Vadász- és Versenylap 21. évfolyam, 1877

1877-03-07 / 10. szám

MÁRCZIUS 14. 187 7. VADÁSZ- ÊS VERSENY-LAP. 75 5. Fátyol, 5é. fakó, a. erdélyi felvér, a. isme­retlen, Tisza László nevelése. Idomitás alatti [ lovak­K.-Megyer. A martius 1-jc óta beált fagy miatt, bár tiszta idők voltak, csak lassan mozog­hattak a lovak, s egész munkájuk egy-egy hosz­szabb sétára és egy kevés ügetésrc szorítkozott reggeli 10 óra körül. — A januári és februári lágyabb idők folytán azonban annyira vitték lo­vaikat az idomárok folytonos mozgás által, bogy kevés kivétellel mindnyáján alkalmasak a nehe­zebb gyakorlatok megkezdésére, mihelyt a fagy felenged. Cbapmann istálója jól néz ki. Boomerang tel­jes egészségnek örvend, s az idei idősb lovak közt kétségkívül az első szerepek egyikét fogja vinni. — Oram istálójában Cziganylegény igen megerősödött tavai óta, s vágtatása sokat igérö. Ganga minden látszat szerint a hosszabb távolsá­gokra való lesz. — Légyottról azt hiszik hogy többet fog mutathatni mint tavai. Gödön a gyakori időváltozás kissé nagyobb be­folyással volt az is állóra. Kincsem s többen egy ideig hurutban szenvedtek, de már kiépültek. Wa­ternymph leánya jót nőtt tavaly óta ; Csalogány pedig sokkal erösebb lett. Bibor, Hirnök egészsé­gesek, Miczi erősödött. Gyürky Béla ur Rómeójá­ról (Buccaneer—Juliettöl) sok kedvezőt hallottunk. Gr. Kinsky Octav istállója Clumetzen. 5é. Liverpool, vd. h. a. Daniel O'Rourke a. Leopokline. 5é. Constantin s. m. a. Daniel O'Rourke a. Constance. 4é. lier о des, p. m. a. Giles I. a. My Hope. 4é. Constabler, sz. h. a. Giles I. a. Moavija. 4é. Puter Langsam, s. m. a. Lanzenknecht a. Malvina, Boltontól. диадиамиа—вда^двея En ezt praxisból mondhatom, mert mint ku­tyakedvelö több komondort neveltem, s megnéz­tem számos németországi kutyatenyészdét, és töb­bek közt : a híres leonbergit, hol Essig urnák akkoron mintegy 16 darab eladásra felállított kan kutyáját láttam, melyek nagysága 70—9 0 cmig ment (tehát szintén nem nagyobbak mint a mi pásztorkomondoraink). Az alacsonyabbak elég zömökök ugyan, de a magasabbak hátulról vagy elölről nézve aránytalanul keskenyek voltak s mindannyi más-más typust mutatott, és egymás­hoz szinre, szőrre, termetre vajmi keveset hason­lítottak. A híresztelt faj-ennstansságot nem bir­tam bennök fölfedezni ; a türelem és engedelmes­ség nem mutatkozott feltűnő tulajdonuknak. Megnéztem a nöstyéneket is, melyek a himek mellett aránytalanul kicsinyek, valóságos hitvány, gyönge csontú, sikár szörü, csúf kutyák. Egyáltalában ezen hirhedt leonhergi fajban akadhat elvélve egy-egy szép példány, de áltál­jában véve a magyar pásztor-komondor már csak azért is sokkal szebb, mert abibastrom fehér hosz­szú göndör szőrével, kiváló nagy fejéve], erős csontozatával, s ennek megfelelő magasságával sokkal impozánsabb jelenség, mint a minden ty­pus nélküli, különféle szinü s leginkább sima szőrű leonbergi. Igen nagy dicsőségére válik még, mellékesen megjegyezve, komondorunknak azon körülmény is, hogy a hamburgi kiállításnál, épen egy magyar komondor 1800 fton adatott el.*) A kinek a fönneb mondottakról kétsége volna, szivesen meggyőzöm, ha hozzám fordul, lévén még birtokomban egy bárom éves nőstény, és egy hat hónapos him kölyök, előbbinek fia. Habár a faj már nines is nálok meg töké­letes eredeti tisztaságában, mégis, minden más ilyenféle kutyákkal szemben a rólok állitottakról fényes igazságot szolgáltatnak. Kovásznay Zsigmond. *) Y. ö. (1872. Képes világ 255. lap.) 4é. Arsenik fak. m. a. Lanzenknecht a. Ar­nica (félv.) 3é. Lumpazi-Vagabundus, s. m. a. Grimslon v. Compromise a. Lawina. 3é. The Nun, sz. k. a. Parmesan a. Queen of the Glen. 2é. Tissaphernes , s. in. a. Virgilius a. Tiny. 2é. Luxor, s. m. a. Kettledrum a. Lachesis. 2é. Alexander der Grosse, a. Laneret :i. Anarkali. 2é. Cheops, a. Cremorne a. Queen of the Glen. 2é. Ilydra, sp. k. a. Laneret a. My Hope. 2é. Charmer, p. k. a. Tournament v. Biggar­reau a. C harmelte. • Ifj. gr. Festetics Tasziló versenyistál­lója Newmarketen. (jldomár : Alfr. Hayhoe. 4é. Eberhard, s. m. a. Breadalbane a. Beatvice. 4é. Vent nor, s. m. a. The Palmer a. Maggiore. 3é. SchiVelagh, p. m. a. The King of Trumps a. Lady Alice Hawthorn. 3é. Wocdbridge, p. m. a. Suffolk a Light Drum 3é. Independent, p. m. a. Trumpeter a. Inde­pendencia. 2é. Oasis, s. m. a. The Palmer a. Jenny Di­ver, Buccaneertől. 2é. p. m. a. The Miner a. Alice, ennek a. Buccaneer a. West Australian testv. 2é. p. m. a. See Saw a. Maid of Burghley. 2é. p. m. a. Ostreger a. Tzaritza, Touchsto­netól. 2é. p. к. a. Blair Athol a. Little Agnes, The Cure-től. 2é. Miliceiit s. к. a. The Palmer a. Milliner, Rataplantól. 2é. s. к. a. Thunderbolt a. Nina, ennek a. Buc­caneer a. Infanta. N YI LTTÉ R. To the Nobility and Gentry! An englia h pro­fessor who was instructing in several noble fa­millies, and is well verted in the literary and sport language, offers his services for beguiners, in the above language, as well at for those, who desire to read or converte, in order to obtain a perfect and correct pronuntiation at spocken in the highest society in England. Adresse Post, Statio-utcza 34. I. emelet 25 ajtó. х­The well known Trainer Mr. E l. Bryant, who occupies himself with Horse dealing since he left his last place at Br. Springer, where he was so successfull in training several renaund Horses, is going to give up his present occupation, and intends to enteragain in the training line, and offers his services to the nobility and gentry as Trainer on Studgroom. His adresse to the Secre­tariat of the Jockeyclub at Pest. * * * Eladó egy pár Gazella, három hó előtt jöt­tek Egyptomból. Megtekinthetők Budán, Johnson mérnöknél, Gyógyforrás szálloda I. em. 14. sz. TálÁSIáfit Az első Szalonkák. A tavaszi-szalonkák meg­érkezését naponta várjuk, s ha martius l-jén a váratlan fagyos napok nem állanak be — ugy Oculi vasárnapján megláttuk volna előőrseiket. — Egy pár itt- ott még is érkezett s Földvár körül kettő lövetett is, márczius 1-én, melyek ide Pest­re ajánltattak (martius 3-án) Marchall konyhá­jára 4 frtjával — de nem fogadtattak el. Jah ! a mostani rosz időket még a Casino restaura­teurje is megérzi. -—- Márczius 2-ikán a Pestről 1 1J 2 órányira levő Haraszti szigeten is lőtt ket­tőt Riczky ur. — Ezek volnának tudomásunk szerint az első szalonkák. * * * A tavaszi szalonka-vadászat végett a német vadászirodalom bajnokai ismét hajba kaptak. Most Dr. Quistorp bizonyítgatja hogy minden serupulus nélkül lődözhetjük tavasszal is a szalonkát mig a polenta-evőknek el nem tiltják ; a Doktor és ellenfelei — mint azt annak idején közöltük — napnál világosabban bebizonyitni vélték, hogy a szalonka-párosodás csakis tavasszal, és már uta­zása közben esteli húzáskor történik; most Dr. Quistorp azt veti ellen, miként nem hiszi, hogy a költöző madár útközben szokott voln r páro­sod ni, mert hamar képződvén nála а tojás, és még sok száz mértföldnyi ut lévén előtte iparkodik előbb haza jutni, s csak azután tart lakzit. Különben bevallja, hogy e szárnyasok éle­tében még sok a homály. 1 Körültekintés a fővárosi vadas­piaezon­Pest, 1877. febr. 8.*) Amugyis nem igen gazdagon ellátott vadas­vásárunknak ez idén, igen kevés eröfeszitéssel, véget vetett vadásztörvényünk 11-ik paragra' phusa, — és a rendörségnek kevés dolga volta szokásos elkobzással. — Vagy 50 nyul eshetett áldozatul a szent Hubert szolgalatjában buz­gólkodó hermandádnak ; és a nem épen mulat­ságos hivatali s műtét, egy kevés kofa-pörpat­varral és a nélkülözhetlen journalistikai nekro­lóggal bevégeztetett. Az ezen árnyékvilágból későn kipuffantott nyulak aztán, váratlan föl­oszlást az ösmeretes árvaházi gyomrokban leltek. De a ki azt hinné, hogy azért a »beavatott«, légyen az vendéglős, szakács, vagy önkezűleg működő gourmand, — nem tudja, hogy hol szerezzen tiltott vadpecsenyét, az nagyon csalódnék. Nem csekély gaudium most a piaezon azt a titokszerü szemjátékot figye­lemre venni, mely kofa és vevő közt végbemegy. Oda áll a tapasztalt vásárló a nála gyanú­ban lévő tojásárusnéhoz, és kétfelé nézve azt suttogja: »nénikém, van-e nyul?« — A nénike négyfelé mereszti szemeit, és a vevő nagy ijedelmére elordítja magát, hogy »nincsen nyu­lam«, — mert Bankó szelleme egy constábler alakjában méltóságos léptekkel halad el a kő­vé vált kérdezősködő mellett. Megtisztulván a levegő, a nénike lehajol, titokszerüen motoz egy szalmahalmazban, a vevő kosarát abba bele rántva, — onnan az látszólag csak szal­mával tömve ismét előkerül, és a tilos alku megköttetett. Ily módon még számtalan tiltott vad kerül asztalteritékre, mert végre is a vad­nak evése nincsen megtiltva. A mit a törvény tilt, az tilos, és ez ellen sem­mi kritikánk. Az ellene vétőt méltán éri a bün­tetés sújtó karja. De egyet mégis szabad kér­dezni. Az államhoz méltó eljárás-e az, ha a tilalom alatt álló vadat a nem törvénytudó naiv paraszt által a vámon keresztül aka­dály nélkül engedi be vitet ni, — azt közegei által hivatalos komolysággal megvá­molván i'eggel uyolezkor, és ugyanazt a va­dat 10 perczczel később, a megadóztatás szín­helyétől 100 lépésnyire, — más közegei által lefoglaltatja, — otthagyván a szerencsét­len törvényszegőt — nem csekély összegről nyugtatott adóbárczájával a faképnél ? . . . Mit gondol a szegény, — egész havi fáradságának gyümölcsétől ily, — mit mondjunk ? . . . — ily politikai módon megfosztott honpolgár aztán a kormányról, melyet ő, naiv magyar felfogás­sal : a király és haza fogalmával azonosít ? • • • *) Tárgyhalmaz miatt késett meg. Szer k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom