Vadász- és Versenylap 29. évfolyam, 1885

1885-03-12 / 11. szám

Márczius 12. 1885. legjobb közt) a szemág fölötti körfogat csak 21 V a és 22 7g; a rózsatőé pedig 30 és 29 etm. voltak — ugy következtethetünk ez agancs-tönkök erősségére. AGARÁSZAT és KOPÁSZAT. Gödingen a második szarvasvadászat m. kó 27-én volt, Hohenau közelében, s az elő­ször elbocsátott szarvas 20 perczig tartó nagyon sebes run élvezetében részesité a társaságot. Egy másik szarvas pedig kitűnő vadászatot nyújtott, a mennyiben másfél óra hoszszáig vezette a vadásztársaságot igen jó tempóban, többnyire mély talajon, lovast és lovat egyaránt jelentékeny próbára téve. A vadászat harmadik napjának e bó 6-án nagyon szép idő kedvezett. E vadá­szatban részt vett király 0 felsége is s a vadásztársaságból mintegy negyvenen, köz­tük a braganzai berezeg és kilencz delnő. A találkozó nem messze a pályaudvartól volt. Az első szarvas, 20 pereznyi szép run után, a szőllőhegyek közt ballalival végző­dött. A második szarvas, mely csakhamar aztán elbocsáttatott, 28 perczig tartott runt nyújtott s a szabad mezőn sziutén liallalival végződött. ATHLETIKA és TESTGYAKORLATOK. Athletikai naptár. Márcz. 15-én a „B. V. E." kirándulása Sz-Fehér­várra. „ 25-én a „B. V. E." kirándulása Visegrádra. Április 5-én a „B. V. E." kirándulása Kassára. Május 16-án a „M. A. C." tavaszi viadala. „ 25-én a Köveskállai atlileta-versenyek. Junius 4-éu a „M. A. C." nemzetközi viadala Julius 19-én a „Nemzeti Torna Egyl." drezdai utja. „ közepe táján a „M. A." C. úszó-versenyei. Auguszt. 2-án a „Szabadkai Torna-Egylet" ver­senyei. „ 15-én a „Szabadkai Vasparipa-Egylet" bu­karesti útja. „ 15-én a „Bajai Atkleta-Kör" versenyei. „ 15-én a „Bajai Athleta-Kör" verseny-gya­loglása. „ 16-án a „Bajai Atlketa-Kör" verseny-úszása. Szept. 3-án bpesti galambl.-verseny d. u. 1 óra. » 4-én „ „ „ „ „ „ „ » b-án „ „ „ „ • „ „ „ „ 8-án bpesti galambl.-verseuy d. u, 1 óra. Szeptember elején a „M. A. C." bajnoki gyaloglási versenye Budapest—Adonv és vissza. A „Hercules" után. Tisztelt szerkesztőség Külföldön tartózkodván, ott nem vettem kézhez becses lapjok utésó számát. Visszatér­vén Budapestre, csak most olvasom eme szám­ban Vermes Lajos urnák a február 2-iki ver­senyjárásról irt cikkemre vonatkozó levelét. Midőn engedélyt kérek a tiszt, szerkesztő­ségtől, bogy e levélre a „V. és V.L." 12-dik számában részletesen válaszolhassak, vagyok őszinte tisztelőjök Budapest, 1885. márczius 10-ikén. Spectator. A „Nemzeti torna-egylet" verseny­eredményeinek sorrendje 1865-1885-ig. (Összeállította : Nagybudafai Vermes Lajos a „N. T. E." választmányi tagja.) A toruaegyletekben követelt tornázás általában a testi erő kifejtését, s az élet ko­moly czéljaira szolgáló testi ügyesség szer­zését czélozza. A versenyek mindeddig csak dísztorná­zások és kirándulások alkalmával tartattak, a tornázási kedv élesztéséül s az elért képzett­ség mutatójául. Nem czéloztatván az egyesek sajátos képességeinek fokozása, felváltva min­denkor más gyakorlatokban tartattak verse­nyek, de a versenyzők különös előkészitése (training) nélkül. —• Pályadijul a nyertesek­nek rendszerint zöld koszorút szoktak adni. Vadász- és Verseuy-Lap. Az eddig tartott versenyek adatai és eredményei (melyek bezárólag 1885. évig sorolvák elő), az 1879. évtől kezdve pontosan feljegyezve megerősíttettek és biteleseknek mondhatók. — Adataim legnagyobb részét a N. T. E. versenykönyveiből merítettem. — Hazánk legnagyobb és legrégibb tornaegye­sülete, a „Nemzeti tornaegylet", mely 1860­ban hivatalosan mint „Pesti nyilvános torna­csarnok" létezett, s később (1865-ben) „Pesti tornaegylet" czim alatt alakult meg, s elő­ször az 1865. év nyarán a „Budapesti dalár­dával" együtt tartott visegrádi kirándulás alkalmával lépett gyakorlataival és verse­nyeivel a nyilvánosság elé. — Ez egyesület 1869-ben „Nemzeti torna- és tűzoltó-egylet" czim alatt működött 1873-ig, a mikor a „Nemzeti tornaegylet" a tüzolto egyesülettől elvált és önmagában bizva, a magyar torná­szat ügyét nagy buzgalommal kezdte terjesz­teni és virágzásnak inditani. Adataim 1865-től kezdve 1885-ig terjed­nek és ez idő alatt a következő eredmények érettek el: I. Verseny távolba ugrások. 1. 478 cm. 1870. vnárcz. 31-én a „Nemzeti torna­és tüzoltó-egyesület" ünnepélyén Veiszenstein Ödön első dijat nyert. 2. 510 cm. 1872. márcz. 23-án Márkus István a „N. T. E." dísztornászatán első dijat nyert. 3. 520 cm. 1882. febr. 18-án Vermes Lajos 2-dik dijat nyert. 4. 522 cm. 1882. febr. 18-án Pollátsek Mór első dijat nyert. 5. 525 cm.1878. decz. 8-án Jezovits Kornél 2-dik lett. 6. 530 cm. 1878. decz. 8-án Pollacsek Mór első dijat nyert. 7. 576 cm. 1873. jun. a „N. T. E." pécsi kirándu­lása alkalmával Porzsolt Gyula első dijat nyert. II. Verseny magas ugrások. 1. 154 cm. 1881. máj. 26. Kajlinger Mihály váczi kirándulás alkalmával 2-dik dijat nyert. 2. 160 cm. 1870. szept. 12-én a „Pesti tornaegyl." nagy-kanizsai kirándulás alkalmával Bakos János első dijat nyert. 3. 160 cm. 1884. decz. 20. Földvári Tibor 2-dik lett. 4. 160 cm. 1881. máj. 26-án Zsinyor Mihály váczi kirándulás alkalmával első dijat n.vert. 5. 166 cm. 1883. febr. 17-én Fiedler Jenő első di­jat nyert. 6. Í66 cm. 1883. febr. 17. Kánitz Izidor 2-dik lett. 7. 167 cm. 1867. febr. 2-án Dedinszky Kálmán 2-dik dijat nyert. 8. 173 cm. 1867. febr. 2-án Császár Jenő első dijat nyert. 9. 173. cm. 1879. decz. 7-én Kajlinyer Mihály 2-ik dijat nyert. 10. 174. cm. 1867. jun. 29-én Mustiere Oszkár a „Pesti torna egylet" zugligeti kirándulása al­kalmával első dijat nyert. 11. 176 cm. 1876. decz. 21-én a „N. T. T E." dísz­üanepélyén Udvardy Lajos első dijat nyert. 12. 177 cm. 1880. decz.'l8-án Vermes Nándor 2-dik dijat nyert. 13. 180 cm. 1880. clecz. 18-án Kajlinyer Mihály első dijat nyert. 14. 180 cm. 1867. jun. 29-én Kern Ferencz első di­jat nyert. 15. Í80 cm. 1872. decz. 21-én Porzsolt Gyula első dijat nyert. 16. 180 cm. 1877. decz. 8-án Vermes Nándor g-yő­zött. (Holt-verseny.) 17. 180 cm. 1877. decz. 8-án Zsinyor László (Holt­verseny.) 18. 183 cm. 1879 decz. 7-én Vermes Nándor első dijat nyert. III. Verseny rúdugrás magasba. 1. 243 cm. 1874. márcz. 28-án Mauer János 2-dik dijat nyert. 2. 263 cm. 1874. márcz. 28-án Zsinyor Mihály első dijat nyert. 3. 280 cm. 1877. május 2-án Mauer János 2-dik dijat nyert. 4. 28Ó cm. 1881. máj. 26-án Vermes Lajos 2-dik dijat nyert. 5. 280 cm. 1875. máj. 23-án Mauer János 2-dik dijat nyert. 6. 284 cm." 1875 máj. 23-án Zsinyor Mihály első dijat nyert. 7. 284 cm. 1881. márcz. 12-én Kajlinyer Mihály 2-dik dijat nyert. 8. 284 cm. 1877. máj. 2-án Zsinyor Mihály első dijat nyert. x 9. 285 cm. 1882. jun. 4-én Bély Mihály (boltvers.). 10. 285 cm. 1882 jun. 4-én Kajlinyer Mihály (lioltv.) 11. 290 cm. 1884. márcz. 25. Bély Mihály 2-ik lett. 12. 292 cm. 1884. márcz. 25. Kajlinyer Mihály első dijat nyert. 111 13. 292 cm. 1881. márcz. 12-én Vermes Nándor első dijat nyert. IV. Távol ugrás ködobással. 1. 530 cm. ugrás 355 cm. dobás 1876. decz. 8-án Kajlinyer Mihály 2 dik dijat nyert. 2. 465 cm. ugrás 468 cm. dobás 1877. nov. 14-én Damjanovits Bertalan 2-dilc dijat nyert 3. 525 cin. ugrás 438 cm. dobás 1881. decz. 10-én Vermes Lajos első dijat nyert. 4. 510 cm. ugrás 450 cm. dobás 1881. decz. 10-én Kajlinyer Mihály 2-dik dijat nyert. 5. 528 cm. ugrás 454 cm. dobás 1874. nov. 14-én Zsinyor Mihály első dijat nyert. 6. 530 cm. ugrás 480 cm. dobás 1876. decz. 8-án Damjanovits Bertalan első dijat nyert. V. Verseny magas ugrás kötélmászással. 1. 165 cm. ugrás (11 meter bosszú kötélen) 13'/ 4. Kajlinyer Mihály első dijat nyert. Verseny kötélmászás. 1. 12 meter 52 cm. bosszú kötélen 18 másodpercz 1867. febr. 2. Bartek Nándor 2-dik dijat nyert. 2. 12 meter 52 cm. hosszú kötélen 17:5 mdp. Í867. febr. 2-án Guttmann Károly első dijat nyert. 3. 11 meter hosszú kötélen 13:26 mdp. 1883. febr. 17-én Herczey Zsigmond 2-dik dijat nyert. 4. 11 meter hosszú kötélen 12:5 mdp. 1883. febr. 17-én Kajlinger Mihály első dijat nyert. VI. Verseny síkfutás. 1. 283 meter 32 mdp. 1873. nyarán a „N. T. E." szombathelyi kirándulása alkalmával Bakos Ján. első dijat nyert. 2. 200 moter 30 mdp. 1867. jun. 29-én Guttmann Károly első dijat nyert. 3. 200 meter 29 mdp. 1867. jun. 29-én „Pesti tor­naegylet" dísztornászata után Kern Ferencz első dijat nyert. VIT. Verseny akadályfutás. 1. 250 meter 36 mdp. 1875. máj. 23-án Köln Gyula első dijat nyert. 2. 285 meter 34 mdp. 1865. jul. „N. T. E." vise­grádi kirándulásán Körmendy Imre első dijat nyert. 3. 285 meter 35 mdp. 1865. jul. visegrádi kirán­dulás alkalmával Frank Frigyes 2-dik dijat nyert. 4. 250 meter 37 mdp. 1875 máj. 23-án Porzsolt Gyula 2-dik dijat nyert. VIII. Verseny szertornázás. 1. 1870. szept. 12. Grundmann Ferencz korláton első dijat nyert. 2. 1873. szept. 12. Grundmann Ferencz a „N. T. E." szombathelyi kirándulása alkalmával 2-dik di­jat nyert. 3. 1881. decz. 10. Kajlinger Mihály nyújtón, kor­láton és rúdugrásban 100 erő ponttal első lett. 4. 1873. Krausz Váldemár a „N. T. E." szombat­helyi kirándulása alkalmával első dijat nyert. 5. 1870. szept. 12. Pollák Ede a „N. T. T. E." nagy-kanizsai kirándulása alkalmával első dijat nyert. 6. 1878. decz. 8. Stark Gusztáv nyújtó versenyben harmadik dijat nyert. 7. 1878. decz. 8. Vermes Lajos nyújtó versenyben 2-dik dijat nyert. 8. 1881. decz. 10. Vermes Lajos nyújtó korláton rúdugrásban 99 erő ponttal második lett. 9. 1878. decz. 8. Vermes Nándor nyújtó verseny­ben első dijat nyert. IX. Verseny magas és távol ugrás. 1. 152 cm. magas ugrás és 2 meter távol 1876. febr. 2 Veiszenstein Ödön 2-dilc dijat nyert 2. 166 cm. magas ugrás 2 meter távol 1876. febr. 20. Zsinyor Mihály első dijat nyert. X. Verseny birkózás. 1. 1874. márcz. 28. Varga László 2-dik dijat nyert. (Helvetia rend.) 2. 1874. márcz. 28. Zsinyor Mihály első dijat nyert. (Helvetia rend.) 3. 1884. decz. 20. Veiszenstein Ödön első dijat nyert. (Franczia rendszerben.) 4. 1884. decz. 20-án Körher Ferencz eldöntetlen. (Franczia rendszerben.) 5. 1884. decz. 20-án Králik Ferencz eldöntetlen. (Franczia rendszerben.) A „Szabadkai torna egylet" által Palicson rendezendő országos atlilétp- és torna-versenyek sorrendje 1885. augusztus 2. Délelőtt a nyílt versenypályán. I. Bajnoki czélverseny. Táv 15 km. Második küzdelem. Védő : Balogh Dezső bajnokjelölt. Nyilt verseny. II. Nagy akadály vasparipa- (bicycle) ver­seny. Távolság 15 kilometer. „Achilles"-dij. Nyilt verseny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom