Vadász- és Versenylap 21. évfolyam, 1877

1877-09-05 / 36. szám

SEPTEMBER 5. 187 7. VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP. 259 gömbnek látszott, mint lementekor. Számtalan ro­varevö madár kise'rte e rovartengert s folytono­san pusztították, de nem bírtak e'szrevehető apa­dást előidézni e mérhctlen tömegben. Köröskörül az egész vidék siskával volt behintve, s a Vaal vize is ez állatok hulláitól sárgás-szürke szint öltött. A farm melletti kis kert néhány perez alatt megsemmisült. A boér-család apathikus nyugalommal nézte kerti és inezei terményeinek megsemmisülését. Ez azonban annyiban legokosabb volt, mert semmit sem lehetett ellene tenni. Még a baraczkfák ke­serű héját is lerágták e falékony rovarok. A legroszabb a dologban az, hogy a sáskák, a hova leszállnak, azonnal tojásaikat is lerakják, ugy hogy a legközelebbi esős évszakban meg­számlálbatlan apró szárnyatlan rovarka búvik ki a földből s tovább ugrálva újból tönkreteszik a vegetatiót ; ez uj nemzedéket a boérek elég jel­lemzőn footloper-eknek (gyalogjáróknak) nevezik, a repülőket pedig Spring-Ilaans-olnnbk. A boerek azon véleményben vannak, hogy az előbbiek még kártékonyabbak a földmivelőre nézve mint a szár­nyasok. Ökreink, lovaink, még a juhok és ke skék is versenyezve pusztították a sáskákat, az elefántok­c's más füevő nagy állatoknak csemege gyanánt látszottak szolgálni, de sőt délkeleti Afrikának valamennyi benszülött törzse is delicatesse-nek tart­ják a sáskát, melyeket nagy lakásokban gyűjte­nek és megszárítva vagy megpörkölve esznek. Én is megkóstoltam, de só nélkül élv ezhetlennek találtam. Elöhaladásuknak semmi sem képes gátat vetni ; lia egy folyóhoz érnek, az elsők bele ve­tik magukat a vizbe, és testeikből lassankint szi­lárd uszó réteg képződik, melyen keresztül azu­tán a nagy zöm tovább szökdel. A mint később északnyugati irányban tovább baladtunk, a fentebb leirt sáska sereg pusztítását egész a Matebele-földön levő Mangwe-patakig, azaz kerek számban öt szélességi fok vagy is hetvenöt geogr. mértföld széles vonalban észleltem. Karavánunk azonban egyre tovább haladt és 27-én reggel a zöld síkságban egyes fehér pon tok tűntek fel. Potchefstrom házai voltak. Ekkor elbú­csúztam a társaságtól, megnyergeltem lovamat s észa­ki irányban ellovagoltam. Hat mértföldnyi ut után Potchefstrom — vagy mint itt nevezik »Mooi River Dorps« —utczáin haladtam végig, s néhány perez múlva elértem expeditiómat, Hübner-t épen azon pillanatban lepvén meg, mikor a nap delelő­pontját mérte. Az önkénytelen válás után kétsze res volt а viszontlátás öröme. Az olvasó egyéb­iránt könnyen megérti, mekkora volt örömem, mi­dőn expeditiómmal, ugy szólván családommal újra találkoztam. Ennek tiszteletére nemzeti zászlókat tiiztünk fel minden szekérre s díszebédet rendez­tünk, melyen egy ide kivandorlott berlini nő el­nökölt s melyet fesztelen jó kedv és pezsgő öröm fűszerezett. (Folytatás következik.) vegyesek. Közeledik az őszi vadászidény, s ennek örven­detes elóhireként halljuk, hogy О Felsége а ki­rályné sept. 11-kére már Gödöllőre érkezik. Kincsem és Prince Gregoire Baden-Badenből a fiankfurti versenyekre mentek át, hol az előbbi egy 7000 márkos dijért fog futni; legerösb ellen­fele lesz alkalmasint Wetterhahn. A gödi istálló többi lovai : Hirnök, Lőrincz, Altona, Bolygó haza indultak még a badeni ver­senyek befejezte előtt két nappal, hogy Lőrincz és Altona még jókor érkezhessenek Kassára, de a bajor hitáron, Simbaclmál feltartóztatták őket, s 3 napig kelle vesztegleniök, daczára hogy az elő­mutatott beviteli engedély értelme szerint az ottani fővám hivatal igazgatója jól láthatta, mi­szerint e lovak csak a versenyek tartamára vitet­tek be Németországba, s igy visszatérhetésök ellen — józan ésszel kifogást tenni nem lehet, még is letartóztatá őket ; s daczára hogy ilyesmit előre­gyanitva, az Union-Club vezértitkárja Baden-Ba­denből már egy héttel az indulás előtt megkeresé a berlini kormányt az eshetőleges akadályok el­hárítása végett -—- annak a jelenlegi távirdai vi­lágban is egy hét kellett hogy Simbachig érkez­zék. Ily formán e lovak 5 napig kénytelenittet­tek (beleszámítva az anélkül is 2 napig tartó utat) a vasúti szük zárkákban vesztegleni, mely­ben a szegény állatok le sem fekbettek, s nappal az iszonyú bőségtől, éjjel pedig a már igen érez­hető őszi nedves hidegtől szenvedtek; nem lenne csoda ha mind megbetegedne. Hogy az igy agyon­esigázott lovakkal a kassai versenyekben részt venni nem lehet, az bizonyos, ha mindjárt el se késtek volna ; de megkellett említenünk e liiva­talbeli hanyagságot, mi a legnagyobb károk oko­zója, s felhívjuk hasonlóra a bécsi és berlini sportlapokat is, — reménylve hogy jövőre ily bureaukraticus ezopfok idejekorán lemetszetnek. s * * Hanreich, az akadályverseny lovarok egyik legki­tiinőbbibe — a baden-badeni versenyek 2-dik napján oly szerencsétlenül bukott el Einleitung­gal, hogy bal vállpevecze tölt. Mint ismeretes, az ily törés könnyen és biztosan gyógyul, s legfe­lebb 14 napi pihenést igényel. Hanreich is har­madnap már kiment a nagy akadályverseny meg­tekintésére; pár nap múlva leutazik Tatára, s September közepe felé a kopófalkával lejő Me­gyerre. * * * Gödről a kassai versenyekre csupán Boome­rang, Zsibó és Árvaleány mennek. * * * A badeni nherczegi dij egy tetemes nagyságú arany asztali serleg, igazabban »Aufsatz« melyet Kincsem 23-dik futásával nyert, értékes diszét fogja képezni a tópio-szent-mártoni kastélynek ; A mü három darabból áll, egy talapzatból, a szép miivü serlegből és fedeléből, melyen a béke angyala lebeg ; s egy stuttgarti aranymives re­meke s a Carlsruhei iparmükiállitá3on kitüntetést nyert, miért a nagy herczeg megvette. Értékét mintegy 5000 ezüst márkára beesülik. A baden-badeni versenyek utolsó napján ifj. gr. Eszterházy Miklós, gr. Batthyány Elemér és hg Czetwertinsky is jelen voltak. Hg Czetwer tinsky egy'deig ott marad, s aztán visszatér Moszkvába, gr. Eszterházy pár napra Nordkir­chenbe utazott vissza. Ifj. gr. Festetics Tasziló megvette gr. Metter­nich Frigyestől a The Monk nevü akadály verseny­lovat, pár órával a baden-badeni nagy akadály­verseny előtt, — alkalmasint hogy a jeles nrlo­var Brigandját lovagolja, ki különben saját lován indult volna. * * * Gr. Metternich Frigyes pedig gr. Henckel Hugó 5é. Talismánját vette meg, melyet Steeplechas­serré szándékozik beugratni, mihez Talisman csökönös természeténél fogva sok szerencse kí­vánatos. * * * A soproni versenyegylet részéről a következő sorokat vettük : Ezennel tudatjuk a versenyző, közönséggel, miszerint alulirt titkárság az idei őszi ver­seny tartamára a neubofbeli istállók bérére vo­natkozólag a főbérlövel Lenek úrral megegyezett, ennek folytán a lóbirtokos urak bejelentéseit készségesen elfogadja, és azt kéri, hogy e beje­lentések mi hamarább megtörténjenek, hogy szük­ség esetén a Neuhofen kivül is gondoskodhassék helyről. — Az árak a Neuhofban egy állásért 10 frt és egy boksért 15 frt a verseny egész tartamára, tekintet nélkül az itt tartózkodás nap­jaira. — Ha egész istálló vétetik ki, akkor mindegyik abban levő állás és boksért külön megfizetendő a dij, ha mindjárt nem is használ­tatnának. jj * * * A lembergi 1. oszt. Császárdij futama után Talisman ellen Miezi idomárja részéről beadott óvás Talisman hamis megterhelése miatt elinté­zést nyert olyformán, hogy ez óvás elvettetett. Ez mindjárt a versenyt követő napon történt, de közzététele csak a »Sporte utolsó számában, te­hát 2 hónappal később. (Ugy tudjuk hogy gr. Sztáray J. ez ügyben fellebbezett a közös vita­hiróság elé. Szerk. * * A brünni és nyitrai akadályversenyekre sept. 1-éig igen számos nevezés történt; a chlumetzi akadályverseny 9 aláírással záródott. * * * A lótenyésztés emelésére alakult részvénytársa­ság f. é. november 25, 26 és 27-én fogja az első lóvásárt (Katalin napi) Győrött tartani. Programm­ját legközelebb részletesen közöljük. * * * A balaton-füredi távgyaloglásra Bendig uron, a tavali parádi győztesen kivül még senki sem je­lentkezett ; s igy a derék champion vetélytárs nél­kül indult volna, de éppen most kapjuk a tudó­sítást, hogy lába kimarjult, s igy az egész táv­gyaloglás elmarad. * * * Örvendetes hir azonban hogy a debreczeni athl. club a napokban egy nyilvános viadalt tartott. A részleteket még nem ismerjük 4 * * * a Lnptázósra beérkezett pályamüvek elolvasása és megbirálásának kimondása — az e végett ki­nevezett bizottmányi tagok egynémelyikének tá­volléte miatt október l-ig elhalasztatik. * * * A doncasteri St. Legei re, mely mához egy hétre, sept. 22-én tartatik, nagyban folynak az előké­születek, és hirtelen változnak a fogadási quóták. Igy Chaînant, mely egy darabig elől volt a lisz­tán ismét jó hátrament, mig most sokan biznak lord Falmouth csillagában. A tudomásunkra jutott utolsó fogadások a következők: 5 : 2 Silvio, 6 : I Fantasie bleau, 7 : 1 Lady Golightly, 8 : 1 Plunger, 12 : 1 Chamant, 100 : 7 Stra­chino, 18 : 1 Brown Prince elen stb. » * * Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a hirdetési ol­dalon felemiitett Vadász-petymegekre és eladó szarvas-agancsokra. Kerestetik egy jó angol vizsla, a közelgő foglyászati idényre. Megkívántatik , hogy az eb jó apróra keressen, e mellett gyors és ki­tartó legyen. Ajáulatok az utolsó ár megneve­zésével minél elébb e lapok szerkesztőségébe kül­dendők. Távirat. Baden-Baden-bői. harmadik nap, sept. 3-án. I. Preis vom Sandweier. 1500 márka. 2000 meter. Double Zero 1, Memnon 2, Hirnök 3. II. Grosser Preis von Baden. Aranyserleg és 20,000 márka. Kincsem 1, canterben nyerve, Konotoppa 2, Mambrin 3. III. Preis von Eberstein. 2000 márka. Prince Giles I. 1, Y. Blair Athol 2, Humming Bee 3. 7 futott. IV. Grosses Badener Jagdrennen. 10,000 m. Johnstone 1, Le Beau 2, Brigand 3. 8 futott. Liverpool elbukott. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Sárkány Ján Fer.

Next

/
Oldalképek
Tartalom