Váczi Közlöny, 1884 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1884-01-06 / 1. szám

VI. évfolyam. HELYI S VIDÉKI ÉRDEKLI HETILAP. Előfizetési árak : Évnegyedre................................................................1 frt 50 kr. házhoz hordás vagy postai szétküldéssel. Egyes szám ára : 10 kr. Kapható Deutsch Mórnál (Városház épületében.) Hirdetések: Nyilt-tér a legolcsóbban eszközöltetnek sora.......................... o() kr. s többszöri hirdetésnél kedvez­Bélyeg illeték ményben részesülnek. minden beiktatásnál 30 kr. A szerkesztőség és kiadó hivatal czimzete: hová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők : Vácz, Gasparik-utcza 151. sz. Kéziratokat nem adunk vissza. Bérmen teilen leve­leket nem fogadunk el. Az év elején. Lapunk pályafutásának hatodik évfo­lyama a jelen számunkkal megkezdődik. Mint a vándor, ki pályájának egy részét megfutá, és a még előtte levő pálya előtt pihe­nőt tart s vissza tekint elhagyott útjára, úgy mi is szemlét tartunk az általunk megfutott pálya, az elmúlt év felett. S e szemlénk után önérzettel mondhatjuk, hogy működésűnk nem volt hiába való, njert társadalmi és közéletünk terén sok üdvös dolgot eredményezett. Mindent elkövettünk a lefolyt év alatt, hogy lapunk, n inden külbefolyástól menten a közér­deket szolgálja. Ostoroztunk ott, hol annak szükségét lát- ték, s tett^ buzdítottuk a jó és nemesért lelke­sülőket, Vermeltük a közdicséretet megérdem­lőket. Senkit személyesen soha meg nem sértet­tünk, kerültük a párt és vallásfelekezet színeze­tét, egyeseknek úgy mint kasztoknak szolgála­tában nem álltunk s nem tömjéneztünk senkinek. Mindig a tisztesség fegyverével s argumen­tumával küzdöttünk, megvetve az intriguát, a személyes érdekeket, gyűlöletet s rokonszenvet mellőzve, csupán tiszta meggyőződés vezette működésünket. Azt tartottuk mindig szemünk előtt, hogy lapunk, nem egyes személyekért, pártért vagy felekezetért áll fenn, hanem városunk érdekei­ért. Ez az a mi mindig vezette toliunkat, vala­A..VÁCZ1 KÖZLÖNY" TÁRCZÁJA. Jolán. — Beszélyke. — Irta: Varsányi Gyula. Ott ül Jolán az alacsony kereveteu. Ölelésre ter­mett karcsú dereka hanyagul támaszkodik a ruganyos párnákra; szép szőke feje bágyadtan hajlik gömbölyű vállára. Gyönyörű testéhez egyszerű pongyola simul, mely igen alkalmas előtüntetni termete bájait. A ruha alól elé kandikálnak a csókolni való piczi lábak. Az embernek szinte kedve támad ily kedves papucsok uralma alatt raboskodni. Ily eszme járt alkalmasint Jolán régi imádója Sándor urfi fején is keresztül, ki a szép nő lábaihoz párnás zsámolyra ereszkedett s igéző arczába bámult. Majd elnyeli a kedves teremtést tüzes szemeivel. Már két éve ugyan, hogy Jolán Berki Lajosnak örök hűséget esküdött; de bár előtte szent volt e ka­pocs, mibaszna: ha a szerelem illatos rózsaláncza nem fűzte szivét férje szivéhez. Frigyük létrejötte — nap­jaink divata szerint — csupán az ész közbenjárására történt, a szívnek igen csekély szerepköre jutott. A mézes hetek alatt igaz, egész boldogok voltak. Hisz egy csinos fiatal lényt a szabad szívnek könnyű megszeretni, sőt az érzékiség mámorában e futó von­zalom az igaz szerelem álorczáját ölti magára, de ha mámor eloszlik, ha a szív valóra ébred, visszavo­hányszor városunk igaz ügye kivánatossá és szükségessé tette azt, hogy úgy tegyünk, a mint tettünk. Országos dolgokkal nem foglalkoztunk, mert ez nem czélja egy vidéki lapnak, s tisztán a helyi és vidéki érdekekre fektettük a súlyt működésűnkben. Városunk és vidékének jóléte, előrehaladása, a közműveltség, ipar és kereske­delem fejlesztése, az üdvös reformok terjesztése, a kulturális viszonyok fejlesztése, a társadalmi téren üdvös eredmények létesítése volt czélunk, ezek érdekében működtünk, minden tőlünk tel­hető erővel, önzéstelenül, elfogulatlanul, czélunk volt felhivni a közönség figyelmét egyes közér­dekű dolgok keresztülvitelére, kifejteni a módo­zatodat, melyekkel egyik vagy másik ügy meg­testesíthető, a közéletben megbeszélés tárgyává tenni, egyes közérdekű s nagyfontosságú ügyet, rámutatni az útra, melyen haladhatunk előre, pártolni minden jó és nemes törekvést. Lapunk jövőben is megmarad e programm- jánál; mert meggyőződtünk arról, hogy csakis a mellett válhatik napról napra erősebbé, s csakis úgy fog czélt nem téveszteni, ha az eddigi irányt fogja a jövőben is követni. Feladatunk lesz a jövőben is Vácz és vidéke társadalmának az értelmi és anyagi közélet te­rén helyes irány felé terelése, felkarolása, a kettős czél előmozdítására vezető minden moz­galomnak, irányadásra törekvő megvitatása szel­lemi és anyagi kérdéseinknek, s főkép társa­dalmi életünk élénkítése, minden kitelhető mó­nulnak, szétoszolnak az elámított érzelmek. Ha csak az összeszokás nem fedi el jól-rosszul a két szív kö­zött tátongó rést egy színit fátyoléval: az ilyen há­zasság két élet boldogságának temetése. No de hát az összeszokás a gyakoribb eset. Jolán még egyre szerette férjét. Persze már olyan közönséges prózai szerelemmel, mint szeretünk pl. egy megszokott lakást ; ám ez koránt sem tölté be ábrándos szivét, nem elégité ki lelke vágyad. 0 a leány évek hajnalában egész másnak álmodta a házas­élet napját; akkor egész más férjről álmodozott. La­jos ugyan igen szerette ifjú nejét, de hivatala annyira elfoglalta, hogy kevés figyelemben részesithette; nap­pal többnyire nem volt hon. Jolán szive úgy érezte magát, mint a sivatag szomjas vándora, kinek égető szóraját a puszta meleg vize nem csillapítja. Az egyhangúság e tikkasztó nya­rában kedves Sándora szerelmes udvarlása szolgált édes enyhítőül. Mind ez által a fiatal asszony tiszta erényét még az irigység sem merte gyanúval szennyezni. Férjéhez való hűségét talán még ábrándjában sem szegte meg: Sándor bevehetien szivvár ostromára látszott pazarolni mézes bókjai nagy seregét . . . Történt, hogy Berkinek néhány napra el kellett utaznia. Jolán egyedül maradt. Udvarlója világért sem mulasztotta volna el minél sűrűbben tenni látogatásait a szép szalma-özvegynél. Épp most is ott ül lábai mellett a zsámolyon. Künn a nyári nap elárasztja forró sugárnyilaival a földet; egyes sugarak a zöld zsalu­don, mert, épen ez az, a mi a lefolyt évben, leg- szomorubb ziláltságot mutatott s mindenki be­láthatja azt, hogy ha egészen elterpedni nem akarunk, egészséges társas életet kell teremte­nünk. Igyekezni fogunk jövőre is hogy az ed­digi irányt megtartva, lapunk városunk és vi­déke társadalmi érdekeit szolgálja, kiváló moz­zanatait állandó szemíigygyel kisérje s közlései­vel, alapos változatos és érdekes tartalmával minden osztályú olvasóink igényeit kielégítse. Nem fogunk kimélni, sem munkát sem fá­radságot, sem áldozatot, és ezért csak a t. kö­zönség szellemi és anyagi támogatását kérjük. Szellemi támogatást, mert a nélkül lap nem lehet azzá, mi pedig lenni akar, s a minőnek lennie kell; — anyagi támogatást, mert a nél­kül lap egyátalában fenn nem állhat. A lap jóléte és fenállása a t. közönség ke­zében van; támogasson tehát mindenképen, — annál fényesebben oldhatjuk meg feladatunkat. A sajtónak nincs más érdeke, műit a köz­érdek. A közönség érdeke, a mi éraekünk és megfordítva. És ha rendithetlen bizalommal in­tézzük hozzá e felhivá.st, ha kérjük: vegyen részt a közjóiét emelésében, — teszszük azt ama reményben, hogy kérésünk a pusztában elhang­zani nem fog s hogy a t. közönség nem fogja elutasítani magától saját érdekei képviselőjét. E reményben végezzük be kérésünket kö­szönetét mondva t. olvasóink eddigi szives tá­mogatása s bizalmáért. A szerkesztőség. kon átnyiialnak a fehér függönyökre. De a szoba ho­mályában a lég üdítő hűvös Sándor megragadta Jolán kezét s égő szenvedé­lyét elfojtani igyekezve lázasan rebegte : — Oh ne engedjen tovább hasztalan esengni ! Ha tudná, mint szeretem, ha tudná álmatlan éjszakákon szegény szivem mily kínokat szenved. A szép asszony lábaihoz omlott, átfogta térdót s bársonykezét ellepte forró csókjaival. Jolán erre kezét neheztelve elvonta. — Ugyan Lajos legyen okos, ilyen bolondságra nem tartottam volna képesnek. — Oh ne ilyen hideg közönyös szavakat. Ezek szétmarczangolják szerelemsovár telkemet! . . . Beteg vagyok, őrült vagyok . . . s kegyed ily hideg nyuga­lommal beszél! ? . . . Édes Istenem . . . Istenem . . . hát követ takar szép keble szív helyett. — De gondolja meg, férjes nő vagyok. — Nem vagyok már kepes semmit sem meggon­dolni. Nem tudok semmit, csak azt az egyet, hogy szeretem . . . szeretem, végtelen őrült szerelemmel. — Kegyedre nézni nekem édes élvezet, keze érintése gyönyörök gyönyöre, egy szerelmes kézszoritásáért odadnám életem, egy csókjáért tulvilági üdvömet. Beszélt még sokat rajongó szenvedélyéről s a fiatal nő örömmel hallgatta. A kipirult arczu ifjú láz­tól ragyogó szemei, heves beszéde felolvasztották eré­nye jegét. Nem vonta ki kezét többé kezéből. Az ifjú melléje ült, átfogta karcsú derekát; — igyekezett ugyan Jolán magát kiszabaditani e kedves

Next

/
Oldalképek
Tartalom