Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

1878-08-07 / 32. szám

E I ó* fi z e t é s. Egész évre . . . . 12 frt. Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatalához PESTEN, j- s / «y-y Barátok-tere Athenaeum- Ц ."*" » ч épület intézendő. rl-^fffiXm^ » Szerkesztőségi iroda : Pesten Nemz. Casino II. em. hatvani-u. Ide küldendők a kéziratok. Megjelenik e lap Minden szerdán. VADASZ- ES VERSENY-LAP EGYSZERSMINT AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK S AZ ÖSSZES MEGYEI LOTENYÉSZ-RIZOTTMANYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 32. SZ. Budapest, 1878. augusztus 7. XXII. évfolyam. Lapunkra január 1 tői fogva mindig előfizet­hetni: egész évre 12 frt, félévre 6 frtjával. — Az előfizetések minélelőbbi beküldését kérjük. A kiadó-hivatal. B.-Pest, barátok-tere, Athenaeum. Verseny-naptár­G munden augustus 15., 17. Kassa September 7. , 8. Debreczen September 13., 15. Kolozsvár September 20., 22. Sopron September 28., 29. Bécs oktober 6., , 7. Pardubitz oktober 13. Nyitra oktober 17. Pest oktober 20., 22. Nevezési zárnapok. Augustus. 8. Pest. Az 1881 -ik évi Ivadékvor­Lov. egyl. tit- senyre nevezett kanczák kárság. csikainak bejelentése 10. Kolozsv. Erdélyi dijra (félv.) nevezés, vagy Pest Eladóverseny 500 franc — — Távirat Goodwooából. Goodwood l/8 d. u. 3 ó. 20 p. Kincsem I. Pageant II. Lady Golightly III. Három futott. Könnyen nyert. Cavaliero. * * * Ez örömteljes hírt röpité át a villámszikra mult csötörtökön Angliából hozzánk, kik kétség és re­ménység közt vártuk azt. Este 6 órakor már megérkezett, s pár óra alatt a főváros, s más­nap országszerte tudták a napilapok utján, mi­szerint Blaskovics Ernő ur szelekkel versenyző kanczája Angliában is győztes lett. — Nagy jelentőségű e győzelem hazai telivértenyészté­sünkre. Ujabban igazolja ez azt, hogy Kisbér győzelme, hogy lovainknak (Büszke, Zápolya, Ga­mecock, Tallós stb.) egy évtized ótai kísérletei és eredményei Angliában nem csupán egyes vak szerencse szüleményei, de következetes eredmé­nyei annak, hogy sportsmancink , tenyésztőink a jól kiválasztott tenyész-anyagból gondos felne­velés utján épp oly jó lovakat tudnak előállitni, mint az angolok. * * * A futam egyes részleteiről im a következők .. Az idő szép volt s a környék főnemesség:' — mint mindig, ugy most is roppant számmal je­lent meg. Ott voltak : a Walesi hg és herczeg nők, Teck hg és herczegnő, a Cambridge! hg ; a házi ur : Richmond és Gordon herczege nejével együtt ; a bradfordi őrgróf és neje, Spencer gróf és grófné, Lady Howe és férje, Soltykoff hg (ki a Grand prix de Paris-1 nyerte Thurio nevű lovával), to­vábbá az angol gyep kitűnőségei : viscount Fal­mouth, Lascelles, Mr. Savile, lord Lennox stb. stb. Magyarországból és Austriából : Blaskovics Ernő ur, ifj. gr. Festetics Tasziló, gr. Batthyány Elemér, Harkányi József, Mr. Cavaliero stb. stb. * - * * Már a versenyek kezdetén hire terjedt, hogy Vevneuii, Lord Clive és Hamptonért bánatot je­lentettek. Brampton (e dij nyerője tavai) előtte való nap kemény versenyt futván Nórvich ellen a Stakesbau, fáradt volt ; Lord Clive — mint 3 éves, semmi kilátással sem birt;_hogy 2 1/ 2 mfdet kitarthasson gyors 4éves lovakkal ; Verneuilnek pedig lába dagadt meg ; a mint reggel Jenning's a mén zárkájába (Box) lépett, ugy találta, hogy hátsó sarka (csánkja, his hock) annyira feldagadt, mint egy ember ökle. Verneuil visszavonásának hirére a bookmakerek nagy változást tettek aján­lataikban ; Pageant lett a ló, kitől leginkább fél­tek, s mig előbb pár nappal 3-szoros pénzt ígér­tek ellene, most csak 5-öt Ígértek 4-ért ; kivált hogy hire ment, miszerint tulajdonosa Mr. Gret­ton, azonkívül hogy pár nappal előbb már vett reá 1800 fontot 800-ért, azóta még több foga­dást is tett reá. Lady Golightly 2:1, Kincsem 5 : 2 állt az indulás előtt, s ott levő barátai, "Sftf áz~Ttthon maradtak is, jól felhasználták az alkalmat bizalmuk kitüntetésére. Két nagy foga­dást tettek reá, az egyik 3000 : 1000, a másik 2500 : 1000-ért. — A három ló igen jó egész­ségben és jól elkészülve (well fit) jött ki a nyergelésre, midőn az egész sport-világ oda tó­dult Kincsem megnézésére. Valamennyi sport-lap tudósítója megegyezik abban, hogy Pageant soha sem volt jobb conditióban; Lady Golightly — kissé könnyen nézett ki, ugyanezt mondjak az angolok Kincsemről is, bár magyar ismerősei el­lenkezőleg azt állítják, hogy a kancza még soha

Next

/
Oldalképek
Tartalom