Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-02-16 / 7. szám

FEBRUÁR 16. 1876. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 51 vásáraik rövid idő alatt nem remélt eredményt értek el. Hasonló tényezők hasonló eredményeket fog­nak Magyarországban is előidézni. A magyar korona területén s különböző vi­dékén 8—10 helyen kellene hasonló vásárokat alakítani, nagyobb városban 20,000, kisebb vá­rosban 10,000 sorsjegygyei, s ha az egész in­tézmény gyökeret ver és virágzásnak indul, ugyanazon helyen, tavaszszal, őszszel ismételni, mi jelentékeny forgalmat s az országes lóte­nyésztés emelésére kiszámíthatlan hasznot ered­ményezne. Belátom, hogy ezen intézmény életbelépte­tése sok akadályba ütközik a pénzügyminisz­térium lotto-szabványával, s a túlérzékenyek­nek talán morális kételyeik is lennének, a sors­jegyek eladása és a kezdet nehézségei miatt. De akadályok nem azért vannak, hogy vissza­rettenjünk tőlök , hanem hogy leküzdjük azokat. Az alakítóknak nem szabad szem elől tévesz­teni, hogy ez nem csupán pénzügyi miívelet, hanem első sorban Magyarország lótenyész­tésének emelésére irányzott intézmény ; mind­emellett pénzügyi része úgy lesz összeállítva, hogy a befektetési tőke után rendes kamatot hozzon, s a tőke veszélyeztetése arányának megfelelő nyereségre nyújtson kilátást. Hogy ezen intézmény életképes legyen, ok­vetlen szükséges, hogy azt Magyarország lóte­nyésztői vegyék kezökbe, és élén oly fér­fiak álljanak, kik kellő szakismerettel birnak, s ezenfelül az egész ország bizalmára érdemesek. Ezen eszmetöredéket ajánlom Magyarország lótenyésztőinek nagybecsű figyelmébe. Pulay Kornél. Pozsonyi gyep 1876. MÁSODIK NAP. Pénteken, april 28-kán. IV. Lovaglók-egyl. akadályversenye. 400 frt és tiszteletdíjak az első és 2-dik ló számára. — Futhat minden országbeli és korú ló, melynek tulajdonosa egyleti tag, s mely legkevesebb 3 hó­napig idomitásban nem volt. Egyleti tag által lo­vagolva. Távolság mintegy 2 angol mfld., jó vadásztalaj. Az akadályok 3 lábnál magasabbak, és 10 lábnál szélesebbek nem lesznek. Teher : 150 vámf., 4éves 5 fonttal kevesebb, telivér 5 fonttal több. Oly lovak, melyek akadályversenyt nyilvános pályán még nem nyertek, 5 írttal ke­vesebb ; ellenben 500 frtos verseny nyertesére 5 frt; 1500 forintig 10 írttal több; oly lovak, melyek 1500 frtnál többet nyertek — kizárat­nak. Nevezni lehet april 14-kéig Cavaliero urnái, Bécs, Wollzeile, Nro 3. Tét 5 frt; fuss v. fizess. A tételek a 2-dik lóéi. Lovagolhatni egyenruhá­ban vagy színekben. MÜEies» és A kolozsvári lovaregylet mint értesülünk bele­egyezett, hogy versenyei szept. 22. és 24-kén tartassanak. Ez átváltoztatásra csak is a közér­dek és közelőny iránti tekintet birta a választ­mányt, mert helyi viszonyai s az időjárás tekin­tetéből hátrányosnak hiszi azt, miután ez idő­szakban — mint véli — a látogató közönség igen kevés leend, — Igy semmi sem állna útban hogy Soprony — a már közlött tervezet szerint — szept. 23. és 24-ről október hóba tenné át ver­senyeit. * * * Blaskovich Miklós ur derék kanczája, Lady of the Lake, mely a napokban indulóban volt Kettle­drumhoz Nagy-Szalánczra, a vasúthoz vezetés közt a sikos uton elcsúszott, s oly szerencsétlenül, hogy egyik elölábszárát töré. A kancza az itteni állatgyógyintézetben vau ápolás alatt, megtartha­tásához azonban kevés a remény. Blaskovich Ernő ur kanczái közül Nagy-Sza­lánczra Kettledrumhoz indulnak a napokban : Queen of the Isles, Lady Patroness, Lenke és All my Eye­— Kisbérre Buccaneerhez : Louise Bonne, Gipsy Girt, Waternymph és Giralda. Weisenknabehoz érkeztek gr. Széchényi Kál­mántól Simple Susan, mely Count-Zdenko után meddő, és Merry Bird, mely Peter Simple után vemhes. A kisbéri telivértörzs kanczái közül Silkstone Nagy-Szalánczon, hol most Kettledrumnál látoga­tóban van, f. hó 7-én egy szép erős és egészsé­ges pej kanczacsikót ellett Ostreger után. * * # Elnevezések. Blaskovich Ernő ur, idomitásban levő 2 és 3éveseinek kővetkező neveket adott : 3é. Ostreger—Giralda p. m. Himök. 3é. Carnival —Gipsy-Girl sp. к. Miczi. 2é. Cambuscan—Waternymph sga k. Kincsem, Idomítás alatti lovak. A gó'di nyilv. idomitó-istállókban. Idomár : Robert Hesp. Blaskovich Ernő ur lovai : 3é. p. m, Himök, a. Ostreger, a. Giralda. 3é. sp. k. Miczi, a. Carnival, a. Gipsy-Girl. 2é. sga k. Kincsem, a. Cambuscan, a. Waternymph. Blaskovich Miklós ur : 2é. p. k. a. Carnival, a. Louisa. Gyilrky Béla ur lovai : 3é. fek. m. a. Zsibó, a. Zetland, a. Caronade. 3é. p. k. a. Zetland, a. Abbess. 2é. p. m. a. Buccaneer, a. Juliet. 2é. sga m. a. Cambuscan, a. Sophia Lawrence. 2é. sga m. a. Cambuscan, a. Catastrophe. Kégl György ur lovai : 3é. p. m. a. Buccaneer, a. Catastrophe. 3é. p. k. a. Diophantus, a. Switch. Pöschl Ferencz ur lovai : 4é. sga m. Ladány, a. Exact, a. Lady Maude fv. 3é. sga m. a. Count Zdenko, a. Lady Maude fv Zichy Livia grófné lovai : 3é. sga m. First Trial, a. Newcastle, a. Fallal. Fegyveremet kezembe véve, a legnagyobb csönd­ben vártam a vadat. Néhány perez mult igy el, midőn egyszerre ugy tetszett nekem, mintha a bokrok megzördültek volna mögöttem. Megfordul­tam s megpillantottam tigrisünket, midőn a szik­lák között épen egy keskeny szorosba lépett. Mi­előtt fegyveremet vállamhoz emeltem volna, már eltűnt. Rendkívüli düh szállott meg, ugy hogy szinte szerettem volna egyszerre kiirtani e jungle-világot. К játszott a tigris, mely alig három yardnyira vo­nult el fámtól, s igy a legjobb lövést tehetem rá, ha idejekorán észreveszem. Leugrottam a fáról a mily gyorsan csak lehe­tett és siettem a hajtókat megállítani. Szégyen­szemmel beszéltem el társaimnak, hogy a vad oly könnyű szeirel menekült előlem amiatt, hogy nem voltam eléggé szem-fül. A hajtást megszüntettük s az ellenkező olda­lon kezdeténk meg újra. Megváltoztattuk helyein­ket, hogy körbe foghassuk ama tért, a hol a tig­ris megvonulását gyanítottuk. Szerencsére, sejtelmünkben nem is csalatkoz­tunk, mert alighogy a hajtás újra kezdődött, a tigris megjelent H . . . közelében, ki azt nem is engedte tova suhanni. Ez alkalommal ujabb meggyőződést szerezhettünk a tigris életszivóssága felöl. Ez is, noha oldalába fúródván a golyó, ennek egy darabja a sziv egy részét roncsolta szét : daczára e körülménynek, meg­rohanta a vadászt, ki midőn újra belelőtt, a fe­nevad elég erővel birt még körülbelől kétszáz lépésnyire futni. Én egész nap szerfölött lehangolt kedélyben voltam ; mert soha még csak meg sem álmodtam, hogy három négy lépésnyiről látva a tigrist, azt elezalaszthatom. Visszatérésünk alkalmával megállapodtunk a jungle közepette, hogy megszemlélhessük egy budha templom nagyszerű romjait, mely akkor emelke­dett, mikor még sem Róma sem Athen nem lé­teztek. Négy oszlopon nyugodott egykor ez egy­ház, melyeknek mindenikén páratlan müfaragás pompázott, s mindenike valamely istenség gigási szobrát képezte. És e hajdani műremekek elfeledve az egész világtól, ott hevernek a jungle közepett, s csak koronkint bukkan rá egy-két tigris-vadász, kik megpihennek omladékain. Elgondoltuk, mily nagy árt s mily örömmel adna valamely tudós 'ársaság a vén Európában az ókori művészet e remekeiért, melyek a távoli jungle-ok­ban az idő romboló fogának vannak kitéve s a fenevadak tanyáiúl szolgálnak ! * * * Táborunk máj. 2-án még előbbi helyén veszte­gelt. Vártuk az uj hireket a Chamandlyban föl­fedezett tigrisről. Korán fölkelve, kimentem Gerard-ral, hogy a visszatérő shikarikkal mielébb találkozhassunk. A tigris nem adott jelt létezése felöl, s igy mi, visz­szahagyva paripáinkat az uton, egy kis gyalog kirándulást tettünk szarvas-vadászatra. Két Chitul-1 ejtettünk el e reggel, s miután ek­kép pecsenyéről bőven gondoskodtunk, visszatér­tünk a táborba. Az idő igen szép volt, csakhogy alig pihegtünk a hőségtől; mindazáltal átalános véleményünk az volt, hogy nem fogjuk azt tétlenségben eltölteni. Semmi bizonyos hir nem érkezett ugyan, de azt tudtuk, hogy pár nappal elébb két tehén lett egy tigris áldozata. Sátrainkat, málháinkat a 6 mértföldnyire levő Bairaghur-Ъа. küldve, magunk is mielébb a hajtás színhelyére siettünk. Magas fensikra kapaszkodtunk fel, hol egy szép Mil-ghaï- (vadtehén) csordát lát­tunk. Szerencsétlenségünkre már sokkal közelébb voltunk a hajtás színhelyéhez, semhogy egy lö­vést is koczkáztatnunk lehetett. A fönsikról letekintve terjedelmes sik vonult el előttünk s azon egy széles mély hajlás, jamon­bokrokkal borítva, melyeken át egy folyam kí­gyózott keresztül. Ez volt az a hely, a hol a tigrist föltalálni reméltük. Az idő már nagyon előre haladt ; a nap ha­nyatlóban volt s csak rövid vadászatra lehetett az nap kilátásunk. Egész vadász vonalunk a folyam fölött húzódott el. A melegség már alább szállott, s valóban kel­lemes esténk volt. Alig foglaltam el helyemet, midőn a folyam másik oldala felől öt Chitul közeledett felém, egy pompás him vezérlete alatt. Lassú lépésbén halad­tak előre, olykor-olykor visszatekintgetve a haj­tók felé, a nélkiil hogy a zaj félelmet ébresztett volna bennök. Yalószinüleg megszokták már ama falvak lármás zaját, melyeknek közelében éji ta­nyájukat választák. A hím egyszerre csak fölemelte gyönyörű fejét, dobbantott lábával s futásnak eredt a bokrokon keresztül ; nyomában a nőstények. Azonnal tudtam, mit jelent e z, s lökész álla­potban tartottam jó fegyveremet. Nem kellett sokáig várakoznom ; a túlparton megzörrentek a bokrok, s egy hatalmas [nőstény tigris egyenesen felém tartott. Hagytam öt-hat mé­ternyire közeledni, a mikor vállapoczkái közé bo­csátám a golyót, mely azonnal véget vetett életé­nek, a nélkül hogy csak egy hörgést is hallatott volna. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom