Vadász- és Versenylap 28. évfolyam, 1884

3014 TARTALOM-JEGYZÉK. VADÁSZ ES VERSENYLAP 1884. HÚSZON NYOLCZÄDIK ÉYFOLYA FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. TAKTAL.OM. I. Telivérek és versenyek. 1. Hivatalos. Egyleti- és versenyügyek. Versenyfeltételek gr. Wenckheim Béla emlékverse­nyére .. - 1, 61, 81, 105 Nevezések a budapesti 1885. évi csikóversenyre ... 1 Jegyzőkönyvi kivonat a »Magyar Lovar-egylet« ja­nuár 9. és 12-iki választmányi üléséről— — — 17 Indítvány egy 10,000 frkos kancza dij tárgyában ... 18 Változási tervezet a magyar osztrák monarchiabeli sík-, akadály- és gátverseny szabályokban 25 Versenyfeltételek a budapesti tavaszi, Szt.-István-napi és őszi versenyekre — — — — 41, 350 Versenyfeltételek a prágai 1884. évi versenyekre — 75 Versenyfeltételek a soproni 1884. évi tavaszi és őszi versenyekre — — — — — 86 Versenyfeltételek a »Sport-Egyesület« gyöngyösi ló­versenveire — — — — — 08 Versenyfeltételek a bécsi 1884. évi tavaszi lóverse­nyekre — — — — — — 88 Nevezések a prágai 1884. évi lóversenyekre — — 107 Versenyfeltételek a bécsi 1S84. évi nyári lóverse­nyekre ... — — — — — — 108 Földmivelési miniszt. leirata, melyben a budapesti lóversenyek államdijainak feltételeit elfogadja... 113 Versenyfeltételek a bécsi 1884. évi őszi lóversenyekre 116 Nevezések az 1885. évi br. Wenckheim emlékversenyre A »Magyar Lovar-egylet« által kiadott engedélyek 1884-re 137, 146 Nevezések az 1884. évi bécsi tavaszi versenyekre — 139 Nevezések az 1884. évi soproni tavaszi versenyekre 146 Nevezések az 1884. évi gyöngyösi versenyekre... — 147 Nevezések az 1884. évi budapesti tavaszi verse­nyekre... ... - - - 153, 177, 189 Javaslat az osztrák-magyar monarchiára vonatkozó sík-, akadály- és gátverseny szabályzat megvál­toztatása tárgyában 166 Földmiv. miniszt. leirata, melyben a kolozsvári, soproni és debreczeni lóversenyekre engedélyzett állam­dijak elosztását elfogadja... — 209 Versenyfeltételek az 1884. évre a vidéki gyepekre engedélyezett államdijakra — 209 A verseny ügyekben döntőbíróság elnökének megvá­lasztása ... — — — — — — — 221 Az ausztriai Jockey Club közgyűlése. — — 221 Br. Wesselényi Béla által »Sarolta« ellen emelt óvást a döntőbíróság visszautasítja— — — — — — 229 Versenyfeltételek a debreczeni 1884. évi lóversenyekre 229 Versenyfeltételek a kolozsvári 1884. évi lóversenyekre 231 Debreczeni akadály-verseny feltételei... — — 239 Sík-, akadály- és gátverseny-szabályzat megváltoztatott szövegje ... — — — — — — — 2o9 Versenyfeltételek a zágrábi lóversenyekre 270 Versenyfeltételek a pardubitzi lóversenyekre - 278 Versenyfeltételek a bécsi 1886. évi lóversenyekre ... 287 Nevezések a budapesti Szt-István napi versenyekre... 301 Nevezések a kolozsvári 1884. évi lóversenyekre 305 Nevezések a pardubitzi 1884. évi lóversenyekre ... 305 Nevezések a bécsi 1884. évi őszi lóversenyekre — 335 Versenyfeltételek a prágai 1886. évi lóversenyekre... 335 Versenyfeltételek a budapesti 1886. évi versenyekre 341 Nevezések a debreczeni 1884. évi őszi versenyekre 365 Kolozsvári versenytitkárság nyilatkozata a br. Wesselényi Béla-féle ügyben - 367 Nevezések a soproni őszi lóversenyekre— — — — 370 Nevezések a zágrábi 1884. évi versenyekre... — ... 371 Nevezések a budapesti 1884. évi őszi versenyekre 377, 401, 413 Budapesti 1886. évi csikóverseny módosított feltételei 389 Jegyzőkönyvi kivonat a döntőbíróság október 19-iki üléséből 413 Nevezések a budapesti 1886. évi versenyekre 433 Magy. Lovar-egylet október 29-iki választmányi ülése 435 Nevezések a bécsi 1886. évi yersenyekre 445, 455 Nevezések a soproni 1885. évi versenyekre 456 Nevezések a prágai 1886. évi versenyekre 456 Kivonat a »Magy. Lovar-egylet« nov. 22-ik választ­mányi ülés jegyzőkönyvéből... 46a Br. Wesîelényi Bé a nyilatkozata a döntőbírósághoz 477 Versenyfeltételek a bécsi 1885. évi versenyekre ... 493 Magyar Lovaregyl számadó gyiilése — — — 505 2. Értekezések, ismertetések. Visszapillantás az i88j-ban pályázott lovainkra 2, 10, 18, 27, 34, 45, 54, 61, 73, 83, 95 A lovak általános megítélése a fogyasztók szempont­jából (gr, Lehndorff György) 4, 12 Versenyló idomítás... 5, 13, 2:0, 29, 35, 48, 56, 65, 76, 87, 447, 458 A nagyság átöröklése a nőivarú utódokra, lovakon 36 Körültekintés a nizzai tavaszi meeting fölött ... 27 Az orosz birodalom lótörzsei és tenyésztésük (dr. Freytag Károly) 47, 55, 63, 74, 84, 97, 120, 130, 141 Körültekintés az angolországi tavaszi lóversenyek ki­hirdetett terhei fölött 53 Az idomitó pályákon 82, 94, 106, 114, 126 Bornemisza Árpád javított kengyelvasa 120 Körültekintés a lincolni síkversenyekről ... 125 Körültekintés a bécsi és prágai tavaszi versenyek fölött 145, 166 Szemle az idei egyévesek fölött Kisbéren 166 Körültekintés a budapesti tavaszi versenyek fölött— 189 A tallósi telivér egyévesek... ... 202 Körültekintés a Derby futások fölött... ... ... 210 Körültekintés az angliai ascoti-hét versenyei fölött _. 239 Körültekintés a »Norddeutsches Derby« fölött ... 251 Körültekintés a pótlovak közvetlen beszerzése tár­gyában ... 260 Nyilt levél Esterházy Miklós grófhoz (gr. Forgóik Sándor) ... 278, 285 Körültekintés a »Kincsem« sorsjáték részére vásárolt lovakról 293 Körültekintés a Szt-István napi versenyek fölött... 317 Körültekintés a frankfurti versenyek fölött — 326 Körültekintés a doncasteri St-Leger fölött 351 Ki tekinthető valamely ló tenyésztőjének ? 368 Körültekintés a soproni őszi versenyek fölött — — 379 Kilátás a budapesti őszi versenyekre.. — — 391 Szemle a budapesti őszi lóversenyek fölött — 402, 416 Körültekintés a berlini őszi meeting fölött ... — ... 418 Körültekintés a pardubitzi lóversenyek fölött — — 426 Válasz gr. Forgách Sándor nyilt levelére (gr. Esterházy Miklós) - 465 Verseny-istállóink lovai és eredményeik 1884 ben ... 477 Korszerinti tehermérték ... — — - 480 Nyilt levél gr. Esterházy Miklóshoz (Kozma Fermez) 489 A cheff-evillei ménes — — — — — 492 3. Tudósítások belföldi versenyekről. Bécsi tavaszi lóversenyek 147, 154, 168, 180 Prágai lóversenyek ... — — — — 157 Budapesti tavaszi lóversenyek — — — 178, 191 Soproni tavaszi lóversenyek — — — — — 131 Pozsonyi lóversenyek — 181 Bécsi nyári lóversenyek 201, 211, 221, 230 Szolnoki ló- és ügetőversenyek — 214 Lembergi lóversenyek... — — — — 2o4 Budapesti Szt-István napi lóversenyek — 32o 15-ik huszárezred versenyei Derecskén 320 13-ik huszárezred versenyei Vingán ... — — 327 A kolozsvári lóversenyek eredménye 334 Bécsi őszi versenyek lefolyása... — 342, 354, 368 Soproni őszi versenyek lefolyása ... — — — 381, 391 Nagybecskereki versenyek — — — — 383 Debreczeni versenyek eredménye... — — 391 Tarnopoli versenyek eredménye 393 » лп 111 Budapesti őszi lóversenyek — — — "Wo, ч Zágrábi lóversenyek eredménye — — - — 405 Pardubitzi versenyek lefolyása - 435 Mándoki vadászló versenyek — 460 Vidrátszegi vadászló versenyek — — - 471 4. Külföldi versenyhirek. Nizzai versenyek - 36 Kemptonparki versenyek 56, 118, 205, 233, 289, 296, Manchesteri versenyek 56, 65, 233, 289, 385 Autenili versenyek ... 65, 87, 128, 232, 346, 449, 467 483, 492 Four Oaks-parki versenyek 65, 118, 296, 357, 420 Versenyfeltételek a baden-badeni 1884. évi versenyekre 76 Sandown-parki versenyek 87, 246, 296, 305, 426 Derby lóversenyek 1 118, 265, 357, 467 Yincennesi versenyek 128, 449 Lincoln Meeting 128, 448 Liverpool Meeting 128, 280, 448 Párisi versenyek 140, 147, 171, 182, 205, 247, 372, 385, 394, 406, 420 Northampton and Pytchley Hunt Meeting 148 Leicester Club and County Meeting 148, 306, 438, 492 Versenyfeltételek a bukareszti tavaszi versenyekre ... 157 Newmarketi Meeting 171, 182, 215, 272, 280, 393, 406, 420, 426 Epsom Spring Meeting 171 Sandown Park Club Second Spring Meeting .. 171, 182 Berlini versenyek 204, 215, 245, 254, 295, 419 Cheltenham Grand Annual Steeplechase 204 Chester Meeting 204, 205 Ludlow Club Hunt Meeting 205 Stratford on Avond Meeting... ... 205 York Meeting 215, 337, 348 Chantilly-i versenyek ... 215, 427, 438 Lipcsei versenyek ... 216, 385 Epsomi versenyek 225, 233 Boroszlói lóversenyek 233, 245, 337 Bukaresti lóversenyek lefolyása ... ... 244 Ascot Meeting — 246, 255 Hamburgi lóversenyek 254, 264, 272 Fontenaibleaui versenyek ... ... —255, 346 Nevezések a baden-badeni 1884. évi lóversenyekre 263 Hannoveri lóversenyek ... ... — — ... 265, 372 Lyoni versenyek ... — — . 265 Stockbridge Meeting ... 272 Newcasteli versenyek — ... — ... 272 Curragh Meeting - 272 Carlisle Meeting — — — — — — 280 Koppenhágai versenyek — — — 280, 289 Windsor Meeting ... 289, 296, 328 Travemundeni versenyek ... — — — — — — —- 306 Doberani versenyek — — — 306, 312 Goodwood Meeting — — — - — — 311 Gothai versenyek... — — — — — — —312, 321 Brighton Meeting — — 321 Lewes Meeting — — — —- — — — — — — 321 Caeni versenyek — — — — — — — — 321 Frankfurti versenyek ... — — — — — — — 322, 329 Redcar Meeting — — — — — 328 Deauvillei versenyek ... — — — — — — - 328 Baden-badeni versenyek 329, 336, 346, 406 Ostendei versenyek.. — — — — — — — — 337 Dippei lóversenyek... — — — — — — — 337 Stockton Meeting - — 337 Doncaster Meeting— — - — — """"vsZ. Lichfieldi versenyek — — - — — 372"­Ayri versenyek... — — — — — — — — — 372 Nottingham Meeting 393 Aacheni versenyek — 394 Versenyföltételek a berlini 1886. évi versenyekre ... 394 Versenyföltételek a lipcsei 1885—86. évi versenyekre 394 Shrewsbury Meeting - 458 Croydon Meeting ... — — — — — — — — — 483 Versenyföltételek a baden-badeni 1888. év versenyekre 483 II. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések, ismertetések. A »holt kéz« ménesei - 21, 66 Lótenyésztésünk előmozdításának akadályai (Brezovay Sándor) - - - 102 Válasz Brezovay Sándor urnák (Almásy Géza) 118 Miniszteri felhivás a lótenyésztési bizottságok elnö­keihez a katonai lóanyagnak közvetlenül a te­nyésztőktől beszerzése tárgyában 148 Kimutatás egy 400 csikót elhelyző_telep szükségleteiről 149 Tábori lovastársulat díjlovaglásai Bécsben 160 Megjegyzések Almási Géza úrhoz (Brezovay 5.) ... 158 Bosznia és Herczegovina lótenyésztése s tanulmányo­zása : mikép lehetne azt emelni 159

Next

/
Oldalképek
Tartalom