Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-07-05 / 27. szám

JULIUS 19. 1876. VADASZ- ÉS VERSENY-LAP. 175 0 ve­ló után e verseny díjhoz fizetendő 10 frt. Olyan lovak számára, melyek az 1876-diki lembergi pá­lyán futottak, de nem nyertek. Táv. a pálya köre circa 1820 méter, (960 öl). Tétel min­den с pályán induló lóért 30 frt. A második ló a tét és bánatok felét nyeri. (4 nevezés) Ochocki Kalixt lovag id. fek. m. Zmrok, ap. Zlotolity, a. Victoria (félvér) 60 kil. Bell 1 Tuczynski Kázmér lovag 4é. sga k. Loreley 56 kgr. Frey er 2 Herbs Ferencz főhadn. 3é. m. Falco 50 kilogr. Butters 0 Wodzicki lovag id. p. h. Greet-Eastern 56 к. Lovel Falco az indulásnál több hos.-zat nyervén zetett a rövid oldalig ; ott Zmrok és Loreley felmennek hozzá ; Falco a távoszloptól megverve lenmarad ; a kettő között kevés küzdelem az első helyért, melyet az Ochoczky-mén egy fél hoszszal biztosit magának. Greet-Eastern nem volt ver­senyben. Érték 230 frt az elsőnek, 30 frt a 2-iknak. IV. Akadályverseny. 960 frt. Futhat minden országbeli és származású, egyleti tag tulajdo­nát tevő 4é. vagy idősb ló. Táv. mintegy 4800 méter (3 ang. mfld), közönséges vadásztalajon Tét : 60 frt, fele b.'nat. A 2-ik ló a tételeket kapja. Ha négy ló indul, a harmadik tételét tf.enti. Két különböző tulajdonos lova indul, vagy nincs ver­seny. Gr. Chorinsky .Károly kapit. id. sga h. Mo­narch, (irhoni félv.) Tul. 1 Herb Ferencz 4é. p. k. Froufrou 67 x/ 2 kil. Tulajd. 2 Mérsékelt vadász-galopban mennek a lovak, folyvást helyet változtatva az utolsó sövényig, melyet Froufrou ugratott elsőben s már-már az övének látszott a győzelem ; azonban Chorinsky mű­vészileg lovagolván Monarehot, ezt előrevetette és az utolsó pillanatban V 2 hossz különbséggel ma­gának biztosítja a dijat. Érték 1005 frt az első­nek, 45 a 2-iknak. Gyönyörű idö. Közönség csekély számmal. Kez­dete 3/ 4 6-kor, vége '/s 8 órakor. Oetlingen had n. ur 6é. p. m. Number I. második. II. Vergleichspreis, egyl. dij 2500 mark. Gr. Sztáray J. 2é. sga k. Kincsem, a. Cam­buscan, a. Waternymph 1 Br. Schweitzer 2é. sga m. Homburg 2 III. oszt. allamdij 3000 máik. Dr. Marckwald 4é. sga m. Recorder 1 Gr. Sierstorp 4é. р. k. Germania 2 Gr. Arnim 3é. p. m. Eulenspiegel 3 Tiszti akadályverseny. Áiiamdij 2000 márk. Dr. Marckwald 4é. sg. m. Recorder 1 Gr. Sierstorp 4é. р. k. Germania-, 2 Gr. Arnim 3é. p. m. Eulenspiegel 3 Tiszti akad. vers. államdij 2000 m. Geyer kap. id. sötp. m. Hamlet 1 Jachman őrn. id. sg. k. Windsbraut 2 IV. oszt. ál amdij 1500 mka. Espenschied ur p. m. Schützenkönig ; gr. Sierstop 3é. sg. m. Hans­Hukebein. Hannoveri nagy akad. verseny; tiszteletdíj a császártól és 3000 mark az egylettől. Nyertes Jachmann örn. id. szürke ménje Migneau ; 2-ik Tepper Laeki hadn. id. р. к. Maitresse. Hannover, (julius 1. d. u. 4 óra.) I. Gyldensteen-verseny. Gr. Bernstorff-Gyldensteen 4é. р. к. tírenda a. Hermit a. Bertha 1 A többi ló mind illetéktelennek nyilváníttatott. II. Zukunfts-Rennen. Gr. Sztáray János 2é. р. к. Csalogány ар. Carnival a. Louisa 1 Br. Springer G. 2é. sg. m. Hamburg a. Car­nival a. Java 2 III. Hannoveri nagy díj, államdij 8000 mark; — meter ? Kir. graditzi m. 3é. fek. m. Reichsadler, ap. Saunterer a. Rose Cheri 1 Br. Springer G. 3é. p. m. Cacolet a. Bucca­neer a. Fern 2 Br. Langen 4é. p. m. Ehrenbogen 3 IV. Prinz Albrecht-verseny. Oberon 1, Euro­päer 2. V. Nagy handicap, méter. Espenschied Gyula ur 3é. p. m. Schützenkö­nig, ap. Marksmann, a. Adulation, 44 kg. 1 Gr. Sierstorpp 4é. р. k. Germania 59 x/ 2 kil. 2 VI. Preis von der Bilit. Graditzi kir. ménes 3é. sg. m. Biedermann, ap. Compromise a. Miss Bo­well 1-ső, Oehlsehläger ur 3é. p. m. Y. Blair­Athole 2-dik. VII. Vadászverseny. Tepper Laski hadn. 6é. p. m. Le Beau a. Bcauvais a. Florida, első ; — Oehlsehläger ur sg. h. Manfred 2-dik. MÁSODIK NAP julius hó 2-kán. I. Vergeltungs-Rennen, államdij 1500 mark. Oehlschlaeger ur 4é. p. m. Y. Blair Athole első ; IVÎénçs» é? gyep»ujdonságok. Mén árverési hirdetmény. A m. kir. álladalmi méntelepekböl kisorolt 47 drb méuló f. év julius és augustus hó folyamában a következő helyeken és napokon fog nyilvános szóbeli árverés utján a legtöbbet Ígérőknek eladatni, u. m. 1. Eperjesen 7 drb. ménló f e'.augustus hó 4-én. 2. Del reez üben 13 drb. ménló f. é. augustus hó 14-én. 3. Czegléden 3 drb. ménló f. é. julius 17-én. 4. Temesvárott 5 drb. ménló f. é. julius 21-én. 5. Baján 6 drb. ménló f. é. julius 17-én 6 Mezőhegyesen 2 drb. ménló f. é. julius hó 23-án. 7. N.-Tapolcsín 3 drb. ménló f. é. julius hó 22-én. 8. Sz.-Fehérvárott 8 drb. ménló f. é. julius hó 12-én. Ezen mének legnagyobb része csupán előhalad­tabb kor miatt soroltatott ki az álladalmi ménte­lepekböl, de í.emcsak használatra, hanem kisebb tenyésztőknél még tenyésztésre is jól alkalmazható. Az országos lótenyésztés érdekében tehát mind­azon tenyésztők, * kik megyéjük ló'enyész-bizott­mányi elnökétől oly ajánló iratot mutatnak fel, mely szerint az árverésen legmagasabb Ígéretük folytán megvett mént t nyésztésre használni fog­ják, azon előnyben részesittetnek, hogy a vétel­árnak csak egy harmadát kell azonnal az árverés j helyén ké-zpénzben kifizetni, másik két harmadá­ról pedig egy 187 6. évi deczember hó 31-én le­járó kötelezvényt állithatnak ki. Ily kedvezmény mell tt azonban egy tenyésztő legfeljebb két mént vásárolhat. Minden ily ajánlatot fel nem mutató vevő tartozik az egész vételárt a ló átvétele előtt a helyszínén rögtön lefiz tni. Az árverés helye és órája az illető város pol­gármesteri hivatalában illetőleg elöljáróságánál lesz megtudható. Budapest, 1876. junius hó 39-án. A foldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. mi­nisztériumtól. ezen évi összegből 180 frt tizenöt frtos havi részletekben fog az illetőknek kézbesittetni, a fenmaradó 20 frt pedig az első év végén az egyik intézetből a másikba leendő áthelyezés, a máso­dik év végén pedig a haza-utazás költségei fe­dezésére fog kiszolgáltatni. 3. A gyakornokok egyszerű elhelyezéséről az intézetekben gondoskodva leend, az étkezésre nézve pedig az intézeti tisztek és hivatalnokok részére biztosított kedvezményekben részesülnek. 4. A gyakornokok kötelezve lesznek magukat mindenben az intézeti rend- és szokásokhoz alkal­mazni s e tekintetben az intézeti parancsnoknak, tanulmányaik gyakorlása tekintetében pedig az in­tézeti föállatorvosnak teljes rendelkezése alatt fognak állani. 5. A két évi gyakorlatot végzett állatorvosok képességükről és viseletükről a ministcriumtól bi­zonyítványt fognak nyerni, azon felül pedig a jó bizonyítványt nyert egyének tiszti alkalmazás vé­gett az illető hatóságok figyelmébe ajánltatni. 6. Ezen gyakornoki ösztöndijakat csakis nőt­len, s azon okleveles állatorvosok nyerhetik el, kik a magyar korona tartományainak polgárai. Felhivatnak ennélfogva mindazon szakvégzett növendékek, és esetleg már működő állatorvosok is, kik elméleti tanulmányaik után gyakorlati ki­képezésükre az álladalmi ménesekben dúsan kí­nálkozó alkalmat felhasználni óhajtják, hogy ez irányú folyamodványaikat tanulmányaikról szóló bizonyítványaikkal felszer Ive legfeljebb folyó évi augustus hó l-ig ezen ministeriumhoz benyújtsák. Budapest 1876. junius hó 23. A foldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. E 11 é s e fc. Ifjabb gróf Lónyay Menyhért tuzséri istállójá­ban Soubrette pej mén csikót ellett Palestrotól, és Sapperment nevet kapott. ¥Alil*âï®l e Az őz-vad legelője és etetése. *) Pályázati hirdetmény. A m. kir. álladalmi ménesintézeteknél rendsze­resített hat ösztöndíjas állatorvos-gyakornoki ál­lomásra ezennel pályázat hirdettetik. Feltételek: 1. A gyakorlati idő f. é. oktober hó l én kez­dődik és két évre terjed, — melynek elsejében az állatorvosgyakornokok a mezőhegyesi, a má­sodik évben pedig felváltva a kisbéri és bábolnai m kir. ménesiutézetek állatkórodáiban lesznek al­kalmazva. 2. A gyakorlatra felvett állatorvosok évenkint 200 frtnyi ösztöudijbau fognak részesittetni, s Az őzvad igen válogatós táplálékára nézve, " és szereti a változatosságot. Tavaszkor és késő őszszel szeret kihúzódni a vetésekre és apró cser­jésekbe, midőn reggel és este, néha nappal is, az olajmagot tartalmazó vetéseket és rozsföldeket leginkább keresi fel. — Májusban és junius ele­jén is kijár, ellenben a forró nyár beálltával sürü erdőkben szeret tartózkodni, honnan a vágásokba jár ki legelészni ; ez időben a gabonaföldeket is meglátogatja és szeret bennök heverészni. Őszkor és tavaszszal leginkább keresi fel a repezevetéseket, mi igen jó legelöt nyújt neki; e czelból szokott tartózkodási helyétől néha messze elhúzódik. Nyáron át a gombanövények, különösen a ne­mes fnjuak és a vargánya gomba a kedvencz táp­láléka, de a gyümölcsöt is kedveli. Lelegeli azon­ban a lomb- és tűlevelű fák fiatal hajtásait is, különösen az előbbiek rügyeit. Soha sem tapasz­taltam azonban saját erdeimben, pedig őzállomá­nyom igen számos, hogy oly nagy kárt tettek volna ilyesbeD, mint némely erdészek állitni sze­retik. Meglehet, hogy megtörténik ez olyan helyeken, hol a vad számára alkalmas legelőkről nem gon­doskodnak ; de hát én azt gondolom, miszerint az igazi vadászembernek kötelessége gondoskodni, hogy e részben a természet mulasztását kár­pótolja, s ekkor nemcsak faültetvényeit kíméli meg, de a szó valódi értelmében állandó vadja is fog lenni. Egy jó állapotban levő és nagy özvadállomány első föfeltétele, hogy só-nyalatói legyenek. Ezek elhelyezésére legjobb helyek azok, hol víz köze­*) Kivonat Dombrowszky Raoul lovag czimű monográfiájából. »Das Reh«

Next

/
Oldalképek
Tartalom