Vadász- és Versenylap 25. évfolyam, 1881

1881-06-30 / 26. szám

244 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. Áfrilis 21. 1881. Visszapillantások a budapesti májusi lókiáüitásra. Az „ Országos lótenyésztés emelése czéljából ala­kult társulat" által f. év május havában Buda­pesten rendezett lókiállitás, minden tekintet­ben a legsikerültebb látványok közé soroz­ható; minden lókedvelő s tenyésztő igazi örö­mét lelte e pompás kiállítás szemlélésében, hol annyi szép és jó lovat egyszerre s együtt láthatott. Az egész kiállítás feletti helyes áttekintést azonban a díjazás alkalmával beállott kedve­zőtlen időjárás következtében nem szerezhetett magának ! az ember, legalább nem oly mértékben, mint a walesi herczeg ő kir. fensége látogatása alkal­mával, mert ez alkalommal 18 négyes fogat, 12 kétfogatú kocsi s több mint 30 hátas ló » egyezerre vezettetett elő. Lélekemelő látványt képeztek az egytől egyig legkitűnőbb anyagból összeállított s a leghelyesebben ve­zetett fogatok; az ember valami fényes lovag­játékot, vagy egy ünnepélyes bevonulást vélt látni; ily szemkápráztató látványt nyujtott a mindenesetre nagy ritkaságot képező kifogás­talan fogatok sokasága, s különösen a nagy­számú megjelent négyes fogat együttléte; de még nagyobb ritkaságnak tűnt fel a szemlélő szakfértinak, annyi kitűnő kocsist s annyi ügyességet egy helyen összepontositva lát­hatni; az embernek valóban nehezen esett a választás, s igy könnyen el nem határozhatta magát arra, hogy véleményét kifejezze. — Gróf Zichy Béla szürkéi, gr. Almásy Kálmán sárgái, br. Üchtritz Zsigmond gyönyörű pej fo­gata, gr. Teleki Géz? feketéi, Dőry Lajos ur vegyes fogatai mindegyike ogy-egy díszpél­dányt képezve a maga nemében, egyenlő mértékben kitűnőek voltak. Ezeknek méltó folytatásaként megemli­teudők továbbá gr. Almásy Kálmán 2 sötét peje, gr. Festetics Pál 2 peje, gr. Zichy Béla és Majthényi László ur sárgái, Frohner J. ur két fogaraei szürkéje. Kovésbbé kielégitő benyomást tett a hátas lovak előlovaglása, ámbár az anyag minősége ellen kifogás nem tehető (csak is a lovasok nagyobb része ellen); de ugy látszott, mintha a lovak nagyobb része nem részesült volna kellő idomitásban, részint hiányosan nyer­gelve, még hiányosabban s különféle módon kantározva; a kiállítás ez osztálya az or­szág minden zugából összesereglett szabad csa­pat benyomását tette, sok lónál a helyes járás, s magatartás is hiányzott, mert oly lovászfiú lovagolta, kinek fogalma sem volt a lovag­lásról. Sokkal czélszerőbb lett volna a hátas lovakat 2—3 osztályban, tanult lovászok által előlovagoltatni, mert igy telette jobb benyo­mást tettek volna, mint az ide-oda vágtató s a nyeregben ingadozó lovasok. Igen jó gondolat volt Pulay urtól az akadályugratás elrendelése. — A résztvevők elszánt nekilovaglása kissé enyhité az első rosz benyomást, s a walesi berezeg kir. ő fensége személyesen győződhetett meg arról, hogy a merész, bátor lovaglás a magyar lo­vasnak kiválón jellemző vonása, s hogy Ma­gyarország, némi fáradozás után, képes lehetne ép oly kitűnő jockeyknak az előteremtésére, mint Anglia ; minek következtében feles­legessé válnék annyi pénznek e czélra való fordítása. A hátas lovak csoportjából gr. Teleki Géza, br. Bornemisza Pál, Be­uiczky Ádám ur lovai tűntek fel correct ido­mitásukkal ; ezek helyesen s jó lovasok által is lettek lovagolva, ezenkívül jól fölnyergelve, szabályszerűleg kantározva valának. Összesen 260 drb hátas és kocsis-ló vett részt a kiállításban : ezekből esik 40 drb ló keres­kedőkre, a többi tenyésztők által lett kiállítva. A tenyésztők közül Dőry Lajos ur neve­lése volt legnagyobb számban 17 darabban képviselve, ámbár e jeles s általában a leg­jobb hírben álló tenyésztés nem szorul aján­latra, mégis megemlitendőnek tartjuk, hogy Dőry ur lovaival, kipróbált vetélytársakkal szemben, a május 16-iki ügetőversenynél 5 első dijat nyert. Miután a lókiállitást az ország majdnem összes tenyésztői és lóbarátai megtekintették, talán felesleges e helyen a kiállítást körül­ményesen leirni; czélom nem is az, de igenis okait keresni ama körülménynek. hogy daczárH a nagyszámú külföldi vevőknek (itt volt 3 olasz társaság, Holub és Trenka elsőrendű prágai lókereskedők, Berg ur boroszlói lókereskedő, több németországi mágnás, nagybirtokos és gyáros) s daczára a kitűnő anyagnak, — a ki­állítás a kiállítókra nézve nem a legjobban sikerült, minek okát sokan egyrészt a közviszonyok­nak általában kedvezőtlen volta, az egyide­jűleg Bécsben lefolyt magas násziinnepélyek, a budapestit megelőzőleg Bécsben és Kapos­várit tartott lókiállitásokban keresik, — sze­rény nézetem szerint ugy eme, mint minden eddig Pesten tartott kiállítás bukása követ­kező tényben találja magyarázatát. Miután a lovakat a kiállítás megnyitá­sakor nem szabad azonnal áruba bocsátani, hanem bizonyos határnapon kell azokat árve­reztetni, a külföldi vidéki vevő pedig 3—4 napot nem akar időzni Pesten, tehát vesz a Deutschlünder-czégnél. Tény az a körülmény, hogy az eddig Buda­pesten tartott lókiállitások eyyátaljában csak nevezett lókereskedői czég hasznára s az általa való kizsák­mányolására vezettek, sőt biztosan lehet azt is előre jósolni, hogy a budapesti-kiállítások mind­addig nem sikerülnek, mig e czégnek szabad lesz, a kiállítási téren, általa ki nem állított lovakkal megjelenve, a kiállítók lo­vaival versenyezni. A kiállítónak vasúti s egyéb uti költ­ségei vannak, azonkívül saját embereit kény­telen magával hozni, továbbá köteles minden ló után 10 frt beiratási dij fejében, s az ela­dási ár 2°/o át is lefizetni. A Deutschländer czég kiállít 20 lovat, melyeket el nem ad, de a mellékistállókban 200 darab díjfizetés alá nem vonható, eladásra szánt lovat tart készletben; vajmi természetes tehát, hogy kipihent, az elővezetésre fölizgatott lovakkal könnyen ver­senyezhet bármely kiállitóval is. Különben se­hol a világon nincs megengedve, hogy a kiállítási helyiségekben, piaezon más, mint kiállított lovak áruitassanak. Czélszerű volna továbbá, ha a társulat igazgatósága minden lókiállitás anyagát a legterjedtebb külföldi lapokban közölné, ameny­nyiben nem elégséges a lókiállitást s ennek időpontját hirdetni, hanem az ügy érdekében okvetlen szükséges annak közlése is, hogy pl. a budapesti lókiállitás alkalmával 260 kitűnő minőségű ló és 18 korrekten összeállított 4-es fogat volt kiállítva, hogy maga a walesi hg в kir. fen­sége is, indíttatva érzé magát bevásárlásokat tenni, ily közlések kétségtelenül előnyére válnak az ügynek, a mennyiben vonzerővel birnak a jövőbeli vevőkre. Czélszerűbb lenne a hátas lovak díjazá­sát nem 6—7 éves korától tenni függővé ha­10—12-től, a mennyiben sokkal nagyobb érdem idősebb lovat ép egésséges állapotban elő­vezetni, kiállítani, mint egy б—7 éveset, mely még alig tehetett szolgálatokat és a helyes idomitásra is tekintet fordítandó. Végre említésre méltó a lókiállitás alkal­mával az istállóban szigorúan fentartott rend és tisztaság, valamint azoknak úgymint egy­általában az egész kiállításnak czélszerű, sza­batos és jeles berendezése. E tekintetben a legkiválóbb érdem első sorban kétségtelenül a társulat alelnökét Br. Üchtricz Zsigmondot és Pulay K. urakat valamint a társulat összes tisztviselőit illeti meg. Ez urak nemcsak a kiállítókat, s a jelen volt lóbarátokat, hanem a közönséget is, mely a kiállítást meglátogatá, elismerésre kötelezték. Bányafy Frigyes, ménesmester. Visszatekintés a hazai lótenyésztés fejlődésére, különös tekintettel a telivér angol lovak tenyésztésére s versenyekre. Hazánkban az 1848—49-iki események folytán hanyatlásnak indult lótenyésztés a a^gközelebb mult évtizedekben oly gyorsan emelkedett, hogy az országban nevelt lovak nemcsak a belföldi, — kivált a korábban részben Oroszországból szállított katonai szük­ségletet bőven fedezik, de tetemes kiviteli czikket is képeznek. Tekintsünk vissza hazai lótenyésztésünk­nek e század első negyedében volt állapo­tára s fejlesztésére s a régen mult verseny­mozgalomra, — s vessünk egy búcsúpillan­tást a régi versenytérre is, mely mint ilyen, maholnap csak az öregebbek kedves emlé­kében fog élni. Az úrbéri viszonyok rendezése előtt a parlagon hevert nagykiterjedésű közös lege­lőket nemcsak számos gulya és juhnyáj, de sok urasági és községi ménes is járta. A vadon tenyésztett ménesek anyagát, a török uralomból származott, 150 éven át keleti fajokkal keresztezett belföldi, úgynevezett magyar faj képezvén, lovaink nemcsak alak­jukra, de tulajdonságaikra nézve is keleti jelleggel birtak. Hajtott nyak, széles hom­lokú, tüzes szemű száraz fej, domború szügy, egyenes, rövid derék, magasan hordott fő és fark, rövid izmos szárak, elegendő gyorsa­sággal párosult kitartás és lankadatlan tüzes­ség voltak a régi magyar ló kiváló tulajdonai. Az akkori tenyésztők, hogy méneseik vérét felfrisitsék, de főleg azért, hogy na­gyobb és izmosabb hámos lovakat nevelje­nek, hiresb erdélyi ménesekből vásárlott, közvetlenül keletről hozott, és sok helyen akkor divatban volt spanyol eredetű esődö­röket alkalmaztak, s meggyőződvén arról : hogy a tenyésztési ellenőrzést kizáró vadte­nyésztés mellett, — mely számtalan bajnak okozója vala, — előre haladniok lehetetlen, léptenkint a kézbőli fedezésre mentek át. — E háromféle keresztezéstől származott mé­neseinknek különböző, nagyjából 3 - félére osztható jellege, t. i. az arabs, spanyol s ezek között álló erdélyi jelleg. Az arabs jellegű ménesek idővel majd­nem tiszta telivér arabs ménesekre neveltet­tek fel. Telivér törzsüknek nagy részét br. Fechtig, Gyoko, br. Brüdern s még néhányan, keleti utazásaik alkalmával, hozták maguk­kal. Későbben az állam részére is több izben vásároltattak Syriában tenyészlovak. Igy jött be a nemcsak szépségénél, de ivadékai­nak kitűnő voltánál fogva nagy hirre emel­kedett Tajár, El Bedavi, Siglavie, Koheil, Gydran, Fmir Samham s több más kitűnő faj, melyek ivadékai a bábolnai arabsvérű állami ménes­telepben most is megvannak. Az akkori arabs ménesek közül gróf Hunyady József ürményi, gr. Festetics keszt­helyi, báró Fechtig lengyeltóti, báró Brüdern gyöngyösi, és későbben Csapody Pál ádándi ménese voltak a leghíresebbek. Félvér tenyész­tőink megkívántató törzsanyagukat ezektől vették. A spanyol jellegű ménesek közül herczeg Esterházy ozorai ménese volt a legnagyobb, leghíresebb és törzsanyagnak a legkeresetebb. E fajnak feddhetlen alkotása és taglejtése mellett kosorru kicsit, nehéz feje lévén, eme nem szép tulajdonát kivált a Dunántul igen elter j észté. A ménesek nagy többsége, — főleg al­földön, — a régi magyar és erdélyi faj jel­legét tartá meg. Gr. Széchenyi István, kit József főhg nádor, az 1822-ik évi országgyűlés alkalmá­val tett, akkor szokatlan élességű politikai nyilatkozatai miatt, a perbefogatás elkerülé­se végett, elvtársával Inkey Ferenczczel együtt, ex abrupto néhányévi külföldre való utazásra küldött, — volt az első, ki Angolországban

Next

/
Oldalképek
Tartalom