Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-07-12 / 28. szám

.TUN i ra 14. 1876. VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP. 179 czélpont előtt, a mely viszont Y. Blair Atholt % hoszszal veri meg a 2-ik helyért. II. Hammonia-verseny 500 márl<a. Urlovarok. Futhatnak bizonyos lovak. Táv. 1400 méter. — (3 nevezés.) Br. Maltzabn kapit. 4é. sga k. Cuba, a. Buc­caneer, a. Palma 70 kgr. Gr. Metternich F. 1 Waliat ur 5é. p. m. Surmisse 70 kgr. Gr. Bninski 2 Surmise jár elől, de a távoszlopnál Cuba előrejön és könnyen nyer 2 hoszszal. III. Magánfogadás 3000 márka mindegyik, te­bcrkiegyenlités nélkül. Táv. 1200 méter. Schönaich-Carolath berezeg id. p. m. Y Ca­labar ap. Old Calabar, a. Dare 78% kgr. Tulajdonos 1 Báró Berner id. sga h. Liebling 7 7 kgr. Tul. 2 Y. Calabar vezet elejétől végig és tetszés sze­rint nyer 15—20 hoszszal. IV. Hamburgi Critérium. 2500 márka. Német­országi és magy.-osztrák bírod. 2éves lovak szá­mára. Táv. 950 méter. (14 nevezés). Gróf Sztáray J. nev. Blaskovies ur sga k. Kincsem, a. Cambuscan, a. Waternymph 56% kg. (3 külön) Madden 1 Br. Oppenheim 2é. р. k. Adelaide 53% kgr. Wilson 2 Br. Springer G. sga m. Hamburg 55 k. Corser 3 Kincsem ment a mezőny élére és eanterben nyert. Adelaide, mely sehogy sem akart az indi­tó-osz'.ophoz ' menni, megveri az utolsó pillanatban Hamburgot % hoszszal a 2-ik helyért. V. Északnémet-Derby 15000 márka (6000 m. az Union-Clubtól, 9000 m. a hamburgi verseny­clubtól.) Minden Némethon- és az osztrák-magyar birodalomban 1873-ik évben ellett vagy születési évükben oda bevitt lovak számára. Tét 150 m. bánat egész, kisbánat 75 márka. A második ló a tételekből 1500 máikát nyer, a harmadik tételét menti. (84 nevezés.) Gr. Bernstorff-Gyldensteen 3é. p. m. Double­Zéro, a. Virgilius, a. Olive 56 kgr Arnot 1 Gr. Széchényi Kálmán 3é. p. m. Exhibitor 56 kgr. Metcalf 2 Gr. Festetich Tasz. 3é. s. mén Eberhard 56 kgr. Smart 3 Simon F. ur 3é. fek. k. Liebesgabe 54% к. Sopp 0 Lichtenstcin J. herczeg 3é. sga m. Prince Frederik 56 kgr Prior 0 Oertzcn ur 3é. p. m. Eulenspiegel 56 kg. Whitley 0 В. Springer G. 3é. p. m. Cacolet 56 к. Corser 0 В. Oppenheim E. 3é. p. m. Good Hoppe 56 к. Wilson 0 Kisbánat fizettetett 31 lóért, nagy bánat 45 lóért. Rosz indulás után Eulenspiegel vezet, utána Eberhard, Exhibitor, Good Hope, mely sántitva jött ki a pályára, Prince Frederick, Cacolet, Double Zero és Liebesgabe. A wandsbecki oldalon Goodhope megkisërlé a feljövetelt, — Cacolet pe­dig ugyanott lemaradt. Az állványnyal szemben a főkedvencz letört, Double Zero ellenben lassan felnyomul a vezetőkhöz ; az utjlsó negyedmért­földön a Virgilius-mén határozottan előrejön és 1% hoszszal nyer Exhibitor ellen. Eberhard 1 hoszszal hátráb 3-dik. VII. Handicap 2000 márka. Futhat bármely országbeli ló. Táv. 2000 méter. (32 nevezés.) Bayard ur 4é. p. m. Duncombe a. Ceylon, a. Traviata 59% kgr. Gough 1 Scavenius ur 4é. p. m. Basnäs 6 7 kgr. Sayers 2 Id. gr. Henckel H. 4ё. р. k. Konotoppa 60% kgr. Busby 3 Jarrow ur 4ë. p. m. The Prior 59 kgr. Smart 0 Gr. Sztáray János 3é. p. m. Peeler 48% k. Little 0 Jarrow ur Sé. p. m. Spangle 55% kilogr. Wolters 0 Oertzen ur 4é. sga m. King Victor 59 kgr. Whitley 0 Bromberg ur 5é. p. m. Pontus junr. 5 2% k. Grimshaw 0 Br. Springer G. 4é. sga k. Palmyra 64 kg Corser 0 Kétszeres hamis inditás után Pontus ugrik el a vezetéssel, nyomában Duncombe. A többiek cso­móban, első sorban Basnäs és Konotoppa. Peeler mindjárt az elején lemarad és Palmyra is fele uton feladja a versenyt. Az utolsóelőtti saroknál Duncombe veszi át a vezetést s meg is tartván azt 1 hoszszal nyer. Konotoppa 3-ik. VII. Eladó-verseny. 1200 márka. Minden or­szágbeli lovak számára. Táv. 2400 meter. (8 nevezés) Id. gr. Henckel H. 3é. p. m. Torreádor a. Daniel a. Joyeuse 4 4% kil. Smith 1 Gr. Sierstorpff 3d. sg. k. Fromme Helene 46 % kil. Little 2 Grashey hadn. id. p. m. Amor 59 kil. Milne 3 Eichel ur 4é. р. к. Kühlte 63% kil. Sayers 0 Reinhard E. ur 4é. s. к. Golden Dream 63 V 2 kil- Gough 0 Waliat ur 4é. p. h. Patrick 48% kil. Sopp 0 Patrik vezetett, be nem sokára kitörvén Kühlte foglalta el helyét s egész a befordulóig elöl járt. Ekkor azouban Torreádor határozottan elöremegy és könnyen nyer 5 hoszszal; mig Kühlte-t From­me Helene a második és Amor a 3-ik helyért is megveri. VIII. Vadászverseny 1200 márka. Urlovarok. Minden országbeli lovak számára. Táv. 4800 meter (7 nevezés). Tepper-Laski hadn. id. р. к. Maitresse a. King of the Vale a. Gipsy Queens M. 83 kil. Tul. 1 Gr. Metternich F. 5é. р. к. Gummy Puska 75% kil. Tul. 2 Maîtresse több hoszszal elejétől végig elöljárt és könnyen nyert. HARMADIK NAP. Hétfőnjulius 10-én. (Távirat). I. Versuchs-Rennen: (1500 márka 950 meter) Hymna, (a. Savernake. a. Cantate) 1, Blücher 2, 6 futott. Ii. Gyldensteen Rennen : (1000 márka, 1500 meter). Miczi 1, Novelle 2, Basnäs 3, 8 futott. III. Hessen-Preis. (Tiszteletdíj , 2400 meter). Biedermann, (a. Compromise, a. Miss Boswell) 1, Prinz Paris 2, Basswelt 3. IV. Renard-Rennen: (5000 márka, 2800 me­ter), Ehrenbogen 1, Recorder 2, 5 futott. V. Eladó-verseny. (1500 márka, 2800 meter). Torreádor 1, 5 futott. seket megbotránykoztatta ugyan, de mégis mu­lattatta. De térjünk vissza vadászatunkra. Ezúttal bi­valyokkal és kecskékkel akartunk szerencsét pró­bálni, — a vaddisznó-vadászatot másnapra akar­ván hagyni. Kicsapáztak már az előbbiekből egy falkát, a mely a telepitvénytől nem messze a hegységben tartózkodott állítás szerint. Határo­zatba ment, hogy mig mi egyfelől közelükbe fér­kőzünk s a síkságra kergetjük, addig néhány ka­nak más oldalról mászsza meg а magas és mere­dek sziklagerinczet és ilyenformán felénk terelik a kecskéket (vagy zergéket, a mint Owahu-n bát­ran lehet őket nevezni). Mi tehát lassókkal el­látva, nyeregbe szálltunk, s a borzasztó tropicus melegben a hegység lábáig mentünk, is hol a »vad marhákat« csakugyan megtaláltuk. Két bikából, néhány tehén s borjúból álló falka volt ; az állatok valamivel kisebbek és zömö­kebbek voltak mint a mi házi-állataink, szinük piszkos bárna. Arczunk verejtékében kellet most ezeket árkon­bokron át mászkálva és csúszva lőtávolságnyira belopnunk. Bátyám egy jó lövéssel leterítette a fiatal bikát a többi pedig sebes futásban a sík­ság felé törtetett ; és pedig oly hamar tűntek el a szikla mögött, hogy nem volt időm lőni s igy nem volt más, mint a lassóhoz nyúlni. Hogy ezt sikkerrel lehessen kezelni, arra kell törekedni, liogy az állatok a síkságra jöjjenek le, a hol lóval könnyen lehet őket követni s a lassó-t fe­jökre hajítani. Ehhez nagy ügyesség és gyakor­lottság kell, — melylyel bizony egyikünk sem birt, az egyetlen kanak házi gazda kivételével. Ez el is fogott egy, a csordától elmaradt tehenet, mely a mint fogva tudta magát, földre rogyott ; mire gazdánk leszökvén a lóról gyorsan összekö­tötte a hosszú lassóval lábait, — ugy hogy mire a tehén felocsúdott kissé bámulatából, mozdulni sem tudott már. A vadászat bevégeztével pihenőt tartottunk egy árnyékos fa alatt. Zsákmányunkat feltörtük s hirtelenében élesztett tűznél megsütvén elköltöt­tük. A lakoma maradványait a kisérö kanakok­nak engedtük át, a kik azután mindent szőröstől, bőröstől megettek. E közben bajtóink felértek a magaslatra s legfőbb ideje volt, hogy helyeinket elfoglaljuk. Ha valódi vadászati taktikát akartunk volna követni, ugy ke't lövésznek még a h egyre is fel kellett volna mászni, s az oldal-váltókat elfog­lalni, — de a szörnyű bőség mellett erre nem akadt vállalkozó : nem maradt tehát más, mint az oldalakat fedetlenül hagyni, s a tengerparton a magas hegyfal lábánál felállani. Nemsokára mutatkozott is néhány falka vadkecske, melyek a szokatlan lárma miatt megriadva ide-oda szök­tek mint a zergék a szélben s felváltva majd min­ket vettek szemügyre, majd a hajtók felé for­dultak, s midőn ezeket megszimatolták oldalvást elsiettek. Ha a forró meleg s a tropicus növény­zet nem lett volna, akkor a legszebb zergevadá­szatban képzelhettük volna magunkat. Végre hosszascsatangolás után egy falka oldalvást kitört, egy másik pedig lefelé jött állásunk irá­nyában. Igen jól megkülönböztethettük színeiket: néhány fekete, a többi fehér, legtöbbnyiée barnás szinüek voltak, rövid szerrel és egyenes szarvak­kal. Sajnálatunkra azonban nem jöttek lőtávol­ságra, hanem a többiekkel oldalvást kitörtek s visz­szanyargaltak a hegyre. Midőn legközelébb vol­tak hozzánk — vagy 300 lépésnyire — lőttünk rájuk, egypár sebvérzett is, de azután csakha­mar mind eltűntek a szakadásokban. A mint a benszülöttek meghallották lövésein­ket, sortüzet adtak az ijedt állatokra; s állítá­suk szerint mindegyikük legalább egyet lelőtt, s erősen ke'szültek másnap elhozni a zsákmányt ; a meztelen ficzkók ugy ugrándoztak mint az esze­veszettek. Jutalmat Ígértünk nekik , ha az elejtett állatok közöl egyet elhoznak (mert a csaknem függőleges sziklafalra nem lehetett hegy­mászó-vas nélkül felmenni) ; azonban másnap sem mert egy sem közőlük felkúszni a hegyre s igy zsákmányunk — ha ugyan volt — oda veszett. Lőttünk még ezután néhány szélkiáltót s több kacsát, egy vadpulykát pedig elhibáztunk ; s végre balálra fáradtan odahagytuk az óceán homokos partjait s késő este értünk Waimanollába. Egy korty a jó angol sörből, melyet — mel­! lesleg legyen megemlitve — a föld minden zu­gában találtam, s az egyszerű vacsora nemsokára helyrehozott bennünket s nagy elvezettel hallgat­tuk a részint vig, részint bus hawai dallamokat, melyeket egy énekes, a házi ur nejei s néhány látogatóba jött barátnőik egy doromb s egy más furcsa hangszer kisérete mellett előadták. E hang­szer nem volt más, mint egy számtalanszor meg­hasogatott 'oambus-nád, melylyel az énekesek, tactusban különböző testrészeikre csapkodtak. Az ez által előidézett zaj nem is volt valami rosz hang­zású. Az ezután következő tánczokról, valamint az owau-i hihetetlen szokásokról s erkölcsökről még sokat Írhatnék, — de ez tulmenne a va­dászrajzok keretén. Óriási, 8 láb bosszú és 22 láb széles ágyaink­ban, — némelyek azt mondják, hogy a hőség miatt lennének akkorák, mások pedig ugy véle­kednek, hogy vendégek részére kell helyet fen­: tartani — igen jól aludtunk, daczára a mosquitók-

Next

/
Oldalképek
Tartalom