Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-08-23 / 34. szám

VADÁSZ- ËS VERSENY-LAP A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. 34. sz. Budapest, 1876. augustus 23. XX. évfolyam. МОПОГ (31) sept. 1. Kassa, (5) sept. 8, 10. Debreezen,(5) sept. 16, 17. Békés-Gyula, (31) sept. 16. Maros-Vásárhely (30) .... sept, 17. 18. Kolozsvár, (8) sept. 22., 24. Brünn, (26.) sept. 22, 24. Soprony, (őszi) (3) okt. 1, 2. Bukarest (30.) okt. 1. Gödöllő (30) okt. 8. Pest, (őszi) (5) . okt. 15, 17. Prága, Október 28, 29, 30. Nevezési zárnapok. Augustus. 25. Kassa. Nagy Egyleti Handicap 1000 frt kis bánat Kis Egyleti Handicap 400 frt — — Yigasz Handicap — — 27. Kassa. Lovaglók Egyl. akadályvers. 400 frt nevezés b'cptember. 1. Fest. Két évesek versenye 400 arany 1876-ra nevezés Bitter-díj nevezés Nagy Handicap 1200 irt — — Kis Handicap 800 frt — — Kancza-díj 500 arany — — Akadályverseny — — 1 Soprony. Dunántuli díj 3000 frt Hdcp kis bánat Esterházy díj 1000 frt Hdcp — — Erdődy díj 1000 frt akad. vers. Hdcp — — 1. Debreezen. Nagy Handicap 800 frt — — Kis Handicap 400 frt — — Yigaszverseny — — 1. Brünn. Eichhorn-dij kisbánat Brimni nagy akadályverseny — — Államdij 200 arany. — — 1. Bukarest. Az összes versenyekre nevezés 1. Békés-Gyula. Lovaglók-egyl. Akadály­verseny nevezés 1. Marosvásárhely. Egyesült egyleti és vá­rosi dij nevezés Akadályverseny — — Hölgyek dija — — 3. Debreezen. Lovagi. Egyl. akadályverseny nevezés 400 frt. ït ©t T © it © tr=h) atépQigásQife a debreczeni versenyekre 1876. Nagy handicap. Kor Kilogr. Kor Kilogr 6é. Prince Paris 68 3é. Peeler 52 4 Basswelt 65 3 Exeellenz 52 5 Dryad 58 'A 3 Zsibó 51 V» 5 Tbemenau 57 3 Dandy 50 3 Ossian 55 V2 3 Betty Martin 49 V« 3 Secundant 52'/ 2 Kis handicap. Kilogr. Kilo gr. 4 Harmat 6 З1/2 2 Bimbó 47 6 Marjolaine 62»/, 2 Cantharides 47 4 Insolvent 60 2 Stan.-Alivo-m. • 46'/, 3 Resolute 58 2 Ostreger-Moun­3 Sophia Lawrence 48 tain 46'/, Vigaszverseny. Kilogr. Kilogr. 4 Przedswit 73 3 Excellenz 54 '/ 2 6 Prince Paris 67'/, 3 Zsibó 54 '/ 2 4 Baswelt 67 3 Dandy 53 4 Boomerang 66 3 Betty Martin 53 4 Harmat 65 2 Csalogány 52 '/ 2 5 Dryad 63 2 Spanish-Fly k. 47'/ 2 6 Blackflag 63 2 Wild Youth 47 '/ 2 3 Hirnök 62 2 Sophia-Lawr. 47 6 Danae 61'/ 2 2 Lucifer 47 6 La Marjolaine 60 2 Cantharides 46 1 /2 4 Insolvent 60 2 Alivo-mén 46 5 Ladány 59 »/ 2 2 Lidd.-Fairstar­3 Themenau 58'A kaueza 46 3 Exhibitor 571/2 2 Bimbó 46 4 Ossian 57 2 Kettledr.-Doll 46 3 Resolute 56 2 Sennerin 46 3 Secundant 56 2 Ostr.-Mountain 45'/ 2 3 Kisbér 56 2 Légyott 45 3 Peeler 55 2 Femme de Feu 45 Teherhatározások a sopronyi őszi versenyekre. Első nap. "Vasárnap okt. 1. III. Esterházy dij 1000 frt. Táv. 1600 méter (1 mfld). 16 aláirás. Kilogr. Kilogr. Konotoppa 4é. 64'/ 2Victorian 3é. 54 Talisman 4é. 62 Leah-m. 3é. 54 Spanishfly-m. 4é. 61 Prince Frederick 3é. 63 Neudau 4é. 60 Clairette 3é. SI 1/ Harmat 4é. 59 Lyonne 3é. 541/ Heródes 3 51 Strabantzer 3 49 Karmazyn 3 50 Clown 3 48 Rococo 3 50 Switch-k. 3 48 VII. Erdó'dy-dij. 1000 frt. Akad.-verseny, mint­egy 5600 méter (3'/ 2 mfld). 11 aláirás. Lady Spencer id. 80' 2 Cagliostro 4é. Camomille id. 77'/ 2 Neudau 4é. Ziska id. 74 '/ 2 Constantin 4 Libelle id. 74 Danae id. Liverpool 4é. 73 Ladány 4é. (fv.) Sobri 6é. 71'/ 2 Második n a p. Október 2. 70 68 '/2 6 7 Va 66'/ 2 65 III. Dunántúli dij. 3000 frt. 2400 méter (l 'A mfld). 19 aláirás. Avtemis-m. 4é. 72'/, Pr ince Frederik 3 53 Dovedale 5é. 70 Exhibitor 3é. 53 Prince Paris 6é. 65 Justice to Kladrub 3. 53 Boomerang 4é. 63 '/ 2 Ossian 3é. 52 Palmyra 4é. 62 '/ 2 Rococo 3é. 50 Monarch 5é. 60 ' Secundant 3é. 49 Prine. Caroline 6é. 57 »/, La Diva 3é. 48 Miczi 3é. 5 4 *-/ 2 Lady Like 3é. 48 Hirnök 3é. 54 Clown 3é. 48 Cacolet 3é. 54 N)©y©zés©fe a Monoron tartandó Lovaglók Egyl. akadályversenyére. Kriegshammer ezr. Eglantine. Wasmer alezr. 6é. h. Irsa, ap. Cormoran. Hr. Wenckheim J. 5é sga h. Korhely. Br. Boxbcrg kapit. 6é. sga ha. Wolfsdogg, a. Paresina. Br. Hellenbach lé. p. h. Eddy stone, ap. Cots­wold, a. Annie. Gr. Bissingen Nándor id. p. h. Robin. Herith főhadn. Queen Bess. Ugyanaz Hajós. Mint halljuk 7 versenyt proponálnak, köztük egy akadályversenyt, a mely 10 ang. mfldre ter­jedne. ©§ gyep-újdonságok.* Mult szombaton, vasárnap és hétfőn voltak a frankfurti versenyek, melyekben lovaink eredmény­teljes részt vettek. Kincsem ismét egy jelentékeny győzelmet vívott ki, megvervén Regiments-tochtert, br. Oppenheim e derék 2 éves kanczáját (ap. Mars, a. Soumise), mely az idén Angliában három Íz­ben győzött már. Szemtanúk állítása szerint (br. W. B. ő exe. és gr. Sz. Antal éppen visszatérő­ben franeziaországi és svajezi utjokból ott voltak a frankfurti versenyeken) Kincsem rendkivüli fö­lénynyel győzött. Blaskovich Ernő ur valóságos kin­cset nevelt magának e derék kanczában, mely hi­vatva látszik apját Cambuscant mindinkább meg­kedveltetni. A tápio-sz.-mártoni csikónak már anyja — Waternymph, (a. Cotswold a. Mermaid) is belföldi nevelésű, a jó emlékezetű hg. Ester­házy-féle ozorai ménesből. Kincsem egyúttal test­vére Harmatnak is, mely tavai a legjobb kanczák egyike volt. Gr. Sztáray János, ki a tulajdonos gazdászati elfoglaltsága miatt a Blaskovich-lovak vezényletét is átvette, helyes tapintattal diadal­ról diadalra vezeti azokat. Gyürky Béla ur Zsibó-ja is mindjárt első nap egy jelentékeny versenyt, a handieapet nyerte The Tripper stb. elleD. — Örömmel halljuk, hogy Zichy Lívia grófnő First Trial-ja is megkóstoló a győzelmet ; — a Henckel-istálló is több verseny­ben győzött. Miss Buccaneer megverte Narcisst, — Talisman pedig Gourát ; — halljuk, hogy a Sztá­ray-Csetwertynski-féle Miczi is volt ütközetben a graditz'i ménes Vordermann­je ellen, de a győzel­met, szép futása daczára, ennek kellett átenged­nie. — A többire nézve a táviratokra utalunk, mig részletes tudósításaink megérkeznek. * * * A br. Orczy-féle 2évesek K.-Megyerről a mult héten tettek egy próbagaloppot a pesti gyepen, minek következtében, mint halljuk, Fényes csiknja kivétetett a trainingből. Czigánylegény, mely igen hirtelen nagygyá nőtte magát az idén, bár a leg­arányosb termettel bir, aligha fog futni mint 2éves. Maradna tehát Ganga, egy jól megtermett világos pej kancza Buecaneertól és Giraldától ; továbbá két Carnival-csikó, Louise Bonne és Len­kétől. * * * A nagyszalánczi 2éveseket hallottuk dicsérni; ott most mintegy 8 — 9 van trainingben. Ugy halljuk, hogy egy társaság alakulna, (tagjaiul br. Majthényi Izidort, és ifj. gr. Almásy Kálmánt emlegetik eddig), mely a szalánczi ménes csikóit 3 évfolyamon át bizonyos feltételek alatt átveszi, e kitiinö anyagnak a gyepen való értékesítése vé­gett. Az első évfolyam lenne az idei, melyek származását éppen lapunk mai száma hozza hátrább. * * * Tatából írják, hogy az ottani istállókban nagy erőfeszítésekkel folynak az idomitási munkák az őszi versenyekre, és különösen a Captain Blue társa­ság tesz nagy előkészületeket. A Baltazzi-, Esterházy és Grovestin istállók csupán a sopronyi versenyekre készülnek. * * * * Azon 9 darab arab csődör, melyeket a földmiv. ügyi minisztérium az elhalálozott Abdul Aziz szul­tán istálójából megvásárolt, a napokban érkezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom