Vadász- és Versenylap 24. évfolyam, 1880

1880-08-26 / 35. szám

AUGUSZTUS 26. 1880. VADÁSZ- ÉS VERSENY-I,AP. 327 nak, csakhogy ezeknél megtartják azt, mig nálunk nem. Csak azt csodálom a debreezenieknél, kik különben oly gyakorlatias és jó gaz­dálkodók, hogy az ő nagy pusztájokon, a Hortobágyon, egészségügyi tekintetben több rendet nem tartanak. A marhaállomány értéke e pusztán kö­rülbelől hét millió fr., (frank vagy forint? Szerk.) s ott hol ily nagy tőke veszélyben forog, kissé többet is lehetne tenni. E pusztán még mindig nincs hullatér (Aas­platz) 8 még a lépfenében elhullott állatok bőrét is lefejtik és húsát, (mint már emlitve volt) ha szarvas­marháé vagy sertésé, csilcósolc és gulyások fogyaszt­ják él s részben hordozzák szét, daczára an­nak, hogy a pusztán két állatorvos van, kik a hullák elásását elrendelik ; de azért e ren­delet még sem foganatosíttatik. Én e pusztát, szemlém alkalmával, junius 29-én egy b.-ujvárosi és egy pesti úrral lá­togatván meg, egy gulyáskunyhóhoz men­tünk, hol épen két — a lépfenétől akkor éj­jel elhullott marhának a bőrét késziték szá­rítás alá; ugyanakkor azonban, közvetlen kö­zelben két hátsó czomb csüngött egy fán szárítás végett, mig a kunyhóban tarisznyák­ban apróra vagdalt, megsütött és besózott hust őriztek, melyekből az emberek betekig éldegélnek, s azért sütik meg a húst, mert igy tovább eltart. Utóbbi húsból minket is megkínáltak; természetesen egyikünk sem kapott kedvet hozzá, sőt a budapesti ur csupán a látására rosszul lett s kissé félre kellett vonulnia. A bőröket és fára akgatott czombokat ezer meg ezer légy lepte el. A lépfenében elhullott állatokat nemcsak itt, hanem a megye legtöbb helységében a cselédség — és pedig minden utóbaj nélkül — fogyasztja el. A csikósoknak, kanászoknak, gulyások­nak boldog napjuk van, ha g lépfene na­gyobb mértékben lép föl. — Ép oly kevés községnek van ágóhidja. A vért egyszerűen a földre bocsátják s ha a kutyák föl nem nyalják, ott szárad, megfertőztetve a levegőt. Egyik (a Hajduvárosok közül körülbe­lől leggazdagabb) város közepén tömérdek bőrt szárítgatnak, holott ezek a nagy hőség­ben az egészségre ártalmasan hatnak s ép e miatt alkalmilag az egészségügyi bizottmány egyik ülésén a városi állatorvos azt az in­dítványt tette, Hogy e bőröket jó lenne a városon kivül tartani. De ugyan furcsán járt in­dítványával ! Ellenfele, a ki azt állitá, hogy a bőrök kigőzölgése nem ártalmas, a városi másodorvos volt (Izráel törzséből eredett,) ki valószínűleg azért szavazott ellene, hogy tör­zsének, mely tudvalevőleg leginkább foglal­kozik a bőrvásárlással, ne ártson — s a bő rök ismét szépen ott maradtak, bent a vá­rosban. Dworsak, áll. állatorvos. (Folyt, köv.) VADÁSZAT és LÖVÉSZET. Folyó vadászatok. Nyugalom után könnyebb a munka. Itt az ideje, hogy hozzá lássunk, hogy széjjel nézzünk erdőn mezőn. A fegyver- és töltény-árusok, más szem­pontból persze, de azért a vadászszal mintegy együtt érezve — aggodalommal olvassák a „rosz" híreket, hogy „kevés az apróvad." „A fogoly és fáczán költések nem jól sikerültek." A fürjek eltűntek, stb. Kevés vidékről kap­tunk kedvező tudósitást, kivéve a vizivadá­szatokat. A sok esőzés, árviz, kiöntés jó idő volt a vizivadra. Mindezek daczára is több helyről tudatják, hogy tavaly a vizi vad is több volt. * * * Csalán Sz.-Fehérvár közelében az ágotai vizeken Kegl Pista ur és barátai, 12 puskás, 3 nap alatt 450 darab szárcsát és búvárt lőttek. Szeniczey Ödön országos képviselő ur taksonyi birtokán a mocsáron harmad magá­val 80—100 darab vizivadat lőtt. Ibisek is mutatkoztak a taksonyi mocsár körül, melyek­ből 2 darabot lőtt Szeniczey ur. Karczag körül Nagykunságban is min­denfelé nagy vizivadászatokat rendeztek és panaszkodva emiilik, hogy az eredménynyel nincsenek megelégedve. Jankovits Miklós orsz. képviselő ur, a Kun-Szent-Miklóshoz közellevő kondori tóban nagy vadászatot rendezett. Részt vettek az élvezetes vadászatban a környékbeli sport kedvelők, továbbá néhány fővárosi kiránduló. A vadászat reggeltől estig tartott, és az elej­tett, többnyire vadkacsa és szárcsából álló zsákmány jóval felülmúlta a 900 darabot. A vadászatot kedélyes lakoma követte, mely közel éjfélig tartott, a mikor a fővárosiak hajóra ültek és visszatértek Budapestre. * * « Ugyancsak mostanában értesítenek ben nünket az apáji vizekről, melyek körülbelől 3000 holdnyi területet fognak el, hogy ott ez idén kevés a vad. K. C. e hó elején 2 he­tet töltött ott, s bár szorgalmasan kijárt va­dászni, csak 67 drbra rúgott összes vadász zsákmánya, — ebben azonban több mint 2/ 3 rész kacsa volt. * * * Székes-Fehérvár környékéről szomorú liirek érkeznek az apróvad állományról. Egy ottani vadász irja, hogy a fürj, mely más­kor e tájon ezrével jelentkezett, inost nagy elvétve röppen fel egy, s ki egész nap járt, sem tudott 10 darabnál többet lőni. * * * Budapest határában az apróvad állomány kivéve a nyulakat, melyek elvétve még in­kább találhatók, szinte roszul áll. A napok­ban Jekelfalusi és Thaisz Elek rendőrfőnök urak vadászati kirándulást rendezvén, magok­kal vitték a „lövész-ki rálj t" Carver Frank doctort, ki e vadászaton épen ugy kitüntette ma­gát, mint mutatványaival. Lőttek néhány ka­csát és foglyot, melyekből Carver kettőt igen magasból pompásan lelőtt. A „lövész király" igen jó érezte magát a vadászaton. Ugy meg­tetszett neki a főváros és közönsége, hogy megígérte miszerint őszszel vissza fog jönni. * * * A Duna áradása ismét károkat okozott a a vadállományban. Fővárosunk közelében a napokban öntötte el a Csepel sziget egy ré­szét ; Prückler László szeszgyáros urnák gondozott fogoly és nyul állománya ez évre tönkre ment. Nagy részvéttel fogadtuk e hirt, mert Prückler nr legbuzgóbb vadtenyésztőink egyike. Már több izben hozatott, kiköltés végett nagy mennyiségű fogolytojást, melyek azon­ban többnyire megromlottak. Az idei költés végre elég jól sikerült s igy az áradás okoz­ta veszteség annál boszantóbb. * * * ha ezekből valamelyik elkárosodik, az ak­kori katonai szabályok szerint, nem csak megfizetjük, de okvetlen tiszti rangunk­tól is megfosztatunk — miután szolgálati lo­vat magán dolgokra, de főleg kirándulásokra használni teljeséggel nem volt szabad. A hu­szárt, azt mondják, az isten jó kedvében te­remtette, s a fiatal könnyelmű embert a vég­zet (die Vorsehung) kegyelve kiséri: —- igy minket is megsegített és lovaink egy órai nehéz tusa után a meredek part keskeny bo­zóttal környezett ösvényén álltak. A rácz su­bancz kalauz lőn, — elől haladt s mi négyen egy egy lovat kantár száron vezetve, nem a legjobb kedélylyel követtük,mindig a Duna mel­lett haladva, — egyfelől a meredek partja — másfelől a Duna árja keretezte ösvé­nyünket. Igy egy félórát menve, végre felér­tünk egy magas pontra, melynek talap­zatát a Duna látszott képezni; az első ló a mint megpillantotta a Duna fényes árját, teljeséggel nem akart a nagyon is mere­dek ösvényen lefelé haladni, egy kevés biztatás, végtére verés sem használt, és a keskeny ösvény nem is nyújtott elegendő tért a különböző kísérletekre; lovaink iz­gatottak lettek és igen félő volt, hogy felzak­latva majd még kirántják a féket kezünkből és tova száguldanak; nem maradt hát egyéb bátra, mint a lovaknak szemeit bekötözni és igy egyenkint az ösvényen levezetni; ez is roppant munkába, fáradságba került és sok időt vett igénybe, ugy hogv amaz aggodalom is kezdett környezni, miszerint annyi időt vesz­tegetünk el, bogy a század kivonulása órájára nem érünk haza. Végtére ezen akadályon is áttörtünk és már előttünk állt a sötét ho­mályban a korcsma fedelének körrajza, a hol a valódi kikötő és igy az országút feküdt — midőn megint egy nagyszerű akadály te­rült elénk és ez egy roppant széles vízmosá­sos, szakadásos mély árok vala. Átjárót kelle hát keresni, melyet, le s fel járkálva, egy jó darab idő múlva fel is találtunk; de ve­szélyes volt, mert az árok feneke tövises száraz galylyal lévén betömve, kérdés volt hogy a lovak lábai mennyire hatolnak bele és nem sérűlnek-e jelentékenyen meg. Azon­ban „muszáj" hangzott kapitányunk szájából, „muszáj" hangzott az ezredesi parancsból és így bármennyire aggódtunk, meg kellett kisér­leni az átjárást. A lovak át is mentek szeren­csésen, de én, ki nem nagyon huszárosán valék öltözve, papucsom fele a tövisgalyba beleszorulván,elhagyni voltam kénytelen és mi­dőn végtére a korcsma előtt újra lóra ülheténk, én egy ezipőben és egy harisnyában dugtam lábaimat a kengyelbe és igy vágtattam egész hazáig illetőleg Tavárnikig. Négy óra volt reggel midőn a laktanya udvarára beug-' rattam és csak annyi időm volt, hogy meginosokodva, szabályosan felöltözve, egy más lóra üljek és induló szakaszom vezény­letét átvegyem. Vinkováczon hagyva szol­gálati lovamat, mert ugy is e helységen kelle keresztülvouulni Vukovár felé, csak addig lovagoltam egy kis sárga török lovon, ott a szolgálati magyar nyerget tiszti lovamra tétetve, bármennyire fáradt is volt, ráül­tem és szakaszommal 8V 2 órára Vukovárt voltam. Ez a szolgálati ló egy kis 14 m. 3 h. magos erdélyi faj szürke herélt ló volt, mely a közönséges, tehát 120 frton vett pót­lovakból választatott ki tiszti lónak ; reggel tett ez a kis ló 5 mértföld utat, éjjel ugyanazt annyi furcsa viszontagságok közt vissza, de 5 órát menve és teljességgel éji nyugalmat nem élvezve, alig két órai pihenés után Vin­kovácztól Vukovárra léptetett és ott az ezredes hg Württemberg Sándor előtt — ki rop­pant szigorú és nagyon hajhászó főtiszt volt, tovább mint 4 órát a legsebesebb gyakorlat alatt lovagoltatva általam, ezt mind jól és kimerültség néikül kiállotta, és még aznap délután századommal Tavárnikra visszave­zettetett, tehát egyhuzamban 24 óra alatt 18 órát lovagoltatott. Igy elolvasva, e lovas-kaland nem vala­mi nagyszerű esemény, de ha tekintetbe veszszük a viszonyokat és helyzetet, és hogy minő faj, minő vér volt ez a kis ló, mely e kaland főtényezőjeként szerepelt, át fogja látni az olvasó, hogy reám nézve ez egy igen nevezetes episodja vala katonai szolgálatom idejének és emlékembe annyira bevésődött, hogy 40 év múlva is élénken áll előttem az egész éji kaland. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom