Vadász- és Versenylap 24. évfolyam, 1880

1880-07-01 / 27. szám

A U G US ZTUS 5. 1880. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 263 kezeiében marad a tanuknak, Ryan győzelmével végződött, miután liarczuk (87 tour-ral) 1 óra 28 per­czig tartott. A küzdelem után mindkettőnek orra borzasztó látványt nyújtott s kiilüuösen a győztesnek bal arcza, a szemet is beleértve nagyon aggasztó állapotban volt, mig a fej többi része szintén nagyon meg volt dogadva s fólhorzsolva. Ellenfelének a feje, a szétzúzott orr kivételével, nem látszott oly rémi­tőnek; de annál veszélyesebb sérüléseket kaphatott mellén és bordáin, melyeket ellenfele rettenetesen „heljben hagyott." Végül a legyőzöttnek 110 dollárt gyűjtöttek, melyet Pittsburgbe elutazása előtt adtak át neki. A b.-csabai galamblövész-club f. évi julius hó 10-én d. u. 3 órakor Csabán, galamb- és gömblövé­szeti versenyt rendez a következő programmal: I. Galamblövész-verseny, tét 6 frt 50 kr, mely összegbe a galambok dija benfogialtatik. II. Tétverseny üveg­gömblövésre, tét 3 frt 50 kr, mely összegből 50 kr az üveggömb árában leszámittatik. A tétösszeg az első lövőt illeti, a második tételét menti. Ezenkívül, esetleg alakulandó magán fogadások, vagy ujabb tét­versenyekre szívesen nyujtatik alkalom. E versenyekre a megye sportkedvelő közönsége szívesen meghivatik.' Ausztráliának egyik kitünó'bb sportsmanja, Sir Thomas Elder, megoldott egy nehéz kérdést. Sikerült ugyanis neki, egy pár csikót nevelni, melyek korra nézve megegyeznek az Európában nevelt csikókkal. Ausztráliában ugyanis a telivérlovak kora nem január t-től, hanem augusztus 1-től számíttatik. A két csikó Gang Forward ivadékok — nevezve lesznek az angol Derbyre. A Sydneyi kiállítás óta közlekednek oly ha­jók, melyeken az átszállítás csak 35 napig tart, mely aránylag rövid ideig tartó utazás által előidézett tét­lenség az ídomitás folytatása által helyrehozató s az átszállított lovak kellő időben fit tek lehetnek. Eddig­elé a tengeri út hossza lehetetlenité az ausztráliai lo­vaknak Európában való szereplését. IIa ezen terv si­kerül, nagyon érdekes versenynek nézhetünk elé, — mondja a Sportsman — mert az ausztráliai lovak cor­rect testalkatuk, szépségük, különösen száraz és tiszta lábaik által tűnnek ki. A csontbajt Ausztráliában nem ismerik, a mi a talaj és égalji viszonyoknak tulajdo­nitható. Amerikában az idén novemberben lesz megtartva az első Derby vizsla-verseny. Már az eddigi nevezé­sek után ítélve, kiválóan érdekes versenynek ígérke­zik. Nevezve van ugyanis már eddigelé 111 vizsla, és pedig 95 setter és 16 pointer. A bejelentett sette­rek fajra nézve nagyobbrészt tiszta Laverackok, to­vábbá Llewellin és Armstrong-féle fajnak. Szép szám­mal vannak képviselve az amerikai válfajok is. Hogy Amerika mely vidékén fog ezen verseny megtartatni ? az még nincs eldöntve. Mesés árak vizslákért. Egyik legközelebbi szá­munkban megemlitettiik, hogy Mr. Moore, egy ameri­kai vizslatenyésztő, Mr. Purcell-Llewellinnek Coutn Windem setterjét 750 fonton meg akarta venni. En­nek méltó pendantjául megemlítjük, hogy Mr. Pilking­ton Garnet pointerjét legközelebb 300 fonton akarták megvenni. Sem Mr. Llewellin, sem Mr. Pilkinston nem adták ide hároméves vizsláikat. Az idei kristálypalo­tai ebkiállitásán ugy Count Windem, mint Garnet nyer­ték el az első dijakat. Két érdekes fogadás történt közelébb a Doneaster St. Leger re, mely eléggé igazolja az angoloknak bizodalmát a Derbyben helyet kapott lovaik iránt. A fogadás: 1100 : 1000 TT Bend Or és Robert the Devil ellen, és 5500; 2000 Robert the Devil és Mask ellen. Az első fogadás a Grand Prix de Paris után jött létre, az utóbbi pedig a Mask győzelme után, az Ascot­Derby Stakes-ben. Regatta Bécsben. Az I-ső osztrák lövész szövet­kezet választmánya, a bécsi csónakázó társaságokat, mint Lia, Donaubort, Pirat és Turner-Ruder-Clubot fölhivta, hogy a szövetkezet lövészeti ünnepélye alkal­mával rendezzen egy nagy regattát. E - ezélból már meg is alakult a regatta-bizottság, melynek elnökeül dr. Schwarz Ágoston, jegyzőiül Louis Thomas és dr. Lenz Gusztáv választattak meg, pénztárnokul pedig Nicolisz Cyrus. A bizottság már jóformán készen van az alaptervezettel s igy bizton remélhetik a bécsiek, hogy elvégre nekik is alkalmok nyilik nagyobb sza­bású regatta látványában gyönyörködhetni. A brüsseli ebkiállitás f. é. julius 21-től 25-ig ter­jedő időszakban fog megtartani Mr. Douglas vezetése alatt. A legjobb setterre és pointerre 20—20 francos dij van kitűzve. Mr. Lort és Mr. G. Lowe (a londoni Kennel-Club titkára) ismert jó angol firmák fogják az angol csoportokat bírálni. „Cercle de la Chasse" czim alatt Parisban egy uj sportclub alakult. Czélja, hogy a franczia és kül­földi sportsmeneknek legyen egy találkozó helyük. Ezenkívül a vadászebek tenyésztésére is gondot tor­ditand az uj társulat, melynek programmjába az éven­tei ebkiállitás rendezése is be van véve. Fehérmegye adonyi járásban a kis gazdák lovai között utóbbi időben a takony ragály észleltetett; azonban a veszélyes kór tovább terjedése erélyes in­tézkedésekkel csakhamar megakadályoztatott; csak is 4 drb inficiáltnak talált lovat kellett ez alkalommal leszúrni. A „Kincsem" pezsgő. Jókai Mór, az irók- és mű­vészek társaságának elnöke, a következő levelet in­tézte Prückler Ignácz pezsgőgyároshoz: Midőn az „írók és művészek társasága" köszönetét nyilvánítja önnek szive« adományáért, azon 50 üveg ..Kincsem" pezsgőért, melyet ön a társaság esztergomi kirándulása alkalmából ajánlott fe! nekünk, el nem mulaszthatjuk megjegyezni, hogy az elköltött pezsgő, mint az ön ha­zai gyártmánya, általunk oly kitűnőnek találtatott, hogy nem kételkedünk kimondani, mely szerint az minden tekintetben becsülettel megállja helyét a leg­jobb minőségű franczia pezsgőkkel szemben is. Fo­gadja ön köszönetét a társaságnak szives megemléke­zéséért. Budapesten, 1880. junius 11. Jókai Mór. Ajánlkozik a kisebb erdészet és faültetés, úgy­szintén fáczány-tenyésztésben jártas egyén, ki e rész­ben jó bizonyítványokkal bir. Beszél magyarul, néme­tül, tótul. Feltételei szerények. Mindjárt helybe léphet. Bővebben a szerkesztőség. Kerestetik a Vadász-és Versenylap 1859. és 18G7. évfolyama. Teljes számú példányokat áruk bejelenté­sével visszavásárol a szerkesztőség. Lapunk nyiltéri rovatában találja az olvasó Brachfeld F. hirdetését. Mint értesülünk, Brachfeld F. a „Jockey club"-hoz czimzett férfi divat és fehérnemű tárában az uj londoni és párisi különlegességek már megjelentek. — E tevékeny czég e czikkeket hazánk­ban oly méltóan képviseli, hogy üzletét a vidékekről fel­rándulók figyelmébe bátran ajánlhatjuk. A „Vadász- és Versenylap" 1869, 1870, 1871, 1872, 1875, 1876, 1877 és 1878-dik évfolyamaiból tel­jes példányokat — borítékba fűzve — még szolgál­hat e lap szerkesztősége, 5 forintjával egy-egy pél­dányt a nevezett évfolyamok bármelyikéből. Egyszers­mind eladók a Bérczy Károly „Méneskönyvé"-nek I. kötotóből még néhány fentmaradt példány, ára dara­bonként 6 forint küldik be hozzánk tudósításaikat. Közölni fogjuk ezeket ama sorrendben a mint beérkeztek és érkeznek. Igy, lapunk közelebbi számában adjuk Ozora, Baranya­vár és Szt.-Lőrincz stb. községekbeli pót-lóvásárok eredményeit. Átalában kérjük ama szives tudósítóinkat, a kik eddig a környékiikbeli pót-lóvásárok ered­ményére vonatkozó tudósításaikat még be nem küldték, szíveskedjenek azt mihamarább tenni, hogy az ered­ményeket gyorsan egymás után közzé tehessük. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. Szerkesztői posta. H. S. urnák, Szolgagyőr. Becses levelét kaptuk, Szives Ígéretére számot tartunk. Nagyon lekötelezi la­punkat, ha az ottani lótenyésztésügyi mozzanatokról egyet-mást koronkint közölni szíveskedik. A pót-lóvásárok megtartása ügyében, mint öröm­mel tapasztaljuk, tisztelt tudósítóink haladék nélkül IV YILTTER. 1,11111 á illií» c s. kir. udvari p u s k a m fi v e s BUDAPESTEN. Raktára IV. Szervita-tér, gyáraVII. Király-u. 67 ajánlja mindennemű vadász-fegyvereit. Lefaucheux vadász-fegyverek, sodrony- vagy da­maszk-csövekkel : 30 írttól 70 frtig. Lancaster vadász-fegyverek, sodrony- vagy da­maszk-csövekkel, 40 Írttól 110 frtig. Mindennemű Lancaster vadász-fegyverek, saját gyártmánya, díszes véséssel, vagy angol modorú kiál­lítással, Choke-Bore amerikai furásu csövekkel, Ex­press-Rifle kétcsövű golyós fegyverek, melyek go­lyóröpte 200 lépésig tökéletes vízszintes. Egycsövű golyós fegyverek, czéllő-pisztolyok. Flóbert szoba-pisztolyok 12 ft — krtól 17 ft — krig. Flóbert szoba-fegyverek 13 Lancaster töltények 1 (> öblűek - „ 25 1 „ 60 80 „ - „ — 20 50 3 „ 20 50 barnák Lancaster töltények 12 öblűek barnák Eley-féle angol Lancaster töl­tények 16 öblűek Eley-féle angol Lancaster töl­tények 12 öblűek Lefaucheux töltények 16 öblűek, 1 frt 40, 2 frt. 20 kr, 3 frt. Letaucheux töltények 12 öblűek, 1 frt 80 kr. 2 frt 60 kr. 3 frt 50 kr. Üveggömb-dobó gépek, 15 frt, 100 pehelylyel töl­tött üveggömb 5 frt. Mindennemű forgony-pisztolyok 5 írttól 49 frtig. Raktára Bécsben: SEENGER FERENCZ X. urnái I. Seiler-gasse 4. Kitűnő szabású ingeiért London i 871. Bécsben 1873 Szegeden 1875 Érdem-érem. Brachfeld F. a „ Jokey Club "-hoz czimzett férfi divat és fehérnemű raktára Dorottya-utcza 7. sz. a. ajánlja ismert dus választékát czikkeiben ; többek közt : valódi angol keztyilt mint Dent-féle Chevrette, Dogskin Kangaroo és többi hajtani és vadászni való keztyüket, továbbá legújabb angol és franczia nyakkendőket, ha­risnyákat, utóbbiakat: selyemből, filü'Ekosse gyapjú (különösen vadászatra) és pamutból, alsó ingeket, nad­rágokat és zsebkendőket. Valódi angol esőköpenyeket. Egyszersmind figyelmezteti a magas rangú és nagyér­demii vevőit, hogy minden idényre az ingeket egész uj szabások szerint készíti. HIRDETÉSEK. Illő név- és sziiletésnaiii ajándékul ajánlom a Magyarországon egye­dül általam készitett szódaviz­késziilékeket jelentékenyen leszállított áron, 2 meszelyestől 12-ig 4 /10 -edtől kezdve 4 2/ 1 0 literig. Ara 7 írttól 20 frtig. HORN Budapest, Kerepesi-bazár, udvari bolt 26. sz. a. a „nemzeti színház" átellenében. Cs. kir. kiz. szabadalmazott kézi sövényvágó készülék mindennemű sövényvágásnál még felül nem mult; alomszalma vágásra, gyepmetélésre, gabona és magágyak lekaszálásánál nélkü­lözhetlen 12, 15, 18 forintnyi árban szál­lítja a mezőgazdasági és technikai gépgyár Kr auss A. Bécs,Wiihring, Herrengasse 74-76. (Mindent vágó.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom