Vadász- és Versenylap 15. évfolyam, 1871

1871-08-30 / 32. szám

AUGUSZTUS 30. 1871. VADASZ- ÉS VERSENY-LAP. 213 fogadtak. A szigeten a budai dalárda fogadta őket, s azután kezdődött a promenád, később táncz, hol szintén megálltak helyöket lövészeink, talán annál inkább mert a czéltábla monoton fekete köre helyett, érdekesb volt a kökény és bogár szemeket „czélozm", ámbár sok jó lövész, ki szokva volt amott szöget találni, most itt „szivén" találtatott. Éjfél után 1 órakor lett vége a mulatságnak s szállt hajóra a kedélyes társaság. Ötödik nap. Aug. 22. Az utolsóelőtti nap s sietős a dolog, hogy a kinek meg nincs kilátása egy-egy dijra, megkísértse azt még ma megszerezni, g ennek következtében ez nap a legtöbb, körülbelül 6000 lövés történt, ugy, hogy az esti 7 órakor a főlovászmester 17,000 megtör­tént lövést jelezhetett. Hogy mennyire elhatott még is a budai királylövészet hire, mutatja, hogy ez nap még a távol Tirolból, Toscanából és Törökországból is érkeztek vendégek. Ellenben а lengyelek búcsút vettek а következő — latin nyelven mondott — szavakkal : „Nemes és nagylelkű bajtársak ! Mi Krakkó-város polgárai, a legnagyobb gyönyörrel siettünk a Visztulától а Dunához, ez örvendetes ün­nepélyre, melyre bennünket meghívtatok. Történe­tünk, szivünk és gondolkozásunknál fogva egymás­hoz szoros barátsággal kötve, ez alkalommal is ta­nusitjuk irántatok való rokonszenvünket és üdvözlünk benneteket! Poharat emelünk a magyar és lengyel testvériségért ! Riadó és szűnni nem akaró éljenek fogadták ez egyszerű érzelemteljes szavakat. Az estét iámét ke­délyes lakoma zárta be. Hatodik és utolsó nap. Aug. 23. Az ünnepély utolsó napján sűrűbben estek a lö­vések, mint eddig, miután mindenki, а ki eddig ju­talomra nem tarthatott igényt, most iparkodott azt magának kilőni. A lövöldözés eltartott déli 12 óráig, a mikor is a lövészek a diszcsarnokba vonultak a közös ebédhez ; ez alkalommal lett a nagy-szebeni lövész-egylet által ajándékozott ezüst serleg régi budai vörös borral felszentelve, mi számos toastra adott okot. Ebéd után kezdődött ismét a lövöldözés. Délutáni 3 órakor Tót Vilmos belügyminiszter jelent meg, kit Erczhegyi főlovászmester most már mint egyleti tagot üdvözölt ; a miniszter megigérte, bogy ő , a mennyiben ideje engedni fogja, az egyletet gyakrabban látogatandja. Esti 6 órakor, midőn a lövöldözés beállittatott, vonultak be a lövészek ze­neszó mellett a diszcsarnokba, a dijak kihirdetésé­hez, miközben a 1 2 tagból álló lövészbizottmány а lövések eredményének inegbirálására visszavonult, a lövészek pedig ezalatt feszült érdekeltséggel szem­lélgették a csarnokban két hosszú asztalon elhelye­zett disz-lödijjakat, mellyek részben a budai lövész­egylet, részben egyesek által, köztük a beteges ágyán fekvő gr. Sándor Mór ezüst serlege is — tisz­teletből adományoztalak, mellyek körülményes le­irása azonban pár hasábot foglalna el. Lődijul ki­osztandó tárgy 90 volt, а felállított 5 forgó cze'l­táblából beosztott négy rendes táblára 20,500, a disz-czéltáblára 5000, tehát összesen circa 25,500 lővén történt. 7 órakor üteglövések hirdették a dij­osztás megkezdését. Viharos éljenzések közt foglalt Erczhegyi főlovászmester helyet az emelvényen, a honnan a nyertesek neveit kikiáltotta, kik nyeremé­nyeiket rögtön át is vették. Dijakat nyertek az ünnepélytáblán: Az első dijat — egy József főhg által adományo­zott Wenzel rendszerű pompás hátultöltő czéHövész­fegyvert (Wurringer készítménye) L i n с z e r Sán­dort. főlovászmester Székesfehérvárról — nyerte meg, ki azt egy a föherczagre mondott, valóban csi­nos kis toasttal és dörgő éljenzések között vette birtokába. Háromszor — igy szólt Linczer — kel­lett megküzdenie a ezélért (értsd három szöglövés egymásután), hármas tulajdonok jellemzik a kiküz­dött jutaimi tárgy adományozóját, József föhercze­get is : magas születés, műveltség, mély hazaszere­tet, melly tulajdonok miatt, mint a nemzet és feje­delem közötti legjobb közvetítőt háromszor is ki- f vánja éltetni. A lelkesedés, melly e sikerült beszédet , követte, leirhatlan. i A 2-ik dijat — szintén egy hátultöltőt — Szőke Lajos budai allövészmester ; a 3-ik dijat, egy ezüst serleget, Hübner Rezső Székesfehérvárról ; а 4-ik dijat, a Pestvárosa által adományozott ezüst serle­get, Simli János Székesfehérvárról ; az 5 ik dijat, egy ezüst virágtartót, Bibral Bécsből nyerte ; a 6. és 7. dijakért Schuk Náthán pesti allövészmester és Weisze Frigyes svájezi polgár egyformán lőttek, de Schuk udvariasan a svájezi polgárnak engedé át az elsőséget. A dij egy ezüst virágtartóból állott. Weisze szintén sikerült beszédben reményét fejezé ki, hogy а svájezi szövetségi lövész-iinnepélyen Ma­gyarország szabadságszerető lövészeit nagy szám­mal fogja üdvözölhetni. Az ünnepély táblán dijakat nyertek még : 8-dik Pugatsnick Er. Szászvárosból (ezüst asztal-diszt) ; 9. Sehuszter Károly Fehértemplomból; 10. Oszwald Sándor ügyvéd Pest (Vállszalag aranyéremmel) ; 11. Bremer Szaniszló Tirolból a Zillervölgyböl (egy 50 frtos bankjegy aranyrámában (a bártfai lövészegylet ajándoka) ; Trittner János Pestről (emlékérem) ; dr. Ke'ry Pestről (aranyérem) ; Rió József Kassáról ; Müller Temesvárról ; Zoller Mátyás Pestről (egy kosár pezsgő), Deutsch Fülöp Fehértemplomból ; Grund Vilmos budai allövészm. ; Czezevicz Szász­városból ; Berkó J. Pestről (vadász-szerek) ; Pilisi Béla Pestről : Preisz József Budáról ; Töltényi Szé­kesfehérvárról ; Czoinpó Pestről (egy óriási serleg, mellyet Czompó úr örökösen köröztetett pezsgővel töltve) ; Blasz Szászvárosból ; Mattjung Fehértem­plomból ; dr. Barna Ignácz Pestről ; Kreviek Lajos Budáról ; Ekkert István Bajáról ; Deutsch Adolf Fehértemplomból; F.rhardt Marburgból; Odry Lehel Pestről ; Koperli Döme Pestről ; Alessandro Pestről ; Urosovits Lázár Pestről (középkori lovagsisak és vért) ; Neubrand Pestről ; Schlesinger Ignácz Pest­ről ; Martelet Budáról ; Einger Pestről ; Tárcsái Pestről. A négy lövésztáblán, mellyek szög és négyes lö­véséért 50 dijat tűzött ki a budai-lövészegylet, s melly dijak a király, királyné, a koronaörökös hg, József főhg arezképei és a magyar ezimer voltak igen gazdag arany keretekben és nagyobb és kisebb értékű arany és ezüst pénzdarabokkal körülfoglalva, valamint számos nagyobb arany és ezüst érmekből álltak — a következő urak nyertek dijat : a) szeglövésekért : Preisz Budáról ; Koperli Döme Pestről; Osvald Sándor Pestről; Szentléleki Po­zsonyból ; Pilisi Béla Pestről ; Czezevicz Szászvá­rosból ; Kréviek Lajos Budáról ; Erczhegyi Ferencz budai főlovászmester ; Mayer György Pozsonyból ; Schuck Náthán Pestről ; Sehuszter Károly Fehér­templomból ; Czernagorszki Eperjesről ; Pachner Marburgból; Urosevits Lázár Pestről ; Mayer György Pozsonyból ; Preisz Budáról ; Schuck Náthán Pest­ről ; Zoller Mátyás Pestről ; Deutsch Adolf Pestről ; Mezey nagyváradi főlovászmester ; Czezevics Antal Szászváros ; Martelet Budáról ; Szőke János Budá­ról ; Neubrand Pestről ; Zettner Pestről ; 6. négyes lövésekért : Martelet Budáról; Szőke János Budáról ; Deutsch Adolf Fehértemplomból ; Szőke János Budáról ; gr. Markovits Temesvárról ; Pilisi Béla Pestről ; Zoller Mátyás Pestről ; Schuck Náthán Pestről ; Trittner János Pestről ; Schuster Károly Fehértemplomból ; Szőke János Budáról ; Czernagorszki Eperjesről ; Nikora József Pestről ; Deutsch Adolf Fehértemplomból ; Schlesinger Ig­nácz Pestről ; Schuck Náthán Pestről ; Czezevicz Antal Szászvárosból ; Schalkház János Kassáról ; Czernagorszki Eperjesről ; Hübner Rezső Fehér­várról ; Макау Egerből ; Czezevicz Antal Szász­városból ; Beeker Fehértemplomból ; Odry Lehel Pestről. Legtöbb mélylövést tettek : Schuck Náthán Pest­ről, Czezevicz Antal Szászvárosból és Bremmer Ti­rolból. Napi jutalmakat nyertek : Bremmer, Stribra és Déván. Az egész ünnepély alatt 27,500 lövés esett. A dijak kiosztása után Erczhegyi Ferencz főlo­vászmester megköszönte a vidéki és pesti lövészegy­letek szives részvétét. Beszédét lelkes éljenzéssel fogadták majd később megkezdődött a társas va­csora, és közben megindult a toasztok árja, szabad­ság egyenlőség és testvériségre, a sajtó képviselőire, Széchenyi Ödön grófra és a budapesti tűzoltókra Budapest egyesítésére, a lövészegyletekre, a nőkre stb. Különös tetszésben részesültek Erczhegyi fölö­vészm., Mezei n-váradi, Sochterus szász polgár, Bre­mer Szaniszló tirjlié, ki megjegyzé, hogy neki ott­hon azt tanácsolták, ne menjen а magyarok közé, de ha majd haza tér, ő fogja nógatni honfiait, hogy csak jöjjenek el a szép Magyarországra, mellynek ugy mint az ő hazájának nincsen párja ; —továbbá Sziebenfreid nagyszombati ügyvéd gyújtó toasztjai, melyek valóságos tetszés-vihart keltettek. Az idő előhaladtával a kedélyhangulat is emelkedett, a bor folyt es különösen megemlítendő, hogy Czompó ur egy óriási serleget, mellyet nyert, négyszer egymás­után szinig töltetett cbampagneival, melly azután az asztalok körül megtette a körutat. A társaság különben а legkedélyesebben és legszivélyesebben késő éjfélig maradt együtt, s mindenki azon szívből jott óhajtással távozott, vajha e szép egyetértés, e baráti szeretet, mellynek e lővészünnepély tnnuja volt, hazánk minden nemzetiségét örökre és elvá­laszthatlanul összefűzné. Y © g У © §,„ A lungaui zergevadászatok — melyről mult szá­munkban már megemlékeztünk — а legkitűnőbb eredménnyel végződtek. Összesen 69 zerge ejtetett el а 4 vadász által (gr. Wenckheim Rud., gr. Szé­chenyi Béla, gr. Károlyi Gyula és Victor) s ha több vadász van, hogy a hajtásokat jobban elállhatják, még fényesebb lett volna az eredmény. Olly nagy a zergeallomány, liogy mint gr. W. R. ö méltóságától hallottuk, jóvő évre — ha a tél kedvezőtlen nem lesz a vad tenyésztésre — 100 darabot bizvást le­lőhetni a szaporodás minden veszélyeztetése* nélkül. AjánlkozáS. Mint erdész és vadász ajánlko­zik egy mindkét szakmában gyakorlatilag kiképzett s a nyitrai püspöki uradalomban, valamint nsgos Ocskay Ignáíz ur sipkói uradalmában hosszabb ideig alkalmazásban állott 30 — 35 éves egyén, jó bizonyítványokkal ellátva. Levelek Eorbáki Ágoston nevére Pesten, József külváros Eliás-utcza 7. szám alá intézendök. Dijak elejtett vadakért. Voltak esetek, midőn a törvényhatóság^ az elejtett és szabályszerű juta­lomdíj elnyerése végett előmutatott ragadozó állatok jelvényeivel kiilönléleképen bántak el, némelyek azok fülét, mások orrát, mások ismét az egész fejét vágatják le а törzsről. E mellett megtörténik, hogy az illetők a vad elejtése után csak több hónap múlva folyamodnak a jutalomdíj utalványozásáért. E kü­lönböző eljárásból ugy az államkincstárra, mint az érdeklett felekre háromolható káros következmények elhárítása és az eljárás lehető egyszerűsítése végett a belügyminisztérium azt rendeli, hogy jövőre az elejtett ragadozó állat nyers bőre, mellyért jutalmat kérnek, az elejtés napjától számitva tizennégy nap alatt az illető szolgabírónak vagy városi főkapitány­nak előmutatandó községi bizonyítvány mellett, mellyből látható legyen ki, hol, és mikor ejtette el a kérdéses ragadozó állatot. A szolgabíró vagy fő­kapitány jelenlétében azután az elejtett vadállat bőrén, és pedig az első balláb közepén egy három hüvelyk bosszú hasitás teendő , melynek megtör­ténte a szolgabíró vagy kapitány által a bizonyít­ványra feljegyzendő. Szerkesztői posta. Gr. E. M. Cseklyész. Mindkét rendbeli levélre vá­laszt és köszönetünket küldtük. A túzok vadá­szat eredményét minélelőbb kérnők. Gr. L. K. — N. К... Két izben könyvcsomagot is küldtünk ; ez is elveszett volna ? В L. urnák Fehértemplom. Kapta-e uraságod le­velünket ? Br. W. M. urnák Kolozsvár. Méltóságod szives levelét igen köszönjük s becses Ígéretére számolunk. Debreczenbe. F. E. úrnak. A küldött pr. — majd fölhasználjuk. Köszönet értté. Aradra V. D. úrnak. A tiszti versenyek program­jait kérnők ha lehet, mert az idő már szőrit. A kí­vánt lapszámokat már elküldtük. Ischlbe gr. K. G. A kívánt számokat s folytatá­sukat küldjük. Maros-Illyére- br. В. T. Egy megkereső levelet küldtünk méltóságodnak, a retyezáti zergevadásza­tok eredményét kérve. Laptulajdonosok a : szerkesztők. Felelős szerk. : Keve József. Szerlcesztö-társ : Sárkány Ján. Per.

Next

/
Oldalképek
Tartalom