Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-07-05 / 27. szám

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. 27. sz. Budapest, 1876. julius 5. XX. évfolyam. Tis zielt elöfIzetöixxlElxez i Az uj félév (1876. julius 1.) beálltával felkérjük tisztelt olvasóinkat netán lejárt előfizetéseik minél előbbi megnjitására, hogy a küldésben fennakadás ne történjék. A. kiadó-hivatal­Kassa, (5) sept. 8, 10. Debreczen,(5) sept. 16, 17. Kolozsvár, (8) sept. 22., 24. Brünn, (26.) sept. 22, 24. SlTprony, (őszi) (3) okt. 1, 2. Pest, (őszi) (5) okt. 15, 17. Prága, (esetleg Pardubitz) Október 28, 29, 30. Mevez.és? zápnapok. Julius. nevezés. 20. Kolozsvár. Államdij 300 arany Államdij 200 arany — — Államdíj 400 arany — — 30. Székesfehérvár. Lovaglók-egyl. Aka­dályverseny nevezés A ugiist us. 1. Pest. Nemzeti díj' 460 ar. 1878-ra nevezés Hazafi-díj 50C arany » — — St. Leger díj 2000 frt » — — Ivadékverseny 3000 frt 1878-ra — — Nemzeti díj 1877-re kisbánat Hazafi-díj 50 arany » — — St. Leger 2000 frt » — — 1. Bécs. Lovar-egyleti díj (osztrák Derby) 10,000 frt 1878-ra nevezés Államdíj 400 arany 1878-ra — — Í.Pozsony. Trial Stakes 2000 frt 1878-ra nevezés ugyanaz 1877-re Kisbánat 1. Prága- I. oszt. Császárdij 1000 ár. 1878-ra nevezés Észak- és délnómetországi díj 1878-ra • — — I. oszt. Császárdij 1000 ar. 1877-re 1. Kassa. 200 arany államdij 3 évesek 2 évesek versenye, 200 arany Nagy-Egyleti Handicap 1000 frt Asszonyságok díja (gátv.) Kis Egyleti Handicap 400 frt 350 arany államdij Vigasz Handicap tétverseny 1. Debreczen. Két évesek versenye 200 arany Nagy Handicap 800 frt 200 arany államdíj Akadályverseny 200 arany Debreczen város díja 100 arany Kis Handicap 400 arany 300 arany államdíj Vigasz verseny Hdcp 1. Sopron. Asszonyságok díja 100 arany Festetics díj 1000 frt Esterházy díj 1000 frt Hdcp Széchenyi-díj 1200 frt Államdíj £50 arany Mezei gazdák díja 50 arany Erdődy-díj 1000 frt akadály­verseny Hdcp Államdíj 200 arany Soprony megye díja 200 arany Mezei gazdák versenye 45 ar. Kisbánat nevezés m Y©ps©rajr=fettét©(lefe. (Propositions.) Budapest 1878. Vándorló ivadék-verseny, dij зооо frt. Futandó 187 8-tól felváltva Budapesten vagy Bécsben, a májusi versenyeken. Adják felerészben az ausz­triai, felerészben a magyarországi Import-egylet, 3éves belföldi nevelésű mének vagy kanczák iva­dékainak, vagy valamelyik egylet által behoza­tott kanczák ivadékainak. Távolság 2400 méter. Teher: 57 % kil., kanczákra 1% kil. kevesebb. — A belföldön nevelt mén vagy kancza ivadé­kának 2% kil., mindkét belföldön nevelt szülő ivadékának 5 kilogramm teherkönnyebbség. — Tét 150 frt, bánat 75 frt, de csak 25 frt, ha a nevezesi zárnap után egy év alatt jelentetik. A második ló 500 frtig kap a tételek és bána­tokból, a 3-dik tételét menti. Heréltek kizárvák. Nevezni kell 1 éves csikókat augustus hó 1-jéig felváltva Mr. Cavalieronál (Hées, Wollzeile Nr. 3), vagy Sárkány J. urnái Pesten, Hatvani u. Nem­zeti Casino; és pedig első izben 1878-ra Buda­pesten 1876. augustus 1-én. A bécsi gyepre 1878. A bécsi Jockey-Club dija ^osztrák Derby) 10000 frt. Futhatnak belföldi és németországi 3é. mé­nek és kanczák. Táv. 2400. meter (IV2 mrtfld.) Teher kanczákra 54 kg (l08 frt), ménekre 55 kg (110 frt). Tét 3 00 frt, fele bánat. A máso­dik ló 2500 frtig kap a tét- és bánatpénzekből ; a harmadik ló tételét menti. Nevezni kell lèves csikókat 1876. augustus 1-éig. Államdij 400 arany. Futhatnak 3éves belföldi és németországi mének és kanczák. Tét 200 frt, bánat 100 frt. Táv. 2000 meter (l'A mrtfld). Teher ménre 55 kg. (110 fnt), kanczára 53'/2 kg. (107 fnt). Lóra, mely versenyt 2000 frt értékben vagy ezen felül nyert, 2'A kg., a bécsi Derby nyerője 5 kgmal többet visz. A második ló a tételek és bánatok felét nyeri 1000 frtig, levonván előbb a 3-ik ló egyszerű tételét. Nevezni kell lèves csikókat 1876. augustus 1-éig. A posonyi gyepre 1878­Kisérleti-verseny (Trial-Stakes). Dij 2000 frt. Belföldi és németországi 3éves lovak számára. Táv 1800 meter (1 mrtfld és távoszlop). Teher 54 kg. (108 frt), kanczára l'A kg. (3 fnttal) ke­vesebb. Tét 200 frt, bánat 100 frt, de csak 75 frt, ha a nevezési naptól számított egy év alatt bejelentetik. A második ló 1000 frtig kap a téte­lek- és bánatokból, a 3-ik ló tételét menti. Ne­vezni kell 1 éves csikókat 1876. aug. 1-éig. Kassai gyep 1879. 1880. 1881. Horror Stakes 1000 frt adja gróf Lónyai Béla. a Horror*) által 1875, 1876, és 1877-ben fede­zendő kanczák három éves ivadékainak, futandó 1879-, 1880-, és 1881-ben a kassai versenyek egyik napján. — Távolság 2400 meter. Teher: mén 120 font = 60 kil., kancza és herélt 115 font = 57'A kil., félvér 7 font = 3'A kilo keve­*) Horror sp. m., elletett 1867-ben, apja Zettland, anyja Crafton Lass, King-Tomtól. sebb. 'Tét 70 frt, bánat 35 frt, az illető verseny előtt egy évvel bejelentve 15 frt. — Három kü­lönböző tulajdonos lovának kell bona fide indulni különben nincs verseny. — Az elsőnek a tét és bánat kétharmadát, a másodiknak a fölületet. A csikók nevezendök 1876., 187 7. és 1878. évi aug. 15-ik napján. Kelt Kassán, 18 74. deczember hóban. Jer m у Károly, egyleti titkár. Prágai gyepre 1878-ra. I. oszt. Császárdij. 1000 darab arany. Belföldi és németországi 187 5-ben ellett mének és kan­czák számára. A nevezés után herélt mének ki­záratnak és érettök bánat fizetendő. Táv. 2400 meter (l'A mrtfld). Teher kanczára 52 kg. (104 fnt), ménre 53 kg, (106 fnt). Tét 200 frt, fele bánat, de csak 7 5 frt, ha a nevezési zár­naptól számítva egy év alatt bejelentetik. A má­sodik ló a tét- és bánatok felét nyeri, levonván előbb a harmadik ló számára kettős tételt. Ne­vezni kell lèves csikókat 1876. augustus 1-éig. Észak- és délnémetországi dij. юоо frt, adja donnersmarcki Henckel gróf és a dij tavali nye­rője. Futhatnak 1875-ben a continensen ellett vagy mint szopóscsikók anyáikkal a continensre behozott lovak. Tét 250 frt, bánat 125 frt. Táv. 1600 meter (1 mrtfld). Teher 56 kg. (112 fnt), mének l'A kg. (3 fnttal) többet. 10 aláirásnál a második ló 500 frtot kap a tételekből. A nyerő 500 frtot hagy a pénztárban a jövő évi dij szá­mára. Nevezni kell 1 éves csikókat 1876. deczember •31-éig. 1879. Ivadék-verseny. ÍOOO frt. Adják évenkinti 333 frtos egyenlő részekben az osztrák Jokey-Club, a pesti Lovar-egylet és a csehországi verseny egylet. Futhatnak a belföldön 187 6-ban ellett és nevelt lovak. Tét 200 frt, bánat 100 frt, de csak 50 frt, ha az ellés évében jelentetik. Teher: 53 kg. (106 frt), mének l 'A kg (3 fnttal) többet. Min­den a belföldön kivül nemzett lovak, azaz oly csikók, melyek anyjuk méhében jönnek belföldre l'/ 2 kg. (3 fnttal) többet. Oly lovak, melyek 3 éves korukban 1000 írtnál többet nyernek, saját tételük beleszámításával, Prágában 2 kg. (4 fntot) külön visznek. Táv. 2000 meter (l'A mrtfld) Bécsben és Pesten, 2400 meter (l'A mrtfld) Prágában. A második ló kettős tételt kap; a győztes az 1000 frt dijat és a tét és bánatpén­zek maradványát. Nevezni kell kivételesen szopós csi­kókat 1876. augustus 8-áig. Cavaliero Fr. a Jockey-Club versenyügyi titkára (Bécs Wollzeile 3.) Nálunk mind a politikai életben, mind verse­nyekben holt idény levén, politikus és verseny­kedvelő figyelme egyaránt a külföldre irányul. Az előbbiek a szerbek és törökök versenygései, az utóbbiak a hannoveri és hamburgi lóversenyek felé tekintenek, melyek elsejében Blaskovies Miklós és Ernő urak 2éves csikai Csalogány és Kincsem, újra diadalmaskodtak, mint ezt máshol közöljük. A hamburgi versenyeken ott lesznek : Hiinök, Zsibó, Kincsem, Csalogány, Konotoppa, Purveyor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom