Vadász- és Versenylap 25. évfolyam, 1881

1881-06-30 / 26. szám

Junius 30. 1881. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 245 volt hosszabb tartózkodása után, az angol faj behozatala s meghonosítása mellett szót emelve, saját ménesében „Nelson" telivér angol cső­dőrrel fedeztetett s igy a telivér angol faj honositását sikeresen meg is kezdé. Gróf Széchenyi István befolyása hatott, és sikerült kísérlete csakhamar követőkre talált. Br. Wesselényi Miklós az időtájban veté meg Cato-jával saját és az Erdélyben ké­sőbben alakult angol ménesek alapját. A fel­vidéken gr. Hunyady József honositá meg a telivértenyésztést. Ezeket első sorban hg Esterházy, gr. Széchenyi Pál, gr. Festetics Miklós, a Károlyi grófok, Czindery László,*) későbben Csapody Pál, a Wenckheim-család, gr. Batthyány István s lassacskán a nagyobb ménesek tulajdonosai, lia különböző irányban is, követék. Mig hg Esterházy, Hunyady és Festetics Miklós gr., Csapody és részben Czindery is, az Austriában már meghonoso­dott versenyekben való részvétet, s ezeknek Magyarországba leendő áthonositását tűzték ki tenyésztési czélnak, — a ménes tulajdono­sok nagyobb része inkább nagy, izmos, szép­szabású hámos lovak nevelésére türekedék, me­lyek az időben ritkábbak lévén, nagy áron keltek el. Ez irányban hg Esterházy Ozorán nevelt angol-irlandi tenyésztésével érte el a legszebb eredményt, s ugy hiszem, miszerint a 17 markos és ezeknél némelykor még nagyobb Magnet és Hercules ivadékokra emlé­kezni még sokan fognak. Tenyésztőink a telivér anyagot az idő­ben közvetlenül Angliából még ritkán hozat­ták, hanem ezt jobbára Lichtenstein és Trautt­mansdorff berezeg csehországi, s egy-két észak-németországi ménesői vásárolták. A telivér anyagnak ez uton való megszerzését ama családi összeköttetés könnyité, mely gr. Hunyady és a Lichtenstein herczegi ház kö­zött fenállott, s anuak még amaz előnyt nyujtá, hogy a legjobb telivérek elinte nála neveltetvén, a magyarországi elsőbb évi ver­senyek nagyobb dijait, rendesen az ő lovai nyerték meg. A telivértenyésztés honosulásávul, a nyil­vános versenyek megtartása is azonnal szóba jővén, csakhamar tetté is vált. — Miután gr. Festetics Miklós — a versenyek főelőmozdi­tóinak egyike, Kaposvár közelében volt hetesi birtokát, ott levő gazdasági épületeivel együtt a versenyegylet rendelkezésére bocsátá: sa­ját maga, gr. Hunyady, Czindery, Csapody és többek erélyes közreműködése folytán, az akkor — ha kisebb mérvben is — már fennállott pesti versenyek mellett, részvény­fizetés mellett a hetesi gyep is berendeztetetr, s lia jól emlékszem, 1836-ban megnyilt. Ha a szeptember elején tartatni szokott versenyek iránt az egész ország érdeklődött is, s ezekre az akkori viszonyokhoz képest sok idegen látogató is eljött, — azok, minden nyilvánosság daczára, határozott patriarcbalis jelleggel birtak. A helyi viszonyoknál is tel­jes virágzásban állott vendégszeretetnél fogva ez másképen nem is lehetett. A gazdatiszt, lelkész és iskolamester pár szobája csakha­mar el lévén foglalva, a látogatók egy része a jobb parasztházaknál bérelt lakást, s ha lehetett, istállót is ; másik része pedig, kivált a családostól jöttek, Kaposvárra szálltak, vagy gr. Festeties, a Somssicsokés a vidéken lakó egyéb uri családok vendégei voltak, s csak a versenyeket megelőző órákban jelentek meg Hetesen. A tribuneön helyet foglalandó ! hölgykoszorú saját, vagy urak által hajtott fogatokon, a fiatalság pedig lóháton érkezett. E versenyek érdekét, melyeken a „Szé­chenyi-Hunyady-dij " lett alapitva, a hölgyek által felajánlott, s 100 aranynyal telt ezüst­*) Czindery tiszta magyar ménesét mindig elkü­lönítve és tisztán kezelvén, e ménes ma talán az egyedüli, mely a régi magyar fajt képviseli. serlegből álló „Asszonyságok-dija" még in­kább emelé. Régente minden embernek, s igy az úri osztályoak is sokkal kevesebb igényei lévén, mint most, nagyobb gondba került: a ver­senylovaknak s hozzájuk tartozó legénység­nek, — a sok paripának, hámos és eladó lónak, — a Pestről és vidékről ez alkalomra odajött kereskedők rögtönözött boltjainak he­lyet találni, s egy közös étkező s társalgó helyiséget alkotni. Mindennek a gazdasági épületek körül fekvő aklokból és félszerek­ből kellett kikerülni. Azoknak egyike kizárólag a versenylo­vak s kisérőik részére rendeztett be, másika pedig az eladó — hámos lovak és paripák elhelyzésére alakíttatott át. A nagyobbik fél­szer deszkafalakkal elválasztott bolti helyi­ségekre osztatott fel; — közepén a rég is­mert Testory pesti czég foglalt helyet, s aké­pen rendeztetett el, hogy a beérkezett nők­nek gyülhelyűl szolgáljon; mellette nyerge­sek, szíjgyártók, tajtpipa , dohány- és szivar­árusok ütötték fel boltjukat. A selyemken­dőt, illatszert s egyéb apró piperét áruló, az időben minden nyilvános helyen megfordult tiroli családok egyike, természetesen itt sem hiányzott; s az aranybojtos, széles peremű zöld kalap alól kikacsingató piros-pozsgás tiroli leányok itt is mindent elkövettek, hogy maguk körül minél több vásárlót gyűjtsenek. Olt volt a már alig ismert házaló zsidó, ki egész éven át nagy szekerének ponyvája alatt lakva, a falusi lakosság akkori nagy ké­nyelmére gazdagon felszerelt áru-raktárával uri háztól uri házhoz kocsizott, s igy az or szág nagy részét bejárta; szóval ott volt min­den üzlet képviselője, köztük tán a narancsot áruló kutsebernek a legélénkebb szerep juta. A tiszti lak meiletti nyilt térre szolgáló kieebb félszer étkezési s társalgó-teremmé alakíttatott át; a férfivilág itt találkozott, élt, működött, s néhány fagygyú-gyertya homá­lyos világítása mellett késő éjig mulatott. Mig a nyilt téren eladó lovak lettek bemutatva, fogatokat szemléltek, vagy a 'somogymegyei parasztság és kisbirtokosok díjazásra verseny­ző tenyészlovaikat és csikaikat elővezették, a „verseny-bizottság" a félszer egyik szögé­ben elkülönitett asztal mellett intézkedék. Min­denütt sürgés-forgás, pezsgő élet és czigány­zene. Magán a falun kívüli tágas gyepeu be­rendezett versenytér, deszka tribüne-jével, csak olyan vala, mint a versenyterek régebben lenni szoktak. (Vége következik.) VADASZAT és LÖVÉSZÉT. Szomolány u. p. Nádas N.-Szombat mellett 21 /5. A „Vadász-és V. lap" tiszt, szerkesztőségének Budapest. Az ide mellékelt lőjegyzéket, mindazon vad­ról, melyet idei afrikai utunkban elejtettünk, van szerencsém ama kéréssel a tisztelt szer­kesztőség rendelkezésére bocsátani, hogy azt alkalmilag becses lapjába felvenni szívesked­jék. Azt hiszem ugyanis, hogy a „Vadász­és Versenylap" számos olvasóját vadászataink eredménye érdekelni fogja. Gr. Esterházy Mihály egy oroszlán által oly súlyosan lett megsebesítve, hogy majd­nem 2 hónapig a vadászatokban részt nem vehetett. Mindazon kisebb nemű állatok, melyek kitöinés czéljából lettek lőve, e jegyzékbe nincsenek íölvéve. Bizonyos antilope nemek és minden apró vad, mely bámulatos nagy mennyiségben for­dul elő, csak abban a számban lett lőve, mely a konyha ellátására volt szükséges. Gr. Páljry József. Löjegyzék: sazeso i(*vtqdudaidh Sjp8;p (qojpo ЙЛОШ («1поэ0 snqdqiaäcjj,); вин b|pzbs SlU«l[»s snsbjioajo (uSuuatnaog) pue eii«qnq saivuojay) PPl npil5| (bsbjaa saqoo) pqapaqam впзв-пойлц) рлввш Á|BAiq OQZSip S О Z.l.l Ii ; В Ijpoqojq 01 IZIÄ tlAJBZSJO [B5JBS (snioid uuu.iaq; DOB5|Á[ btpiq взровоп зэпаЗ взрэвшрвд |BAJ36 zoupjtîd UB(zsojo-qpA|pq UB[ZS0J0 Jupispu UB|ZSOJO Ш1Ц г- с о „ — с pî cï ï о I I ° I - I •»•" "III - i HL I ri "Ml I 1 " I я .5 к с 'я -О to X - — j с . fs я to te -es О • J jï i am 5 Sazsso-pj sazssq aoxffi er с: эт — — TJ AZ I S О ű ЯЙХ1 — — id JFpBCn IIAJBZS ' -jjo ásbq ^NCC n'M iBizsni '- 1 5 5 •ípSoj pjíze ; I I I " jpiájujiojiabj) jinápfsaoás 5(074} BSOBJ| X -t « X J3C dl prq lenpa — j <N CC — « л лврвшавлвдвз) snjBiibjB stuaanmo tnqt APS SOJBUBSI .1врвга§ав[ 8ШЭ8|[рШВ[ впшорвив iiqbjbm hosbs (SB}Bdmgj -оз|) Bieaaiuts -siqB jBJ.fq gi.ía I I I " И i i Ad b'É -Й я a S я X i X . -я ta : я .-> Я N cc to Id X .- X - f, з С . Й 0 в? X О -Й » изв-з "2 ье"2 g A bécsi galamblövészeteken f. évi april 20-tól junius 4-ig résztvettek ta­lálási jegyzéke a „double rise"-k és „no bird" kivételével a következő volt : lőtt 118, hibázott 15, lövések száma 133, tot. »/, 88 Hg H. Croy lőtt 70, hibázott 13, lövések szama 83, 17 О/о 84 Schawel ur lőtt 256, hibázott 53, Br. Mecklenburg V Л 309, Л fr/o 82 lőtt 409, hibázott 96. л л 505, Л °/0 81 Gr. Trauttmansdorff F. lőtt 259. hibázott 73, Gr. Erdődy Rudolf n л 332, Л 0/6 78 259. hibázott 73, Gr. Erdődy Rudolf 78 lőtt 32, hibázott 9, Gr. Potocky József V л 41, V о/о 78 32, hibázott 9, Gr. Potocky József 73 lőtt 197, hibázott 71, Hg. Auersperg Jenő л л 268, л о/о 73 197, hibázott 71, Hg. Auersperg Jenő 482, 0/о 71 lőtt 342, hibázott 140, Gr. Zichy Béla Л 77 482, л 0/о 71 lőtt 132, hibázott 58, л Л 185, л о/о 71 Gr. Kinsky Jenő '/о 70 lőtt 121, hibázott 51, Gr. Esterházy Béla Л Л 172, л '/о 70 lőtt 10, hibázott 4, Van Son R. ur л л 14, л % 70 lőtt 102, hibázott 48, 71 л 150, л 68 Gr. Apponyi A. 65 lőtt 70, hibázott 38, Gr. Festetics Tasziló 77 л 108 V 7» 65 lőtt 20, hibázott 12, Br. Springer A. Л л 32, л •л 62 lőtt 157, hibázott 101, Gr. Kinsky Zdenko л V 258, л 7 • 61 lőtt 32, hibázott 22, Von der Leyen F. ur Л л 54, л 59 lőtt 39, hibázott 28, Őrgróf Sim H. л л 67, г. 58 lőtt 39, hibázott 31, л 17 70, п 7. 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom