Váczi Közlöny, 1886 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1886-05-23 / 21. szám

= A fürdő ívad küszöbén felhívjuk fürdőre utazó közönségünket, miszerint szerkesztőségünkkel tudatni szíveskedjenek, hogy melyik fürdőbe utaz­nak, mert minden fürdőbe, a hová az ivad alatt vácziak mennek, szándékozunk lapunkat elküldeni, hogy a kúr-szalónban a vácziak városunk lapját is olvashassák. = Kitüntetés. Az országos tanítóegyesület W i t t Manó és Reiser László városi képviselőin­ket azon kitüntetésben részesité, hogy tiszteletbeli tagokká választotta. A váczi izraelita tantestület f. hó 22-én nyújtotta át nevezetteknek a megválasztási díszoklevelet. Gratulálunk ! — Osszviogdostatta a rendőrkapitány teg­nap szombaton mindazon cselédeket, kik a dunai kő­falra szemetet raktak be. Volt erre nagy ijedtség a gazdák és gazdasszonyok közt s tömegestől jártak a kápitányi hivatalhoz cselédjeik kibocsátása végett, kiket a megfelelő birság lefizetése mellett ki is bo­csátottak. Gratulálunk kapitányunknak az erélyes eljárás végett; csak mindig és mindenben így 1 = Két színigazgató, Kő vési Albert és Bács Károly kért szinelőadásokra engedélyt rend­őrkapitányunktól, miután azonban jelenleg szinelő- adások tartására alkalmas helyiségünk nincs az en­gedély megtagadtatok. Közgazdaság. Assicnrazioni Generáli. Lapunk hirdetési rovatában közöljük az említett társaság 1885. évi zárszámadásait. Ezek úgy az üzletforgalom terjedelme, valamint az elért nyereség nagysága, nem különben jelentékeny tartalékoknak előrelátó és gondos gyűj­tése és elhelyezése által egyaránt imponáló hatást gyakorolnak. Oly számokat találunk azokban, minőket csak egy nagy, arányú nemzetközi társaság képes kimutatni, mely a biztosítási üzlet ösz- szes ágait egyforma gonddal és az uj kor összes műszaki eszkö­zeinek felhasználásával űzi. A dij és illetékbevétel az összes biz­tosítási ágakban 14.064.237 frt 75 kr. volt; az elhelyezett tőkék 1.296.179 frt 12 krnyi jövedelmet hoztak. Az 1885-ben kifizetett 39.575 kár 9 042.351 frt 17 krt igényelt. E szerint tehát a Gene­rali fennállása vagyis 1831 óta 598.156 káresetben 187.465.689 frt 68 krnyi kártérítési összeget fizetett ki, miből csakis hazánkra 96.566 káresetben 34.375.780 frt 99 krnyi összeg esik. A tiszta nyereség 1.344.588 frt 55 krnyi összeget ért el. Ebből a tulaj- donképeni biztosítási üzlet csak 577.074 frt 80 krt eredményezett vagy más szóval az összes forgalom mintegy 4°/0-át jövedelmezte, mely tény szóló bizonyitékát képezi annak, hogy a Generali díjtételei igen mérsékeltek, mig kárbecslései igen kulánsak. Az érintett tiszta nyereségből 141 844 frt 68 kr. az értékpapírok árfolyam ingadozására alakított tartalékhoz 348.622 frt 75 kr. pedig az ingatlanok tartalékalapjához csatoltatott, mely javadalmazásokkal az első alap 987.419 frt 61 krra, a második alap pedig 1.055.768 frt 40 krra emelkedett. A díjtartalékok 1.308.258 frt 84 krral szaporitattak és 21.484.851 frt 23 krnyi tekintélyes összeget értek el. Az intézet összes biztositékalapjai 1,788.140 frt 38 krnyi gyarapodást mutatnak és 1885. deczember 31-én 33,279.016 frt 21 krt tesznek, melyek a leggondosabban és a legjobb értékekben vannak elhelyezve, úgy hogy még a leg­aggodalmasabb biztosítottat is biztonsága iránt teljesen megnyug­tathatják. Az összes díjtartalékok ily búsás javadalmazása mellett a társaság mégis azon helyzetben van, hogy a 315 írttal befize­tett részvényre 310 frank vagyis 124 frt osztalékot aranyban fizet. Ezen körülmény, valamint a Generali köztudomású méltányossága, garancziát szolgáltatnak a mellett, bogy a társaságnak már ts nagy arányú üzlete még mindig fog emelkedni; de ezen haladás már biztosítva is van a tárezjában levő a jövő években esedékes 22.438.112 irt 70 krnyi dijkötelezvényekkel a tüzbiztositási ágban, valamint a 89.330.807 frt 12 kr. tőkebiztositással, tűzbiztosítással az életbiztosítási ágban. A közgyűlésen a társaság tisztviselői is uj választás alá estek és a társaság magyar igazgató tanácsosai Hegedűs Sándor és Korizmics László urak egyhangúlag újra meg­választattak. N y i 11 -1 é r. 8/Jnes selyem frauexia faille, Surah, 8atlu mer vei 1 len v. Atlasz, Kamaszt, Ripsz és Tafota métere 1 frt 35 krttól 7 frt 45 krig, r'igy egyes ruhákra, valamint egész véggel vámmentesen házhoz szállítva kapható Henneberg G. (cs. és kir. udvari szállító) selyem-gyári raktárában Zürichben. Minta kívánatra ingyen. Levelek bérmentesítése Schweiczba 10 krba kerül. Színes fekete és feliéi* selyem atlasz métere 75 krtól 10 frt G5 krig (18 különféle minőságben) úgy egyes ruhákra, valamint egész véggel, vámmentesen házhoz szállítva kapható Heiinelierg G. cs. és kir. udvari szállító) selyem-gyári raktárában Zürichben. — Minta kívánatra küldetik. — Levelek bérmentesítése íáchwaiczba 10 krba kerül. Testi szervezetünk titkai. A vér egész éven át folyvást használhatlan anyagokat választ ki, a melyek ha idejé­ben nem távolittatnak el testünkből, különféle súlyos betegsége­ket okozhatnak. Tavaszkor és őszszel van az arra való idő, hogy az év folytán testünkben lerakodott fölösleges és az egyes szer­vek működését akadályozó anyagokat s nedveket (epe és nyálka) egy szabályszerű, a testet nem rongáló, tisztitó gyógymóddal el- távolitsuk s ez által más súlyos bajoknak elejét vegyük. Nem csak azoknak, a kik emésztési zavarokban székrekedésben, kó- likában, bőrkiütésekben, vértolulásokban, szédülésben, a tagok elzsibbadásában, hysteriában, aranyérben, gyomor-, máj-, stb. ba­jokban szenvednek, — hanem az egészségeseknek vagyis a magokat egészségeseknek tartóknak ép úgy sürgősen ajánla­nunk kell, hogy azt a drága, piros életnedvet, a mely ereink­ben kering, igyekezznek a maga teljes tisztaságban és mű­ködésének erejében, czélszerü és óvatos gyógymóddal íön- tartani. Erre nézve mint legjelesebb gyógyszert, a Brandt R. gyógyszerész féle svájezi labdacsokat, a melyeket legtekin­télyesebb orvosaink is, úgy kitűnő hatásuk, mint teljesen ártalmatlan voltuknál fogva melegen ajánljanak, bízvást ajánljuk. Kapkatók a gyógyszertárakban 70 kr. egy dobozzal. Megfigye­lendő, hogy a dobozon rajta van-e ezégjegyül : egy febérkereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása. Alulírott bátorkodom a nagyérdemű közönség figyelmét felhívni arra, miszerint a nyári ivad alatt ezukrász üzletemben (Eő-piacz takarékpénztárépület) naponta mindennemű fagylalt, jeges kávé s többféle szörp kapható. — Ezenkívül az üzletemben folytonosan készletben levő torták, sütemények s ezukrokon kiviül minden a.czukrászat körébe vágó készítmé­nyeket gyorsan és pontosan elkészítek. Számos pártolásért esd — alázatos szolgájuk ltlásovilüí János ezukrász. Nyilatkozat. Hálás köszönetemet fejezem ki a Fonciere pesti biztosító intézetnek úgy szintén Erdősy Rezső ügy­nök urnák az iránt, hogy a még boldogult férjem után 500 frt biztosított összeget alig pár hét lefolyta alatt pontosan minden levonás nélkül fölvettem. Lelkiismeretesen bár kinek ajánlom a ki biztosit csak a Eoncziére pesti biztositó társulatnál, vagy annak ügynökénél Erdősy Rezső urnái biztosítson, a hol a legelőnyösebb föltételekben részesül bár ki. Özv. Drevonyák Béla né. Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel tu­datni, hogy mint szobafestő és mázoló Budapestről helyben telepedtem le és magamat dí­szes, tartós és jutányos munkák kivitelére a nagyérdemű közönség kegyébe ajánlom. Lakásom : Káptalan-utcza 1440. sz. alatt. Krausz Illés szobafestő és mázoló-mester. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : Varázséji Gusztáv. Árverési hirdet menyi kivonat. 1838/1886. tlkvi sz. A váczi kir. járásbíróság, mint te ekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vácz város árvaszékének Mayer János és neje szül. Ka­rrierei* Erzsébet elleni önkéntes árverési ügyében a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes árverés iránti ügyében a pestvidéki kir. törvényszék és a váczi kir. járásbíróság területén levő, Vácz város és Szód község határában fekvő, a váczi 1981. sz. tjkvben Mayer János és neje szül. Kamerer Er­zsébet nevén álló A -f- 1. sor 5228. hr. sz. öreg- hermányi szellőből Kamerer Erzsébetet illető fele részre 202 frt kikiáltási árban, a váczi 3002. sz. tjkvben Mayer János és neje Kamerer Erzsébet ne vén álló A + 1. sor 5552. hr. sz. szent-László hegyi szőllőből Kamerer Erzsébetet illető fele részre 237 frt kikiáltási árban, a p.-csörögi 106. sz. tjkvben Mayer János és neje szül. Kamerer Erzsébet nevén álló A—|—1. sor (1202—1297/55.) hr. sz. szőllő, rét és ud­varra egészben 1026 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg­jelölt ingatlanok ax 1881*. évi juiiiiiN Iió 19. napján délelőtt 10 órakor a váczi ingatlanokra e bir. hivatalos helyiségében, a p.-csörögi ingatlanra pedig ugyanazon nap délután 3 órakor, Szód köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg­állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/0-át, vagyis 20 frt 20 krt, 23 frt 70 krt és 102 frt 60 krt készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal számi főtt és az 1881. évi november hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül­dött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Váczon, 1886. évi ápril hó 16-ik napján. A váczi kir. jbság, mint tlkvi hatóság. jobbról Péter áll a kulcsokkal — balról Pál apos­tol karddal kezében earrarai márványból, jeles szo­brász által remekelt ’ mű, mindkettő oly magas mint egy falusi torony. — A Péter templom lép­csőin felmenve, előttünk áll a világ legnagyobb ke­resztény temploma égbe meredő merész kupolájával. A homlokzaton ezen felírat olvasható : In honorem principis Apostolis Paulus burgésis roraanus MDCXIL P. M. VII. Valaki a váczi székesegyházat a Péter templomhoz hasonlitá, csak úgy kicsiben. Tegyünk mi képzeletben egy kis összehasonlítást. A portale vagy templom csarnok ugyanaz, csak több oszlopot kell képzelnünk a Péter templomnál és magasabbnak, és igy ha a váczi nagy templomot a Péter templom­hoz állítjuk, a kereszt magassága körűibe lő 1 egyforma magasságban állana a Péter templom óriási falaival. Képzeljük el még magunknak a még ezen felül nyúló hatalmas kupolát, a váczi nagy templom kupolájánál háromszorta magasabbat és az összshasonlitás ké­szen van. Óriási műemléke e templom az egy száza­don át tartott alkotásoknak s átalában bámulatos hir­detője a pápaság korlátlan világi hatalmának. Lépjünk be. Ajtó helyett óriási bársonyfüggönyt kell félrelebbentenünk és csakugyan szent helyre lé­pünk, Péter apostol templomába. Jobbról és balról két-két óriási angyal tartja élénkbe a szentelt vizet tartó medenezét. Valóságos műremekek ezek Leonardo da Vinci halhatatlan alkotásai. A Péter templom órája V4 10-et mutat, a számos oltároknál és kápol­nákban szt. misék tartatnak. De mi a templom óriási terjedelmének következtében az egész templomot pusztának látjuk, az oltárokat meg nem különböztet­hetjük, ha csak előbbre, előbbre nem menvén azokat közelről meg nem vizsgáljuk. A templom közepén kissé előbbre van Péter apostol oltára csavargás márvány oszlopokon tartott menyezet alatt, melyen angyalkák s pápai czimerek alakitvák, alatta van Péter kopor­sója márvány korlátokkal elzárva, körülte 120 örök­lámpa szórja szét halvány mécssugarait melyeket csak egyszer oltanak ki egy esztendőben Nagy Pénteken. Mellette oltárszolga áll hosszú vörös kö­penyben aranyozott széllel, a ki készen áll a már­vány korlát ajtaját kinyitni bárkinek óhajtására. A mint a nehány márványlépcsőn leszállunk VI. Plus pápa gyönyörű művészien alakított márvány- szobrát pillantjuk meg térdeplő alakban Sz. Péter koporsója felé fordulva imára kulcsolt kezekkel. Közvetlen a sir előtt égő lámpák átlátszó mesés becsű márvány oszlopokon állanak. A szolga vas rács­ajtót nyit ki és előttünk fekszik Sz. Péter érczko- porsója. Ide szokták értetni megszentelésül az ájtatos hívők az olvasókat, kereszteket s más e féle tárgya­kat. Az embert itt e helyen egy eddig soha nem érzett megilletődés fogja el Krisztus első apostolának szent hamvai felett. A koporsó előtt kis márvány imazsámoly áll, hol kiki óhajtása szerint ájtatosságot végezhet. Az után az ajtó becsukódván, mi mély megilletődéssel távozunk a másik oldalon levő fehér márványlépcsőn fel a templom belsejébe a további érdekes látnivalókra. Megállván ismét a páratlan szépségű oltár előtt, hol rendesen ájtatos hívőket láthatni térdepelve — jobbra, a fal mellett Sz. Péter óriási ülő érezszobrát pillantjuk meg menyezet alatt, idejárulnak az ájtatos hívők lábosokra. A láb magas már vány székről kissé előbbre van nyújtva s igy azt egészen körül csókolhatják szent érzettel kebelükben s olvasóik vagy más szent tárgyaikat odaértethetik. Kissé előbbre menvén a főoltár előtt állunk, az óriási oltárkép az ég, a fel legek utánzata, fent a pápai tiara és más jelvények. Ezen oltárnál hirdette ki IX. Pius pápa a csalhatatlanságot s itt miséztek a pápák, a rnig világi hatalmuk alatt szabadok voltak. A mostani kanonoki misék egyik oldalkápolná­ban tartatnak, husvét vasárnapján pedig a Péter sírja fölötti oltár mellett. Pia az ember a kupola alatt megállva felnéz, hasonlithatlan magasztos óriási látkép tárul fel vizsga szemei előtt. A főoltár felett öles arany betűkkel latinul : Tu es Petrus et super hanc Petrám aedificabo Ecclesiam Meam: A templom oldalában az oltárok között helylyel közzel óriási fülkékben a pápák mau­zóleumai láthatók nagy változatosságban. Egyik' nagyobbszerü a másiknál. Impozáns katafalkok az illető pápák márványszobraival pápai ornatusban, térdeplő, álló, vagy ülő alakban. Legnagyobbszerü mégis a XIII. Innoczencz pápa négy óriási oroszlánon nyugvó katafalkja, az orosz­lánok kiváló meggyszinü márvány, a sörény száj, fogak megaranyozva. Valóságos pazarfényü síremlék. De azonkívül a falak márvány díszítései is mindenütt megragadják a szemet. Itt láthatni majdnem az egész bibliai történetet márványból készült képekben elő­mutatva a bámuló szemlélőnek. Már szemünk is bágyadni kezd a sok és érdekes látványtól. Kifelé kell tehát mennük, mert az idő ll-rejár, sietni kell a Vatikánba a kihallgatásra. Kimenetkor a balról levő oldalhajót szemlélhetjük meg. Itt egy kápolná­ban nagy számú gyóntató széket pillanthatunk meg különböző feliratokkal. „Lingua galicca,“ Lingua anglica, Lingua hispanica, Lingua germanica, Lin- Lingua graeca, azt jelentik, hogy itt a világ minden nemzeteiből összesereglett ájtatos hívők saját anya­nyelvükön végezhetik el a szent gyónást. Csak Lingua hungaricá-t nem találtam, a magyar zarán­dokok nagy meglepetésére magyar pap Rómában nem volt található. A kik németül tudtak, azok találhattak gyón- tatót — én is egy franczia dominikánus barátot voltam kénytelen választani és nagyon örültem, mi­dőn a faggatásnak vége lévén azt mondá: Je vous donnerai l’absolution. Ezeket elvégezvén, minthogy a Vatikánban Mon­signore Machi 11 órakor szokott fogadni, ő hozzája sietendő még egy néhány pillantást vetettünk a pompás templom belsejére, felséges oltárképeire s a templom ajtónál levő szentelt vizet tartó angyalokra azon reményben, hogy még ide többször visszatérünk, a, bársony függöny alatt kibújván a templomot oda­hagytuk. (Vége következik).

Next

/
Oldalképek
Tartalom