Vadász- és Versenylap 15. évfolyam, 1871

1871-12-20 / 46. szám

N OVEMBER 20. 1871. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 305 Pest egyébiránt most nem szenved vadban hiányt, vasúton, szekéren mindenfelül tódul, s a városház­téren , Fuchsbergerék vadkereskedése előtt kifüg­gesztett zergék, vadkanok, őzek, túzokok s egyéb a fővárosi nemzedék előtt ismeretlen állatok napestig elég bámulót csöditnek s sok mulatságos élczet im­provisálnak. Különben Fuchsberger vadaskamráját szárazi és vízi szárnyasai miatt zoologjainknak is figyelmébe ajánlanánk. A város egyéb vadaspia­ezain : Dunapart, két nyul utcza, István tér, mái­nem olly nagy a tarkaság, ezeknél csak „tapsi" is­meretes szürke irhája csüng tuczat számra az alföldi sátoroskocsik oldalain, s csak elvétve látható itt-ott egy túzok, vadlúd stb. A mult betekben a tatai vadasban a meddő suták kerültek puskavégre, Szluháék tolnai pusztáin pedig a tenyésztett vaddisznók kalapács alá! Minek is volna e jámborokra a puskaport vesztegetni, a fő­városi Stammgast egyenlő igazhitüséggel költi el „schwarzwildjét" akár a tamási erdőkben lőtték, akár a kőbányai állásokban késelték le. Különben a vadhús elkészítésében a pesti vendéglősök nem igen excellálnak ; nekik mindegy : bornyu-schnitzli vagy fáczánypeesenye ; kivételt talán az egy „Borsajtó" vendéglőse képez, ki maga is sokáig Albert főbg konyhamestere volt ; ő a vadludat is delicattá tudja praeparirozni ; fogoly, vadkacsa stb. pecsenyéi pedig valódi vadász-gourmandiessel ke'szitvék. Leghiresebb azonban „rostbeuf"-ja, s e miatt megvannak az ő saját törzsvendégei, kik hetenként szerdán gyűlnek össze, köztük egy 8—10 tagból álló compania, mellynek saját statutumai és szertartásai vannak ez étkezés körül , van nekik saját pinczemesterük s „Grosz-Siegelbewahrer"-jük ; szóval ez egylet a jó étkezés már annyira kiveszendőben volt eultusát te­hetsége szerint ápolni törekszik. Tagjai a főváros ismertebb főtisztviselői és gazdag magánzóiból áll (Th.E.v. k., H. G. kvk., V.R. zen., Dr. M.) s műkö­désük eredménye szépen domborodó embompoint­jukról felismerhető. De hogy ismét а vadhúsra tér­jünk : készítésében mégis legrosszabbak nagy ven­déglőink, kivéve az Európát és Frohnert. Egyik dunaparti hotelünkben mosolyognunk kel­lett a múltkor egy szegedi család ijedtségén (B Z. és leánya), kik vadkacsát rendelvén, а várt ízletes sült helyett — inkább főtt mint sült és Ízetlen sau­ceal leöntött csodát kaptak, mellyhez ráadásul na­rancs-szeletek voltak ! Már most képzelhetjük a jó porhanyós sülthöz szokott magyar ember megbotrán­kozását ! neki kacsahúst szószszal és narancscsal ! Mikor tanulják már meg vendéglőseink, hogy a ma­gyar sült sokkal izletesb, mint a bosszú 1ère eresz­tett s dunstolt franczia. No de majd máskor erről többet. Nyilas. Mit kaptam első vadkanomért. (Elbeszéli a wildbahni föerdész) 18... évi octóber havában még otthon voltam atyámnál, Wolfsgarten vadászkastélyban Langen mellett; 15-ik évemet értem el akkor, s minthogy nagy előszeretettel viseltettem a vadászat iránt, atyám mindig magával vitt; nemegyszer egymagam is tettem kirándulásokat, s bár kezdő voltam csak, a nyulat, foglyot vagy szalonkát ritkán hibáztam el. Ugyanekkor egy hatalmas vaddisznó barangolt vidékünkön, melly majd itt, majd amott jelentkezett, atyámnak is volt a vadászlaktól nem meszszire bur­gonyaföldje, melyet már párszor látogatásával meg­tisztelt és nem esekély kárt tett benne, ugy, hogy éjjel többször engem állítottak ki őrül. Miután lakásunk egy nagyobb terjedelmű, számos melléképülettel biró vadászkastély volt, melly gya­kori javitásokat igényelt, rendszerint egy langeni kőmives volt ezek véghezvitelével megbízva, kinek három fiával igen meghitt lábon állottam ; a legi­dősebb éppen akkor nősülvén, lakzijáva engem is meghitt, de atyám sehogyse akarta megengedni hogy elmenjek, s midőn kéréseimmel már nagyon elzaklattam, mindjárt ebéd után bosszúsan a mel­lékszobába parancsolt azon meghagyással, hogy az asztalon fekvő kimutatást irjam le. Ez persze épense'ggel nem volt ínyemre, mint­hogy pedig atyám szobája börtönömnek közvetlen szomszédságában volt, rendes úton nem menekülhet­tem ; azon törtem hát fejemet, mit tevő legyek, s mi­után két borzeb és kis vadászfegyverem szintén e szobában volt, bátor elszántsággal az ablakon ug­rottam ki, s nem mult belé 5 perez, mire fegyverrel vállamon, két kutyám kíséretében a közel erdőnek tartottam, azon szándékkal, hogy az ott levő róka­barlangokat veszem szemügyre, s ha lehet rókát lövök. Lefűzvén mindkét ebet, nem sokára egy rókát kergettek fel és búvójába' szoritották ; hol az egyik tacskó, szokása szerint, mindaddig csaholt, mig atyám vagy én hozzáértünk ; mielőtt utána mehet­tem volna, épen egy elkerülhetlen természet paran­csolta szükségletnek tettem eleget, midőn a másik borzeb is hirtelen mutatva magát, egy szemközti sü­rüsbe futott, s ott erősen csaholt. Nem sok súlyt fektettem eleinte e jelenségre, mert ezen kutyában kevésbbé lehetett megbizni, s úgy hittem, hogy fatalvajt láthatott; de nem igy volt, a kutya folyton csaholt, s nagy meglepetésemre egy­szerre csörtetést hallok, a kutyát a siirüsböl sietve kiiramlani látom, utána pedig kibukkan egy roppant vaddisznó. Nem törődve derangirozott toilettemmel 3-mas számú söréttel töltött fegyverem után nyúlok, s lábaim közé osont ebemet elrúgva, a 10 lépésnyire közeledett emsét vérten lövöm, mire az legnagyobb örömömre összerogyott s többé nem mozdult. — Egy pillanatig se kétkedtem, hogy a sokszor emle­getett nagy vaddisznót ejtettem el, s mihelyt izga­tottságom és örömem kissé csillapúit , toilettemet rendbe szedve, haza siettem, és atyámat, ki engem még az íróasztal mögött vélt, azon hírrel leptem meg, hogy a vaddisznót elejtettem. Mellőzöm az első magyarázatokat, melyekhez atyám nádpálezája is hozzászólt, s miután anyám sokszor tapasztalt bölcs interventiójának sikerült az öreg úr haragját lecsillapítani, körülményesen be­széltem el a történteket, mire mindketten szekér kí­séretében kimentünk a helyszinére a vaddisznót ha­zaszállitandók. Csak nagy nehezen tudtuk a kocsissal együtt hárman a szekérre felrakni , mert a disznó, mint később láttuk, három mázsánál többet nyomott ; megjegyzem, hogy csak 3 serétszem hatolt kopo­nyájába. Atyám később Knapp mitteldicki főerdésznek megtette ez eset felöl hivatalos jelentését, mert azon terület, hol a vaddisznót elejtettem, a Hessen Darm­stadt nagyherezegségbeli udvari vadászathoz tarto­zott, ki mint mondta „bátor magam viseletéért" egy koronatallérral ajándékozott meg, és arról biztosí­tott, hogy a törvényes vadbért később megkapom ; nem akartam neki megmondani, hogy azt atyám üt­legek alakjában rögtön kiadta volt. Hogyan izlik a schnepf? (Ugyanattól.) A húszas években tavaszkor szalonkavadászatra kaptam meghívást ; de egész nap, és pedig mindjárt kezdetben egyetlenegy szalonkát láttunk csak, melly el is esett, s minthogy a szalonkaidénynek még na­gyon is elején voltunk, az ejtett egyetlenegy sza­lonkát ritkaságnak tekintettük, és olly megjegyzés­sel adtuk át a felügyelőnek, vigyázna jól, bogy baj ne érje ; ez tehát azon meghagyással adta át а sza­lonkát 11 éves fiának, hogy azt egész nap kezéből ki ne adja. A vadászat befejeztével, midőn a gyerköcze a szalonkát visszaszolgáltatta, kitűnt, hogy a hosszu­csörű béllyuka tallér nagyságra tollaitól meg van fosztva és nedves; teljesen megfoghatlan volt mind­nyájunk előtt, hogy történhetett ez. Nyolcz nappal ezután ugyan-e társasággal ismét szalonkákra vadásztam, s ez alkalommal a jó sza­lonkapecsenye és hulladéka volt beszédünk tárgya, midőn a felügyelő kételyeit fejezte ki az iránt, hogy a szalonka hulladéka csakugyan oly jó volna, mi­lyennek általánosan állítják, mert, ugy mond, fiam a nyolcz nappal ezelőtt ejtett szalonka hulladékát kipréselte és kiszopta, de jónak egyátalján nem ta­lálta. Ezzel természetesen megvolt fejtve a múltkori talány. Rókafiat ápoló szaka. Jansen Frigyes, a Holsteinban fekvő bimothleni uradalom vadásza beszéli, hogy 1870. april 18-án, két borzebével és vizslájával, melly pár nappal az alábbi kis történet előtt vesztette el kölykeit — az erdőbe ment egy rókaverem látogatására. A tacskó­kat kétfelöl a lyukba eresztvén, nem sokára hallotta nyifogásukból, hogy ráakadtak rókakomára, s igy a megfelelő ponton ásatni kezdte a lyukat. E közben a borzebek mozgásából, csaholása és nyifogásából, mint az illyenekben jártas ember kiösmerte, hogy ebei fiatal rókák bőrét szabdalják , az öregek alkal­masint nem levén honn, különben nagyobb lárma lett volna odabenn. Mikor már odáig jutottak az ásással, hogy a barlangba vezető folyosót is elérték, kiparancsolta a borztacskókat s pórázra vette. A folyosó egyik nyilását pedig betömette, hogy ez ol­dalról el ne illanhassanak a rókák, mig а másik felől hosszú kampóval akard a komákat kihúzogatni, mi azonban hosszas keresés után sem sikerült. Ek­kor vizsla szukáját biztatá, hogy hozza ki a róka­fiukat. A szuka be is ment, s csakhamar egy fiatal, alig 4 hetes rókakölyökkel tért vissza, mellyet le­téve, szaglászni s azután nyalogatni kezdett, min­denkép fel akarván ébreszteni ; alkalmasint saját kölykeire gondolt. Ismét a barlangba küldve, egy másik, szintén agyonnyomott rókakölyköt vonszolt elő ; végre pedig egy harmadikat, melly azonban még életben volt. Ezt maga alá vette s melengetni és nyalogatni kezdte, az pedig azonnal emlőit ké­résé, mit a szuka egész készséggel engedett át neki szopás végett. A két borztacskó ugyan morgott a különös barátság láttára, s valószínűleg egészen más tanácsot osztogattak kutya-dialectusukbau a szukának, azonban se a szuka, se a vadász nem hallgattak reájuk, úgyannyira, hogy ez utóbbi va­dásztáskájába vévén a rókafiut, haza vitte, s a gye­rekek nagy örömére, még az nap egy pohár bor mellett meg is keresztelte azt „Reinhard" névre, tovább is a fiatal szuka dajkaságára bizván, melly fogadott-anyai szerepét egész híven teljesítette mel­lette. A fiatal róka csakugyan megélt, s pár hóna­pig a gyerekek és a szuka legjobb mulatságát ké­pezé, csak a kurta lábu borztacskók nem méltaták őt barátságukra ; s igazuk volt, mert a fiatal koma ősz felé már megunván a gyerekjátékot s a korpa­cziberét, a háziasszony együgyü csirkéi után ólál­kodott s kimutatta fogafehérét, de in flagranti rajta kapatván, a seprőnyélt kapta „dessertnek"; mellyen hihetőleg megboszankodván, minden búcsúszó nél­kül kereket oldott. y © g y © 8. Király 0 Felsége kedden Neubergbe érkezett vadászatra. A walesi herczeg állapota, kinek halálos betegség­ben volta olvasóink előtt eléggé ismeretes — lassan bár, de folyvást javul. AdolphuS I. — Hogy ki ez az uj potentát? Majd meghalljuk mindjárt. Párisból irja egy sportkedvelő : „Pár nap előtt teltek le a vadász-contractusok, mi­dőn a marlyi praefectus hirtelen távirati tudósítást kap, hogy a marly-i vadászatot ne adja haszonbérbe. Miért ? ... Mert Marly .. . elnöki vadászhelylyé van kiszemelve ! Adolphus primus épen most rendezi be udvarát, s a ki udvart tart, annak természetesen va­dászatokat is kell tartani, ha mindjárt az esernyő szokottabb kézifegyvere volt eddig, mint a puska. Egyébiránt, mint hallom, a petit Präsident sokáig habozott Rambouillet és Marly közt, mig utoljára ez utóbbira határozta magát ; mondják, hog}' ez elhatározására nem kis befolyással volt egy her­czeg, ki most a napi politikában is szerepel, s kinek igen fáj a foga e pompás uradalomra, és igy

Next

/
Oldalképek
Tartalom