Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

1878-05-29 / 22. szám

VADASZ- ÉS VERSENY-LAP. E I ó' fi г e t é s. Egész évre .... 12 frt Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatalához PESTEN. Barátok-tere Atlienaeum­épület intézendő. Szerkesztőségi iroda: Pesten Nemz. Casino II. em. hatvani-u. Ide küldendők a kéziratok. Megjelenik e lap minden szerdán. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADASZ-SPORT KÖZLÖNYE. 22. sz. Budapest, 1878. május 29. XXII. évfolyam. Lapunkra január 1 töl fogva mindig előfizet­hetni : egész évre 12 frt, félévre 6 frtjával. — Az előfizetések minélelöbbi beküldését kérjük. Л kiadó-hivatal. B.-Pest, barátok-tere, Athenaeum. H i ч ш f а С q> § e Gr. Batthyány Elemér a pesti Lovai-egyletben viselt intézői tisztségről lemondott. A titkárság. Verseny-naptár. Prága Kassa Debreczen Kolozsvár Sopron Bécs Nyitra Pardubitz Pest junius 23., 24. September 7., 8. September 13., 15. September 20., 22. September 28,, 29. oktober 6., 7. oktober 13. oktober 17. oktober 20., 22. A bécsi májusi versenyek első napja­Szokatlanul barátságtalan időjárás volt az első napra, a nagy Devby-napra. Megelőző éjjel és egész délelőtt esett, egész a 4-ik versenyig, s emiatt a pálya csúszós és kissé lágy volt, mely mindjárt az első futamban meglátszott, midőn a lovak többé kevésbé szétesve jöttek be. Gr. Fes­tetics Eberhardjának a bosszú pihenés ugy látszik jót tett, s mig valamennyi lovat hajtani kellett, ez játszva nyert. A nap főérdekét a Derby képezte: a 10-dik mi 1868 óta futtatott, s melynek leendő nyerte­sére nezve a vélemények egész az utolsó óráig annyira változók voltak, hogy egészen nyílt kér­dés maradt, s majdnem oly ló által (Outrigger) nyeretett, melyet még pesti futása után is talán csak közelebb ismerői tartottak képesnek ily kí­sérletre. A futam részleteit alább közöljük, s röviden csak annyit emiitünk az általános vélemény kife­jezéseiül — miszerint Outrigger kiszorittatását te­kintetbe véve, bár tényleg Nil Desperandum egy nyakkal előbb látszott, az elsőségi kérdést a Hope-men, Outrigger és Wild Rover közt nem lehet eidöntöttnek tartani, s majd egy közelebbi találkozás adhat csak felvilágositást ; mert Wild Rowev is elejétől végig oly határozottan futott a versenyben, hogy éppen nem csodálhatni, misze­rint Grimshaw alig 5 — 6 ölnyire a czélponttól — egyedül Kirvant látván mellette — észre sem vette hogy tőle balra az árnyékban 10 —15 öl­nyire még két más ló rohan ; legalább nekünk ugy tetszett, hogy e csalódás folytán már nem is forceirozta Wild Rovert. — Az egész eset pár pillanat müve volt s oly gyorsan folyt le, hogy magok a birák csak akkor vették észre a két Outsidert, midőn előttök elrohantak. Verseny után, természetesen mindenki azt kér­dezte; honnan e változás Outriggerben. A mén Blaskovics Ernő ur nevelése ; anyjáról testvér Kincsemmel, de apja Ostreger volt; s lé. korában e sorok irója adta el a pesti Nemzeti lovardában br. Grovestinuek 1500 frtért, miután az árverésen nem kelt el. — Azóta nem sokat lehetett róla hallani s talán nem elég nevelésben részesült ; az utolsó időben br. Majthényi Izidor rendelkezett vele, s az ő színeiben futott is. Ugy látszik, hogy a ménen most kezdenek jelentkezni az anyjától örökölt jelesb tulajdonságok, mihez Chapman gondoskodása is járult. Ugy hallottuk, hogy Pest óta br. Majthényi Izidor néhány lovára nézve — s köztük van Outrigger is — szövetségbe lépett ifj. gr. Almásy Kálmánnal, ki e szerint szintén sejté mi lakik Outriggerben. A nap többi futamai e mellett nem nagy ér­deket adtak. Az államdijat Kincsem — mint nyerő-gép — (legújabb turf neve) seperte be; az eladó versenyt egy külföldi nyerte ; — ellenben igen érdekes volt a kis akadályverseny, melyben Camomilen kivül — mely nem is számolt, ugyanaz a három ló futott együtt (The Monk, Drummeri boy és Loriot) — mint a pesti nagy akadályban egy héttel előbb. Itt azonban megfordított rend­ben nyertek. Különösen érdekes volt azon nagy változást szemlélni, mely Loriottal történt Pozsony óta. Mig a dunai szigeten e különbm gőzgép rohamu ló egyetlen akadályt sem ugrott, — már Pesten Baltazzi Hektor időközbeni gyakorlatai által annyira vitte, hogy csak két akadály elől tört ki, Bécsben pedig egész készséggel ment, és nyert. A banquetten e kitűnő lovasi képesség méltánylá­sául — gentleman ridderjére legtekintélyesebb sportmaneink elseje fejezé ki elismerését . . . The Monkot a nagy teher nyomta ugyan, de Loriot még is fölényben látszik lenni ; olyan e ló, mint egy kis gőzgép, melyet ha megeresztenek — fa­radhatlannak látszik. Drumer-boy középső helye ily két ló közt — Pesten és Bécsben : a legjobb bizonyság, mily kitünö választást tett e Steepler megszerzésénél tulajdonosa ; s őszre kelve még sok örömet érhet vele. Este nagy Derby-ebéd volt az Imperialban, melyen gr. Hunyady Kálmán mint a bécsi Joekey­club elnöke mondott egy felköszöntőt a Derby nyertes tulajdonosára, megemlékezvén egyúttal a haladásra, mit lótenyésztésünk e dij alapítása óta tett ; mire br. Wenckheim Béla alkalmat vett azon sokak által osztott kívánság kifejezésére, hogy tenyésztésünk valódi mérlegelése érdekében szükséges volna a bécsi Derbyt minden ország­beli lovak számára megnyitni. Intézők-. Főm. hg. Eszterházy Pál (elnök); hg. Trautmansddrff Kár., gr. Esterházy Miklós, gr. Széchenyi Kálmán, Baltazzi Aristid ur. — Birák : Gr. Pejacsevich Miklós altábornagy, br. Mundy Henrik. — A mérlegnél: Nádosy tábornok. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom