Vadász- és Versenylap 27. évfolyam, 1883

1883-04-19 / 16. szám

138 Vadász- és Verseny-Lap. Márczius 29. 1883. Egyéb vadászatok. Coburg Fülöp bg f. hó 8-án József főhg alcsuthi uradalmához tartozó csapiári erdőben őzbakokra cserkészett, mely alkalommal 3 db igen tzép bakot sikerült ejtenie. Mint az urad. erdész: Traxlmayer Frigyes ur velünk közli, kettőnek igen szép, kifejlett agancsai voltak, ellenben a harmadiké még nem volt egész tiszta. A cserkészetek folyamában Coburg bg és az őt kisérő urad. vadász 62 db őzet olvastak meg, — a mi a vadállomány gazdag­ságát eléggé jellemzi, főként ha meggondoljuk, hogy az egész esaplári erdő kiterjedése alig haladja meg a 400 kat. holdat. A velenczei tónak Meszlécy Lajos, Bencze és Pál által birt részein e hó 5-dikén volt a második vizi-vadászat. Jelen voltak : gr. Czi­ráky Béla, br. Trautenberg Frigyes, gr. Ester­házy Andor, Béla és László, Lits Gyula kép­viselő, Fiáth István és a 3 háziúr; gyönyörű idő mellett a 3 hajtásban lövetett 241 darab kacsa, szárcsa és búvár. A Pieper és Kirner puskák e vadászaton megmutatták, hogy a legjobb angol puskákkal is kiállják a versenyt. K. V. vadász. A nagy kakas! Grénilzről (Szepes in.) tudósítják lapun­kat, bogy a dürgés már kezdetét vette, de a nagy hó miatt nem lehet a kakasokhoz kö­zelitni. Gömörmegye felső vidékéről is hasonló értesítést vettünk, azonban lövésre még egy se került. Znióvárallyáról, ápril 6-diki kelettel tu­datják, hogy a dürgés ott még nem vette kezdetét. ATHLETIKA, TESTGYAKORLAT. Egy uj vivó club van alakulóban, melyet Szemere Miklós ur kezdeményez, s mely mintegy folyatatása volna az egyideig félbeszakadt, de már 1844-ben a nagy Wesselényi és Széchenyi által kezdeményezett­nek. A club czélszerüen és kényelmesen berendezett társalgó helyiséggel lenne összekötve — s a főirány a testgyakorlat és vivás eultiválása lenne Mint az aláírásokból láthatni, az eszme kedvezőleg fogad­tatott, s hihető, maholnap az alakulásra a kezdemé­nyező által remélt 100 tag együtt lesz. Évi részvény 100 frt. — Az aláirás még nyitva. Aláirtak eddig: Gr. Széchenyi Béla Gromon Dezső Ittebei Kiss Elemér Szilágyi Dezső Gr. Andrássy Tivadar Szemző István Ifj. gr. Andrássy Gyula Beodrai Karácsonyi László Gr. Károlyi László Dőry Lajos br. Üchtritz Zsigmond Perlaky Kálmán Fáy László (gömöri) Szeniczey Ákos Gr. Batthyány Elemér Lyka Döme Baróti Huszár Béla Weekerle Sándor Gr. Gyürky Pál Nemeskéri Kiss Pál Gr. Batthyány Béte gr. Zichy Béla Itj. gr. Batthyány Géza Rohonczy Gida Beretvás Endre Pulszky Ágost Gr. Károlyi Pista Kégl Pista. Biró Lajos Jankovics Gyula daruvári gr. Teleki Gyula Gr. Karácsonyi Jenő Gr. Bánffy György V I Z I-S P 0 R T. Győrött, 1883. évi ápril hó 17-én. A „Vadász - és Versenylap" tekintetes Szerkesztőségének! Budapesten. Folyó évi márczius hó 26-án kelt nagybecsű át­iratára váiaszlólag van szerencsém tisztelettel értesíteni, miszerint a folyó évi ápril hó 29-ére kitűzött nagy értekezlet megtartásának helyéül Visegrád helyett Esztergomban a „Fürdő" vendéglő helyisége tüzetett ki. Korábbi határozatától a fentebb hivatkozott átirat­ban kSzlöttek alapján, de különösen azon indokból tért el ezúttal egyletünk, mert erősen reményli, hogy ked­vező lesz az alkalom az emiitett helyen a vizi-sport­nak ujabb barátokat nyerni meg, s talán sikerülend ugyanott egy uj csónakázó egylet létesitése. Felkérve a tekintetes szerkesztőséget jelen közle­ményünknek becses lapjába leendő felvételére, maradok Kiváló tisztelettel Lingauer Jenő, egyleti jegyző. A „nemzeti hajós-egylet" szombaton folyó hó 14-én esti 7 órakor tartotta Thaisz Elek elnöklete alatt ez évi rendes közgyűlését. Elnök az ülést megnyitván a jegyzőkönyv hitele­sítésére Dr. Neuhoffer János és Dr. Turnovszky Jenő tagokat kéri fel. Dr. Nagy Jenő jegyző olvassa az évi jelentést és a számvizsgáló bizottság jelentését, ugy szintén a jövő évi költségvetési előirányzatot, melyek észrevétel nél­kül tudomásul vétettek. Eiilepp Kálmán igazgató a választmány nevében azon indítványt teszi, hogy Rácz Gyula, ki az egylet­nek sok éven át buzgó tagja és művezetője volt és a kinek a sport, de különösen az egylet körül kétség­telen érdemei vannak, az egylet örökös tiszteletbeli tagjául megválasztassék. Ez inditvány nagy lelkesedéssel és éljenzéssel eiíogadtatott. Előterjeszti továbbá Fülepp Kálmán igazgató, hogy a győri csónakázó-egylet t. hó 29 re Visegrádra érte­kezletet hivott egybe az „országos evező-szövetkezet" létesitése czéljából. A közgyűlés a választmányt megbizza, hogy az egyletet az értekezleten képviselje, melynek megálla­podásai felett egy rendkiviili közgyűlés lesz hivatva dönteni. A választmány indítványára, tekintettel arra, hogy eddigelé 27 uj tag jelentkezett, a tagsági havi dijak a folyó évre 5 frtról 3 frtra szállitattak le. Jankovich István mint a mult évi verseny-bizott ság pénztárnoka előterjeszti, hogy az evező-verseny tiszta jövedelme „verseny-alap" létesitése czéljából tőkésittetett, melyhez még az egylet néhány tagja által rendezett „piknik" pénzmaradványa csatoltatott. Örvendetes tudomásul vétetett. Elnök ajánlatára a folyó évi számadások megvizs­gálására F. Farkas lászli, Jámbor Géza és Mészáros Ferencz küldettek ki, Következett a szavazás. Elnök a szavazatszedő bizottság tagjaiul ifjabb Ádám Károly, Fachmann József és Rock Gyula tagokat kéri fel. A szavazás eredménye a következő: Elnök: Thaisz Elek. — Igazgató: Fülepp Kálmán. — I. jegyző : Dr. Szóhner Lajos. — II. jegyző: Dr. Hausser Adorján. — I. művezető: Jankovich István. — II. művezető: Csizik Béla. — Pénztárnok: Radisits György. — Választmányi tagok : Deák Géza, Fischer József, Grill Richárd, Krajcsovics Lajos, Luczenbacher Miklós, Priiekler László.' Fiilcpp Kálmán köszönetet szavaz elnöknek az egylet körül tanúsított fáradozásaiért. Mészáros Ferencz jegyzőkönyvileg kéri az egylet köszönetét kifejezni az igazgatónak, ki az egylet fel­virágzásán oly lankadhatlan buzgalommal működött. Mindkét inditvány elfogadtatván, a közgyűlés véget ért. J. I Statisztikai kimutatás a működésben lévő hazai csónakázó egyletekről. F. évi márczius 15-én kelt körleveleinkkel az iránt kerestük meg hazai csónak egyleteink igazgató­ságait, hogy egyleti életükre vonatkozó fontosabb adataikat velünk közöljék. A fővárosból eddigelé a „Nemzeti hajós-egylet" és a „Budapesti csónak-egylet" illetőleg az ennek tag­jaiból ujabban megalakult „Huunia csónak-egylet"; — a vidékiek közül pedig a pozsonyi, győri, szegedi és a keszthelyi csónak-egyletek voltak szivesek az álta­lunk kért adatokat beküldeni. A tavaszi training beálltával sietünk az alábbi­nak közlésével, s csak arra kérjük a hazai többi csó­nakázó egyleteket, hogy hasonló adataikat hozzánk, az ügy érdekében mielőbb küldjék be. I. Nemzeti hajós-egylet. Már 18 éve fenn áll, jelenleg két tiszteletbeli és 33 rendes működő tagja van; az egyletnek 22 csónak áll rendelkezésére, mely csónak-létszám 75—80 tag egyidejüleges evezésére is elegendő volna ; 5 csónak azonban egyes tagok tulajdona. A csónakok a következők : 1. Koh-i-noor négy evezős outrigger versenyhajó a nemzeti hajós-egylet tulajdona. 2. Névtelen négy-evezős rowlock versenyhajó a nem­zeti hajós-egylet tulajdona. 3. Deák Ferencz négy-evezős rowlock versenyhajó a nemzeti hajós-egylet tulajdona. 4. Magyar négy-evezős rowlock versenyhajó a nem­zeti hajós-egylet tulajdona. 5. Mokány négy-evezős rowlock versenyhajó a nem­zeti hajós-egylet tulajdona. 6. lidércz négy evezős rowlock versenyhajó a nem­zeti hajós-egylet tulajdona. 7. Sárkány két-evezős outrigger versenyhajó a nem­zeti hajós-egylet tulajdona. 8. Willis két-evezős outrigger hajó a nemzeti hajós­egylet tulajdona. 9. Elli da kétevezős outrigger hajó báró Eötvös Ló­ránt tulajdona. 10. Darling kétevezős outrigger hajó a Mr. William Ross-Parks tulajdona. 11. Iliol kétevezős rowlock hajó Neuhoffer János tu­lajdona. 12. Hattyú kétevezős rowloeek hajó Prückler László tulajdona. 13. Névtelen kétevezős rowlock hajó a nemzeti hajós­egylet tulajdona. 14. Mahagon két pár-evezős outrigger verseny-hajó a nemzeti hajós-egylet tulajdona. 15. Szőke két pár-evezős outrigger hajó a nemzeti ha­jós-egylet tulajdona. 16. Punch két pár-evezős outrigger-hajó a nemzeti ha­jós-egylet tulajdona. 17. Gipsy-Girl két pár evezős outrigger verseny-hajó a nemzeti hajós-egylet tulajdona. 18. Fura egy pár evezős outrigger verseny-hajó a nemzeti hajós-egylet tnlajdona. 19. Funny egy pár-evezős outrigger-hajó a nemzeti ha­jósegylet tulajdona. 20. Birdy egy pár-evezős outrigger-hajó dr. Turnovszky Jenő tulajdona. 21. Nagy-Körös egy pár-evezős outrigger-haj ó a nemzeti hajós-egylet tulajd. 22. Tellier-féle vitorlás-hajó Neuhoffer János tulajdona. A kitűnően felszerelt és értékes csónakda Budán, a lánczhid-fő felttt van kikötve. Az egyleti élet tevékenysége legutóbb, a Margit sziget pesti része melletti Duna-ágban 1882. junius 28-dikán rendezett evező-versenyben tűnt ki; mely alkalommal a budapesti és a győri csónakázó-egyletek legjobb evezőseivel szép eredménynyel küzdött meg, s I.idércz, Névtelen, Mahagon hajóival a 3 első dijat nyerte el, az 1000 méteren feliili pályákat, a legrövi­debb időtartamok alatt beevezvén. A fővárosban legújabban minden irányban meg­indult élénk sport-mozgalom) arra indította az egyle­tet, hogy egy elsőrangú 8 evezős verstny-hajót ren­deljen meg, hogy a Dunán és Balatonon rendezendő nagyobb versenyeken, régi jó hírnevének megfelelően léphessen ki a síkra. II. A „Hunnia" (ezelőtt budapesti) csónak-egylet. Most alakul. Működő tagja van 52, 6 uj csónakjait a legkitűnőbb straszburgi hajó-gyárból rendelte meg. III. A pozsonyi csónak-egylet. 1862. év óta áll fenn, ez időszerint egy tisztelet­beli és 34 működő tagja van. 2 négy-evezős outrig­ger, 2 négy-evezős gig (outrigger), 2 outrigger pair­oar, 3 outrigger singl-scull, 1 skiff, 1 kirándulási hajó és 3 kisebb ladik állanak rendelkezésre. Az egylet kitüntetett tagjai a következők: Feith Arthur, az 1881-dik évi bécsi és az 1882-dik évi b.­füredi versenyeken. Mossóczy István — jelenleg egy­leti igazgató — a b.-fiiredi versenyen és Vaymár Iván ugyanezen versenyen. A derék egyletnek ez idényre még nincs előre megállapított verseny- és kirándulási programmja, de remélhetőleg, meg fogja látogatni ugy a fővárosi, győri mint a balatoni ez idén rendezendő nagyobb vizi-versenyeket. IV. A győri csónakázó-egylet. 1876 óta áll fenn, jelenleg 28 működő és 27 pár­toló tagja van. Hajói a következők: 2 társas hajó (Jolle), 1 négy-evezős inrigged-palánkos, 1 négy-eve­zős sima korm. nélkül outrigger, 1 outrigger-palánkos két-evezős (pair-oared) korm. nélkül, 1 négy-evezős outr. hajó korm., l double-skull palánkos outr. hajó korm., l sandolin, 2 singl-skull, 1 nagy lapos fenekű mentő hajó, 1 skiff-sima outr. egyes párevezős. Az egylet fennállása óta egy nemzetközi versenyt rendezett a Balatonon 1882-ben augusztus 22 és 23-án, és 3 magán versenyen kivül részt vett a nemzeti csónak-egylet által 1882-ben junius 28-kán rendezett Margit-sziget melleti versenyen is. Az egylet kitüntetett tagjai- Balogh Kálmán, sandolin-győztes 1882. aug. 23. Mihálkovics Tivadar, skiff-győztes és bajnok 1882. aug. 23., ugyanaz: skull­győztes 1882. junius 28-án. V. A keszthelyi csónakázó egylet. 1879. év óta áll fenn. Alapszabályai szerint mű­ködő és egyúttal alapitó tagjainak száma: 120, évdi­jas tagjainak pedig 40—50. Egy hajó parancsnoka és 5 kiránduló csónakja van. Egyleti szervezeténél fogva versenyekre .nincs berendezve, de a Balaton partvidékeire állandó kirán­dulások rendeztetnek. Az egyleti tagok ily nagy száma mellett, s különösen most, hogy a Balaton-egy­let megalakúltával a legélénkebb sport-mozgalom vár­ható, bizton hiszszük, hogy a keszthelyi csónak-egylet is üdvös átalakulásnak néz elé, és versenyhajók beszerzéséről mielőbb gondoskodni fog. VI. A szegedi csónakázó egylet. 1871. óv óta áll fenn, jelenleg 24 működő, 2 tisz­teletbeli és 6 pártoló tagja van. 1 kétevezős és 1 hat evezős outrigger, 1 négy­evezős rowlock és 1 egyvitorlás hajó állanak rendel­kezésre. Évenkint Makó, Zenta, Csongrád, és a köze­lebb eső községekbe kirándulásokat és magánverse­nyeket rendezett, azonban nyilt versenyen még eddig ez egylet nem vett részt. Az 1879-dik évi szegedi árviz alkalmával az élet ós vagyon mentésnél az egylet tevékenyen közremű­ködött. Ez idényre, — a helyi érdekűt túlhaladó ver­seny és kirándulási programmja nincs. Erős ben­nünk a hit, hogy Szeged város reconstructiójával, a vizi nemes sport is nagyobb tért fog hódítani, s tán nemsokára verseny képességre fog az igyekező egylet emelkedni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom