Vadász- és Versenylap 9. évfolyam, 1865

1865-12-30 / 36. szám

572 helyváltoztatás daczára alig múlt egy nap, hogy a fejdelem vadászni ne ment volna, annyira, hogy e mulatságtól csupán a legfontosabb államügyek tartóztaták vissza. Habár a napló e vadászatokat csupán mellesleg említi meg, s részleteire nem ter­jeszkedik ki : érdekes lesz még is néhány helyét idézni. 1707 július havában Munkács vára erődítését megtekinteni ment Rákóczy s e hó 12-én (írja Beniczky) „0 Fölsége korán regvei kiment vadászni s tova délfelé visszajővén onnét, fejedelmi asztalához leült stb. 15-én : Szokása szerint eő Fölsége idein regvei felkelvén és a Lovak exercitiumit az ablakbúi szemlélvén stb. 16-án: Korán regvei a fel ülőt megfújatván eő Fölsége, vadászva ment Ungvárra stb." Illy helyek, hogy : Eö Fölsége estefelé a hüvessen a Lovakat jártatta s azoknak nézésében egész sötét estvélig gyönyörködött," vagy, hogy „vadászva utazott," vagy „délután mulatságnak kedvéért vadászni, foglyászni ment" számtalanszor fordúl elő a naplóban. Augustus 13-án Homonnán : „Korán regvei vadászni kimenvén Eő Fölsége M. Fő-Generális (gróf Bercsényi Miklós) úrral és többi fejedelmi udvara népével, tova délfelé onnét visszajött stb." Augusztus 25-én : „Mingyárt regvei a szalánczi hegyekben vadászni kimenvén eö Fölsége, Ordinantián lévő Fejedelmi udvara népével és Karabílyosokkal együtt, az ebédet is ott küni evett eö Fölsége és éppen csak estvefelé onnét visszajött." September 5-én Szécs-Keresztúr: „Idein korán ő Felsége felkelvén, vadászni kiment, az hol is szép mulatsága mellett ő Felségének szerencséje is három nagy örög Szarvas és sok Özek meglővésében lévén, maga ugyan eö Felsége böjtölt, de Udvariaknak ott kinn készítettek ebédet. Ebéd után ismét egész estig continuálván eö Felsége a Vadászatot: északára vissza Szécs-Keresztúrban ment." September 6-án: „Némelly siető Levelek < xpeditiója után eő Felsége ismét a Szalánczi erdőkben vadászni kiment. az hova is egynehány rendbéli Leveleket hoz­ván eő Felsége után, azoknak válaszadását Terebesre relegálta. Ebédet ismét ott kinn az Erdőben evett eö Felsége, s ebéd után Terebes felé vadászván, későn estve oda­érkezett. " September 13-án : „Magánosan való Írásinak végbenvitele után a Felséges Fe­jedelem vadászni kiment,Ordinantián lévőjGavallérokkal, Béjáiókkal, Fő-ember szol­gáival és Karabílyosokkal, hat vezetékkel, a mint szokott mindenkor eő Felsége; az honnant is délfelé visszajővén, Fejedelmi asztalához leült. Ebéd után a franczia Ge­nerálissal (gróf Tourneauval) sokáig conferálván, azután megint foglyászni kiment és onnét épen csak estve visszajött." 1708. január 20- és 21-én „Eniczke körül való Erdőkben" február 1-én Nyír Báthorból Nagy Károlyba menet vadászott Rákóczy, „az hova is, mivel majd tizen­két óráig vadászott és el is tévedett volt eő Felsége az erdőben, éppen csak estve felé bemehetett." Február 8-án : „Az Isteni-szolgálat végbenvitele után a Felséges Fejedelem Méltóságos Generális Károlyi Sándor úrral és Fejedelmi Udvara népével Károlyból Szaniszlóra Vadászatnak kedvéért megindúlt stb." E hó 9-étöl 19-éig mindennap vadászott Károly, Göncz, Majtén környékén; martius derekáig Mád, Göncz, Gálszécs,

Next

/
Oldalképek
Tartalom