Vadász- és Versenylap 19. évfolyam, 1875

1875-10-20 / 42. szám

Oktober 20. 1875. Vadász- í:s Verseny-lap. 281 Ifj. Fáy Béla úr id. s. h. Dani, 145 font. Beniczky Gábor 3 Ifj. gr. Almásy Kálmán 6é. k. Miss Emmet, 160 fnt. Habermayr ur 0 Dani sántított a felsétálásnál, mindamellett ő vezetett. Miss Emmet mindjárt a falnál vonako­dott az ugrástól, kitört s elragadván lovasát, a versenyből egészen kimaradt. A szántásokban Cen- drillon elhagyta Danit, később Almos is. Az utolsó negyedmértföldön gyönyörű verseny Álmos és Cendrillon közt, fejjel fej mellett, melyből Cen- drillon egy nyakkal győztes lett. Külföldi gyepek. A berlini múlt vasárnapi első versenyről már előttünk fekszik a részletes tudósítás. Csúnya, esős, hideg idő volt, akar deczemberben. Kevés néző, de sok ló. A 2 és 3 évesek számára kiirt biztató dijért 9 ló (4 két éves és 5 három éves indult) s gr. Henckel 3 éves pej kanczája Neudau nyerte könnyen másfél hosszal, a gra- ditzi ménes Müllerin nevű kanczája és br. Op­penheim Cubája ellen. — A 2 évesek nagy erite- riumát a graditzi ménes Templer sárga ménje (ap. Blair Athol a. Theresa) szintén könnyen nyerte 6 vetélytárs ellen ; 2-dik br. Oppenheim Good- hope mén C8ikaja (Goura testvére), 3-dik gróf Henckel Monthalonja, Double Zéro 4-dik. — Az I. oszt. 7500 márk államdijat Gastgeber vitte haza canterben Germania elől ; Hymenäus rósz harmadik. A 4-dik oszt. államdijat Mieehotcitz nyerte Piillwitz, Mars la Tour s Miss Ella ellen. Az Omnium handicapben Goura határozottan veze­tett elejétől végig s biztosan nyert Einleitung el­len, kitől 6 fontot kapott, 3-dik Paul, öt futott. — Az eladó versenyben br. Oppenheim Anifr huszárja ért be elsőnek ; Captain Blue Viktorja nem kapott helyet. — A gátretaeaybea ttsler Fi­ter elejétől végig elől. egy f-jjel ay -rt as itoW * 1 1 — 11 111 — kérésé a Müeht-i baleset nyomát, s minden szít érőm repes re nélkülöz« azt. — »/</(/ fsak Önök «zerethetnek« monda egy külföldi vendég, kit fe­lette kellemesen lepett meg a nép gyermeki ra­gaszkodása a királyi család iránt, a nélkül, hogy azt tolakodással vagy alkalmatlankodással terhelnék. A »galgavidéki agarász egylet« versenyprogramm- ja két futamot Ígért, melynek elsejében az aga- rászlovak futottak. Kilencz nevezés közül hét in­indult. Az első dijat Jankovich Alanár Luisa-ja, melyet Batthányi Elemér gr., a másodikat : gr. Bissingen Ernő : »Fuss vagy fizess« csikója, melyet Szapáry Iván gr. lovagolt— nyerték el. A közbeneső szünet alatt O felsége többeket megszólitott s velők nyájasan beszélgetett. A de­rék master E. M. gróftól az eddigi Cub hunting- ek eredményét tudakolta, — Szapáry László gr. altábornagy helyismeretét azzal próbálta ki, mondja meg, melyik a legrövidebb ut Gödöllőről a gödi Coverhez ? — A nemes gróf, ki a főváros környé­kének ismeretében valódi tekintély, pontos részle­tességgel oldá meg a kérdést. A második pontot a nagy akadályverseny képezé, melynek 200 aranydiját mesteri lovasunk Sza­páry Iván gr. Cendrillon-ja. küzdte el, erős harcz után gr. Sztáray János Álmosa elől. Álmos igen álmosán viselte magát az utolsó V« mfldön, mig Cendri'.lOn mintegy érezve, hogy mivel tartozik 1 Tzjásik, ijen szép iramban futott körül. A gyfete* grófot minden oldalról szerencse ki- ifaikkkal bilmwil el, s e siker általános jó haagalatet keltett, melyet zajos derültséggé foko- Htt a rtgHmMt paraszt verseny. Egész csapat állt ki. de hibásan indulván, másodszor csak héfBM ktaátefc az aranyakért, melyeket Bugyi lztráabvgji MaKra 5 éves félvérje nyert meg. Öt perez —Ira oszlott a vásár. Az udvar Gö­döllőre, a aép ««helyeihez, mi pedig százával, a vasúthoz siettünk. A vonat gyorsan iramlott tova a már elcsen­desült tértől, s egy óra alatt a fővárosban száll­tunk ki, hol a bájos hölgyek s a gentleman lo­vagok egyként azzal vettek búcsút egymástól : Viszontlátásra pénteken a Bakoson ! K. L. pillanatban elöreszökő Bauernfänger ellen, Winds­braut 3-dik. Második nap Schwindler, mint a táviratokból érte­sülünk, a Hertefeld-Rennenben megveretett. Mieeho- witz és Goura voltak a derék Adventurer-ivadék legyőzői, — melyek holtversenyben jöttek be. A meglepetés annál nagyobb, mennél jelentéktele­nebbeknek tartották a nevezett két lovat. Wai­senknabe istállótársa tehát, mint látszik, vissza­nyerte tavaszelői formáját, sőt ennél még jobbnak mutatkozik. Báró Oppenheim lovainak fokozatos és folytonos javulását már a nyár folyamában lehetett észlelni, s most inkább, mint bármikor evidens, hogy a báró a Hunyady-féle csikók meg­vételével mily jó vásárt csinált. A verseny lefolyásáról a következő tudósítást veszszük : Viktor csinálta az iramot Schwindler számára 20 lóhoszszal elől, utána Goura és Tem­pelherr meglehetős jó paceben ; nyomukban Mi chovitz. Pflastertreter, utolsó Schwindler, mely már fele utón nem győzte a futást. A befordulónál Mieehovitz felment Gourához, melylyel holtver­senyt csinált. Pflastertreter három hoszszal hátrább 3-dik. A dijat megosztották, kétharmadát Újest hg. lova, egyharmadát és a tiszteletdijat br. Oppen­heim Gourája nyerte, és ez utóbbi körüljárta a pályát. Mint épen értesülünk, Goura útban van Pestre, hogy a St. Legerben részt vegyen. Angliában múlt héten a newmarketi versenyek voltak napirenden ; s a Baltazzi istálló 3—4 versenyben nyert. A versenyeken jelen voltak tőlünk: hg Esterh ./y Lajos, Baltazzi Hektor és Sándor arak. Ménes- és gyep«u$dQ[t§ágofc. Pestre megjöttek eddig : a Henckel-i.tállóból : K l : r pa <*s Baswelt ; br. Springertől Palmyra és Bay írd ; gr. Tarnowskytól : Przedswit és Car- masin ; gr. Esterházy Miklóstól : Cagliostro, — Captain Bluetól : Bendigo és egy kétéves. Bal­tazzi Aristidtól Lady Patroness, Hector, Bátor és Harmat. Ochocky-tól Ganimed és Natalie. Gróf Festetich Páltól Csillag és Fais ng, ifj. gr. Fes- tetich Taszilótól Brigand, Eberhard és Herr Col­lega. Ellenben Kladruhból nem jön semmi. * * * A vadászlovak díjazása és ménkiállitás az idén november 14-én fog tartatni. Reméljük, hogy ló­tenyésztőink nem mulasztják el az alkalmat, mi­szerint legjobb csödöreiket bemutassák, hol azo­kat a nagyszámban együtt levő tenyésztők közt a legjobb árakon adhatják el. Ugyanott az álla­mi ménesek számára is vásárolnak. Programmal legközelebb szolgálunk. * * * Figyelmeztetjük versenyló tulajdonosainkat, hogy nov. 1-jéig nevezni kell az idei lèves csikókat a jövő évi sopronyi 600 arany dijra. * * * Br. Orczy Elek és gr. Lónyay B. ur verseny- istállója mint halljuk Sz.-Lőrinczről áttétetik K.- Megyerre, hol Oram idomár egy külön idomító pályát rendez be. Báró Wesselényi Béla úr elutazott a bukaresti versenyekre, hová két lovat nevezett. A bukaresti nevezéseket máig se kaphattuk meg teljesen, bár kétszer irtunk, s háromszor táv­iratoztunk ez ügyben. Ily bizonytalanságban se Jassyba, se Bukurestbe nem lehetett elküldeni Rubicont és Themenaut, s a tételekért befizetett 600 frank kidobott pénz. Kétségkivüli, hogy itt rósz akarat volt ez eljárásban az oláhországi ver­senyegylet megbízottjai részéről, annál inkább, mert mind Vivian ur Bukarestben, mind Kiri- tzesko ezredes Jassyban már megelőzőleg tudták a velők folytatott levelezésből, mit kivánunk. Ez eljárás megítélését a közvéleményre bízzuk. A bábolnai árverés eredménye 1875. október 3-án. 4 éves kanczák. 1 El Delemi I. 77 forintért 510 2 Mahmoud Mirza 36 490 3 Polkán 4 690 4 Polkán 99 330 5 Polkán 39 350 6 Abugress 42 685 7 Abugress 20 405 8 El Delemi I. 264 360 9 El Delemi I. 84 visszamaradt 10 El Delemi I. 51 visszamaradt 11 Dahoman V. 98 400 12 Polkán 47 315 13 Schagya 159 215 14 Schagya I. 59 340 15 Schagya I. 43 visszamaradt 16 Schagya I. 107 525 3 éves kanczák. 17 Abdul Assiz 74 265 18 Ben Azét I. 159 ajánlat nem történt 19 Polkán 258 240 20 Polkán 60 300 Anyakanczák. 21 Mahmoud Mirza 68 305 22 Gidran 258 105 23 Ága 707 60 24 Gidran 257 200 25 Hamdanie Semri 79 visszamaradt 26 Hamdanie Semri 80 visszamaradt 27 Abugress 648 165 28 Hamad 66 ajánlat nem történt 29 Gidran 272 270 30 Gidran 293 285 31 Gidran 286 visszamaradt 32 Dahoman HL 95 visszamaradt 33 Gazlan 52 300 Teherhuzók. 34 Scham 24 ajánlat nem történt 35 Hamad I. 18 200 Anyakanczák. 36 Aga 31 85 37 Hamad 70 ajánlat nem történt 38 Sigltwy 381 ajánlat nem történt Szopós csikó. 39 Abdul Assiz 6 Összesen 8406 forint. Igazítás. A múltkori számunkban Bendigóról azon állítás foglaltatott, hogy mint kétéves futván julius 1-je előtt, disqualifikálta magát. Ez azonban tévedésen alapul, mert a prágai versenyek tavai julius 11-én tartattak, s ezek első napján nyerte a Trionnial-Sta- kest. Hibaigazítás. Lapunk múlt számának Fittier D. úrtól eredt érdekes közleményében egy értelem- zavaró sajtó hiba foglaltatik. A 3-ik bekezdés 4-ik sorában ugyanis 2 ft illeték helyett: 12 fo­rint olvasandó. Pdjfíít-tép. Haladási érem Bécsben 1873. VADÁSZFEGYVEREK. Lefaucheux- vagy Lancaster-rendszer, egyszerű és dupla golyós fegyverek, hátultöltők, tárcsa- kurtályok, revolverek, mindennemű töltények és vadász-szerelékeket lehető legjutányosabb árakon ajánl Kimer József. cs. kir. udv. fegyvergyáros 67 év óta fennálló fegyvergyára, Budapesten. Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek. Egy szép, szabadon álló fegyverszekrény, fé­nyezett tölgyfából, tükörüvegekkel, mely szükség­*

Next

/
Oldalképek
Tartalom