Vadász- és Versenylap 29. évfolyam, 1885

1885-05-07 / 19. szám

Ápril is 16 . 1885. A „Budapesti (budai) tornaegylet" folyó évi ápril hó 25-én tartott közgyűlése alkal­mával megválasztattak: Elnöknek: Jenny Antal. Alelnöknek: Kollár Lajos. Választ­mányi tagokul: Brunner Imre, dr. Csoboth Simon, Czárán István, br. Feilitzsch Arthur, Fest Jenő, Fischer József, Jacks Frigyes, dr. Jankovich János, Krenedics Gyula, Naményi József, Rónay Emil, Törzs Kálmán, dr. Biró Géza, Biró Pál, Csery Kálmán, Csöke Ferencz, Forster Kálmán, Láner Gyula. Moser György és Tichtl János. Felügyelő-bizottsági tago­kul : Horn István, dr. Romy Béla. dr. Rónay Károly, Stolp Ferencz és Török Ödön. IRODALOM. Magyarország köz- és magánkönyvtárai­nak stasztitikáját állítja össze az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. A könyvtárak közül (iskolai, kaszinói, kölcsön-könyvtárak stb.) mindeniket névleg mutatja ki, melyben legalább 500 drb. könyv vagy füzet van s a magánkönyvtárak közül szintén név szerint azokat, melyeknek darab­száma egy ezeret (2—3 szekrény tartalmú) meghalad vagy más tekintetben nevezetes. A statisztikai hivatal e czélból megkereste az összes egyházi, iskolai s közigazgatási hatóságokat, a tudományos testületeket s ezen­kívül magánosokhoz is több mint ezer darab kérdő-ivet küldött szét. Mivel azonban szük­séges, hogy e közérdekű s nemzetünk művelő­dési állapotára is fényt vető kimutatás minél teljesebb s a jelen állapotnak megfelelőbb legyen, óhajtandó, hogy mindenki, ki ily könyvtárt kezel vagy a felett rendelkezik, de kérdő ivet még nem kapott, az országos m. kir. statiszti­kai hivataltól (Budapest II. ker) ívet szerezve, az adatokat oda beküld je. Az adatgyűjtés f. évi május hó végével záratik le. Azoktól, kiknek könyvtára rendezetlen, de a kimuta­tásban felvételre érdemes, a kérdő ivben jelzett módon ezközölt becslések is elfogad­tatnak. , TÁRCZA. Kégl Pista 3-dik és 4-dik levele Indiá­ból (az egyik márczius 26-ról Kaliabarból atyjához, a másik Calcuttából ápril 4-ről Huszár Béla barátjához intézve) mutatja, hogy jó egészségben van, s iszoDyu jó kedvben a felséges vadászatok által, miket szépen fest — pár szóval — a Himalaya hófödte csúcsai alatt és a djuDgleok sűrűjéből. — Legújabb élménye 4 vad- bivaly lövése, melyet követ­kezőleg beszél el Huszár Bélának (másik levelét a „Vadász-Lap" fogja közölni). „Túl­menve az angol határokon, China-Tibet szélére, a Himalaya alján levő nagy síkságra értünk, a hol lőttünk is 6 Wild-buffalot, én 4-et, Fertsch 2-őt; aztán több szarvast és 17 alligatort, eny­nyit kihúztunk a Bramaputrából, de sok el­bukott, a mi szintén meg volt lőve ; aleghosz­szabb 15% láb, óriási állat, a bőrét haza hozzuk; amint talán már hallottad : a Wild­buffalo vadászata gyalog, egyike a legvesze­delmesebb vadászatoknak, s rendesen elefánt­ról lövik; mi megpróbáltuk gyalogosan és jól sikerült, de az egyik bikám, egy 17 mar­kos állat, igen érdekes és izgató sportot nyújtott; márczius 19-dike volt ez érdekes nap, a mely azt hiszem örökké éber emlékeze­temben fog maradni; — sátrunk a DihaDg folyó partján volt, ez egy mellék-ága a Bramaputrának, de már kivül az angol batá­ron ; köröskörül a Himalaya havas csúcsai, a síkságon pedig a legbujább tropikus nö­vényzet, itt-ott nagy tisztásokkal, a melyre a vad kijár legelni; én hajnalban indultam ki. s csakhamar megláttam egy óriási solo­bikát legelni a réten; itt be nem pirselhet­vén, (semmi fedezet nem volj.) kinéztem, mely Vadász- és Verseny-Lap. irányba húz, s eleibe mentem, s ama jungle szélén, a melynek iranyába búzott, vártam jó széllel; nagyszerű negyed óra volt ez; én az erdő szélén ültem, a bika pedig a nyilt prai­rien húzott (lassan legelészve) zsinórban reám. Mikor 100 lépésre odajött, az 577-es expresz­szel rápuskáztam, hallottam a golyót vágni, mire a bika tőlem elugrott, fagy 300 lépést szaladt, aztán megállott, s vagy % óráig állott egy helyen, körülnézegetve; láttam, hogy beteg, s vártam, hogy lefeküdjék, de lassan elhúzott aztán egy közeli kis jungleba, a mely a rét közepén volt; hazamentem reg­gelizni, s délután, midőn a meleg egy kissé csilapodott, kimentem utána, remélve, liogy betegen vagy talán már kimúlva találom a juDgleban, a hova behúzott; Mr. Mellor, egy letört angol gentleman, a ki természetesen sporting character is, s a ki az utolsó an­gol állomáson, a honnét ladikon ő vezetett vadászni, uj vagyont akar szerezni, (a vad hegyi törzsekkel kereskedve) kínálkozott, hogy velem jön, ő érzi, bogy e bika még ad hecz­czet; mi ketten egy bátor shikary-t, amint itt a vadászt nevezik, magunk mellé véve megindultunk; a mint vagy 4—500 lépésre közeledtünk ama jungleboz, a melybe reggel behúzott, már megláttam a bikát annak szé­lén állani; megkerültük, s jó széllel 80 lépésre oda pirselfcünk hozzá; ő a djungle szélén a gazban állott, mi a tisztáson, csak néhány vékony fa volt körülöttünk; én az egyik 'mögé állva, egy aczélhegyű golyóval platton lőttem, mire térdre esett, de ismét felugorva kiszaladt a jungleból, a bal csővel ismét megpuskáztam; ezután az anglus lőtt; a második lövésére a bika nekünk fordult, s 60 lépésnyire szemközt állva, fejét levágta s dühösen kapart; angolom rám kiáltott, tölt­sek hamar, mert nekünk jön; de mire ö ezt kimondta, már készen voltam, s a mint a bika szemközt állt, még két golyót beléje eresztettem, mire megfordult; s vagy 2— 300 lépést szaladt s ismét megállott; vagy egy fél óráig mozdulatlanul állott egy helyen, olykor felénk tekintve, a gukkerrel láttam három veres foltot a plaitján, s reméltem, hogy csak lefekszik, de nem; nagyon bete­gen lassan tőlünk elhúzott; künn a nyilt rétségen utána mentünk, s még 4-szer szem­közt állott velünk, mig a 15-dik golyóm fültövön találva eldöntötte; gyönyörű sport volt ez, eltartott az egész vagy két óráig; óriási állat volt hatalmas tülökkel, a fejét haza viszem. — Egy más alkalommal 4 buffalot, nagy nád - jnngleban egy pocso­lyában henteregve találtam, s 3-at lőttem le belölök egy perez alatt, következőleg: amint a vízben feküdtek, a legnagyobb szar­vút nyakszirten lőttem, mire a többi beug­rott á nádba, de egy borjú a viz szélén sza­ladt, a bal csővel ezt döntöttem el, bőgve felfordult; hamar üjra töltöttem, s alig, hogy a puskát összecsaptam, óriási törtetést hallottam közeledni a nádban ; a következő pillanatban egy buffalo bukkant ki, ezt szügybe lőttem, mire vissza ugrott, de vagy 200 lépésnyire kimúlva találtuk. — Rino­cerost nem tudtunk kapni, s 30-dikán ismét ide visszaérkeztünk, Gerardhoz utazandó; de az a fene orosz-angol háború, a melyet itt biztosnak mondanak, alig ha tönkre nem teszi a tigrisvadászatunkat; Gerardtól levelet kaptunk, a melyben irja, hogy ezrede szintén mobilizálva lett, s két hónapi szabadságát felfüggesztették; nagy pech ez ránk nézve, mert igy nem vadászhatunk véle, pedig ő egyike India első tigris-vadászainak, s több mint valószínű, hogy véle lőttünk volna tigrist; nem tudom, ha vele nem mehetünk, egy­általában lőhetünk-e tigrist. —minden esetre meg próbálunk mindent, hogy juniusig, vagyis az esőzések kezdetéig, egy-egy tigrist lőhes­sünk. (Május 4-én egy távirat érkezett mely­ben jelenti hogy két tigrist már lőttek. Szerk.) 195 Junius elején én Dél-Afrikába, Fertsch pedig haza megyünk, — éli remélem ez év végére érek haza. Zanzibarba és onnét Afrika belsejébe megyek; azt mondják, hogy az ottani vadászat mesébe való: remélem a jó csil­lagom, a mely most kissé elhomályosodott, ott ismét fog ragyogni; csak ez a háború ne lenne, ez minden sportunkat tönkretenné itt Indiában. Egészségünk idáig gyönyörű, még a fogunk sem fájt. (Most következik olyan, mit közölni nem lehet.) Kégl folytatja: Ha Pesten leszel, nézz ki Megyerre, s irj pár sort csikaimról, hogy találod fejlődésüket. Egyik (Si) már futott mint tulajdonosa e lapokból (melyek remél­jük pontosan megérkeznek indiai vadász­tanyájára) láthatja. Most kérlek, add át üdvözletemet fele­ségednek, Ivánka Laczi és nejének ba látod őket, továbbá minden szépet a pesti ismerő­söknek : Üchtritz Zsigának, Bögöncznek stb. Isten veled, ázivből üdvözöl jó barátod Pista. vegyes. Budapest éjjel! Egy nagyszerű, az Ezeregyéji mesékre emlékeztető éjji ünnepély fog itt Budapes­ten tartatni, és pedig a kiállítási téren f. május hó 14-én. Rendező Mr. Andrée, mely tavaly liaden­Badenben — ily ünnepélyIyel oly roppant sensa­tiót keltett, hogy a walesi hg, a német hg s szá­mos német fejedelem és fejedelemnők, s az egész német és nagyrészt a franczia highlife sokáig ez ünnepélyről beszélt. Egy álarezos és jelmezes sza­badban — bál lesz ez, melyhez az Uralkodó ház és a béesi aristokratia nagy szám megjelenése váratik. Az ünnepély electrikus világítás, zene-karak stb mellett este 9 órakor kezdődik, s éjfél utánig, sőt. reggelig tart. Az ünnepély Lady Patronessa gróf Andrássy Manóné, Palffy Gabriella, gróf Károlyi Sándorné stb. lesznek, kiknek összeköttetései bizo­nyára a legfashionebb társaságot hozzák össze. Avizáljuk a vidéket! * , * * Ebeczki Blaskovicli István és neje kis-zombori Bónay Amália tudatják, leányuk ebeczki Blaskovicli Erzsébetnek néha gy ergyó-sz.-miklósi Kövér Károly és neje kis-zombori Bónay Mária fiával, gyergyó­szent-miklósi legifjabb Kövér János, cs. k. tarta­lékos huszár-badnagygyal, május 19-dikén a csanád­palotai templomban tartandó házzassági egybe­kelését. * * * Mr. Vinea (br. Springer G.) 3é pej ménje Char­ley (ap 11 Gladiatore a Luhart) | nyerte el az idén a Nemzeti-dijat (körülbelől 11000 fre 'arany); — M r. Vinea most már 3-ad izben nyeri el e dijat; előbb Ilona és Isolanival. * * * Gr. .Festetics Tassilo p k Hilda nyerte a 2éve­sek idei első versenyét 12 vetélytárs ellen. E csi­kót a gróf tavai anyjával együtt a Kincsem-sors­játék által Angliából hozatott anyag közül vá­sárolta. * # * Vitéz 5éves pej mént Jékey százados megvette Blaskovics Ernő úrtól. * * * 1 . Dőry Jenő ur a kőrösmezei erdőkben az idei siketfajd dürgés alatt 9 kakast lőtt. * » # Az ebkiállitás nem igen sikerült. Nagyon ke­vés eb küldetett be, s nem is kitűnő anyag, kivéve Bárczy J. ur setterjeit és Hanvay ur pointerjeit. A vérebekből gr. Károlyi Gyula Solo (kan) és Selma (szuka) ebei igen szépek. — Újdonságuk voltak a vidra-kutyák, melyeket gr. Migazzy állított ki. Az egészről részletesebben majd a Vadászlapban. * * * A galamblövészetek első napján, május 6-án legjobban lőttek Dőry Lajos, bg Trauttmansdorff és br. Mecklenburg. Jövőre részletesen. Hg Trautt­mansdorff lövési gyorsaságáról és pontosságáról elég fogalmat nyújthat az : hogy több izben fogadott 20 frtért 80-at téve, miszerint háttal állva a csap­dából kiröpülő galambhoz, csak akkor fordul meg és lő : ha a kinyíló csapda csattanását hallja; és fogadásait meg nyerte. * * * Beale jockeyt a keddi versenyeken Valerianus veszelyesen megrúgta. Kocsin kellett behozni. Az orvos (Dr. Farkas László) constatálta, hogy jobb lábfején, a hüvelyk-ujj csontja el van törve; — mindjárt az első kötést megtette, s aztán kocsin haza küldte K.-Megyerre.' * * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom