Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-09-11 / 37. szám

SZEPTEMBER 18. 1879. esők által kihűlt schwarzwaldi tájékra okozott, a mi oly erős különbséget tett, hogy lovaink egé­szen hádgyattak lettek. A pálya egész az első napig tartó záporok és csendes esők folytán igen lágy és némely helyeken mély volt. Magok u versenyek mind jól meg voltak rakva, és ke­mény küzdelmek közt folytak le. Magának Kin­csemnek, e világcsodának is — méltán nevezhet­iiik igy, mert a versenyek történetében még nem tudunk lovat, mely 50-szer futott és soha meg ne veretett volna — keményen kellett több má­sodpcrczig küzdeni ellenfeleivel, hjbár a veszede­1 m pillanatában, s jockeyjának felhívására — végre biztosan nyert; söt lovarja Busbby állítja, hogy érzé, miszerint a kancza könnyen ment, és ínég sokkal többet kivehetett volna belőle. A megszorítás oka onnan eredt, mert Kincsem há­rom ellenfele (Künstlerin, Hessenpreis és Rococo) egy kézre dolgozván, ez utóbbi igen mérsékelt iramban vezetett egész az utólsó fordulóig, hol aztán u fiatal, röpülő 3évest (Küustlerint) Madden ismere­tes energiájával teljes erőből neki hajtván, azt hitte, hogy a rövid 800 meteren — sebességgel le­győzheti az idősb kanczát. Igy történt, hogy a nyerő oldalra befordulva mig Bushby sebesebb lódulatba hozhatta volna Kincsemet, a két fiata­labb kancza nyakán termett, söt egy pillanatig Künstlerin el is hagyá, — mi a nézők ezrei közt a legnagyobb mérvű felindulást okozá. — Bushby ekkor ostorhoz nyúlt, mire Kincsem kinyujtózván — még jóval a czélpont előtt leveré ellenfelét. Egészen más lett volna a futam, ha a hires kancza előtt egy jó iramot csináló társ lett volna, vagy ha lovasa, midőn látta hogy az iram igen lassú, nem tartja magát szorosan utasításá­hoz, hanem már korán sebesebb futásba veszi, s nem vár az utolsó 800 meterig... Igy a két fiatalabb kancza — könnyű terhük alatt, nagy előnyben voltak ily rövid távolságra, s Kincsem kénytelen volt hamarjában nagyobb erőfeszítést tenni, mint különben — lia számtalan próbáját más lovakkal tekintjük — szükség lett volna ez ellenfelek ellen. De Busbby először lovagolva Kincsemet, s behatása alatt azou erélyességnek, melylyel Hesp az utolsó pillanatban Wain­raight mellőzésével*) öt ülteté a nyeregbe, nem meré utasítását átlépni. — A versenyek többi részét alább részletesen hozván, csak annyit emiitünk még, hogy Altona, Blankenese, Phoebe, Rifleman megveretése a Kosmopolitische-handicapben — le­pett meg- legjobban, kivált liogy Regimentstochter oly könnyen nyerte azt. A nagy vadászversenyt Baltazzi Hector egész könnyen nyeré Schawel ur Yictoriája alatt Citizen ellen ; a hatalmas kancza a 80 kiló alatt egészen frissen jött be, mig Ci­tizen és Little Emily kimerülve, a többiek feltartva. — A schwarzwaldi akadályversenyben Dieppe győzött szintén könnyen, az ismét futott Emily ellen Báden-Bádeni versenyek 1879-ben. I. nap, csütörtök, aug. 2H-án. I. Elnbk-dij 3000 márka, felajánlva bg. Pürsten berg Egon által. 1200 meter (9 aláirás.) Raimond ur 3é. pk. Broad-Arrow, яр. Sand­*) Mint h allottuk már ki volt mázsálva Wain right s közel az indulás percze, midőn a lovász fiu, ki Kincsem ápolója, Hesp idomárhoz furako dott, s fülébe sugá, hogy a jockeyt — az ellen­fél idomárjával, Haylmeval, suttogni és kezet szo­rítni látá. A két nap óta tartó izgalom, a badar jóslatok, hogy Kincsem végre mégis megveretik He spet is félössé tevék már, s nyomása alatt a felelősségnek — Kincsem távollevő tulajdonosa iránt, s az idő rövidsége alatt, mely nem engedé a vizsgálatot — okozák, hogy Hesp, Wainright minden protestatiója daczára rögtön Bushbyt ül­teté fel Azóta eléggé felvilágosult ugyan a dolog. Wainright ellen minden gyanút eloszlatott ; habár beszélgetése oly válságos perczekben az ellenféllel kissé meggondolatlan volt. mark, a Queen of Trumps (1500 marka) 43>/i kil. Saloway 1 Br. Reedtz-Thott 6é. fek. m. Aladin (1500 márka) 53 kil. Gough 2 Gr. Schmettow M. 4é. sg. m. Sabinus (10,000 márka) 60 ki). Busby 3 Hg. Hatzfeld! F. 3é. sp. m. Rusticus (1500 m.) 41 x/ 2 kil. Not 0 Gr. Henckel. H. 3é. sp. k. Bissula (3000 m.) 43 kil. Peasnal 0 Br. Oppenheim E. 3é. sp. m. Moltke (6000 m.) 48 kil Sopp 0 Br. Bethmann S. 3é. p un. Hilarius (3000 m.) 44 x/ 2 kil. (vitt 45 1 / 2 kil.) Butters 0 Oertzen ur 4é. р. k. Apple-Blosson (1500 m.) 52 kil. Whiteley 0 Nem egészen sima indulás után vezetőül vál­lalkozott Bissula, míg Broad-Arrow és Aladin komoly akczióba nem léptek. Az utolsó fordulatig Sabinus hasztalan iparkodott felnyomulni ; Broad­Arrow könnyen nyert mintegy három hoszszal Aladin ellen, mely 6 hoszszal előzte meg Sabi­nuet. A győztes 1500 márkáért visszavásárolta­tok. Érték 3800 márka az elsőnek, 800 márka a másodiknak. Jövendőbeliek-dija 10,000 mk., minden országb. 2é. mének és kanczáknak. 1000 m. (47 aláirás.) Hg. Hohenlohe-Oebringen sp. m. a. Saver­nake a. Katie, Y. Melbournetöl 56 1/ 2 kil. Madden 1 Gr. Plessen sga mén a. Blue Gown, a. List­less 60 kil. Whiteley 2 Gr. Henckel H. p. m. The Maroon 5 6 x/ 2 kil. Busby 3 Raimond ur sg. m. Tschungatai 56'/ 2 kil. Amott 4 Blaskovics Ernő ur sp. к. »Bájos« 55 kg. Wainright 0 Hg Esterházy Pál p. к. Bertha 55 kil. Butters 0 Gen. Hope sg. k. Merény, 55 kil Hunter 0 Capt. Joe p. k. Basta 58 1/ 2 kil. Gough 0 Br. Oppenheim E. sg k. Fricka 53 kil. Sopp 0 Hatszor ismételt indulási kiséri et után vezetett Bájo •>, aztán a Listless-men, majd Tschungatai; a távoszlop előtt a Katie-mén határozottan előre nyomult s egy hoszszal biztosan nyert a Listless­méu és The Maroon ellen ; utóbbiak közt 3/4 hossz külömbség volt. Érték: 13,100 márka a győztesnek, 7 00 márka a másodiknak. III. Favorit-dij, 1500 márka. Urlovasok. 1600 meter (9 aláirás egyszerű, 2 aláirás há­romszoros téttel.) Oclscbläger О. ur 3é. sg. k. Grossfürstin a. Rustic и. Listless 62 kil. (vitt 65 x/ 2 kil.) Hg Hatzfeldt 1 Capt. Joë 4é. sg. m. Jules César 74 x/ 2 kil. Gr. Pininski 2 Oertzen ur 5é. p. k. Hymne 71 x/ 2 kil. Br. Twiekel 3 Br. Oppenheim E. 3é. sg. m. Tyrann 60 kil. Baltazzi H. ur 0 Grossfürstin egy hoszszal könnyen nyert ; ugyanannyi távköz volt a második és harmadik közt. Érték: 2140 márka az elsőnek, 120 márka a másodiknak. IV. Városi-dij 5000 m. Handicap. 28 00 me­ter (28 aláirás.) Br. Oppenheim E. 4é. sp. k. Hessenpreis a. Buccaneer a. Voltella 50 kil. Sopp 1 Ifj. gr. Festetics T. 4é. sg. m. Bank-Bán 52 '/ 2 kil. 3é. p. Id. gr. Henckel H. 42 kil. Oehlsehläger 4é. p. (bez. 5 kil. kül.) Butters 2 p. m. Rfileman Peasnal 3 Ponloisc 54 kil. ARNOT 0 Id. gr. Henckel H. 5é. sp. m. Prince Giles I. 60 kil. Busby 0 Hg. Schönaich-Carolath 4é. p. k. Fille de Ro­land 52 kil. Gough 0 Scavenius O. ur id. p. m. Vigeur 49 kil. Smith 0 Vezetett Hessenpreis a pálya utolsó harmadáig, hol Bánk-Bán nyomult föl; Hessenpreis azonban újra összeszedte magát, visszalióditá az első he­lyet s ötnegyed hoszszal győzött Bánk-Bán ellen ; Rifleman félhoszszal hátrább harmadik. Érték : 6320 m. a győztesnek, 800 márka a másodiknak. V. Régi vár dija 1500 m. Akad.-verseny. 4000 m. (4 aláirás.) Oehlsehläger О. ur id. p. m. Markgraf a. The Marquis a. Lady Bertha (1500 m.) 69 x/ 2 kil. Sayers 1 Markgraf körüljárta a pályát. Győztes 2050 márkáért eladatott Oertzen urnák. Érték: 1800 márka a nyertesnek Más dik nap, vasárnap, aug. 31. Ifjúsági dij 3000 márka. Handicap. Minden országbeli kétéves lónak. 1000 meter (11 aláirás.) Raimund ur sg. m. Tschungatai a. Flibustier a. Union 57 kil. F. Amott 1 Capt. Joë p. к. Basta 56 kil. Sopp 2 Hg. Hatzfeldt р. k. Brigade 5 2 x/ 2 kil. Whiteley 3 Gen. Hope p. m. Homespun 51 kil. Wainright 0 Gr. Henckel H. p. k. »Die Muschel « 59 kil. Busby 0 Három hoszszal könnyen nyert ; másfél hossz a második és harmadik közt. Érték 3400 márka a győztesnek; 400 márka a másodiknak. Kozmopolita-handicap 3000 márka, adva id. gr. Henckel Hugó által minden országbeli 3é. és id. lovaknak. 1600 meter. (32 aláirás.) Br. Oppenheim E. 5é. sg. k. Regimentstochter a. Mars a. Soumise, 58 x/ 2 kil. Sopp 1 Hg. Schönaich Carolafh 4é. р. k. Tille de Ro­land 54 x/ 2 kil. Gough 2 Gr. Henckel H. 4é. sg. k. Phoebe 55 x/ 2 kil. Busby 3 Ugyanannak 3é. p. m. Rifleman 47 kil. Pe.isnall 0 Gr. Schmettow M. 4é. sg. m. Sabinus 60 kil. Sayers 0 Ifj. gr. Festetics Tasziló 4é. sg. m. Bánk-Bán 55 kil. Whiteley 0 Hg. Hohenlohe-Oebringen 3é. sg. m. Antonelli 53 kil. Madden 0 Ugyanannak 4é. p. m. Harmonium, 46 1j 2 kil. B. Smith 0 Gr. Appouyi 5é. p. m. Blankenese 59 x/ 2 kil. Butters 0 Gr. Sztáray János 4é. sg. k. Altona 59 kil. Wainright 0 Br. Reedtz-Thott 6é. f. m. Aladin 55 kil. F. Arnott 0 Oehlsehläger 3é. sg. k. Grossfürstin 43 x/ 2 k. Solloway 0 Regimentstochter három hoszszal könnyen nyert; Phoebe hat hoszszal Fille de Roland mögött. Ér­ték : 4400 nárka a győztesnek; 400 márka a másodiknak. Asszonyságok dija. Urlovasok. Minden ország­beli 3é. és id. lovaknak. A győztes 6000 már­káért megvehető. 1600 meter. (9 aláirás.) Capt. Joë 4é. sg. m. Jules-César a. Le Man­darin a. Jane Eyre, (6000 márka) 7 8 kil. hg. Hatzfeldt F. 1 Br. Betbinann S. 3é. p. m. Hilarius, (2000 m.) 61 x/ 2 kil. Baltazzi H. ur 2 Hg Hatzfeldt 3é. sp. k. Bissula (4000 m.) 63 x/ 2 kil. (vitt 69 1/ 2 kil.) Br. Twiekel 3 Oehlsehläger ur 5é. sg. m. Leopold (6000 m.) 80 kii. Sir W. Call 0 Jules César egy fejjel aratott diadalt; Bissula 8 hoszszal maradt Hilarius mögött. Érték : tisz­teletdíj és 350 márka a győztesnek, 100 a másodiknak. Nagy St.-Leger-Handicap 6000 márka, adva a nemzetközi klub által. Minden országbeli 3é. mének és kanczák számára. 2400 meter. (23 alá­irás.) Hg Hohenlohe-Oehiingen p m. Blue-Rock a. Blue-Gown a. Breeze 60 '/ 2 kil. Madden 1 Reimund ur p. h. Velleda 56 x/ 2 kil. F. Arnott 2 Br. Brockdorf р. k. Dinoiah 54 1 2 kil. Gough 3 Tetszés szerint bárom és fél hoszszal győzött Bluc-Rock ; Dinorah rosz harmadik volt. Érték : 7 800 márka az elsőnek, 900 m. a másodiknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom