Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-05-22 / 21. szám

178 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. MÁJÜS 22. 1879. Br. Bethmann S. 3é. p. m. Hilarius 54 x' 2 kil. Butters 2 Baltazzi Arist, ur 4é. р. k. Kenne Dich 52 '/г kil. Madden 3 Ugyanannak 4e'. p. m. Polestar 57 kil. Entwistle 0 Hg. Trauttmansdorff 3é. p. m. Leander, 51 'г kii. Metcalf 0 Hg. Liechtenstein 5é. p. m. Blankenese, 63'/ 2 kil. Prior 0 Gr. Festetics Pál 4é. p. m. Wild Rover 58 kii. Grimshaw 0 Hg. Hanau Móricz 3é. р. k. Cobueb 49 х/ 2 kil. Peasnall 0 Fogadások: 2: 1 Polestar e's Kenne Dich ellen; 4 : 1 Wild Rover ; 5 : 1 Leander ; 6 : 1 Blankenese e's Sabinus ellen. Totalisateur osztalék: 32:5. — Csak hatezori sikertelen indulás után iramodhatott meg a mezőny Sabinus vezetése alatt, nyomában Kenne Dich; a többi csomósán együtt; csak Wild Rover veszített az indulásnál és soha sem vehetett részt a versenyben. Igy haladtak a lovak csaknem a nyerő oldalig, midőn Polestar Kenne Dich-bez fölnyomult. A távoszlopnál a mezőny ösz­szeszorult, de folyvást Sabinus vezetése[mellett, mely Hilariust. csak egy hoszszal előzte meg a czélnál ; Polestar két hoszszal hátrább harmadik. Érték: 1525 frt az első, 300 fit a második lónak. II. Jockey-club-dij (osztr. Derby) 10,000 frt. Belf. és németországi 3é. mének és kanczák szá­mára. 2400 meter. Teher kanczákra 54 k., mé nekre 55 kii. Tét 300 frt, fele bánat. A máso dik lóé a tét és bánatpénzekből 2500 frt; a har­madik ló tételét menti. (65 aláirás.) Gr. Forgách L. nev. hg Hanau Móricz p. m. Amaranthus a. Kettledrum a. Amara 55 kil. Smart 1 Blaskovics Ernő ur fek. m. Purdé 55 kil. Wainwright 2 Br. Springer G. sga k. Ilona 54 kil. Entwistle 3 Kégl György ur p. m. Ostreger-Catastrophe 55 kil. Bushby 0 Hg Trauttmansdorfi nev. ifj. gr. Festetics Tasziló p. m. Berzencze 55 kil. Butters 0 Gr. Forgách L. nev. hg Hanau Móricz p. m. Harry Hall 55 kil. Grimshaw 0 Baltazzi Aristid ur р. k. Vöckla 54 kil. Madden 0 Graditzi porosz k. föméDes sga m. IFafrer 55 kil. Fisk 0 Gr. Kinsky Oct. р. к. Princess Melanie 54 kil. Prior 0 Fogadások : Egyenlő tét Amaranthusra ; 2:1 Ilona ellen ; 4 : 1 a Catastrophe-mén ; 5 :1 Harry Hall; 8:1 Purdé és Vöckla; 12:1 Berzencze; 15:1 Walzer; 20:1 Princess Melanie ellen. To­talisateur osztalék 12:5. — Számtalan hibás indulás után Harry Hall előre szökken vezetőül Vöckla előtt ; ennek közvetlen nyomában a ked­vencz, Ilonával derékfutásban ; a Catastrophe-mén Princess Melanie-val csatlakozott ; hátul Purdé, Ber­zencze, Walzer. Ily rendben haladt föl a mezőny a hosszú pályaoldalon, még folyvást mérsékelt pace-ben s csakis a rövid oldalon gyorsult az iram; Walzer és Purdé javítottak helyzetükön; Princess Melanie kiesett a versenyből. A nyerő oldalra való befordulásnál Harry Hall és Vöckla visszamaradtak a sereg elejéről s helyettök Ama­ranthus és Ilona mutatkoztak a mezőny élén, míg­nem a távoszlopnál Purdé is csatlakozott hozzá­jok. Ilona csakhamar esélyt vesztett s Purdé is heves tusa után kénytelen volt fél hoszszal Ama­ranthusnak engedni át a győzelmet. Ilona, hat hoszszal hátrább harmadik. Érték : 15150 frt az elsőnek, 2200 frt a másodiknak. in. Il-od osztályú államdij, зооо frt. 3é. és idősb belf. és németországi mének és kanczáknak. Tét 200 frt., bánat 100 frt. 2800 meter. Teher: 3é. 52 >/ 2 kil., 4é. 65 kil, 5é. és idősbekre 68 kil., kanczáknál 1 x/ 2 kil. leeng. 2000 bezárólag 4000 frtos dij nyerői 2 x/ 2 kil.; két ilyen, vagy 4000 forintos vagy ezenfelüli dij nyerőjére 4 kil.; több ilyen vagy 5000 frt s ezen felüli dij nye­rőjére 6 kilóval több, nem halmozva. A második lóé a tét-és bánatösszegek fele. (6 aláirás.) Blaskovics Ernő ur 5é. sga k. Kincsem ap. Cambuscan a. Waternymph 72 x/ 2 kil, (6 kil. kül.) Wainwright 1 Gr. Henckel 5é. p. m. Prince Giles I. 70 ( 2 kil. (2 '/ 2 kil. kül.) Bushby 2 Fogadások: 20 Kincsemre; 8:1 Prince Giles ellen. Totalisateur-osztalék 5: 5. — Kincsem a pálya feléig vezettoté magát в ekkor előre szök­kenve canterben, tíz hoszszal játszva győzött. Érték: 3200 frt az elsőnek ; 200 frt a másodiknak. IV. Eladó-verseny. 600 frt. 3é. és idősb belf. és németországi lovaknak. Teh.: 3é. 57, 4é. 66, 5é. 69, 6é. és idősbre 70 kil. Kanczáknak és herélteknek 1'/ 2 kil. leeng. Tét 50 frt. F. v. f. Táv. 1600 m. A győztes 1500 írtért eladó, minden 100 írtnál, melylyel a ló olcsóbb, 1 kil. leeng. Az árverelési többlet fele a második lóé, másik fele a lovarok intézetének alapjáé. (5 aláirás.) Baltazzi Aristid ur 3é. p. m. War-Eagle a. Laneret a. Cuckoo (1000 frt.) 52 k. Madden 1 Gr. Lamberg H. 3é. p. k. Fanfare (1000 frt.) 50 x/ 2 kil. Butters 2 Br. Duka Péter р. k. Lady Milford 67 '/ 2 k. Bushby 3 Schawel J. ur nev. gr. Esterházy Mih. 5é. stp. k. Légyott, 67>/ 2 kil. Herbert 0 Fogadások : egyenlő tét Fanfaréra ; 3:2 War Eagle ; 2 : 1 Légyott és Lady Milford ellen. To­talisateur-osztalék : 16:5. Meglehetős lomha [iram után Lady Milford és Légyott a távoszlopnál teljesen kiestek a ver­senyből ; Fanfare és War Eagle attólfogva bevés küzdelmet fejtettek ki, melyből az utóbbi egy hoszszal elsőnek vált ki. Érték 7 75 frt a nyertes­nek. War Eagle 1020 írtért visszavásároltatott. V. Kis akadályverseny. Handicap 1000 frt. Belf. és németországi lovaknak. Tét 100 frt, fele bánat; de csak 20 frt, ha bejelentetik. Távolság körülb. 4800 meter. A második ló a tétek felét kapja. Egy akadályverseny nyertese a terhek közzététele után 4 kiloval többet visz. (15 aláirás.) Hg Esterházy Pál 4é. р. k. Rosanne a. Ro­sicrucian a. Juliette 63 V 2 kil. Hanzi 1 Schawel J. ur nev. gr. Esterházy Mih. id. р. к. Country Girl 84 kil. Herbert 2 Hg Esterházy Pál 5é. p. к. Chère Amie 69 kil. Reynolds 3 Vacano kap. 6é. p. m. Heródes 73 kil. Söllinger кар. 0 Gr. Kinsky Rudolf 6é. p. k. Reseda 60 kil. Szalay 0 Fogadások : 3 : 2 Country Girl és Rosanne el­len ; 3.1 Chère Amie ; 4: 1 Heródes ; 5 = 1 R?­? Á R 3 2 A* I Pisztráng horgászat a »straczenai völgy «-ben. (Folytatás és vége.) Dél felé járt az idő. A hőség nagy volt ; de hamarabb mint elbeszélhetném, az egész láthatár elborult; szürke nehéz fellegek emelkedtek minden oldalról, s hangos mennydörgés közepett, egy-egy czikázó villám által végig hasitva vad vegyületben gomolyogtak, űzték egymást szüntelen ; nedves szél kezde lengedezni kelet felől s pár pereznyi ünne­pélyes csend után csakúgy szakadt az cső. Egy vaskos fenyü törzséhez lapulva egészen védve valék. Ha most hirtelen elállana, -— gondolám — mily pompás halászat lehetne még. — Ugy történt. — Mintha csak előirtam volna; alig 10 pereznyi tar­tara után megszűnt az eső; csak átfutott, a port sem verve el jó formán, — sa folyam vizét egy cseppet sem zavarva meg. Teli reménynyel siettem vissza a folyóhoz. Mivel egy kis szél folyton lenge­dezett, igen jól remélltem a mülegyeket használ­hatni, s az egész halászsportnak e legmagasabb s általam is mindenekfelett kedvelt nemét kisér­tettem meg. Minden pisztráng-horgász jól tudja, hogy gya­korta 4—5 órai, — sőt hosszabb sikertelen fára­dozása, rövid ]/ 2 óra alatt bőven kárpótolva lehet. Kissé behatóbb körültekintés a vizén s rövid szem­lélődés, csakhamar meggyőztek arról, hogy ez ma is igy lesz. Bármerre tekinték a folyón, hol egy­általán pisztrángot keresni lehet, láthatám, hogy azok szüntelen föl-föl ugranak a fölszinre s mo­hón kapkodva a lehulló legyek után, néha egészen a vizszine fölé a légbe is felszökelnek, miközben, mint gyémánt poreső perczeg szét a testükről le­omló viz; e pajzán fürge játék bizonysága, hogy az »evés ideje« beállt. Most tehát csak gyorsan minden perez igen drága, ne vesztegessünk el tét­lenül egy pillanatot sem, mert mindegyik többet ér most mint később egy óra ! Pompás keleti sze­lem volt, mely a dobást nagyon megkönnyité. — Két legyet kötöttem 2 yardnyi sugaramra, s na­gyon finom selyem zsinegem volt, mintegy 20 meternyi ; ennél többet itt a legerősebb hal sem teker le a kerékről. Fölégyül legjobban használtam ez nap a Soldier palmer-l, s általán mondhatom, hogy e légy a Göllnitz vizében határozottan legbizto­sabb, — függő légyül egy Francis flyt kötöttem. Egészben nem sokszor kellett a fölegyet meg­változtatnom, midőn is azt Govenor, Alder fly, s Cinnamon fly-vel cseréltem föl. — Mindegyikre jól haraptak. Fölfelé tovább haladnom nem lett volna czél­szerü, mert ott a part sürün van benőve fenyü­meg magas égerfákkal s a zsombok sem oly gya­koriak s nagyok, mint lefelé — hol imént halász­tunk ; légygyei pedig épen nehéz lett volna boldo­gulnom ; visszatértem tehát, s ugyanazon folyó­részleteket horgásztam végig, mint előbb. Mindjárt első dobásaim sikeresek voltak, majd minden zsombban találtam balat, kitűnően ugrottak és vették el a legyet. Ugyanazon folyamrészben, hol előbb ketten mentünk végig horgászva, s min­den módot és csalétket — a légytől kezdve a ha­lacskáig megkisértettünk, s csak két pisztrángot fogtunk — ugyanott, most sokkal rövidebb idő alatt 15 gyönyörű pisztráng került horgomra; ezen­kívül 6 darabot kifárasztás közben vesztettem el horgomról, s még legalább 20 — 25 darab ugrott legyem után, horogra azonban nem került. Gyö­nyörű és izgalmas sport volt ez ! Valamennyi ha­lam nagy volt, kettő kivételével melyek font súlyúak lehettek ; a többi x/ 2—1 font közötti sulyu volt és három darab B/ 4 fonton felül. Sok pisz­trángot elégszer fogtam; de 17 darabot mely mind ily válogatott nagyságú legyen, még nem. — A legnagyobbnak megfogásánál sok élvezetem volt, nem nagysága, de azon körülménynél fogva, mert azt saját érdememnek tekinthetem s következetes kitartásomnak kelleköszönnöm. Ugyanis midőn egy fel­tűnően széles és me'ly zsombhoz értem, kis szem­lélődés után kivehetém, hogy annak tul partján a viz, néha-néha csendesen megrezdül egy pon­ton s midőn a pont körül gyönge hullámkör verő­dik, pisztráng emeli ki ott az orrát, óvatosan nyelve be az arra vitt rovart; bizonyára nagy pisztráng, mert e zsomb gyönyörű s épen a leg­nagyobbaknak szokása, igen óvatosan szállni föl a légy után s alig törni meg a viz sima tükörét; mig a kisebbek sokkal pajkosabban s szilajabban ugranak ki a fölszinre, gyakran magasan, ki egé­szen a légbe. Óvatosan közeledtem. A fény éppen ugy esett a vizbe, hogy abban mindent — a fe­nék kavics szemeit is — tisztán láthattam, rög­tön megpillantám a zsomb legszebb lakóját a másfél láb hosszú, hatalmas pisztrángot. Közel a fölszinhez állott, tőlem fejjel elfordulva. Zöldes szé­les háta piros meg fekete pettyei, uszonyai, melye­ket mozdulatlanul látszott kifeszítve tartani, széles farka, melyet kecscsen billentett meg olykor, mind tisztán kivehetők voltak az átlátszó elemben. Mozdulatlanul — mint a lég ura, a méltóságos sas — leste prédáját ; csak ha a[viz egy-egy küzködö szúnyo­got vagy bogárkát hozott felé, — kezde egész testében nyugtalan lenni, kígyóként hajlongva s lassan óvatosan a fölszinre szállva, я kis állatkát elvevé. — Főle'gyiil akkor Govenor volt sugara­mon, s a Francis mint fiigö légy, jól kimért do_

Next

/
Oldalképek
Tartalom