Vadász- és Versenylap 29. évfolyam, 1885

SZENTKIRÁLYI .Ä ^03,0) H TARTALOM- JEGYZÉK. VADASZ- ÉS VERSENYLAP 1885. HUSZONKILENCEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS _ 1 SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. VAXftVAXa OM. I. Telivérek és versenyek. I. Hivatalos. Egyleti és versenyügyek. Jegyzőkönyvi kivonat a »Magyar Lovaregyletc 1884. deczember hő 21-iki választmányi üléséből (Gr. Batthyány Elemér indítványa, a külön kis tartalék­alap beszüntetése tárgyában.) — — ... — — 13 A «Magyar Lovaregylet» 1884 iki közgyűlése— — 13 Nevezések a budapesti 1886-iki őszi meting Csikó versenyére ... — 14 Verseny-feltételek a budapesti 1885. évi egész évi versenyekre — — 39 Jegyzőkönyvi kivonat a »Magyar Lovaregylet« 1885. február hó 13-án tartott választmányi üléséből, melyben az újonnan ajánlott tagok neveinek, a választás előtt 14 nappal nyilvános kifüggesz­tése határoztatik ... — — 83 A földm. minisztérium leirata, a mezei gazdák ver­senye tárgyában — — 103 Földm. minisztérium leirata, melyben a kolozsvári, soproni és debreczeni gyepekre engedélyezett államdijak szétosztására vonatkozó javaslatokat elfogadja — — - — — — 143 A budapesti májusi versenyekre vonatkozó verseny­titkári figyelmeztetés - - — — — — 151 Közlemény a versenytérnek használatáról training érde­kében 175 A «Magyar Lovaregylet» újonnan választott tagjai ... 187 Nevezések a budapesti 1885. évi tavaszi meetingre 187, 221 Nevezések a budapesti 1886-iki versenyekre (Br. Wenckheim Béla emlékversenye) ... — 131 Hg. Thurn-Taxis Egonnak döntőbírósági taggá való kineveztetése ... — 211 Nimptsch főhadnagy panaszát Philipps jockey ellen a «Magyar Lovaregylet» versenyigazgatósága elveti ... - — 211 A földm. minisztérium felhívása a lóanyag-osztályozás ügyében - - 211 Javaslat a közös «segélyalap» szabályzatához ... 261, 269 A nagyváradi két akadályverseny a magyar lovar­egylet hatálya alatt — 289 A földm. ministerium átiratai a ménanyag kiselej­tezése és a bérmének kiválasztása tárgyában 289, 301 Jegyzőkönyvi kivonat a veisenyigazgatósagi aug. 2-iki ülésből." (A gyep- és start-pénzfizetési kötelezett­ség tárgyában) — — — ... 333 A fölm. minisztérium átirata a kolozsvári államdijak tárgyában 351 Nevezések a budapesti 1885 évi őszi versenyekre ... 393 421, 433 Versenyfeltételek a budapesti 1887-iki tavaszi ver­senyekre — — — — 449 Nevezések a budapesti 1887-iki tavaszi versenyekre 473 A magyar Lovaregylet 1885. évi közgy. (Gyepérdeküek) 547 Nem hivatalos. Egyleti és versenyügyek. A dunánttíli lóversenyegylet Xl-ik rendes közgyűlése 23 Az ausztriai jockey club közgyűlése ... 52 A soproni államdijak feltételei 1885-ik évre ... 143 A debreczeni ál'amdijak feltételei 1885-ik évre ... 143 A kolozsvári államdijak feltételei 1885-ik évre ... ... 143 Nevezések a bécsi 1886-iki őszi versenyekre 364, 376 Versenyfeltételek az 1887. évi prágai versenyekre 365 Versenyfeltételek a hamburgi 1887-iki versenyekre 378 Versenyfeltételek a técsi 1887-ik évi tavaszi mee­tingre ... ... 451 Nevezések a bécsi 1887-ik évi tavaszi meetingre ... 485 Nevezések a bécsi 1887-dik évi őszi meetingre (Államdijra) ... 494 Nevezések a soproni 1886-ik évi versmyekre(Polgárdij) 494 Nevezések a prágai 1887-ik évi versenyekre (Allamdij) 494 2. Értekezések, ismertetések. Ménesviszonyaink ötven év előtt és jelenleg: Esterházy Miklós hg., Pálffy Antal hg és ílunyady József gr. stb. legrégibb ménesei ... 1 Az erdélyi 50 év előtti ménesekről ... 31 A jelenlegi hazai angol telivér ménesek ismertetése 42 A kisbéri félvér ménes, bábolnai, mezőhegyesi ménesek ismertetése 51 Br. Jósika Andor, a Bánffyak és gróf Csekonics Endre ménesei ... 59 DessewITy grófok ménesei és br. Edelsheim-Gyulai félvér­ménese ... ... 84 Gróf Festetics Géza, gróf Forgách László, Ghyczy József stb. félvérménesei ... ... ... 106 Józseí főherczeg lótenyésztése Alcstíthon, angol félvér, normand telivér s félvérménese Kis-Jenőn 115 Kornis grófok és Lamberg gróf ménesei ... ... 124 Metternich ligné, Schaumburgi Lippe hg. és a pannon­halmi főapátság ménesei ... 133 Lónyai Gábor és Székhelyi Mnjláth József ménesei 191 Nádosy István és Kálmán angol félvérménesei, Ihász Lajos és a hathalmi ménesek 276 A verseny-apalovakról 23, 43 A keszthelyi telivérménes ... 51 Derby kedvenczeink 59, 71, 83, 105 Az angol versenyidény hároméveseiről ... 73 Egy szakemb. nézetei a versenylovaglásról és idomitásról 63 »Ébredjünk« (vonatkozással az »50 év előtti ménesviszo­nyainkz czimü közleményre) ... ... 75, 105 Megjegyzések Brezovay űr »Ébredjünk« ére ... ... 85 A lótartás költségei és modern bajairól ... 86 Úrlovasok trainingje 87 Valami a totalisateurökről ... ... ... 88 Az akadályversenyek és az ürlovas sport reformja 95 Néhány szó az akadályversenyek kérdéséhez 123, 132 Az angliai idei háromévesek Derby-lovak) 126 Előtekintés a jövendő tavaszi versenyekre 131 Körültekintés a bécsi, prágai és liverpooli gyepekről 144 Előtekintés a budapesti tavaszi versenyek nagyobb dijairal76 Kilátás az osztrák Derbyre 213 Körültekintés az unioni, badeni és auteuili nagy dijakról 262 Körültekintés a »Norddeutsche Derbyről« 281 Körültekintés a bécsi őszi lóversenyek két legnagyobb handicapjéről ... 301 Körültekintés a münsteri versenyekről ... 309 Körültekintés a baden badeni Stadtpreisról 317 Körültekintés szt.-istvánnapi versenyekről 334 Körültekintés »Fenék«-nek baden-badeni győzelméről 352 Körültekintés a bécsi nagy őszi versenyekről 363 Körültekintés a bécsi őszi versenyek meglepetéseiről 373 Körültekintés az ausztriai Cambridgeshirc-ről 385 Kilátások a budapesti nemzetközi dijra 388 Körültekintés a soproni őszi meetingről ... 394 A Kincsem. Stud Farm számára vett anyag 4o9 Körültekintés a budapesti őszi versenyekről 424, 426, 446 Budapesti őszi napok ... 447, 450, 462 Körültekintés a berlini őszi versenyekről 450 Körültekintés a neívmarketi classicus versenyekről 474, 485 Körültekintés. A budapesti versenyek jövő évi programmja — 553 Gr. Wenckheim Frigyes, Rudolf és Károly ménesei 566 Tornyai Schosberger félvérménese ... 557 3. Tudósítások belföldi versenyekről. A bécsi tavaszi lóversenyek lefolyása 146, 151, 177, 190 A «Kincsem» handicap ... — 177 Prágai lóversenyek eredménye és leírása... ... 146, 153 Soproni tavaszi versenyek ... 176 Budapesti tavaszi lóversenyek (nemzeti és a 10 000 frtos államdij) 189, 200, 203, 212 «Nemzeti dij» és 10 000 frtos államdij 203 Pozsonyi tavaszi versenyek ... . 204 Bécsi nyári versenyek 214, 227, 237, 248 A «Derby» nap lefolyása 229 Szolnoki versenyek 248 Lembergi versenyek 282 A debreczeni lóversenyek 333 A 9-ik számú (hg Liechtenstein nevét viselő huszár­ezred lóversenye Győrött - 343 A budapesti szt-istvánnapi lóversenyek . ... — 351 A 6-ik számú cs. k. dzsidásezred versenyei Érsek­újváron 366 A 6-ik számú cs. kir. huszárezred versenyei Varasdon 366 Az 1-ső számú cs. k. huszárezred versenyei ICis-Zsámon 366 A 15-ik sz. cs. k. huszárezred versenyei Debreczenben 365 Bécsi őszi versenyek 374, 386, 396 Kolozsvári versenyek ... ... — 398 Soproni őszi versen^ek > i.^__„, — ... 405 j A cs. k. 14-ik számú huszárezred versenye Aradon 408 I A budapesti kiállítási lóversenyek 422, 434, 445, 450, 461 Zágrábi versenyek 425 Pardubitzi versenyek ... 462 Nagyváradi lóversenyek ... ._ 463 Nagybecskereki versenyek ... 487 4. Külföldi versenyek. Hozza Pranczia- Németország és Anglia különféle versenyeinek rövid eredményein kivit!:) Nizzai versenyek 33 Auteuili versenyek, Grand Prix da Printemps ... 156 — — 'Grand Cours de Haies- ... ... 266 — — Prix Congress- ... 379 — (Graiül Prix d'Antonn- ... ... 487 — — (Prix de la Croist de Berny ... 528 Leicestei tavaszi meeting ... 126 Liverpooli versenyek Hylton Cup ... 147 — Autumn Cup) 499. Párisi versenyek /Prix du Cadran) ... 156 — — (Grand Prix de Pans) 266 Manchesteri tavaszi versenyek 251 Epsomi versenyek (Derby ' . 252 Berlini tavaszi versenyek Union) 232,273 — (őszi versenyek- ... ... ... ... .. 426,452 Windsori nyári verseny (Berkshire Plate) 266 Ascoti nyári meeting (Prince of IValcs Stakes) 274 Derby-i versenyek /Chesterfield Nursery handicap) 509 Chantilly-i nyári versenyek (Prix de Diane) .. 233 Az «Eszaknémet Derby» (Budagyöngye győzelme) ... 284 Hannoveri St-Leger-dij 398 Baden-Badeni Zukunftspreis «Fenék» és «Kegyúr» győ­zelmei 354 — — Jubiläumdij (Plaisanteri győzelme: 354 — — Kosmopolitisches Handicap « Occident» győzelme) 367 II. Országos lótenyésztés. I. Értekezések, ismertetések. A hadsereg uj csikótelepe Daádon (Fehér-m.) 6 Még valami a honvédlovassághoz (B OA 6 Ki a Don Quijoted (Válasz B- O na kj 7 Az angol telivér törzsanyák 16 Végszó a honvédlovasság ügyében ... 19 Értékes anyakauezák javítása és fentartása 26 Telivér fedező mének 1885-ben Magyarországon 90 Pár szó a reproductorulc tenyésztéséről 99 Országos fedező méneink... 109 A mezei gazdák idei versenyeinek napjai 110 Lipiczai kanczák versenye a fogarasi országúton 180 Dijugrás Bécsben a Rotundában ... ... 220 Bécsi díjlovaglás a Rotunda mellett 250 Ujabb adat a fogarasi lovak kipróbálásához ... 266 A m. kir. állami lótenyésztési intézetek 1884. évi mű­ködéséről 274, 285 A kocsilovak tenyésztéséről és felneveléséről 304, 311, 320, 338, 346, 358 Lótenyésztés Boszniában és Herczegovinában ... ... 321 Egy látogatás a chrjünawoji cs. orosz államménesz­ben ... '... '.. 379, 414 A pótlovak közvetlen vásárlása 400 Nonius XII kimúlt 414 Megjegyzések a perdóczi ménest illetőleg 500 Az állami lótenyészintézetek 1886-ik évi budgetje ... 546 Idomítás alatti lovak Káposztás-Megyeren ... ... 554 2. Ügetőversenyek. Rövid elmefuttatás az -ügető-versenyekről - 18 Az ausztriai és magyar itgetőverseny-egyletek szövetkezeté­nek közgyűlése Bécsben 25 Szt.-Pétervári 1885. januári ügetőversenyek eredménye 46 Az 1885 évb. Budapesten tartandó ügetőversenyekről 53 Országos értekezlet az ügetőversenyek érdekében Buda­pesten ... ... 97 Feltételek az 1886. évi budipesti nagyTenyészversenyre 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom