Vadász- és Versenylap 18. évfolyam, 1874

1874-01-07 / 01. szám

Előfizetés. Egész évre . . . . 12 frt, Félévre 6 » „Vadász- és Versenylap" kiadóhivatalához PESTEN, Barátok-tere, Athenaeum­épület, intézendő. Szerkesztőségi iroda: Pesten, főhg Sándorutcza 25. sz. Ide küldendők a kéziratok és hirdetések. Megjelenik e lap minden szerd áa. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. 1. sz. Pest, 1874. január 7. XVIII. évfolyam. Előfizetési felhívás „Vadász- és Verseny-lap" XVIII-dik évfolyamára. Megjelen minden szerdán kettős ivrét nagyságú alakban 12 frt. 6 .. Ara egész évre . Félévre . Negyedévre . 3 „ Az előfizetési pénzek Pesten, az Athenaeum­épületbe (barátok tere 7. sz.) küldendők. Azon tisztelt előfizetőinknek, kik a mult évi folyamot beköttetni óhajtják, netán hiányzó szá­mokkal szívesen szolgálunk, de kérjük ezt mentől előbb bejelenteni. Régibb évfolyamokból kaphatók még teljes év­folyamok : 1868. és 1869 8 írtjával. 1870., 1871. és 1872 ... 6 ,, * * Felkérjük tisztelt előfizetőinket, hogy előfize­téseiket lapunk újévi folyamára minélelőhb megújítani szíveskedjenek, hogy a nyomandó mennyiség iránt magunkat tájékozhassuk. H) S V 0 t §) 0 Q> § 9 A -Pesti Lovar-Egylet u f. hó 10 kén tartott választmányi ülésében a legközelebbi nagy­gyűlés napjául 1874. január 11 két tűzte ki Pesten, 1873. decz. 10. Sárkány J. F. 1. e. t. A kolozsvári lovar-egylet folyó évi február hó 3-kári délután 5 órakor a casino rendes gyüléstermében tartandó választmányi gyű­lésre tisztelettel meghivja a n. tisztelt tag­urakat. Kolozsvárit, 1874. januar 2-án. Bartha Lajos, lovaregyleti titkár. Mr. C av a 1 i e r o jelenti, hogy a »Bécsi Jockey-Club« versenyirodája 1873. é. november 15-től fogva Wien, Lichten­s t e g Nr. 2. I. Stock, van áttéve, hová minden értesítés és tudakozódás intézendő. SPORT és TENYÉSZTI fittségi Január 10. Pest Vadászlovak bejelentése. (Programm Sárkány J. F. l api mk 51. számában.) Sándor-utcza 25. sz. Értesítés a vadászlovak díjazása ügyében.*) A vadászlovak dijjazási napjául 1874. ja­nuár 11-ke s déli 12 óra, helyiségül pedig a Nemzeti lovarda tűzetik ki. A bejelentéseket legkésőbb január 10-kig a »Vadász- és Verseny­lap« szerkesztőségéhez Írásban kérjük bekül­deni. Ez alkalomból örömmel tudatjuk, hogy ő Felségeik a király és királyné — méltányolva a pesti vadásztársulat falkanagyjának e köz­hasznú kezdeményezését — 400 aranyat bo­*) Programmja a »Vadász- és Versenylap« 51. számában. csátottak e czélra a t. gróf rendelkezésére, hogy azt belátása szerint, amint több vagy ke­vesebb pályázó jelenik meg, — használhassa fel. Ugy hiszszük, hogy az igen tisztelt gróf ur érzelmeit tolmácsoljuk, midőn reményünket fejezzük ki. hogy az ily módon tetemessé növe­kedett dijakra — mentől több pályázó jelent­kezik széles Magyarországból. Egyúttal nem mulaszthatjuk el figyelmeztetni a tenyésztő és vadászközönséget, miszerint e clij­jazásokban nemcsak félvér, de telivér lovak is pályázhatnak, s hogy e pályázás a legjobb al­kalom arra, miszerint a tenyésztő és vásárló közönséget összehozza ; s igy e lókiállitások jö­vőre valóban a jobb lovak vásárjaivá váljanak, melyen a kormány is — mint ezt földmiv. mi­niszter ö nméltósága kilátásba helyezte — jövőre a méntelepek kiegészítésére szükséges anyagot vásárolhatja. A szerkesztő. Versen y-programm, (Propositions.) Bécsi gyep. 1877. Ivadék-verseny. Dij 1000 frt o. é.; adják egyenlő részben 333 V3 ftjával, a bécsi és pesti lovaregyletck és a prágai versenyegylet. Pályázhat ieá a bel­földön 187 4-ben ellett és nevelt minden ló. Tá­volság 1 \U mfld Bécs és Pest számára; 1V2 mfd Prágában. Teher 106 f., ménre 3 fonttal több. Külföldön nemzett lovak, azaz; olyan csi­kók, melyek anyaméhben hozattak be, 3 fonttal többet visznek. A 3évesek versenyében 1000 frt értéken felül (saját tételét is beleértve) nyertes ló Prágában 4 fonttal többet visz. Tét 200 frt, bánat 100 frt, de csak 50 frt, ha az ellesi év­ben bánat jelentetik. Ha nincs cllés, nincs bánat. A második ló kettős tételt nyer. A győztes pedig az 1000 frtot s a tételek és bánatok maradékát. A bécsi gyep futamára, bogy a kanezák mikor és

Next

/
Oldalképek
Tartalom