Vadász- és Versenylap 28. évfolyam, 1884

1884-06-12 / 24. szám

232 Vadász- és Verseuv-Lap. Junius 12. 1884 követelhetek. Az árveré- utján begyült többlet felét » mánodik ló kapja, a m;U fele ré«z a Club pénz­tárának i Darád. Három különböző tuiajdonoe lovanak indulni kell, különben eiak féldij. Tétel 10 frt. f. v. f. A tét-lek ée bánatok a második lóé. Nevezen 18M. augmttus 1. . VI. \ igaszvereeny. Handicap, kötelező mind­azon lovakra, melyek ez évi kolozsvári versenyeken nevezve voltak. Kivételt képeznek a Polgári dijraés Keiter-Club eladó-akadály-versenyre nevezett lovak, ezek fennebbi dijra se nem kötelezők se nem kizárok. Futhat csak olyan ló, mely a fennirt dijak vala­melyikéért indult, de nem nyert. Távolság 1600 me- ter. Tétel 40 frt, bánat 20 frt, augusztus 20-ig jelentve 10 frt. Terhek augusztus 10-ig közöltetnek. VII Füldészek versenye, adva több sport­kedvelő által. Megjegyzések : 1. Bármely versenyre csak egyleti részvényes nevezhet lovat s ilyen is csak: ki bona fide nevezi lovát, 2. Részvényesnek csak az tekinthető, ki a ver­senyekig az e czélra szerkesztett nyilatkozatot, — hogy 10 évig az egylet részvényes tagja óhajt lenni — aláirjn és az első évi részvénydijat 10 írtban lefizeti. 3. Minden nyereményből 5° ) 0 az egyleti pénztár javára levonatik. 4. Minden pályázó lótól, annyiszor, a hányszor indul, 5 írt indulási pénz és 5 frt gyeppénz az egy­leti pénztárba fizetendő. 5. Telieregységül a kilogramm szolgál, távol­ságnál a meter 6. A bejelentéseknek a dij külön megnevezésé­vel, a lovas színeivel, a ló származásával, a terhek pontos kiszámításával kell az egyleti titkárhoz bér­mentes levelekben történniök. 7. Csak levél vagy táviratilag tett nevezés ér­vényes, mely nem később, mint a kitűzött napon és időben kell, hogy a titkárhoz megjöjjön. 8. Valamennyi tét- és bánatösszeg a mérés előtt félórával a titkárságnál befizetendő, ellenkező eset­ben oly lovak, melyekért a tételek emiitett ideig be nem fizettettek, pályázásra nem bocsáttatnak. 9. Mindennemű tudakozódás, bejelentés és ne­vezés ily czim alatt: „Versenyt illető" Hartha La­joshoz Kolozsvárit, főtér 4-ik szám, bérmentesen intézendők. Bartha Lajos, lovaregyleti titkár. MÉNES- és GYEPUJDONSAGOK. Ellesek. Br. Wesselényi Béla Zápor (0. G. B. Vol. II. pag 196. — Suppl. II. pag. 74) ápril 26-án sg mén csikót csillaggal, mindkét hátsó lába csülökben kese, Prince Paris után Ugyanannak Fatinitza (0. G. B. Vol. II. pag. 58. — Suppl. II. pag. 25.) május 8-án pej mén csikót kis csillaggal, mind a két hátulsó lóra s jobb elölába csülkön felül kese, Amaranthus után. Lónyay Margit grófné Frou-Frou (0. G. B. Vol. II. pag. 67. — Suppl. II. pag. 27) márczius 8-áu sga kancza csikót ellett, keskeny fehér csik­kal az orrán, mindkét első lába fél szárcsontig kese, Camballo után. Frou-Frou újra fedeztetett Cam­hallo által. Ugyanannak The Witch (0. G. В. Vol. II. pag. 195 — Suppl. 11. pag. 73) márczius 15-é pej mén csikót csillaggal, Camballo után. The Witch újra fedeztetett Camballo által. Ugyanannak Zuelma (O. G В. Vol. II. pag. 199. —* Suppl. II. pag. 74) márczius 26-án pej kancza csikót jegy nélkül Palmerston után. Zuelma újra fedeztetett Camballo által. Ugyanannak Campanula (О. G. В. Vol. II. pag. 12. — Suppl. II. pag. 24) ápril 17-én pej kancza csikót kis csillaggal Amaranthus után. Campanula újra fedeztetett Camballo által. Tolnay Reginald ur sg m Erdő szépe (0. G. B. Vol. II. pag. 52. — Suppl. 11. pag. 23.) május 8-án pej kancza csikót ellett, Zsibó után. Erdő szépe újra fedeztetett Miklós által. Elnevezések. Tolnay Reginald ur sga tn ell. 1883. ap Prince Paris a Ilka, Wilsfordtól (0. G. B. Vol. II. Suppl. II. pag. 35) Iholyafaló nevet kapott. Ugyanannak stp к ell. 1883 ap Prince Paris a Erdő szépe, Bois Rousselről (U. G. B. Vol. II. Suppl. II. pag. 23) Eliz nevet nyert. Gr. Forgácb László Wiperine p к ell. 1882 a Coxcomb a The Witch, Caractacustól (0. G. B. Vol. I[. Suppl. I. pag. 65) most Fata Maria nevet nyert. Mayer Arthur ur Imperator p m ell. 1882. ap Basnäs a Miss Frances, Ventre St-Gristől (0. G. B. Vol. H. Suppl. II. pag. 50.) most Hamlet nevet nyert. Birtokváltozás. Mr. R. Reynolds megvette Zora p к ell. 1880 ap Przedswit a Formosa, Buccaneertől (0. G. B. Vol. II. pag. 66) Zinner Béla úrtól. Mr. Bum megvette Horace Vemet sg m ell. 1879 a Cambuscan a Honesta a Voltigeur (0. G. В. Vol. II. pag. 86) ifj gr. Esterházy Móricztól. Crespi Lajos hadnagy (5 buszár ezr.) megvette Mamy p к ell 1880 ap Laneret a Pepita, Ted­dingtontól (0. G. B. Vol. II. pag. 152) Goldegg Pál lovag főhadnagytól (5 huszár ezr.) Schawel .1. ur megvette Angliában : Norma II sga к ell. 1879 a Normanby a Na­monna, Lord of the lslestől (G. St. В. Vol. XIV. pag. 541.) Primrose sg к ell. 1879 a Duc de Beaufort a Maygoslingtól. Gr. Henckel Hugo megvette Morteratsch sga in ell. 1880. a Y. Buccaneer a Eavice, Lecturertől (0. G. В. Vol. II. pag. 320.) Baltazzi Arisztid úrtól. Schosberger N. ur megvette Loup-garou sga m ell. 1880. ap Labancz a Schoolmistress, Studenttől (0. G. В. Vol. II. pag. 166.) gr. Batthyány Elemér és Blaskovics Miklós úrtól. Colonel Anthony megvette Ancona sg к ell. 1879 a Grand Coup a Anarkali, Teddingtontól (0. G. B. Vol. II. pag. 7) Capt. Georgetól. Wackerow К. ur megvette Freestone p m ell. 1879 a Palmerston a Fidget, Ostregertől (0. G. B. Vol. II. pag. 61) ugyanattól. Gr. Forgách István és Sándor megvették Fickle p к ell. 1882. a Kettledrum a Fidget, Ostregertől (O. G. B. Vol. II. Suppl I. pag. 23) Mayer Arthur úrtól. Mayer Arthur ur megvette Foreman sga m eil. 1883. ap Amaranthus a Frou-Frou The Duke­tól 0. G. В. Vol. II. Suppl. II. pag. 12) Forgách Margit grófnőtől. Br. Kast Theodorich hadn. (3. drag, ezr ) meg­vette Plevna p h ell. 1877. a Bajnok a Vesta, Augurtól (0. G. B. Vol. II. pag. 188) Braun Hugó úrtól. A f. évi május 28-án a gr. Esterházy Antal cseklyészi méneséből árverés utján vásároltak : Kégl István ur sga m ell. 1883 a Gunnersbury a Voltella, Voltigeurtől (0. G. B. Vol. II. Suppl. II. pag. 72.) Hg Braganza százados (2. drag, ezr.) p к ell. 1883. ap Bajtárs a Mrs Dav, Knight of Karstól G. В. Vol. II. Suppl. II. pag. 51.) Ugyanaz fek к ell. 1883. ap ltonomy a Linden, Cremornetól (0. G. В. Vol. II. Suppl. II. pag. 44.) Ugyanaz p m ell. 1882. ap Ostreger a Country Girl, Northcountrymantöl. (0. G. В. Vol. II. Suppl. I. pag. 15.) Hg Auersperg Ferencz megvette Bibelot p nu ell. 1880 ap Labancz a Princess Beatrice, New­íuinstertől (0. G. В. Vol. II. pag. 156) gr. Feste- tics Tassilotól. Gr. Esterházy Miklós megvette Gondolier p ni ell. 1881 ap J. Buccaneer a Joyeuse, Palestrotól (0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 93) gr. Henckel Hugótól. Baltazzi Aristid ur megvette Morteratsch sga m ell 1880 ap J. Buccaneer a Eavice, Lecturertől (0. G. B. Vol. II. pag. 320.) ugyanattól. Kégl István ur megvette Mammy p к ell. 1880 ap Laneret a Pepita, Teddingsontól (0. G. B. Vol. II. pag. 152) Crespi Lajos hadnagytól (5. husz. ezr.) Ugyanaz megvette Etelka p к ell. 1879 a Vir­gilius a Elsie Venner, Alarmtól (0. G. В. Vol. П. pag. 50) Schosberger Nándor úrtól. A magyar kir kormány megvette Grossvezier p m ell. 1880 ap Przedswit a Golden Horn, Trum­petertöl (0. G. В Vol. II. pag. 75) gr. Apponyi Antal és gr. Kinsky Rudolftól. Capt. George megvette Infantin sg к ell. 1879. a Monseigneur a Queen Isabel, Trumpetertől (0. G. В. Vol. П. pag. 323) br. Twickel Ágostontól. Siemiginowsky Wladimir lovag megvette Lauf- feuer p m ell. 1875 ap Rustic a Lady Beaconsfield, Newminstertől (0. G. B. Vol. II. pag. 320) gr. Thun M. főhadnagytól (13. drag, ezr ) KÜLFÖLDI GYEPEK. Francziaország. Ánteuili lóversenyek­vasárnap, junius 1-én. Grand Steeplechase de Paris. Handicap. 50000 frank. 6000 meter. Mr. С. Blanc 6é p m Varaville ap Kaolin a Mal Jugée 64 kilo Hatchet 1 Mr. G. Muir 6é Azuline 72'/ 2 h. Mr. Lee Barber 2 Br. J. Finot id Onyx 62% kilo Barker 3 Mr. J. Cannon 5é Saville 77 kilo Rowell 0 Oehlschläger ur 6é Halmi 731/ 2 Mr. W. H. Moore 0 Capt. R. B. Fisher 5é Roquefort 73V 2 k. Childs 0 Mr. L. Worms 5é Voltaire 69% kilo" J. Jones 0 Gr. Kinsky K. id Kilworth (fv.) 68% k. Skelton 0 Hg Hamilton 6é Captain 68 kilo Thirlwell 0 Mr. H. Linde 4é Donny Carney 66 M. H. Beasley 0 Mr. F. Smith id Inca 62% kilo Pettet 0 Mr. A. Khan 4é Panama 61% kilo Lansdell 0 Fogadások : 2:1 Donny Carney, 100:15 Azuline, 12:1 Varaville, Captain, Halmi és Voltaire ellen, 14:1 Kilworth, 20:1 Onyx ellen. Három hoszszal könnyen nyerve ; tiz hossz a második és harmadik közt. — Versenyért ék : 62650 frank az elsőnek, 5000 frank a másodiknak s 2000 frank a harmadiknak. zavarná. Aztán az ostor kezelése is külön­böző. A tapasztalatlan fiatal jockey ostorával a levegőben hadonáz és megijeszti a lovat, mielőtt még a kellő távolságra ért volna. — Ha a lovat meg akarjuk ütni, az ostort csen­desen kell elővenni és legfeljebb hét vagy nyolc galopp-ugrásnyira a nyerő ponttól — Ekkor az ostor alkalmazása a lovat azon­nali erőmegfeszitésre serkenti ; nao-v dolo°­azonban az erre való ulopont helyes meg­választása ! A ló is tud calculálni, midőn egy utolsó erőmegfeszitésre felhívjuk, és ha külön­ben arra való : bizonyára cserben nem ha^y. " * * * Most Mr. Olding. utasításokat kérve, felénk üget és a beszélgetésnek vége szakad. A lovakat kettesével vagy hármasával lassú canterben menesztik, s most Cannon, vala­mint előbb a beszélgetés alatt is, éber figye­lemmel kiséri a lovak mozgását. -Sok ló" — folytatá Cannon, egy csinos külsejű csikóra nézve, mely kissé idegesen lépdelt, — „a rosz zablázás miatt elromlik, mint ez a csikó itt. Midőn hozzám került, a világért sem lehetett megtartani. Mihelyt az istállóból kivezették, ugy elkezdett futni, mint egy menageriából kiszabadult farkas. Roppant éles zablával hozták ide ; én aztán csakis csikó-zablát adattam neki és midőn ez sem tetszett, egy darab fával próbál­tam szerencsét, mely guttapercbával volt bevonva ; most nagyon csendesen jár és csak némelykor szokott kirúgni." Midőn a lovak aztán e napi munkájukat elvégezték, bazavezetésüket a Headleadra bizva, mi kocsin Danebury-ba hajtattunk Day nagyapó látogatására, kivel egy darab ideig igen kedélyesen csevegtünk. Azután a két hires versenyló: „Bay Middleton" és „Crucifix" sirját szemléltük meg. A danebury-i box-okban és istállókban sok szép lovat láttunk, melyekből a training­szójárás szerint „még valami válliatik". Cannon tulajdon farmjában, Thomas felügyelete alatt, ki 1866-ban a hires „Lord Lyon" ménnel a „Two thousand Guineas"-t elvitte, gyönyörű csikókat találtunk és mire még a boughton-i istállón is végig mentünk, Cannon-né asz­szonyság fényes luncheon-nal várt reánk, a milyet csakis egy hampsbire-i vendégszerető háziasszony tud összeállitani, s kedélyesen elbeszélgettünk. Időközben a nap gyönyörűen kisütvén, minden kétségen kivül helyezte azt, hogy délután az ugratások megtartassanak. Lóra kapván, azt találjuk ugyan, liogy a talaj kissé gyanús, sőt az egyik lovász azt jelenti, hogy a fagyos udvaron egy csikó el­csúszott és jelentékeny sérülést szenvedett. A tengerpart felé azonban a nap melegen süt és ba néha ködöt nem látnánk, senki sem liinné, hogy január közepén vagyunk. * * * Az ugrató lovak idomitása egy fenyves közepén történik, melynek lombos fái bár­mily zord időben a szél ellen tökéletesen megvédik az állatokat. Itt vaunak az aka­dályok, illetőleg erős fonatu sövények, me­lyekhez az ujonezokat vezetik. „Itt ugrani tanulnak lovaim", jegyzé meg Cannon; „felrúgni vagy átszakítani semmit sem lehet, mert az akadályok szilárdak." És Caunon, szavainak értelmezésére, rövid cau­terben egymásután átugratja telivér sötétpej kanczájával az akadályokat, mely alkalom-

Next

/
Oldalképek
Tartalom