Vadász- és Versenylap 29. évfolyam, 1885

1885-08-13 / 33. szám

% Vadász- és Verseny-Lap. 339 ható idősebb lóval fogják össze egy nehéz kocsiba, s mind a kettőnek egyenlőeu kell húzni. Az amerikai könnyű szekérben kísérli meg, helyből erős tempóban indulni ki. Ná­lunk a lassú kiindulás könnyű kocsival, a fiatal ló mellé megbízható idősb lovat fogva alkalmaztatik s ba szükséges, eleintén e ló egyedül huzza a kocsit. Ez a legszokottabb mód és a legsikeresebb is. Itt az angol ke­resztgyeplők alkalmazását ajánljuk, mely mellett mindenik ló külön vezényelhető s a fiatal ló a zabiára támaszkodásra könnyeb­ben szoktatható. Eleintén, megrövidített nyaklóval kissé hosszabban fogjuk be, mint az öreg lovat; becsvágya arra fogja indítani, hogy azzal egyenlő magasságban maradjon; a kocsis erre a gyeplő kezelése és buzdítás által ösztönzi s az öreg lovat kissé vissza­tartja. Meg kell elégednünk egy kis rövid leczkével s a lovat, mihelyt kitogjuk, némi tápszerrel kell jutalmaznunk. Az első kísérletekhez, a meddig a má­sodik lovat is alkalmazzuk, könnyű, négyke­rekű kocsit veszünk rúddal; későbbi lecz­kékhez ugyanolyat villával s csak lia a ló idomítás alá jő, veszszük elő a kétkerekű magas versenykocsit. Mihelyt tehát a betanítandó ló készség­gel búzza a kocsit, s az utczán előforduló eseményeket, ugy idegen kocsikat s egyéb jelenségeket nyugodtan, minden félénkség nélkül nézi, akkor lehet a villába fogni. Jó, ha eleinte mindig kísérőt viszünk magunkkal, ki mindig készen álljon a leugrásra, a lo­vat egyik kezével mindkét gyeplővel meg­fogva, a másik kézzel simogatva, s szóval biztatva, ha valamely idegen jelenségtől meg­ijed, vagy félni látszik. A kocsis könnyű keze s a zabiára való folytonos támaszkodás múlhatatlan föltételei a kocsiba jó betanításnál. A gyeplők könnye­den megvonása s újra utána bocsátása na­gyon ösztönzik a lovat s ba a szóval való biztatás vagy nyelvvel való csattintás nem elégséges a szerszámba terelésre, akkor in­kább egy vesszőt használjunk s könnyeden érintsük vele a lovat, semmint a gyeplőt ráu­gassuk, mi az érzékeny lovat makacsságra, csökönyösségre indítaná. (Folyt, köv.) Jutalomdijosztások. Bereg megye. Bereg megyében. Beregszászon, f. évi jul. hó 29-én lótenyésztési jutalomdijosztás tar­tatott, » Elővezettetett ezen dijosztáson: 1. Anyakancza szopós csikóval 30 drb, 2. 3éves kanczacsikó 3. 2éves kanczacsikó 4. 3éves méncsikó 5. 2éves méncsikó 6. léves méncsikó Kiosztatott összesen magyar arany, továbbá 2 drb bronz díszoklevél. 15 drb 2 drb, 2 drb, 1 drb, 4 drb. 45 drb tizfrankos darab arany és 2 Az elövezetett lóanyüg jó karban és jó állapotban találtatott. Baranya megye. Baranya megyében, Pécsett, í. évi aug. hó 2-án tartott lótenyésztési jutalomdijosz­táson a bemutatott lóanyhg igen jó volt, az élelmezése és gondozása a lovaknak szintén igen jó. Elővezettetett ezen dijosztáson: 1. Anyakancza szopós csikóval 42 drb, 2. 3éves kanczacsikó 7 drb, 3. 2éves kanczacsikó 4 drb, 4. léves kanczacsikó 1 drb, 5. 2éves méncsikó 1 drb, 6. léves méucsikó 1 drb. Kiosztatott összesen 80 drb tizfrankos magyar arany. Ezen megyében a lótenyésztés igen előre­haladt. Szatmár megye. Szatmár megyében, Nagy-Károlyban, f. évi julius bő 25-én lótenyésztési jutalomdij­osztás tartatott. Elővezettetett ezen dijosztáson: 1. Anyakancza szopós csikóval 25 drb, 2. 3éves kanczacsikó 10 drb, • 3. léves méncsikó 5 drb. Kiosztatott összesen 80 drb tizfrankos magyar arany. A bemutatott lóanyag igen szép volt, főkép a 3éves kanczacsikók. A lovak ápolása, gondozása s tartása kielégítő. Jegyzéke az Ansztriában található összes méneseknek. A ménes helye tulajdonosa fajta ja ea cl a p CS ea fia oa Csehorsz ág: Kladrub Partvidék: Lippicza Bukovina: Radaucz Csehország: Neuhof Alt-Thiergarten (Frauenbergmellett) Koloredohof Klumetz Stejskal Kuncio Keleti Galiczia Rychczyce Kornalowice Tuliglowi Komarno Drobomysl Zapalow Micow Warec Kaminska Nielsluhow Korsow Kusowice Jurawnicky Chodorow Kukulowce Izydorowka Gwozdiec Horodenku Okno Krzywe Zaleszozyki Toi-skie Czerwonogrod Szotromince Chorostkow Czarnokonce Romanszowka Ulaszkowce Bialoboznica Mikulince Denysow Chodaczkow Taurow Zamost Kozlow Wierzbowce Mogielnica Sosnow Byszow Rakowiec Porchowa Ottowce ü csász. és apóst. k. felsége ang. nápoly. Öcsász. és apóst. k. felsége spany. keleti Állami ménes Schwarzenberg Adolf J.hg Schwarzenberg AdolfJ.bg Schwarzenberg K. J. bg Ivinszky Oktav gróf Harrach József gróf Bielski Gyula gróf Sokanski lovag Bal Helena Larikronski Károly gróf Skarbek Borowski József Joringa Z. lovag Hirlinszka Sándor Lomuicky Szaniszló lov. Mier Károly gróf Dzydusycki Tádé gróf Horodinski Bogusl. lovag Potocky Aladár gróf Bartmansky Vaux Tchorznicky Gy. Dzieduszycki Ödön gróf Puzina Roman Romaszkan báró Cienski Ludom. Baworowski Venczel gr. Brunicki Szev. báró Siemiginowski ülász. Poniski Kalixt lig Hohendorff Kalixt Siemniski Vilm, gróf Wolanskj Erasm. Heydel Ádám báró Lanckronski Károly Ockocki Kalixt Rey Mizisl. gróf Ujejski Sándor Szeliski Kázmér Trzeciak Dénes Krzyzanowski Mihály Wierzchleyski Kázmér Ochocki Jo.s. Starzenski Ödön gróf Suchodolski Kornél Hohendorff Ödön Trzeciak József Cielecki A. Cywinski Ign. ang. keleti angol Jegyzet A ménes helye tulajdonosa fajta ang. arab angol ang. arab angol ang. arab arab ang. arab arab » ang. arab arab angol ang. arab angol n arab ang. arab angol » arab angol ang. arab arab ang. arab arab arab, an., nor, arab n angol 103 81 350 -19 -20 -24 -25 45 15 20 10 25 23 16 15 28 18 16 15 60 40 40 60 10 30 12 28 15 16 18 27 45 100 15 13 50 15 24 22 10 16 15 48 15 14 26 35 14 18 17 igas kanczák igás kanczák igás kanczák I igás kanczák igas kanczák kanczák igás kanczák igás kanczák Koropiec Olesza Polowce Bilcze Nyugati Galiczia : Bierzanow Niegowice Debno Wojnicz Wielkavies Gumniszko Gromnik Wiesniowa Zyrakow Nozdrzec Trzciniec Szeszerowiee Mizynice Bakonczyce Kosienice Zurawiea Jurowce Zarszyn Besko Bren Slupiec Medrzechow Chorzelow Gorki Cbwalowice Zaleszany Dzikow Lancu Krzeszowice Pantalowice Zarzecze Pawlosiow Tyniowice Jasionka Tyczyn Tyczyn Czudec Moderowka Jaszczen Ispas Szerboutz Morvaország és Szilézia : Hochwald Kunstadt Bistritz tíapagedl Buchlovitz' Deutschleutben Tesclmer Kammer Myslowski Alad. Moranski W. Orlowski Oktáv Sapieha Ad. herczeg Czecz Károly Benoe Atanáz Jastrzebski Ödön Chwalibog Kornél Stadnicky János Sanguszko Eust. hg. Dzwonkowski Ede Mycielski F. gróf Wojciehowski Rom. Badeni gróf Jounga László Gizowski Kázm. Lubomierski Ádám lig. Lubomierski Serom. bg. Dembowski Zsigm. Bogdanski Ulászló Slonecki Z. Victor Kázmér Gniewosz Antal Konopka János br. Kisielewski Szever Potocki Ártur Tarnowski János gróf Ryclel László Horoch Ad. báró Sokolowski Antal Tarnowski János gróf Potocki Aladár gróf íedorowicz Ádám Frek István Dúeduszycki Ulászló gr Siíminszky Vilmos gr. Marinowski Miczislav Jedrzejowicz Szaniszló Jedrzejowicz Marián Wolzicki gróf Waálerowska Karolin Gorayski Ágost Stojowki Ágost Cigala gróf Kapri Mihály br. Olmiczi érsek Honrichs báró Loudon láró Stockau gróf Berchtholl gróf Larisch Htnrik gróf Albrecht fíherczeg ja ti K O £ S'ü Jegyzet angol arab ang, arab arab ang. arab angol ang. arab angol ang. arab arab ang. arab arab ang. arab arab ii ang. arab arab n angol » ang. arab arab angol ang. ar. norm ang. arab arab ang. arab n n arab ang. arab arab ang. normán nápolyi vegves angol ' 20 18 12 28 22 50 24 20 40 16 36 40 70 40 36 15 16 20 26 20 34 34 40 26 57 20 26 22 25 24 30 30 30 105 70 34 38 35 14 60 36 16 25 16 12-15 6-8 8—10 42-55 30-40

Next

/
Oldalképek
Tartalom