Vadász- és Versenylap 27. évfolyam, 1883

1883-09-27 / 39. szám

Szeptember 20. 1883. Vadász- és Verse ny-Lap. 349 Ezek az Exeter lord által behozott sza­bályok s mi nem hiszszük, hogy kedvezőbb feltételek mellett lehessen vásárolni. Ha a lo­vak kötelezettségeikkel adatnak el, ez némi kellemetlenséggel van egybekötve ; ugyanis az eladó átruházza a bánatjelentés jogát az uj tu­lajdonosra, de felelőssége megmarad, s ba ez elfeledne bánatot fizetni, a dolog nagyon kel­lemetlenné válnék az eladóra nézve. Ezen se­giteni kell valamiképen. Mi is tapasztaltunk már ilyesmit. Bizonyos egyén, ki egy yearlinget vásá­rolt kötelezettségeivel, meghalt, s a lovat nyil­vános árverésen újra eladták, hasonló kötele­zettségek mellett; az uj tulajdonos nem fut­tatta, de nem fizette a bánatpénzeket, melyek nagy összegekre rúgtak. A végrendelet vég­rehajtói megtagadták a fizetést, s a második vevő volt kénytelen a követelt összeget meg­fizetni. Mi azt hiszszük, legczélszerűbb volna, ba a bánatpénzek előre a Jockey-clubnak adatnánk át letéteményképeu ; akkor nem kel­lene a lovat kötelezettségeivel adni el. * * . * Ama szabály is, mely mellőz valamely lovat azért, mert aki azt nevezte, meghalt, nagyon erőltetett, s mi ama nézetben vagyunk, hogy jó lenne azt revisio alá venni. Ha valaki valamely lovat kötelezettségei­vel megvesz, annak valódi és kizárólagos tu­lajdonosává válik, s egyedül felelős a téte­kért; nagyon természetes, hogy az ilyennek, fizetésképességéről ismert egyénnek kell len­nie vagy pedig előre befizetnie azt, a mivel netán tartozik. Azok, a kik valóban szeretik a verse­nyeket, azt is óhajtják, hogy a versenyek egy héten bizonyos számú napokban tartassanak. Már Manners lord öt egymásután következő napra szorittatta a newmarketi meetingeket, kivéve a Houghtont; mi azonban szeretnők, ha megállapittatnék a fogadások intézésére a hétfői, s a yearlingek eladására a szombati nap; mert egyszerre uem jelenhetünk meg két különböző helyen. (Vége köv.) Gyep-érdekűek. Az ausztriai Jockey-C7«é-nak élethosszig való tag­jaiul legközelébb Kégl István ur és br. Wenckheim Jó­zsef, — I-ső osztályú tagnak pedig Mr. Henry White, (az északamerikai.követség titkára) választattak meg. * * . * A sik-, akadály- e's gátversenyeknek az ausztriai­magyar. monarchiára vonatkozó szabályzatai kibővíté­sére alább irtak a következő szabályokat hozták ja­vaslatba. Terhek és teherkönnyitések. 1. Egy ló sem kaphat teherkünnyitést vagy sza­baditható föl a külön teher alól azért, mert egy vagy több versenyben megveretett. E törvény azonban nem-nyertesek teherkönnyeb­bitésére nem vonatkozik. 2. Egy ló sem vihet kiilön terhet azért, mert ne­talán egy vagy több versenyben a második vagy még rosszabb helyen futott. E törvény azonban egy oly lovat sem szabadit föl, mely 1000 frtot vagy többet kapott egy futott helyért, hogy a nem-nyertesek teberkönnyebbitését el­veszítse, ha valamely propositio e szerint hangzik. 3. Ahol eladóverseny nyertesei a poenalitásoktól fölmentvék, csak oly lovak tarthatnak igényt a te­herkönnyebbitéshez, a melyek eladóknak nyilvánít­tatnak. Bécs, 1883. szept. 16. Gr. Batthyány Elemér s. k. Br. Majthényi Izidor s. k. Br. Üehtritz Zsigm. s. k. Br. Springer Gusztáv s. k. MÉNES- ÉS GYEPUJDONSÁGOK. Gróf Károlyi István lady Bohun (0. G. B. Vol. II. pag. 101. — Suppl. I. pag. 36.) május 1-én fekete mén csikót Volunteer után. Lady Bohun újra fedezte­tett Volunteer által. Ugyanannak Fényes (0. G. B. Vol. II. pag. 60. — Suppl. í. pag. 23.) aug. 21-én pej kancza csikót Vo­lunteer után. Fényes újra fedeztetett Volunteer által. Schosberger Nándor ur Kedvcncz (0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 72.) márczius 21-én pej kancza csi­kót Przedswit után. Kedvencz újra fedeztetett- Cog­nac által. Ugyanannak Lady Milford[0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 72.) ápril 10-én mén csikót Chudleigh után, mely csakhamar elletése után kimult. Lady Milford újra fedeztetett Tápió által. Sztankovanszky János ur Walcome (0. G. C. Vol. II. pag. 209. — Suppl. I. pag. 65.) márczius 17-én pej kancza csikót kis csillaggal, balhátsó láb csülök­ben kese, Nil Desperandum után. Elnevezések. Gr. Apponyi Antal stp m eil. 1882. ap Kisbér öcscse a. Grand Dtichess, Stockwelltől (0. G. B. Vol. II. Suppl. 1., pag. 27.)) General Consul nevet nyert. Cípt. Violet / m ell. 1882. ap Buccaneer a Erzsi, Ostregertől (0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 21.) Nagybuksi nevet nyert. Ugyanannak sga k ell. 1883. ap Gunnersbury a Veile, Teddingtontól (W. R. K. f. Oe. Ung. 1883. pag. 263.) Kisböske nevet. Schosberger Nándor ur p ie11. 1883. ap Przedswit a Kedvencz, Cambuscantól, Kelengye nevet. Harkányi károly ur p k Rachedattel (előbb Fides) ell. 1880. ap Kettledrum a Fidget, ujabban Kecses ne vet nyert. Birtokváltozás. Hg Esterházy Pál megvette Crösus p m ell. 1880. ap Przedswit a Cement, Cathedraltól (0. G. B. Vol. II. pag. 29.) gr. Kinsky Oktávtól. Gr. Thun Ede (2 drag, ezr.) megvette Ludovica p k ell. 1879. ap Hastings a Luzniee, Ostregertől (0. G. B. Vol II. pag. 117) gr. Schlik Ervintől. Mayer Arthur ur megvette Nixdeutsch (előbb Gold­grube) sga k ell. 1881. ap The Palmer a Nixe, Nep­tunustól (W. R. K. f. Deutschland 1881. pag. 776.) Schossberger Nándor úrtól. Hg Taxis Sándor megvette Hypolit sga m ell. 1879. ap Grand Coup any Hippona, Marsyastól, (0. G. B. Vol. II. pag. 85.) gr. Kinsky Oktávtól, Br. Majthényi Izidor megvette Kallu p k ejl. 1876. ap Weniock a Maid of Palmyra, Pyrrhus the First-től (0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 34.) a lajtháninneni osztr. tartományok telivértenyésztését emelő egylettől. Gr. Esterházy Miklós megvette Sorcery p k ell. 1877. ap Weniock a Christabelle, Fernhilltől (0. G. B. Vol. II. Suppl. I. pag. 50.) ugyanettől. Br, Offermann Iván megvette Lady Maria pej k. ell. 1877. ap Umpire a Lady Stanley, Prime Minister­től (G. St. B. Vol XIV. pag. 246.) Kotze János úrtól. Harkányi Károly ur megvette Rachedattel (el. Fiddle) p k ell. 1880 ap Kettledrum a Fidget, Ostre­gertől (0. G. B. Vol. II. pag. 61.) gr. Kinsky Ru­dolftól. Schosberger Nánd. ur megvette Antinomy p m ell. 1880. ap Bois Roussel a Lancelin, West-Australiantől (0. G. B. Vol. II. pag. 106.) br. Üehtritz Zsigmondtól. Krzysztofowitz József lovag ur megvette Mara­quita sga k ell. 1867. ap Piccador a Lily of Killar­ney, Daniel O'Rourketól (A. Oe, U: G. B. Vol. II. pag. 112.) Bogdanowitz Szaniszló lovag úrtól. Kimúltak. Alpin Stud Farm Hope p k ell. 1868, ap Adven­turer a The Rescued, Orlandótól (0. G. B. Vol. II. pag. 86. — Suppl. 1. pag. 31.) Schosberger Ferdinand ur Falconi sga k ell. 1875, ap Ostreger a Firefly, Orlandótól (0. G. B. Vol. II. pag. 62. — Suppl. I. pag. 74.) Tuczynski Kázmér lovag urnák Verbum Nobile sga m ell. 1859. ap Lord ot the Isles ap [Baroness, Don Johntól (0. G. B. Vol. II. pag. 299.) Gr. Forgách István és Sándor Aurora p k ell. 1868. ap Buccaneer a Miss Eleanor, Alarmtól (0. G. B. Vol. II. pag. 13. — Suppl. I. pag. 5.) ÜGETŐ VERSENYEK. Ügetö-versenyek napjai. Bécs, őszi vers. (Pr. 29. sz.) szeptember 23, 27 és 30. Budapest, őszi vers. (Pr. 35. sz.) október 7, 11 és 13. számú Iáról, s az is, hol és melyik l/oxlan vagy ál­lásban található föl az illeiü ló. u Ily lapokat csekély fáradsággal mindig lehet készletben tartani s ebben az esetben nem kell attól félnünk, hogy indiseretio foly­tán az istálló titkait a lovászfiúk elárulhatják. Annyit mondhatnak csak, hogy az l-sö szám gyógyszerrel él, hogy a 10-ik szám sánta; de ezzel mit sem érnek el azok az emberek, a kiknek ezt elmondják. E módszer nagyon üdvös, de természetesen ama lovakra nézve, melyek még nem futottak. Mi használtunk ily lapokat s ugy találtuk, hogy azok teljesen megfeleltek czéljainknak. * * * Szóljunk immár ama gyermekekről, akik mint joekeyk alkalmaztatnak, s kik oly ártal­masak. Nincs nevetségesebb valami, mirit ez idétlen legénykék feszengése, mintha ők lova­golni tudnának, holott a lovon is alig tudják magokat tartani, csaknem soha sem tudják a lovat vezényleni és soha azt előresegiteni; minderről ezernyi baleset tanúskodik. A Met­ropolitanben, emlékezhetik még mindenki arra, a ki nemcsak magát ölte meg, de több rendbeli sérülésnek is okozója volt. Reméljük, hogy ha a Joekey-club nem akarja is az ügyet felkarolni s változtatni azon, a terhek foko­zása által, a törvényhozás belé fog avatkozni s 88 font minimumot fog megállapítani, miál­tal meg lesz gátolva, hogy oly pygmüusok szolgálatát vegyük igénybe, kik egyébre sem valók, mint arra, hogy a lovakat tönkre te­gyék. Az utóbbi időkben arról volt szó, hogy a gimnasztikai gyakorlatokat, melyek kocz­káztatják az azokkal foglalkozók életét, aka­dályozni kellene. Mi sem életkoczkáztatóbb, mint a versenypálya, ha ily gyermekek ül­nek a nyeregbe. Csodálkozunk, hogy a valódi joekeyk testületileg el nem határozzák magukat arra, hogy ily ficzkókkal többé nem lovagolnak együtt. Szerencsétlenségre e haj egyre min­dig szaporodik, s ezen nem lehet máskép se­giteni, mint a terhek fokozása által. Ismex-jük mi azt az ellenvetést, mely sze­rint ha huszonöt kiloval nem lovagoltatják a gyermekeket, később nem tudDak lovagolni; de mi ez ellenvetést helytelennek tai'tjuk. Meg­engedjük, hogy szükséges a leendő jockeyknek korán tanulniok a lovaglást; ám mi sem gá­tolja őket abban, hogy a galopozásnál gya­korolják magokat, csak ne a versenyen ; mert ha valaki nyilvános versenyben lovagol, ké­pességgel is kell birnia, hogy a feladatnak megfelelhessen ; ellenkező esetben csak guny és nevetség tárgya mindenki előtt, kivéve a tulajdonost és a fogadókat, a kiknek bizony­nyal nincs okuk nevetni. * * * Szóljunk valamit a kötelezettségekkel való eladásról is. Ha a lovat még yearling korában elad­ják, vevő és eladó egyaránt tisztába jönnek egymással. Az eladási jegyzékben a kötele­zettségek beigtatvák, s a vevő azt e teherrel veszi át; ha azonban e kötelezettségek nincse­nek bejegyezve, akkor feltehető, hogy a ló­nak nincsenek kötelezettségei, s az eladó a vevő ellen semmi kárpóllási igénynyel sem léphet föl, ha Detalán tévedést követett el, be nem jegyezve a kötelezettségeket az el­adási szerződvénybe. Egészen máskép áll a dolog a korosabb lovakkal, melyek hol kötelezettségeikkel, hol pedig azok nélkül adatnak el, avagy az Exe­ter lord feltétetelei szerint, t. i. megvenni a a lovakat kötelezettségeik nélkül; mert a vevő sem arra nincs kötelezve, hogy azokat futtassa, sem arra, hogy bánatpénzt fizessen . Másfelől ha futtatni akarja a lovakat, teheti azt az előbbi tulajdonos által kötelezett lovakkal, de ebben az esetben az uj tulajdonos a tétek felét fizeti, s az eladónak a nyereményösszeg egyharmadát adja. Ellések. Alpin Stud Farm Lady Sister (0. G. B. Vol. II. pag. 108. — Suppl. I. pag. 38.) ápril 20-án pej mén­csikót, Cambuscan vagy Verneuil után, mely elletése után kimult. Lay Sister újra fedeztetett Waisenknabe által. Ugyanannak Fair Star (0. G. B. Vol. II. pag. 50. — Suppl. I. pag. 22.) ápril 27-én sárga mén csi­kót hókával, mindkét előlába s bal hátulsó lába a fél szárcsontig kese, Cambuscan vagy Verneuil után. Fair Star újra fedeztetett Verneuil által. Ügető-verseny-nevezési határnapok. Budapesti őszi ügető versenyekhez október 3-án déli 12 órakor. Tattersall. 1884-dik évi tavaszi ügető Derby 1883 decz. 31-én déli 12 órakor. 1885-dik évi tavaszi iigető Derby 1883. decz. 31-én déli 12 órakor. Hasonlóan a bécsi iigető Derby 1885. évre 1883. decz, 31-ón déli 12 órakor. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom