Vadász- és Versenylap 27. évfolyam, 1883

1883-08-09 / 32. szám

282 Vadász- és Vers ny-Lap. Augusztus ÍJ. 1883. Vörösvár. — A tagok gépei legtöbbnyire Hildemann és | Herber-féle golyószerkezelű patentekkel ellátvák, Try­cikle-gépekkel birnak Wünsche (1 ülésü) Vermes Lajos (1 ülésü) Günther (2 ülésü) és Engl fivérek (4 iilésü, 2 hölgynyereggel 600 írt.) A gépek az eddig kitűnőnek ismert Hyde Wil­fort es Chester-gyár ezégeiből kerülnek ki. — A pa­licsi országos verseny rendezése felett Szabadkán a fiatalság körében viszály tört ki, melyről és a bala­toni versenyekről legközelebbi számunkban többet. Kerékpár. A szabadkai derék testvérpár: Vermes Lajos és Béla, több szabadkai társukkal kerékpáron Szegedre rándulván, fáradozásuknak sikerűit Szegeden vaspa­ripa egyletet alakitani. E czélból julius 30 áu a Sas vendéglőben közgyűlés tartatván, elnöknek egyhangú­lag dr. Nyilasi Pál választatott meg, Tónagy József egyleti kapitánynak, Wagner Gusztáv alkapitánynak, Mayer Jenő kürtösnek, Rigó Endre vezetőnek, Apáthy Gyula másodvezetőnek, jTemesváry Andor művezető és Feuer Kornél szertárnoknak. A szegedi utak a ke­réksportra kiválóan alkalmasak, és reméljük a szegedi vasparipázó egylet miharább életjelt ad magáról. Budapesttel Nagykőrösig gyalog. A magyar athle­tieai club kebelében mozgalom támadt egy állandó gyalogló-kör megalakulására, mely évente négyszer tenne nagyobb távolságú gyalogutak at. Ez év május havában volt az első gyalog-kirándulás Tatári, hol az athléták Asbóth Jenő vezetése alatt, az imént elhunyt nagyérdemű elnöküknél tisztelegtek, mely alkalommal az első 5 mfldet hegyen fel 6 óra alatt tették meg. A nagykőrösi útról legközelebbi számunkban. Az út t ávolsága 84-5 kmeter. Víz 1-S P ORT. Verseny napok. Augusztus 22—26. A Balaton-egylet sport-szakosztálya által B.-Fii­reden rendezendő vitorla-, evező-, uszó- és galamb­lövészeti nemzetközi Amateur-versenyek. Programmjuk e lapok 26. számában. A magy Athl.-Club által rendezett úszóver­senyek a Dunán. Julius 29-én kellett volna végbe mennie . . . Ath­léta tervez, hőfok végez . .. Hideg volt a viz . . . Ujabb határidőt tűztek és ime augusztus 5-én, a cani­eula tetőpontján, a hőfok l3°-ról csak W/j-re emel­kedett. — Pompás időjárás mellett pont 4 órakor indult el a „Salza" nevű vontató propeller a lipótvá­rosi állomástól, magával vivén a versenyzők, verseny­bíróság, athléták. hírlapírók és néhány eport-kedvelő­, bői álló közönséget. A versenybíróság részéről jeleuvol­tak Porzsolt Gyula, Dr. Baintner Hugó, Asbóth Jenő, palocsai Horváth Emil, Szokolay Kornél és Daczó Ferencz. Elnöke, Sárkány János Ferencz, közbejött akadályok miatt jelen nem lévén, helyébe a verseny­bírák legidősb athlétája Porzsolt Gyula választatott meg, br. Podmaniczky Endre időmérő helyébe Takács Győ­ző. — Útközben három nevező készen jelentkezett a versenyre, Kubik Béla, Rohonczy Aladár és Komlódy Gyula. A club orvosai erősen beolajozták a versenyző­ket, kik úszónadrágban sétálva a kizárólag férfiakból álló közönség közt, alkalmat nyújtottak, hogy test­alkataikat, melyek az úszásban fontos tényező gya­nánt szerepelnek, közvetlenül megszemlélhessük. Kubik szálas, az általa szorgalmasan űzött regatta-sporttól jól megedzelt izmokkal biró alak ; Robonezy hosszú nyulánk termet, vékony de kemény karok és hasiz­mokkal, mellettök csaknem elvész a Komlódy kis alakja, szorgalmas gyakorlattól megizmosodott karjai­val. Minden nevező bizalmi férfiút választott maga mellé. Kubik Bélának Tóth Miska, Rohouczynak As­bóth Jenő, Komlódynak Györffy Aladár jutott bizalmi férfiú gyanánt. Pont öt órakor a hajó a káposztás-me­gyeri szigetnél állást foglal; még egy negyedóra és 5 óra és 15 perczkor Asbóth Jenő indító elsüti a pisztolyt, s a bárom vetélytárs elhagyja az előttök ki­feszitett kötelet, és a Duna széltiben nemsokára csak három fej volt látható. Rohonczy elől, utána Kubik, legutolsónak Komlódy. Kubik erőteljes tempókkal csakhamar elhagyva Rohonczyt, átvette a vezetést, melyet most már mindvégig meg is tartott. A bizalmi férfiak primitiv csónakokkal követték partnerjüket. És kinek milyen kormányzója volt, oly szerencsével úszott. Így pl. Kubik Béla a Duna jobb partja felé igyekezett, csekély vizbe került, feleúton kettőzött erőt kellete kifejtenie, hogy a vizár ellen küzdve, a folyam közepére juthasson, honnau a sebes vizár már könnyebben vitte előre. Ezáltal mintegy 400 meter kerülőt tett. Folytonosan mellhosszat úszott, lankadatlan szabályos körvonalakban. Az út közepe táján leggyorsabban haladt, 26 tempót tett egy perez alatt. Az út vége felé a győ­zelem biztos tudatában kissé alábbhagyott a gyors úszással, pedig teljes erőben volt, melyet ba a vég­sőig kifejt, óriási előnyt nyert volna társai felett. Rohonczy Aladár gyakran hátán úszott, igy köny­nyedén szelte a viz hullámait. Szerencsés vezetője volt. A legrövidebb úton és a legsebesebb mederben Haladt. A viz közepe táján szoritani kezdte elődjét, kit, mi­dőn már maga előtt néhány 100 méternyire látott, minden különös erőfeszítés nélkül úszott tovább, úgy hogy perczenkint majd 23, majd 23 tempót végzett. Komlódy rosszúl kiszámított lassúsággal, ozikk­czakk tempókkal haladt előre, miáltal sok erőt elpo­csékolt, főleg akkor, midőn gyakran hátán, és oldalt is uszott.j Eltelejtette minden versenynek ama mi­atyánkját: „szoríts benne végig." Hiába iparkodott ké­sőbb, utolsónak maradt mindvégig, ám a Duna némely pontján 29 tempót is végzett egy perez alatt. Öt óra 27 perczkor Kubik 9) meter távolnyira volt Rohonczytól, ez Komlódytól 80 méternyire. Ót óra 30 perczkor a távolság tetemesen nagyobbodott, a versenyzők csaknem egyenlő távolságban 150 mé­ternyire úsztak egymástúl. Az út felét (2000 m) hordók jelezték. Ezt Ku­bik Béla 5 óra 32 perczkor érte el. Rohonczy 5 óra 34 perczkor, Komlódy 5 óra 38 perczkor. Most men­tül inkább közeledtek a czélpont felé, annál cseké­lyebb volt a távolság Kubik és vetélytársai közt, úgy hogy Kubik, mint győztes 5 óra 48'/ 2 perczkor a Margitsziget partja és a liajó fedélzetéről lehaugzó harsány éljenek közt fogta ineg a czélpontúl szolgáló kiteszitett kötelet, mig Rohonczy a két pereznyi dit­ferencziát l'/ 2-re reducálva, 5 óra 50 perczkor ér­kezett be inásdiknak ; Komlódy meglepő módon a közte és Kubik közti 6 pereznyi távolságot 4-re tudta leszállítani, úgy, hogy mint harmadik 5 óra 52 >/ 2 perczkor kapaszkodhalott a czélpont kötelébe Kubik a 4000 méternyi utat 33'/» perez, Rohonczy 35 és Komlódy 37'/a perez alatt úszták be, mi a tavalyi eredményhez hasonlítva, kedvezőtlenebb sikerű. Tavaly ugyanis Magyary Ferencz ugyanezt a távolságot 31 perez alatt aszta be. Csakhogy a tavalyi versenyen jóval magasabb volt a viz állása (Magyary bajnokje­lölt az idei versenyről lemondott). Következett a 2000 méternyi nyilt verseny, melyre négyen jelentették be nevüket. Schmidt Gyula, ki bi­zalmi férfiú gyanánt hártói Szokolay Kornélt valasztotta,) Bencze Sándor (bizalmi férfia e sorok ivója) Herrmann Lajos (biz. férfia Bolváry Zahn István) és Sonnenfeld Lajos (biz. férfia Nagy Lajos). Hat óra 28 perczkor Asbóth Jenő jelszavára sűrűn egymás mellett haladva, jó ideig nem hagyták,,el egymást. Az indítás ezuttal — daczára Asbóth Jenő energicus, éles szemről tanús­kodó indításának — rosszúl sikerült, mert a starte­rek rosz elvből kiindulva, csak akkor indítanak, j midőn az óra jelzése a legkedvezőbb időre mutat és uem akkor, midőn a versenyzők mindnyájan egyenlő kedvező helyzetben készen várakoznak az indulásra. — Herrmanu szépen vezetett, a vízben leirt körvona­lai jó iskolázottságról tanúskodtak, de mindjárt ele­inte aggodalmat keltett, mert a viz balpartjához egé­szeu közel, csekély vízállásban úszott előre. Hiába igazították útba derék vezetői, neki ez az ut tetszett legjobban, és úgy történt, bogy mint leg első (parallel-irányt tekintve,) a Margitsziget csúcsán hatalmas vfzárral homlokegyenest küzdve, nem tudott a czélponthoz átjutni, melyet Schmiedt Gyula egyen­letes és törekvő úszásával 6 óra 46 perczkor ért el, 6 óra 46 >/ 2 perczkor Sonnenfeld Lajos (Benczét utói­érte), 6 óra 47'/« perczkor Bencze Sándor, egyedüli a versenyzők közül, ki teljesen primitiv, szabálytalan tempókkel indult, és igy legtöbb erőt fejtett ki, úgy, hogy mint utolsónak érkező rosszul is lett. Megemlítésre méltó, liogy a nyilt verseny győz­tese Schmidt Gyula a 2000 ineternyi utat 18 perez, a bajnoki verseny győztese pedig a kétszer nagyobb utat 33</» perez alatt tette meg. — A külföldi erők­höz mérten, határozottan rosz eiedményt mutatott fel az ez idei versenyzés igy sajnálattal ugyan, de bátran állithatjuk, hogy a regatta és úszóversenyeken külföl­diek orrunk elől tetszés szerint vihetik el az első dijat. Ez a két ága a sportnemnek a mi gyenge olda­lunk. Erő, anyag van elég, sok Kubilc-féle alakot tu­dunk felmutatni, de nem dolgoznak fejjel és nem trai­niroznak. Talán sehol a continensen uem élnek ugy vissza a training sóval, mint nálunk. Étmódra, rendes minden napi szabályos életre semmi súlyt sem fektetnek. Sokat biznak ősi erejükben. Úszóink példát vehetnének Bachmayer Manó úrtól, ki a vácz—budapesti győzelme előtt, beavatott kormányossal többször járta be (csó­nakon) az utat, ugy hogy versenye előtt már tisztá­ban volt iránya felvevésével, mit ha versenyző folyóvi­zén helyesen felvesz, fél nyereség. Csak ugy vált le­hetségessé, bogy a 31 kmeternyi utat 5 óra alatt tette meg, melyből kitűnik, hogy épen annyi idő alatt, (33 V 2 perez) mint Kubik Béla 4 kilometert hagyott liátra, 3450'/» metert tett átlag. Még fényesebb az ered­ménye a bécsi nussdorff-reichsbrückei uton, midőn 5160 metert 26 perez 50 mp. alatt tudott megtenni, teliát a pesti bajnoki uszóversenynél jóval nagyobb utat jóval kevesebb idő alatt haladta meg. De haKu­bik-féle embereink úgy trainiroznak, mint Bachmayer, akkor mi is elérjük ezt a szép eredményt. S. Ö. J. HÍRHARANG­Gr. Sztáray János „Balaton"-!, a kisbéri ménesnek, a honnan versenyezélokra neki átengedve volt, — visszaboesátotta. A mén egészen jó conditióban van, s beosztása iránt őszkor fog határoztatni. * * * Tullius mént (ap Dangu a Jaj! — Weatherbytől cs Alastól) Gr. Erdődy Ferencz, gr. Erdődy Imrének adta át Tullius a malaczkai ménesből, özv. gr. Pálffy Geraldine neveléséből való. * * * Dangu kimúlt. — A legöregebb és legeredménye­sebb telivér apalovak egyikét, Daogut, («II. 1857, ap Fitz Gladiator, a Maid of Hart) a napokban Rhédén, öregségi elgyengülés és részben beállt szélhűdés miatt el kellett puszt'tni. A mén gr. Lagrange nevelése, s 1861-ben hozatott [Németországba. Nálunk is futott 1862-ben gr. Fürstenberg szineiben a pesti ÍOUO arany császárdijért, de hg Esterházy Pál Lady of the Lakeje, gr. Hunyady József Confidente kanczája s gr. Batt­hyány István Claudiusa ellen nem tudott helyre futni. A Batthyány Hunyady- és az Asszonyságok dijában nem futott több szerencsével, amabban Gladiolus, Maid of Kars és Alföld verték meg, emebben a gr. Hu­nyady Imre által lovagolt Confidente, Peeress, Lance­lin. — 1863-ban gr. Pálffy Pál — az oly nemes és ko­rán elhunyt sportsman és tenyésztő vette meg — a magas véiü és elegáns lovat malaczkai ménese szá­mára, és nem csalódott benne. — A Dangu-sárgák máig a legelegánsabb, nagytermetű és nemes caros­sierek legszebbjei közé tartoznak átlag; — Dangu igen termékeny apaló volt egész a végső évekig. . . A legtöbb ideig Malaczkán, azután gr. Károlyi Sán­dornál Derékegyházán, s legutóljára gr. Esterházy Imrénél Rhédén fedezett. * * * A kolozsvári állatkiállitáson — mint értesülünk — a fogarasi kir. ménesből „Pluto III." és „Favory VIII." törzsmének, továbbá egy „Borszék" nevű, egy­éves korában vásárolt, jelenleg országos fedező mén­nek osztályozott csődör, és két darab anyakancza (lipizzai fajtájú) is lesz kiállítva. * * „Verneuil-Csillag" (ell 1883.) választott angol te­livér (sárga) méncsikó a napokban bélhurut, fodormi­rigylob és máj-elzsirosodás következtében kimúlt. * * * A „Székesfehérvár és vidéke" irja jul. 28-röl: A napokban érkezett városunkba a jászberényi honvéd­lovassági tiszt-képző iskola 28 növendéke, 1 őrnagy és 1 kapitány vezetése alatt, s innen egy éji pihe­nés után tovább folytatták utjokat a kitűzött czélpontig Siófokra. Ez a vizsga után évenként megtartatni szo­kott úgynevezett távlovaglás, melyben naponkint 7 mértföldet haladnak. Városunkban az egész iskola Ba­logh Gyula itteni bérlő ur vendégszerető házánál pi­hente ki az ut fáradalmait, csak az volt kár, hogy a szabadban rendezett vacsorát az ép akkor megeredt eső eimosta. (Igen kérnénk az illető iskola parancs­nokát e közlemény bővebb kiegészítésére: hány napig tartott a menetelés, hogyan állták a lovak a nyerget, a paták az utat? stb. * * * A Balaton mellől. Julius hó 14-én nyilt meg a balatoni partok legszebb pontján, Badacsonyban, a több ottani birtokos által épitett uj „Hableány" szál­loda, mely kényelemmel bútorozott szobáival, tágas ét- és társalkodó termeivel, sétányával, balatoni für­dőjével, melyben úszómester is van alkalmazva, a közönség rendelkezésére áll. Az odautazás a déli vasút keszthelyi és a magyar nyugati vasút devecseri állo­másától kocsin vagy pedig legezélszeiűbben a „Bada­csonyi yacht-társaság" nagy vitorlás hajóin, melyek a déli 12 órakor Budapestről érkező személyvonatot megvárják, a déli vasut boglári állomásától a Balato non át történhetik. * * * Silberer• Viktor legutóbbi légbajózási utja bő alkalmat nyújtott tanulmányokra szert tenni. A Lajta hegységig a léghajó 400 és 500 mé­ter magasságban volt. A hegyvonalon tul fel­hőbe jutott, melyen nagy sebességgel haladt keresztül. A léghajót sűrű párák vették körül, melyek minden kilátást lehetetlenné tettek. Egy negyed óra alatt 2000 méter magasságba emelkedett. A felhőből kijutva, a Fertő tava felett lebegett. A tavon keresztül alig észre vehető mozgással haladt előre, mig felfelé szinte hihetetlen gyorsasággal emelkedett. A tó közepe fölött jó negyed óráig mozdulatlanul állott, miután semmi légáramlat nem volt. Csak folytonos gázkibocsátás által szállhatott le a magasságból; igy jutott ismét légáram­latba, mely Illmitz felé vitte. A tó felett

Next

/
Oldalképek
Tartalom