Vadász- és Versenylap 27. évfolyam, 1883

1883-01-04 / 1. szám

t.iJSZfcttL MEGJELENIK E LAP MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. VADÁSZ-ÉS VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A «MAGY. LOVAREGYLET», A VIDÉKI VERSENYEGYLE­TEK, S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYESZBIZOTTMÁNYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. ELŐFIZETÉS: EGÉSZ ÉVRE 12 FORINT, FÉLÉVRE 6 forint A SZERKESZTŐSÉGBE (BUDAPEST, HATVANI-UTCA NEMZETI CASINO II. EMELET) KÜLDENDŐ. 1. sz. Budapest, 1883. január 4. XXt ELOFIZETESI FELHÍVÁS VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP XXVil. évi folyamára. Egész évre 12 frt. Fél évre 6 frt. Az előfizetési pénzek a szerkesztő Sárkány János Ferencz czimére Budapest, Nemzeti­Ca sino-épület II. em. küldendők. Azon reményben, hogy régi személyes (ismerős törzsolvasóink, előfizetőink a „Vadász- és Verseny­Lappot tovább is tartani fogják : a lapot küldeni fogjuk — ha az előfizetési pénz az első hetekben be nem érkeznék is — mindaddig, mig as illetők ben­nünket a lap beszüntetéséről értesíteni nem fognak, annyit jegyezvén csak meg, hogy az ily lapbeszünte­tések legkésőbb január 20-ig tudomásunkra kell hogy hozassanak. Azontúl mint előfizetőinket tekintjük. VERSENY-FÖLTÉTEL. Budapest, öszi-idény. 1884. Csikó-verseny. 5000 frt, ebből 1000 frt a^ nyerő tenyésztőjének. Távolság 1200 meter. Futhat minden 2éves continentalís mén és kancza, franczia lovak kivételével. Teher: 5D/a klgr., kanczára H/a kgr kevesebb. 2000 frt értékű verseny nyerőjére 2 kgr, két ily, v agy egy 4000 frt értékű verseny nyertesére 3»/a kgr több. Nem nyerteseknek 3V 2 kgr leengedés. Minden nevezett ló után beiratási dij fejében 20 frt fizetendő a lovaregyleti pénztár javára; indulók a fent kitett dijon kivűl még 80 frt tételt fizetnek. A 2-dik ló 500 frtig kap a tételekből. Nevezés 1883. évi január 31-ig alulirott titkárságnál. Budapest 1882. decz. hó 18-án. A versenyigazgatóság megbízásából: a „Magyar Lovar egylet" titkársága. HIVATALOS. Alólirt Egylet f. évi deezember 17-kén tartott közgyűlési határozatánál fogva tiszte­lettel értesíttetnek az uj-versenytéri építkezé­sekre kölcsönt adott azon urak, kik kamat­jaikról 1883 végéig le nein mondtak: hogy részvényeik után az 1880 és 1881-dik évi 60 frtos szelvények alólirt titkárságnál beváltat­nak. — Kellő ellenőrizhetés végett minden coupon hátuljára az illető tulajdonos sajátkezű vagy meghatalmazottjának következő aláírá­sát kérjük: „a túloldalon jegyzett értéket át­vettem 1882 deezember — kán N. N. —Ily aláirások nélkül beküldött couponok be nem válthatók. A beváltások deezember 20-kától kezdve — az ünnepeket kivéve — minden nap történhetnek. Budapest, 1882. deezember 18. Elnöki megbízásból: a Magy ar Lovaregylet titkársága. TELIVEREK ES VERSENYEK^ Visszapillantás az 1882-dik évi verseny-idényre. Midőn e czikksorozatunkat megkezdjük, annál nagyobb örömmel teszszük azt, mert a lefolyt mult évi versenyidény fényes bi­zonysága minden tekintetben versenyügyünk s ezzel kapcsolatban telivértenyésztésünk nagy­mérvű fokozatos emelkedésének. — Verseny­anyagunk szaporodása, annak a nyilvános pá­lyán való kihasználása; a birodalmunkban lévő versenypályákon a versenynapok, az azokon való versenyek száma(melyek úgyszólván majd­nem mind magas pénzértéket képviselnek) versenyügyünket oly magas színvonalra emel­ték, miszerint az ma oly kifejlettséget ért el, hogy bátran vetélkedik e tekintetben, Angliát kivéve, Európa bármely országával is. - É9 ez még nem érte el a tetőpontot; mindig na­gyobb s nagyobb az ez ügy küriili buzgalom és tevékenység; ugy a bécsi mint a pesti lo­varegylet minden tőlük kitelhetőt megtesznek az ügy előmozdítására és fejlesztésére, ugy hogy amaz összegek, melyek eme két buzgó egylet által versenydijakúl adatnak, a száz­ezreket haladja meg. — Eme buzgalom mel­lett tehát nem is lehet csodálni, ha tenyész­tőink évről-évre mindig jobbat és jobbat ne­velnek, s igy a főpróbák, hároméveseink ver­senyeiben, jobbat és jobbat birnak feltüntetni. — Csak egy visszapillantás ez évben futott Derby-versenyünkre, mily szép, magasztos ké­pet nyújthat az, tiz háromévesből álló mezőny, köztök egy 'Taurus, Pancake, Lehetetlen, Gyöngyvirág, Economy és Atilla, évének talán legjobb lova. Melyik előbbi év bir egy mezőnyben ily há­roméveseket felmutatni, melyek mindegyike bátran Derbyt nyerhetett volna azelőtt! Mult évi hároméveseink között, már nye­reményeinek nagyságát is tekintetbe véve, Baltazzi Aristid és Mayer őrnagy urak Tau­rus-». áll az első helyen; minálunk háromszori futása által istállójának 17280 frt tekintélyes összeget hozott be, s hozzá Németoj-szágban megnyerte az Uniont, s holtverseny után Tra­chenberggel másodiknak futott a hamburgi Dorbyben, és ha a nyár folytán idomítás köz­ben baj nem éri s ez által őszi szereplésének vége nem szakad, emez összeget valószínűleg még jóval megszaporította volna. E szép és valóban nagyon racinglike alkotott Scottish­Chief-Chilham-mén, már 2éves futásával na­gyon magára vonta a figyelmet, s midőn Sop­ronyban a Polgárok dijában Gyöngyvirág után oly jó másodiknak futott, pedig mint kétéves fiten nem volt kihozható, a sportvilág egész figyelmét nagyon magára vonta, s már ak­kor erősen a Derby-kedvenczek közé lett sorolva, annál is inkább, mert a tapasztalat a turfmaneket ama meggyőződésre vezérlé, miszerint a Polgárok dijában jól futott és he­lyezett kétévesek a jövő évi nagyobb három­éves versenyekben rends zerin t nagy szerepet bit. Hblo voltak hivatva játszani, — a kétef csak abban összpontosult, vajjen fog-e kellő sebességgel birni, kitartása mellett, mint há­roméves, miután mint kétévesnél épen az hiányzott? A téli és tavaszi training meghozta néki aztán azt is s midőn tavaszszal Bécsben a másodosztályú államdijban első izben mint hároméves kihozatott, ama versenyét sebesség­gel nyeré is meg, s még mindenkinek jó em­lékében lehet, ki ama versenynek szemtanuja volt, mily nagyszerű sebességet birt e mén az utolsó száz méteren kifejteni, Pierrot és Cambusier mellett, mig a főkedvenczek, évök­nek legjobb kétévesei, Albion és Gyöngyvirág, csak nagyon középszerű helyen birtak mel­lette bejönni. Eme valóban nagyszerű győ­zelme után, miután e versenyt canterben nyeré meg, a mént tulajdonosai a Derbyre frisen akarván feltartani, eme versenyig csak még egyszer inditották a bécsi Club-díjban, hol azonban tulajdonosa Baltazzi Arisztid ur által lovagolva, Aneroidtól vereséget kellett szen­vednie; eme futása azonban mérvadónak nem tekinthető, oly nagyszabású ló lévén, melyet urlovas, ha még oly jó is, minő Baltazzi ur, alig vagy csak nagy nehezen bir a verseny­ben egészen jól összetartani, s ennélfogva korrektül lovagolni. Május 21-dikén a Derby ­ben Taurus aztán oly szép és nagy formát mutatott, mi őt valóban nagy lóvá bélyegzi; versenyét eleitől végig vezetve, abban oly győzősséget sebességgel párosulva tüntetett fel, mi valóban csak is egy nagy ló tulajdo­na szokott lenni; hogy mily sebes volt a ver­seny eleitől végéig, legjobban kitűnik abból, miszerint gróf Henckel Derby kedvenczei Grand Buccaneer és Pancake, melyekről az istál­lóhoz közel állók azt vélték majdnem biztosra venni, hogy eme két ló első s másodikként fog a Derbyben bejönni, abban még helyre sem birtak szaladni, sőt a versenyből már annak, lehet mondani, közepe táján egészen ki is estek, s minden esély nélkül futottak tovább. Eme szép győzelme után Taurus, miután határozottan nekünk legjobb háromévesünkké vált, a németországi nagy nyári campagne-ra lett feltartva és a bécsi nyári versenyek alatt többé nyilvánosan nem hozatott ki. Eme sze­replése azonban a ménnek csak részben si­került; megnyerte ugyan az Uniont, de vere­séget szenvedett a hamburgi Derbyben. Mi ellenfelének, a németországi legjobb három­éves Trachenbergnek nem akarunk jóságából semmit is levonni magunk is hajlandók va­gyunk ama Németországban általánosan elfo­gadott nézetnek helyt adni, miszerint Trachm­berg a jobb ló, de ha ama körülményeket szo­rosan figyelembe veszszük, melyek alatt Tau­rus a hamburgi Derbybeu a dead-heat után Tra • chenbergtől megveretett, sokat lehetne e mén mentségeül felhozni. Elsőben is egy lovat oly bosszú időn által, minő a bécsi és a hamburgi Derby között létezik, a conditio ama magas fo %

Next

/
Oldalképek
Tartalom