelyike által elért ered­ményt mindig javára kell Írnunk. Az egyes vadász-napokat ily részletesen azért közlöm, hogy e sport kedvelőit a va­dászatok minden mozzanatával megismertes­sem s ha netalán unalmassá váltam, ezt a tárgy érdekében elkövetettnektekinteni kérem. A falka-vadászat körül tapasztalt hiá­nyok felderítése, s ezek elhárításának czélja által indokolt, nem különben a buzgón 'mű­ködött tagok eljárását bíráló megjegyzések­ért elnézést kérve, — mentségemül ama körülmény szolgáljon : hogy mások hibáit,, látni könnyebb, mint saját hibáit felfedezni; egyébiránt én is minden figyelmeztetést köszö­nettel fogadok. Ama jó reményben, hogy falkaver? myüuk nem sokára ismétlődik, kedves vadásztársaim­tól a mielőbbi viszontlátás óhajával búcsúzom. A leirt vadászatok több mozzanataiu, s azoknál divó szokásokon, kivált a falkák mi­kénti megindításán végig tekintve, észleljük: hogy mindazok, mik közlő által & hanno­verai falka-versenveknél hibául rovattak fel, boni tálkáinknál elő sem fordulnak. Igy például : a szarvas-falka, a ketreczből kibocsá­tott agaucsár csapájára, jóval azután, hogy a ketrecz elszállíttatott, — távolról és csende­sen vezettetik reá. — Nyul-falkáiik a vadat maguk verik el, s a mastert, valamint hunts ­man-jét arra figyelmeztetni sem kell, hogy I a meglapult nyulat, a falka áltil átfutott téren, tehát bátra felé is, megjúrandó fél­körben keresse. Végre jelző nagy kürt (Wald- horn) helyett akár nyul-, akár róka- vagy szarvas-fal kainknál jelző-sip használtatik. Y E G Y E S. Gr. Esterházy Miklós febr. 3-án érkezett vissza nordkircheni birtokáról Bécsen át (hol csak fél na­pot időzött) Budapestre, hol 4-én br. Üchtritz Zsig­monddal az idei budapesti trabversenyek prográmm­ját allapiták meg. Ugy értesülünk, hogy mé"; egy conferentián vett részt, mely a Tattersaíl intézet jövő fenállására vonatkozik. Ez órában még nem tudjuk, minő megállapodás történt, csak azt hallot­tuk hogy ő méltósága, ki ez intézetet életbe lép­tető, nem akarja azt elejteni, mi azonban csak ez intézet financziális ügyeinek újra szervezése utján lehetséges. * T, - * * Buzgó, angol hirek szerint, St. Gatiennel, Flo­rence-szal s a Waugh idomítása alatt levő két­évesekkel egyelőre csak üget.ő-munkát végez. Az erő­sebb munkára fogása a későbben vagy korábban beálló enyhébb időtől fog függeni. * * * Signor Guidicini a monacoi galamblövészetben megnyerte a Grand Prix du Casinot, mely 20,000 frankból s egy 5000 frankos tiszteletdíjból állt. Clifford lord a második, Signor Goroli a harmadik s Vicomte deJuélen a negyedik dijat nyerte. 1880-ban a Grand Prix du Casino t gr. Esterházy Mihály nyerte meg. 1872 óta csak egyszer fordult elő az az eset, hogy valaki két egymásután következő évben nyerte e szép dijat s ez Captain Aubrey L. Patton volt, ki 1875 és 1876-ban aratta diadalait. — A ,,Prix de Monte Carlo"-t, mely egy tisztelet­díjból és 3000 frankból állt, Mr. Kennedy nyerte meg Signor Giuseppe Kiva, Comte de Montecupo és Mr. Grace ellen. Hetvenhárom lövész vett részt e versenyben s a győztes 9 galambot lőtt. Az idő liüvös és ködös volt, de a galambok rendkívül gyorsak s igy a pályázás nem a legcsekélyebb föladatok közé tartozott. * * Az idei Eclips-Stakes napját inmár végleg július 23-ára tűzték ki. * * # The Bard, Mr. Pecknek eme hires lova, mely tavaly minden versenyben, a melyben indult, győz­tes lett, az angol Derbyben mindig nagyobb érdek­lődés tárgyává válÍK a fogadók részéről. Az utóbbi napokban 100:15 odds-szal nagyon keresett ló volt. E Petrarch— Magdalena-ivadék mellett leginkább emlegetik a Minting, Ormonde, Whitefriar és Sara- band neveket. * * » William Beach, a hires ausztráliai sculler, mult évi deczember 18-án a Pareraatta folyón megverte Neild Mathersont, ki egy 200 font sterlinges match- ban a világbajnokságért küzdött ellene. Beach elei­től fogva oly biztosan indult, hogy ellenfelével csak játszott s. egy tuczat hoszszal előzte őt meg a czéínál. * * Amerikában a ,, Futurity-Stakes"-re, a két éve­sek ez uj nagy versenyére, melyet 1888-ban fognak először futni, 741 nevezés érkezett be január 8-áig. E verseny értéke 50,000 dollár (125,000 frt) s igy eddig a világ legjobban dotált versenye lesz. * * * Olaszországban tavaly a lóversenyek összes nyere­ménj ei 321,381 1/ 2 lilára rúgtak. Ez összeghez az olasz király 30,000 líráig járult, 125000 liráig a különböző versenytársulatok, 34,000-ig részint egye­sek, részint községek s 20,000 liráig az olasz Jockey­Club, mig 85,581 l/ 4 lira a tétek és bánatokból állt. * * * Shifnal, korának legjobb akadály versenylova, kö­zelebb 17 éves korában kinult. 1878-ban megnyerte a liverpooli nagy akadályversenyt tizenegy ellenfél ellen, azonkívül a eroydoni nagy akadályversenyt, manchesteri akadályverseny - handicapet, a nagy Sandown - steeplechaset sat. Shifnal a legutóbbi -időben a Hamilton herczeg tulajdona volt, s jó hunter-ivadékai által, mint apaló is jó hirben állt, * * • Angliában jelenleg a fölött gondolkoznak, hogy kezdő jockeyk teherkedvezményekben részesüljenek. Tény, hogy évek során át foly­vást túlszárnyalják néhány jockey nyere­ményei kollegáikéit s minthogy azok szaba­don válogathatnak a lovakban, a melyeket lovagolni akarnak, fiatal erőknek igen bajos magukat fölküzdeui. Ily körülmények közt az az eszme merült föl, hogy utóbbiakat teberleengedésben részesítsék, oly formán, bogy ama jockeyk, kik még bárom izben nem nyertek, öt font könnyebbitést kapjanak. Másfelől amaz indítvány is merült föl, hogy a mig egy jockey maiden 7 fout teherenge­désben részesülhessen, első győzelme után 5 fontban, második győzelme után 3 foutbau, a harmadiknál azonban a kedvezménytől eles­nék. Angol szakkörökben remélik, bogy ez ügyet még a season előtt tárgyalni fogják. * • *

Next

/
Oldalképek
Tartalom