Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-09-06 / 36. szám

222 S EPT . 6 1876. Kincsem, 1874. ell. 8. к. nevelte Blaskovics Ernő ur. Waternymph 1860. | СатЬизсш 1861. The Mermaid Cotswold | The Arrow л Ф i г­AS % Л s­Я о о о •я fa s я ф << Z 30 bd ® . S Л Л . v — a. Ю t» О Л a, e ! tË Л ~ с о. л® ^ ем •/. Л 5 Newminster M л о Ем .м i Л I О Ei i ~ i "л I ® I Ó. Я О -л Э I ь. « «1 p, « а о Csalogány 1874. pej kancza nev. Blaskovics Miklós ur. Loui-a 186 7. I Ca rnival I860. Louise Bonne [ Ephesus | Volatile Sweetmeat J § о x> a H a W ем; s ® 3 S чч я >> ® •я Я Л Я л •Л Ф Я es ем о Я Л № A Baden-badeni versenyek. ELSŐ NAP, Csütörtök, augustus 31-én. I, Preis vom Präsidenten, adja hg Pürsten­berg E. Futhatnak minden országbeli 3é. és id lovak. Táv. 2200 meter. A győztes 1000 már­káért eladó stb. A második ló a tételek felét nyeri. (11 aláirás). Oertzen ur id. р. т. Hymenäus, a. Lord Clif­den, a. Cantate 59% kil. Whiteley 1 Scavenius ur 4é. p. m. Basnäs, 67% kil. Grimshaw 2 Hg Hatzfeldt 5é. s. т. Memorandum 56 kil. Sayers 3 Baltazzi Ar. ur 3é. s. т. Victorinn 51% kil. Webber 0 Rübke ur 5é. р. к. Novelle 51 kil. Little 0 Hymenäus vette át a vezetést, után i Memo­randum, Victorian, В isnäs és Novelle. Fele uton Basnäs gyorsította az iramot s 2-ik helyre ment fel ; de Hymenäus-t nein tudta behúzni s ez 15 hosz­szal nyert. Memorandum 10 hoszszal hátrább 3-ik. A győztest tulajdonosa 8100 márkáért visszavá­sárolta. Érték 4250 márka az elsőnek, 650 m. a 2-iknak. II. Zukunffs-Preis. 3000 márka egyleti dij. \ Futhatnak minden országbeli 2é. mének és kan i czák. Táv. 1000 meter. (21 aláirás). Gr. Sztáray J. 2é. s. k. Kincsem, a. Cambus­can, a. Waternymph 56% kil. Madden 1 Gr. Kinsky Zd. 2é. p. m. Critérium 58 kil. Grimshaw 2 Scavenius ur 2é. p. k. Miss Harriet 56% kil. I. Wilson 3 Br. Oppenheim 2é. s. к. Regimentstochter 56% kil. С. Wilson 0 Miss Harriet vezetett az első 100 ölön, ekkor Kincsem elébe ment és játszva nyert. Regiments­tochter utolsó. Érték 5500 márka az elsőnek, 300 márka a 2-iknik. III. Preis von der Favorite. 150o márka. Ur­lovarok. Futhatnak minden országbeli és korú lo­vak, melyek még nem nyertek 3000 márka ér­tékű versenyt. Táv. 120 0 meter. (16 aláirás). Graditzi ménes 3é. s. m. Biedermann, a. Com­promise, a. Miss Boswell 64 kil. Treskow hadn. 1 Gr. Sztáray Ján. 3é. sp. k. Miczi 62 kii. Baltazzi Ar. ur 2 Hg Hatzfeldt F. 3é. s. m. Kladderadatsch 67 kil. Tul. 3 Hobe kap. 4é. sp. m. Glückauf 67% kil. Rübke ur 0 Gr. Kinsky Zd. 4é. s. k. Fleurette, 7 7 kil. Gr. Kinsky Zd. 0 Kladderadatsch járt elöl, utána Biedermann és Miczi. Az egyenes vonalra befordulva Miczi ve­zetett s már-már győzni látszott, de Biedermann az utolsó pár ölön elébe megy s egy fejjel meg­veri. Érték 1830 márka az elsőnek, 150 m. a 2-iknak. IV. Stadtpreis. 4000 márka. Handicap. Fut­hatnak minden országbeli és korú lovak. Táv. 2800 meter. (27 aláirás). Gr. Henckel H. 4é. p. m. Talisman, a. Gi­les L, a. Sexagesima 60% kil Busby 1 Gr. Bernstorff-Gyldensteen 5é. p. m. Indián Star 59 kil. Arnot 2 Gr. Springer G. id. p. m. Séraphin 5a kil. Corser 3 Br. Oppenheim 4é. p. k. Goura 61 kil. Wilson 0 Ugyanannak 3é. p. m. Kronprinz 51% kil. Panke 0 Gr. Sztáray J. 3é. a. m. Bibor 54 kil. Madden 0 Goura vezet szokása szerint, utána Séraphin és Indian Star, Talisman 4-ik, Bibor utolsóelőtti. Az állványnyal szemközt összeszorul a mezőny, Bibor és Talisman a többiekkel felmennek Gou­rához s az utolsó előtti saroknál elfogják. Innen igen érdekfeszítő futam, melyből Talisman válik ki győztesnek % hoszszal Indian Star előtt, mely Seraphint 1 % hoszszal veri meg a 2-ik helyért. Bibor, mely az utolsó saroknál még egy kísérletet tesz, a czél előtt tartatott fel. Érték 5450 márka az elsőnek, 600 m. a 2-iknak. V. Preis vom Schwarzvald. 2000 márka. (Stee­ple-Chase-Handicap.) Minden országbeli és korú lovak. Táv. ca 4000 meter. (15 aláirás). Gr. Metternich 5é. p. m. Bertrand, a. Plu­tus, a. Bertha 76% kil. Gr. Metternieh Fr. 1 Grashey hadn. id. р. т. Amor 65 kil. Kelly 2 Gr. Metternich 6é. p. k. Lady Bess 73% kil. Philips 3 Lady Bess vezetett eleinte, fele uton azonban istállótársa elhagyta és tetszés szerint nyert. Ér­ték 2500 márka az elsőnek, 100 márka a má­sodiknak. Idö kedvezőtlen. Közönség kevés számmal. Ver­seny kezdete % 3-kor ; vége % 5 órakor. MÁSODIK NAP, szombaton, September 2-án. I. Jugend-Preis. 2000 márka. Futhatnak min­den országbeli 2é. lovak. Táv. 1000 meter. A 2-ik ló a tételek felét kapja. (10 aláirás). Gr. Henckel H. sp. m. Blücher, a. Grimston, a. Fragola 58 kil. Busby 1 Scavenius ur p. k. Miss Harriet 55 kil. I. Wilson 2 Gr. Kinsky Zd. 2é. p. m. Critérium 57% kil. Grimshaw 0 ? À III 1 1 L Tátrafüredi élet. IV. Vadászatok. Aug. 15. A tátrafúredi nagyobb vadászatokban őzekre és zergékre rendesen compareáltak az első idő­ben : Blaskovics J. kir. t. ü., — Szilvásy honvéd őrnagy, Fest Imre szolgabíró, később gr. Andrássy Aladár ée unokaöcscsei Andrássy Tivadar és Gyula grófok, Salamon Géza, Vancsó Gyula ügy­véd Pestről ; s az utolsó időkben Zsedényi Ede kir. tanácsos, az országos spaimeister, — sa kárpátalji családokból Görgei Géza, Máriássy Fe­rencz, e sorok irója stb. Mióta az általánosan kedvelt Blázy bácsi a tátrafüredi telep igazgatásától megvált, — az it­teni nagyobb vadászatok rendezését közönségesen Schwarz Pál ur, a jelenlegi segédigazgató vette át. Ö egy kedves fiatal gentleman, ki a inily kitűnő hegymászó, tánezos, tekéző, ép oly passionatus vadász is. Megismerkedvén vele, óhajomat fejez­tem ki, egy zergevadászatban résztveni, s ö azt előzékenyen pár nap múlva már teljesité is. Ez még julius 15-kén történvén, a tátrafüredi rendes vadászok még nem voltak ott, s igy csak ketten, indultunk 5 hajtóval. Kirándulásunk inkább is kémszemle lett volna, hogy a később rende­zendő népesb vadászatok számára a zergék hol tartózkodásáról tudomást szerezzünk ; de ha éppen lehet, zergét is lqjünk. Ez azonban nem oly könnyű dolog a Tátrában. Itt e meredek hegyfalakon nincsenek kényelmes cserkészutak, melyeken át a hajtók és vadászok | minden utat elállhatnáuak, s a vadat fokozatosan összébb terelhetnék a lövészek felé. A zergevadá­szat itt meglehetősen hasonlít a lutrijátékhoz ; sokszor a legszimplább vadász jut lövéshez, legtöbb­ször senki. Az emiitett kirándulásnál az volt tervünk, hogy szemlénket a felkai völgyben kezdjük meg, s en­nek két oldalát (a gerlachfalvi csúcs meredélyeit, s a »bodzdorfi tornyok« kökéit) távcsövei át­vizsgálva — felmegyünk a »Lengyeluyeregig«, s innen át a »Tarpataki csúcs« és a »Szemölcs« (Warze) közt a nagy-tarpataki völgybe ereszke­dünk le, honnan a Kastenberg és Mittelgrat me­redek oldalait is átvizsgálhatjuk. A planum nagy­szerű volt, de Schwarz elfelejtett az én lábaim­mal számolni. Reggel 4 órakor lóháton indultunk. Gyöngyörü idö volt. A fenyvesek illatoztak. Hat óra előtt már a felkai völgy bejáratánál voltunk. Ott le­szálltunk lovainkról, s általános csend parancsol­tatott. Meghuztuk magunkat a törpe fenyő bok­rok közé, s mig ott hideg reggelinket költenők, távcsőnkkel a gerlachfalvi csúcs lejtőit vizsgálva, — egészen alant, legelésző zergéket fedeztünk fel. Ez megváltoztatta tervünket, s elhatároztuk, hogy a zergéket megkerüljük. — Jah du lieber Gott. Hacsak ez oly könnyen menne ! De a mi ott félórai útnak látszik, az négyszer annyi időt kiván megmászásra, mint a síkságon ; — azután a síkvölgyi vadásznak fogalma sincs ilyen tüdő­rontó utakról. A zergék egészen alatt a keleti lejtőkön legel­tek s veres szőrükkel tisztán kivehetők voltak a zöld pázsiton. Korán levén még az idő, reményiettük, hogy mire legelésüket bevégzik (körülbelöl déli 10 óra­kor), hátuk megett fenn leszünk а gerinczeken. Hajtóink közül hármat (Spitzkopfot, Patigát és Petert, az öreg vadőrt) magunkhoz véve, átkel­tünk a felkai patakon, s a túloldali gerinezre iparkodtunk fel. A sikon még csak megjárta a törpefenyők közt, de bezzeg meggyült a bajunk a fölfelé kúszásnál. E törpe növény, mely alól­ról tekintve csak gyepfoltoknak látszik, oly sű­rűn borítja a meredek domboldalt, hogy alig le­het átvergődni rajt; nehezíti a mászást, hogy e növény ágai valóságos ruganyok, s ha az ember kapaszkodik belök — engednek ; — ha rájok hág — lecsúszik ; akármint a briaerusi karok, százfélekép tartóztattak, s az izzadásig kifárasz­tattak. Rémitő szomjúság fogott el, — tüdőm aunyira zihált, mint a szélmalom kereke, s itt tanultam meg, mily nagy szomj-oltószer az — aszalt szilva ! — Mielőtt nehéz parthienkat megkezdtük volna, — Schwarz barátom szétosztott köztünk egy kis elemózsiát, mely egy-egy darab csokoládból és egy marok szilvából állt. Soha se hittem volna, hogy ez az aszalt jószág ily kitűnő képességgel birjon а szomjoltásra, — de tény, hogy negyed­óránként pár szemet megrágva, egész vadászatunk alatt, délután 2 óráig — nem éreztem szomjú­ságot. Végre fel vonszoltuk magunkat a törpefe­nyők közül azon dombhátra, mely a gerlachfalvi csues déli lejtőjének folytatását képezi, s kissé megpihentünk. Soká azonban nem késhettünk, ne­hogy a zergéket elszalaszszuk ; — hej pedig de szerettük volna még egy kicsit fujtatni. — Oda feun igen ritka a levegő ; az ember nem bir egy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom