Vadász- és Versenylap 1. évfolyam, 1857

1857-01-15 / 1. szám

LAPOK A LOVÁSZAT ÉS VADÁSZAT KÖRÉBŐL. Csütörtök január 15. 1. SZ. EIsö évfolyam 1857. Á hazai sportról. (Levél a szerkesztőhez.) B. EÖTVÖS JÓZSEFTŐL. Tisztelt szerkesztő ur! — E napokban vettem hozzám intézett becses sorait, mellyekkel tudtomra adván, hogy „Lapok a lovászat és vadászat köréből" czimü folyóirata jövő év elejével megindul, egyszersmind e lap munkatársaul szólit fel. Miután azon tapasztalások, mellyeket a vadászat terén szereztem, fájdalom, csak emlékeim közé tartoznak, becses felhívásának követésére nem érzek magamban képességet ; de nem mulaszhatom el ezen alkalmat, hogy örömemet, mellyel e vállalat megindulását fogadom, ne fejezzem ki. Hogy a lóverseny, kopászat, agarászat, szóval minden mi a hazai lótenyésztést emeli, nemzetgazdászati tekintetben nagy fontossággal bir, ezt napjainkban talán még azok sem fognák tagadni, kik — midőn gr. Széchenyi István ezen állításával első lépett fel, azt gunynyal fogadták. Ma kevesen lesznek, kik annak tudatában, hogy a magyar lóra termett, a kérdést, milly ló az, mellyre adandó alkalommal felülhet, közönyös­nek tekintsék s igy kevesen fogják oily lap létezését fölöslegesnek tar­tani, melly kizárólag ezen tárgyakkal foglalkozik. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom