Vadász- és Versenylap 6. évfolyam, 1862

1862-03-30 / 9. szám

145 és Beniczky Ferencz urak választattak, kik a csákói falkanagyokkal egyetértőleg, a feloszlott csókéi társulat 24 pár kopóit — az ottani ebólak felszerelésével együtt — átveendik s ezeknek Hesp Robert falkár felügyelete alatti elhelyezéséről gondoskodni fognak. A falka november 1-től február 10-ig — kedvező időben — hetenként négy­szer fog vadászni ; a vadásznapról s a találkozó helyéről a „Vadász- és Versenylap" mint a társulat közlönye értesítendi az érdekletteket. — Bácsi farkasvadászatok. Az idei vizáradásnak más vidékeken ember és különféle hasznos állat, nálunk hál' isten csak farkas esett áldozatul. Mondhatjuk tehát, hogy ránk nézve az áradás hasznos volt, mert ezen ragadozó állat nagyon is el volt már szaporodva. Bácsmegye alsó részében ezer meg ezer hold a rét, de talál­nak maguknak nem messze erdőket, hol nem kevésbé otthonosak. Könnyű volna itt nyakukra hágni ; de a járásbíróság nem sokat gondol veié, az illető erdészek pedig (az erdők nagyobb része a k. kincstáré) még annyit se, ha ezen állatok még úgy el­szaporodnak. Száraz a rét ismét, visszavándorol az egész csoport, miért ? mert a rét­ben szarvasmarha, ló, juh, sertés legel és a farkas könnyebben szerezhet magának zsákmányt. De az idén rosszul járt, ámbár a télen át a sertést pusztította. Az árviz alkalmával 2 nap alatt 18 darab farkas, 10 róka és 3 vadmacska esett. A viz roppant sebesen jött, úgy hogy 8 — 10 óra lefolyta után az egész rét el volt öntve (én csak a V... kai és b... ni határokat láttam). Ezt látván az erdőkerülők, vadászok és nép kíséretében kirándultak s a farkasokat kis szigeteken találták, hol könnyű volt velük elbánni. A róka és a macska fára menekült ; a viz ugyan nem érhette, de a fegyver ellen nem volt biztosítva. Egy pár gyönyörű példány került így kézre; a legnagyobb farkas orra hegyétől farka tövéig 4 láb és 7 hüvelyk hosszú volt. A viz apad és így kilátásunk van szalonkákra ép olly eredménynyel vadászni majd, mint a ragadozó állatokra. E hó 10-én ketten találtunk 5 szalonkát és négyet szerencsésen haza is hoztunk. Gr. — Az erdöszeti műszótár ügyében Divald Adolf és Yágner Károly urak buzgó tevékenységet fejtenek ki. Elömunkálatúl e szótár német-magyar részét olly czélból készítették el és küldték szét, hogy a német műszónak megfelelő magyar ki­fejezést — kiki a tudomásán lévőt vagy saját fordítási kisérletét, hozzájuk beküldje s ezekből aztán a magyar-német rész összeállítható legyen. A szerkesztők ezen elő­munkálatnak még 100 példányával rendelkezhetnek s mindenkinek — ki e szótár megalakításában közreműködni hajlandó s ez iránt hozzájuk (Selmeczre) ír : a német­magyar részt ingyen és bérmentesen megküldik. Irodalmunk s az erdészeti szak ér­dekében, ezen önzetlen buzgalom valóban meleg részvétet és mennél terjedtebb köz­reműködést érdemelne. — Newfoundland sport. A múlt idényben három angol gentleman hallatlan sikerrel vadászott Newfoundland északi részében. Kalauzok néhány Micmac-indián volt s augustus közepétől november elejéig lőttek : 140 jávor-szarvast, egy medvét, sok fókát, hódat, norvégiai fogolyt és hófajdot. — A vidékről azt mondják, hogy a tengerparttól hat angol mértföldnyire már mindenütt rengeteg vadon terül el, melly­ben az utazás is roppant bajjal jár ; mig a partvidék a legveszedelmesebb helyekkel, jéghegyekkel, dőlt sziklákkal, szakadékokkal állja el az utat s a folytonos sürü köd miatt partjáró hajón is alig lehet előre haladni. \ {

Next

/
Oldalképek
Tartalom