Vadász- és Versenylap 21. évfolyam, 1877

1877-10-10 / 41. szám

E I о fi z e t é s. Egész évre .... 12 frt. Félévre <5 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatalához PESTEN, Barátok-tere Athenaeum­épiilet intézendő. C-—A £ Szerkesztőségi iroda : Pesten Nemz. Casino II. em. hatvani-u. Ide küldendők a kéziratok. Megjelenik e lap minden szerdán. VADASZ- ES VERSENY-LAP A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAK-EGYLETEK ÉS VADASZ-SPORT KÖZLÖNYE. 41. sz. Pesti őszi lóversenyek 1877. Az öszi meetingni'k a lehető legjobb idő kedvezett. A megelőző napokban bőven hullott eső oly ál­lapotba hozta a pályát, mely semmi kívánni va­lót sem hagyott. Első nap szürke felhők borítot­ták ugyan az eget, de a második nap szép tiszta idővel derült fel. Királyné ő Felse'ge mind­két napon jelen volt, Király ő felsége pedig kedden jelent meg. A páholyok egy pár kivétel­lel üresek voltak, ellenben a tribune-közönség elég szép számmal gyülekezett össze vasárnap. Lenn a gyepen sem volt oly élénk sürgés-forgás mint egyébkor. — A meeting általános jellegét tekintve : a Ilesp-istálló Kincsemmel, Altonával, Gangával s Czigánylegénynyel, továbbá br. Reth­man két lovával az első dijakat majd mind besö­pörték, mig a Henckel-istálló a 2-dik dijakat nyerte a főbb futamokban. A kétévesek közt : csak épen 3 ló, u. m. Kirvan, Niczkyleány és Borostyán voltai uj jelenségei, de nem sokat mutattak. Általában az idei két évesekről az a nézet, hogy részint középszerűek, részint roszak. Kivételek volnának Sabinas, Altona, Bolygó és Tallér ; azonban oly kiváló tehetség, mint tavai Kincsem volt, mindeddig nem mutatkozott. Maga Sabinus is kétessé tette pesti futása által azon prestige-t, melylyel németországi győzelmei által a többi felett birni látszott, s midőn Altona által — ki neki majd 5 fontot adott — megveretett, ez utóbbi igazolni látszik azon már B.-Badenben kifejezett nézetünket, (midőn mindenki Sabinust tömjénezte,) hogy a külömbség e két vetélytárs közt alig egy pár font lehet. Különben Sabinus pesti vereségére befolyással volt mindenesetre ide­gessége, melylyel már a meghiusult indulásoknál kifárasztattn magát s talán Butters által nem elég erélyesen kormányoztatott. E futambau Bimbó e respectabilis 3éves kancza, ugy Csalogány és He­lene a helynélküli lovak közt voltak, a mi ellent­mond némely pessimistáknak, kik azt állítják, Budapest, 1877. október 10. hogy kétéveseink általában mind roszak. A 3éves és idősebb lovakról kevés a mondandó. Kincsem hegemóniája annyira elismert, hogy a totalisateur nem is játszott rá (a mi még aligha történt meg e gép feltalálása óta,) hanem csakis a második helyért. Pfeil tavaszi formájában volt, Rococo is megtartá azt, mit németországi futása után várni lehetett. Ganga első és utolsó győzelme — igaz elég gyenge társaság ellen — egyszersmind bu­csu-futása volt. Mint halljuk, bájos tulajdonosnője kiveszi a trainingből. De lássuk a futamokat: * * * Pályabírók : Br. Wenckheim Béla, id. gr. Al­másy Kálmán, br. Ambrózy Lajos és gr. Szápáry László. Intézők: Gr. Szápáry Antal, gr. Almásy György, gr. Károlyi Gyula, gr. Festetics Pál, gr. Károlyi István ifj., gr. Batthyány Elemér és gr. Almásy Kálmán ifj. Időmérő : Gr. Ziehy-Ferraris Viktor. Inditólc : Gr. Festetics Pál, Inkev István ur és Mr. Cavaliero. Titkár : Sárkány Ján. Fer. Első nap: Vasárnap, október hó 7-én d. u. 2 7z órakor. I. Kétévesek versenye. 40 о drb ю frankos arany. Ebből 300 arany állam- és 100 arany egyleti dij. Futhat minden kétéves ló. Távolság 948 méter (500 öl.) Teher 57kilogr.; kan­czira l x/2 kil. kevesebb; franczia vagy augol ló 5 kgr. több. Egyszeri nyertes 2 '/ 2 kgr., két­vagy többszöri nyertes 4 kgrmmal több. Tét 100 frt, bánit 50 fit. A második ló a tételek és bá­natok felét nyeri. (20 nevezés.) Br. Majthényi Izidor sg. k. Violante a. Bucca­neer a. Valetta 50 kil. Smart 1 Gr. Henckel Hugó id. sg. k. Phoebe 60 kii. Busby 2 Br. Springer Gusztáv p. k. Mdelle Buccaneer 56 kil. Corser 3 Gr. Sztáray János nev. Blaskovics Miklós sg. k. Borostyán 56 kil. Wieks 0 Gr. Henckel Hugó р. k. Ihingaria 56 kil. Smith 0 XXI. évfolyam. Br. Fürstenberg р. к. а. Peon a. Grand Duchess 56 kil. Butters 0 Baltazzi Aristid ur p. k. a. Carnival a. Ano­nyma 58 Va kil. Webber 0 Gr. Sztáray János р. к. Dagmar 56 kil. Madden 0 Gr. Festetics Pál sg. k. Tallér 60 kil. Grimshaw о Ifj. gr. Festetics Tasziló p. m. Berlick 5 7 (/, kil. Metcalf 0 Bánat 10 lóért. Meglehetősen sikerült indulás utáu Berück ve­zet eleinte, utána Violante, I'hoebe s a többi. Folytonos helyváltoztatás között mentek 'Д mértföldig, a hol Phoebe vezet, de makacs küz­delem után Violante egy nyakhoszszal megveri az első helyért Érték : 2250 frt az elsőnek, 650 frt a 2-iknak. Ii. St. Leger 2000 frt. Lovar-egyleti dij. Minden belföldi 3éves ló számára. Tartandó az őszi ver­senyekkor. Távolság 2800 méter. Teher : mén 53 kgr., kancza és herélt 1 kilogrammal kevesebb. Tét 200 frt, bánat 100 frt, a versenyt megelőző év augusztus l-ig jelentve csak 50 frt. A máso­dik ló a tételek és bánatok felét nyeri. (45 nevezés.) Blaskovics Ernő ur 3é. sga k. Kincsem a. Cambuscam a. Waternymph 52 kil. Madden 1 Gr. Henckel Hugó id. 3é. sga m. Prince Giles 1. 53 kil. Busby 2 Gyürky Béla ur 3é. sga m. lörincz (ezelőtt Lawrence) 53 kil. Webber 3 Hg Lichtenstein J. nev. gr. Apponyi A. 3é. p. m. Blankenese 53 kil. Butters 0 Gr. Festetics Pál 3é. р. k. Erzsi 52 kil. Smart 0 Ugyanaz 3é. р. k. Bimbó 52 kil. (53 x/ 2 kil. vitt) Grimshaw 0 Captain Blue nev. hg Esterházy Pál 3é. sp. k. Chère Amie 52 kil. Mctcalf 0 Kis bánat 7 lóért, nagy bánat 40 lóért. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom