Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-05-31 / 22. szám

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. Szerkesztőségi iroda: Pesten Nemz. Casino XI. em. hatvaniut Ide küldendők a kéziratok. Megjelenik e lap minden szerdán. Előfizetés. Egész évre . . . . 12 frt, Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatal óhoz PESTEN, Barátok-tere Athenaeum épület, intézendő. 22. sz. Budapest, 1876. május 31. XX. évfolyam. im ff A Buccaneer-Mineral-mén megnyerte a Derbyt! s „Kisbér" irxevret leadott. Az ezen nagy horderejű eseményre vonatkozó táviratok elseje következőleg hangzik : Az epsomi halmohról, máj. 31. A Buccaneer-Mineral-mén könnyen nyert három hoszszal, Forerunner 2-ik, Julius Caesar 3-ik ; Petrarch sehol. 15 futott. BATTHYÁNY. Buccaneer, hának e gyô'zelmével a század legnagyobb apalovai közé fog soroztatni, kivált lia К i s b é r a párisi »Grand Prixt« is megnyeri, s miután a »hamburgi Derby« Goodhoppeal — szintén biztosnak látszik : a bécsi Derby és a pesti »Nemzeti« számítása mellett — Európa 5 legnagyobb versenyét mind Buccaneerek nyerik. (E combinatiókról láss alább a »Külföldi gyepek« rovat alatt. Szerk. ИВЕ. пв> oá : HI A bécsi versenyek 2-dik és 3-dik napjának nem kedvezett oly szép idő mint az elsőnek, mert borult és hideg volt, de azért meglehetős számú közönség volt mindég. О Felsége a királyné és a főherczegek és herczegnök a második nap is jelen voltak ; ellen­ben az utolsó vasárnap, mint Zsófia föhgnő halá­lának évfordulati napján •— elmaradtak. A versenyek utolsó jelenetei a Freudenauban sem­mi különös fordulatot nem hoztak. Az első nap döntő volt minden idejű lovak elsőbbjei közt. Przedswit korlátlanul uralkodott a 4évesek és idősbbek felett ; az Oppenheim istálló pedig Kron­piinzzel a 3évesek felett; Goodhopera nem is volt szükse'gök, mert Kronprinz mind a csötörtöki Trials-ben, mind a vasárnapi Henclcel-dijban köny­nyen elbánt 3éveseinkkel ; az előbbiben még a 4évesekkel is. Szerencsére Bibor és Hirnök sem a 2-dik sem a 3-dik nap nem futottak, és igy még maradt egy kevés reménységünk — hogy ezek távolléte tette oly könnyűvé az Oppenheim istálló nyereségeit. — Az akadályversenyekben Country Girl még mindig fölülmulhatlan volt. Ez a három ló kiválóan uralta tehát a többie­ket, s talán még nem volt meeting Bécsben, a melyen ilyesmi előfordult volna. A mi az idei versenyeken, a pozsonyi intro­ductiótól kezdve, a bécsi fináléig leginkább fel­tűnt : nem annyira az, hogy Hirnök- és Bíbo­ron kivül alig van van még egy pár 3 évesünk, mely a tavalyiakhoz hasonlítható volna ; hanem az, hogy Przedswiten és Konotoppán kivül alig van egyetlen 4évesünk, mely tavaly mutatott elassisát megtartotta volna. Hová tűntek egy rö­vid év alatt a tavalyi, oly kitűnőknek hitt 8—10 db 3évesek, melyekről azt hittük, hogy évekig kitartó materialét fognak adui. Mi az oka, hogy az egyetlen Bendigot és Pal­myrát kivéve, melyek még legalább illedelmesen tudnak futni, — mind azon jó classisba sorozott lovak, mint Schwindler, Altgraf, Hastings, Hector, Harmat, Cagliostro, a Spanish-Fly-mén stb., egy rövid év után már részint annyira elhasználva lettek, részint annyira kivetkőztek formájukból, hogy letűnnek a versenyek mezejéről. Az anyag ugy tetszik jó volt, de trainerjeink egynémelyike

Next

/
Oldalképek
Tartalom