Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-10-04 / 40. szám

2 I 6 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. Aug. 30. 1876. mfld.) Te't 10 arany »fuss vagy fizess«, — há­rom lónak kell indulni, máske'p a dij nem adatik ki. A második ló e's tételek és bánatokban osz­tozik az elsővel (7 aláirás.) Capt. Blue. 4é. sga. m. Bendigo a. Buccaneer a. Amazonian, 71 kiig. hg. Esterházy Laj. 1 Frohner János ur 6é. p. k. Princess Caroline 7 4 klg. br. Grovestin 2 Gr. Henckel 4é. р. k. Konotoppa 7 0 kiig. (kitört) Baltazzi Ar. 0 Bánat 4 lóért. Bendigo vezet feleutig, ott Kono­noppa előre megy s valószínűleg nyer, de kitört; mire Bendigo biztosan nyer 3 — 4 hosszal Prin­cess Caroline ellen. Érték 537 % frt az elsőnek, 37% a 2-diknak. II. Festetics dij 1000 frt. Futhat minden 3 éves mén és kancza. Táv. 2400 meter, (l % mfld.) Tét 100 frt, fele bánat, a második ló a tételek és bánatok felét osztja az elsővel. (8 aláirás). Gr. Henckel 3é. p. m. ilonthalon a. Giles I. a. Cartouche 53 klg. Bushby +—1 Gr. Apponyi Antal 3é. sga. m. Ossian, a. Ostreger, a. St. Sophia 53 klg. Butters f — 2 Br. Springer Gusztáv 3é. söt. p. m. Cacolet 55 % klg. Corser 3 Hg. Czetwertynski Boris 3é. p. m. Bibor 55% klg. Madden 4 Bánat 4 lóért. Ossian, Monthalon, Cacolet, Bi­bor. Ily rendben mennek egész a befordulásig, hol a két első kiválik, s heves küzdelem közt holt­versenyben haladnak el a czélpont előtt ; Cacolet és Bibor feltartva. — A döntő küzdelem helyett kiegyeznek és Monthalon körüljárja a pályát. Ér­ték 1050 frt és 50 frt. III. Esterházy dij 1000 frt. Handicap Futhat minden 3 éves és idősebb ló. Táv. 1600 meter, (l mrfld.) Tét 100 frt, fele bánat, kisbánat 30 frt. A második 16 nyer 400 frtig a tét- és bá­natpénzekből, a maradandó összeg fele pedig az elsőé. (16 aláirás.) Major Grey 3é. p. m, Karmazyn a. The Char­mer a. Jevel 50 kil. Webber 1 Gr. Henckel 4é. p. m. Talisman 66 klg. (4 kil. k.) Bushby 2 Gr. Kinsky Oktáv 3é. p. m. Heródes 51 kil. Prior 3 Br. Majthényi 3é. sga m. Strabantzer 49% kii. Smart 0 Br. Grovestin 4é. s. m. a Carnival a. Spanish Fly 61 kil. Long О Blaskovics ur 4é. р. k. Harmat 59 kilogr. Madden 0 Baltazzi Aristid ur 3é. p. m. a. Knight of the Garter a. Leah 54 kil. Metcalf 0 Gr. Bitberg 3é. p. m. Prince Frederic 53 kil. Butters 0. Br. Springer G. 3é. p. k. Clairette 52 kil. Corser 0 3 kisbánat, 4 nagybánat. Igen sikerült indu­lás ; Clairette és Talisman felváltva a mezőny élén, Strabantzer, Karmazyn szépen zárva egész a befordulóig, hol Karmazyn előre ment, ellenben Clai­rette maradozott és Karmazyn erős küzdelem után szépen győzött Talisman ellen. Érték 1295 frt és 300 frt. IV. Széchenyi dij 1200 frt. Futhat minden 2 éves ló. Tav. 800 meter (% mrfld.) Tét 100 frt, fele bánat ; a második ló kap 400 forintig a tét és bánatpénzekből, a maradandó összeg fele pedig az elsőé. (18 aláirás.) Gr. Henckel sga. m. Camillo, a. Cambuscan a. Patty 53% kil. Bushby 1 Capt. Blue р. к. Hilda 52% kil. Metcalf 2 Blaskovics Ernő úr р. k. Csalogány, 55 kilgm. Madden 3 Frohner J. ur p. k. Masquerade 52% kiig. Smart 0 Br. Springer G. р. k. Helene (e. Mon Tresor) 52% kil. Corser 0 Baltazzi Aristid ur p. k. a. Carnival, a Spa nish Fly 52% kil. Webber 0 Br. Bethmann S. p. m. Pfeil 53% kilgm. Butters Bánat 11 lóért. Párszor meghiusult indulás után csomóban együtt ; az egyenes vonalon Camillo, Hilda és Csalogány elhagyják a többit s heies küzdelem közt egy-egy fej különbséggel rohantak el a czélpont előtt. Három hosszal hátrább Masquerade s a többi csomóban. Pfeil az indulásnál megkésett. Érték 1525 frt, és 300 frt. V. Államdij 350 db. 10 francos arany. Futhat a magyar-osztrák birodalomban nevelt minden mén és kancza. Táv. 3200 meter. (l% mrfld.) Tét. 150 frt. fele bánat. A második ló a tét és bána­tok felét nyeri. (8 aláirás.) Gr. Tarnovski János 4é. p. m. Przedswit, a Knight of the Garter a. Jewel 68 kil. 1 Gr. Henckel 4é. p. k. Konotoppa, 65% kil. 2 В inat 6 lóért. Konotoppa ez nap másodszor indulása daczára meglehetősen sebes iramot dik­tált, Przedswit nyomában. Az utolsó fél mértföl­dön azonban a lengyel pár ugrással elhagyta s tetszés szerint Dyert. Érték 1625 frt, és 225 frt. VI. Oroszvári dij 1000 frt. Adja gróf Henckel. Futhat minden osztrák-magyar és német-honbeli 3 éves és idősebbló. Táv. 1200 meter. (% mrfld.) Tét 100 frt, fele bánat. A második ló a tétel és bánatok felét osztja az elsővel. (9 aláirás.) Gr. Henckel 4é. p. m. Talisman a. Giles I. a. Sexagesima 63% kil. 1 Br. Springer G. 4é. sga. k. Palmyra 62% kil. 2 Hg. Czetwertynski B. 3é. р. k. Miczi 57% kil 3 Bánat 6 lóért. Talisman vezetett. Az utolsó­előtti fordulónál a másik két ló felment a veze­tőhöz, de az egyenes vonalon lemaradtak, s Ko­notoppa biztosan nyert a hajtott Palmyra ellen. Érték 1050 frt, és 50 frt. VII. Mezei gazdák dija 50 db. arany. Sopron­megye által felajánlva 30 db. az elsöuek, 15 a másodiknak, 5 a harmadiknak. Futhat minden Sopronmegyei oly mezei gazdának tulajdon lova, ki község birói bizonyítvány mellett képes bemu­tatni, hogy a ló félévi tulajdonában van. Futott 14 ló. VIII. Erdó'dy dij 1000 frt Akadályverseny, felajánlva gr. Erdó'dy Ferencz által. Handicap. Futhat minden ló. Távolság circa 5600 meter. (3% mrlfd.) Tét 100 frt fele bánat, kisbánat 30 frt. A tétel és bánatok fele a második lóé. Három különféle tulajdonos lovának kell indulni máskép a dij nem adatik, (ll aláirás.) Gr. Kinsky Okt. 4é. vör.-der. m. Liverpool a. Daniel U'Rourke a. Leopoldine 73 kilgm. Hanreich 1 Gr. Heuckel id. p. к. Libelle 74 kil. Gillaume 2 Schawel Jak. ur id. p. k. Camomile (nem fu tott) 7 7% kil. Herbert 0 Kis bánat 2 lóért. Nagy bánat 6 lóért. Camo­mile csak a feltételeknek megfelelés végett ment az oszlophoz, s indulás után feltartatot. Liverpool elejétől végig Hahnreich által egyformán szépen lovagolva, vezetett s nyert biztosan vagy 20 ló­hosszal. Érték 1230 frt és 230 frt. MÁSODIK NAP, Hétfőn, okt. 2-án. I. Államdij. 200 drb. 10 frankos magyar arany. Futhat minden a magyar-osztrák birodalomban ne­velt 3 éves ló. Távolság 2000 méter. Magyaror­szágban ellett mén vagy kancza ivadéka 2% kilogr. mindkettő ivadékára pedig 4 kilogram­mal kevesebb. Tét 100 frt, fele bánat. A máso­dik ló a tét és bánatok felét nyeri. (8 aláirás) Gr. Henckel 3é. p. m. Monthalon a. Giles I. a. Cartouche 54 kilogr. Bushby 1 Br. Majthényi 3é. sga. m. Strabantzer 54 kil. Smart 2 Hg. Csetwertynski B. 3é. sga. mén Bibor 54 kil. Madden 3 Bánat 5 lóért. Strabantzer gyorsan vezet 1 mfdig, midőn Bibor és Mouthalon felmennek hozzá. A távoszloptól fogva erős küzdelem, melyből a Henckel ló biztosan válik ki elsőnek egy lóhosszal. Straban­tzer ugyanennyivel Bibor előtt 2-ik. Érték 975 frt és 175 frt. II. Polgárok dija 600 db. arany (100 db. Sop­ron sz. k. város polgáraitól, 50 db. az iparosok, és 450 db. az egylet által felajánlva.) Futhat minden belföldi és németországi két éves ló. Tá­volság 1200 meter. Tét 40 darab arany, bánat 20 drb arany. Kisbánat 10 arany, — 20 neve­zésnél a 2-ik ló 50 aranyat kap, a tét és bánat­pénzekből, azon alul tételét menti. 30 nevezéeel a 2-dik ló 100 db. aranyt, 40 nevezésnél 200 drb. aranyt, 50 nevezésnél 300 drb aranyt kapa tét es banat penzekből. A harmadik ló mind a három esetben tételét menti. A még felmaradandó tét és bánatpénzek felét a nyertes ló kapja (33 nevezés). Blaskovics E. ur 2é. s к. Kincsem a. Cam­buscan a. Waternymph 52% kil Madden 1 В. Springer G. 2ë. p. к. a. Cambuscan a. Tzaritza 52% kil. Corser 2 Capt. Blue 2é. s m. Der Landgraf 54 к. Metcalf 3 Br. Bethman S. 2é. p. k. ImmergrUnn 52% kilogr. Butters О Gr. Henckel 2é. s. m. Camillo 54 kil. Busby 0 Kisbánat 2 lóért, nagybánat 26 lóért. Egy meghiusult inditási-kisérlet után szépen együtt ugrik el a mezőny, Kincsem nyílként pattan­ván ki a többi közül, s csakhamar 15—20 lóhoszszal repült elől egész végig. A többiek az egyenes vona­lon már csak a 2-dik helyért verekedtek, melyet br. Springer kanczája biztosított magának Landgraf ellen. A többiek egyenként szállingózva utánuk. Ér­ték 4300 frt az elsőnek, 300 frt a 2-diknak. III. Dunántuli dij 3000 frt Handicap. Futhat minden 3 éves és idősebb ló. Távolság 2400 meter, tét 150 frt bánat 75 frt. Kisbánat 40 frt. A tét és bánatpénz 800 frtig a második lóé, a többinek fele pedig az elsőé. 19 aláirás. Br. Wesselényi Béla 6é. p. in. Prince Paris ap. The Duke, a. Abbess 65 kil. Webber f—1 B. Majthényi 4é. sga m. Boomerang 63% kil. Smart f—2 Gr. Sztáray János nev. hg. Csetvertynski 3é p. m. Hirnök 54 kil. Madden 0 Capt. Blue 3é. sga. m. Justice to Kladrub 53 kil. Metcalf 0 Br. Springer G. 4é. s. k. Palmyra 62 % к. Corser 0 Frohner J. ur 6é. р. к. Princess Caroline. 57% kil. W. Long 0 Hg. Licbtenstein. J. 3é, s. m. Prince Frederick 53 kil. Prior 0 Br. Bethman S. 3é. p. m. Rococo 50 k. Butters 0 Kisbánat 3 lóért, nagybánat 8 lóért. Számtalan meghiusult indítás után, egy flying­startból ugrott el a mezőny, élén a fürge Princess Caroline, utána párosával Rococo és Prince Paris Boomerang és Palmyra, Justice to Kladrub és Prinz Frederik, hátul Hirnök megkésve. Igy mentek egy mértföldnél tovább, midőn Boomerang és Prince Pa­ris iramukat gyorsítva előrehatoltak, s az egész me­zőny nyomukba iparkodva összetömörült, Justice to Kladrub és Hirnök belől a többi közé ékelve. A távoszloptól kezdve erős küzdelem Prince Paris és Boomerang közt, mely holtversenyben végződik. Hirnök és Justice to Kladrub, az utolsó pillanatban kiszabadulva a többi közül, mint 3-dik és 4-dik egy­egy fej különbséggel rohannak el az oszlop előtt. — Az egy órával később tartott döntő-versenyben Prince Paris elejétől végig vezetett, s könnyen nyert Boomerang ellen. — Érték : 3410 frt és 650 frt. IV. Sopronmegye djja 200 darab arany, fel­ajánlva Sopronmegyétöl. — Kísérlet 2 és 3 éves magyar-osztrák és német lovak számára. Táv. 1200 meter ( 3/ t mtfld). Tét 100 frt, bánat 50 fit. A tét és bánatpénzek egy harmada a máso­dik lóé egy harmada, az elsőé. (15 aláirás) Blaskovics Ernő 2é р. k. Csalogány 50 kil. Madden 1 Gr. Kinsky O. 3é. p. m. Heródes 63 k. Busby 2 Br. Springer G. 2é. р. k. Helene (előbb Mon Tresor) 50 kil. Madden 3 Br. Bethman S. 2é. p. m. Pfeil 51 kil. Butters 0 Baltazzi Aristid ur 2é. p. k. a. Caruival, a. Spanish Fly 50 kil. Webber 0 Megszámlálbatlan sok inditási kísérlet után végre Heródes ugrik el a vezetéssel— s Csalogány zárja be a mezőnyt megkésve. A bejövetelnél heves küzde­lem támad Heródes, Helene és az ezalatt a. külső ol-

Next

/
Oldalképek
Tartalom