Váci Hirlap, 1935 (49. évfolyam, 1-99. szám)

1935-02-06 / 11. szám

2 VÄ€I vágytak múló kincsek után, mi­ket a ,,moly megrág és a rozsda megemészt“ ; kincsük csak gyer­mekeikben volt, minden vágyuk, hogy azokat ístenféielemben vallásosai] neveljék a Haza hű polgáraivá. Az Alkotó megát dotta őket, betöltötte vágyaikat és jutalmul megadta nekik, hogy öregkorukban sem lettek gyü- mölcstelen fák, mert az isteni Gondviselésbe vetett élő hitnek, az Egyházhoz való hűséges ra­gaszkodásnak, a becsületnek és meg nem alkuvó tisztességnek gránitszikláján imponáló nyuga­lommal állva, példás életükkel még most is nevelnek, most is oktatnak, családjuknak az élet ben utat mutatnak, imáikkal Istennek áldását esdik le arra a családi tűzhelyre, melynek ők a féltve gondozott központja. Az emberi életkor minden szakának megvan a maga hiva­tása és értéke ; az ifjúkoré ép úgy, mint az erejének teljében levő férfikoré; de nagy, igen nagy érték az öregkor is, az ő pótolhatatlan bölcs tapasztalatá­val, az Istenhez oly közel álló és szent kegyelmekben bővel kedő lelkületével és minden be- cstilést megérdemlő példaadásá­val. Ezért Krisztus Egyháza az öregeket, különösen a hivatásu kát betöltött érdemes öregeket minden időkben különleges be csülésben és tiszteletben paran­csolja részesiteni. Nagyapóka! A nagy nyilvános ság előtt szeretettelés tisztelet­tel köszöntenek Téged és jó ságos Hitvesedet igaz barátaid gyémántesküvőtök napján. Kolossváry Mihály püspöki lielynök, nagyprépost.---rr-r-.......111="-^=---­A Nemzeti Torna Egylet diszérmet küldött Bán Mártonnak A múlt évben ünnepelte a budapesti legrégibb torna-egylet 80 éves jubileumát. Ezen az ün­nepségen József királyi herceg is részt vett. A régi gárda fel kérésére az üdvözlő beszédet Bán Márton mondta s ezért a Nemzeti Torna Egylet a Matolay- diszéremmel tüntette ki. * *Ma érkezett városunkba titkárával Berinkey Ica grapho- logusnő, a modern lélekelemzés és physiognostica művészi cso­dája, ki izig-vérig művésze a graphologiának, akiről a vidéki sajtó mindenütt a legnagyobb elismeréssel irt. Házassági és lelki ügyekben tanácsot díjtala­nul ad. Fogad egész nap. Káp­talan-utca 1. Kedvező feltételek mellett: na UzSeii folyószámlák Betétek Kül- és belföld; átutalások Kölcsönök VáCI EGYHÁZMEGYEI TIKURÉKPÉRZTAR R.T. Kegyeit Alapítványok KexelftmAffo KONSTANTIN-TÉR Csipetke A VSE szinelőadása Előkelő széksorok, zsúfolt ház jelenlétében mutatta be a VSE labdarugó osztálya ez évi pro­duktumát, Török Fényes három felvonásos operettjét, a Csipet­két. Láttunk már az osztály elő­adásában jobb darabot is, de jobban előadottat aligha. A főszerepben, Csipetke ala­kítójában Kövi Istvánnét vártuk és kaptuk. A szerep a legszéle sebb skálájú, anaiva, a szubrett, a primadonna, mind benne van a szerepben. Kövi Istvánná meg­mutathatta tudásának széles skáláját. Gaminkodhatott és el­jutott odáig, hogy könnyet csalt a közönség szemébe egyik ér­zelmes jelenetével. Nem csoda hát, ha sokan azt állítják, hogy Csipetke egyik legjobb szerepe- melyért, hogy bemutatott, na gyón sok meleg elismerésben volt része. Lenke szerepében Fónay Hajnit láttuk viszont. Pajzán humora, kellemes hangja, ügyes táncai sok tapsot csaltak ki a közönségből. A férfiak közül Gáhlen Rezső kiforrott, pompás műkedvelő, olyan alakitást adott hálás sze­repében, amilyet vártunk tőle. Hálás is volt a publikum úgy vele, mint az ugyanolyan szín­vonalon játszó Prohászka Tibor­ral szemben, akinek nagysze­rűen megrajzolt bárója karak­terfigurája volt a színpadnak. S emellett úgy táncolt Prohászka, mint egy gumiember Szinyéry László szimpatikus Kendéje a rutinos színész alakítása volt. Kár, hogy kissé fáradtnak lát­szott ez egyszer. Daraghy Zoltánná nagy gya­korlattal rendelkezik s ez az anya szépen megjátszott szere pében meg is látszott. Daraghy Antónia hármas szerepével já­rult a sikerhez. Mint görl, dalá­val és táncával forró tapsot ka­pott. Kispál (Rostetter) Károlyban tehetséges uj műkedvelőt fedez­tünk fel. A III. felvonásbeli ré­szegszerepében vitte az előadást s sikere a közönség állandó hahotája volt. Partnere volt eb­ben a szépen beszélő, ügyes Mojzes Lajos. Elegáns és máris színpadra termett Pitrolf Tibor, akire a jövőben komolyabb fel­adatokat is rá lehet bízni. Jól mozgott a szintén újonc Raj Csaba, három szerepet is adott, énekelt, táncolt. Különösen a II. felvonásbeli szerep volt jól fel­fogott alakítás. Pitrolf Zoltán és Boza András kis szerepeikben voltak a siker ügyvivői. A rendező Kövi István kriti-' káját a szereplők s az előadás fenti méltatásában adtuk. Ő ve­zette a hangulatos zenekart is. A táncok a két szakértő, Pro­hászka és Szinyéry szakértel­mét dicsérték. A láthatatlan szereplők, a súgó Gráf Tibor és az ügyelő Konditz László dicsé­rete : a darab sikere. Az előadás után jó hangulat­ban reggelig mulatott az ifjúság. A megjelentek közül a követ­kezőket sikerült feljegyezni: Asszonyok Dr Ruszthy-Rusztek Lajosné, Dr Pertik Ottóné, Borbély Jánosné, Hor­váth Istvánné, Szentimrey Gyuláné, Mayer Józsefné, özv. Kövi Pálné, özv. Fekete Ká- rolyné, Quell Ernőné, vitéz Kenéz Imréné, Pitrolf Imréné, Bernáth Ferencné, ívanovits Jánosné, Farkas Károlyné, Konditz Ignácné, özv. Janda Gézáné, Bcnk Károlyné, Tarnóy Zsigmondné, Stahl Ferencné, Koperniczky Lajosné, Hirmann Lajosné, Császár Nán- dorné, Buchnitz Alajosné, Gráf Tiborné, Prohászka Kamillné, Banos Gyuláné, Ba- raczkay Jánosné, Pölcz Jánosné, vitéz Ke­resztes Béláné, PoUter Alfrédné, Szalay Dezsőné, Starnberger Rezsőné, Soós Ferenc­né, Rosenfeld Ferencné, Boza Istvánné, özv. Koczor Károlyné, Steczik Béláné, Kö­ves Lajosné, iíj. Harmann Jánosné, Nagy Sándorné, Zalaba Istvánné, Novottny Jenö­né, Mester Endréné, Peukert Károlyné, Kápray Jánosné, Schiffler Rezsőné, Fónay Mihályné, Szinyéry Lászl né. Kern Már- tonné, Háry Jánosáé, Krizanöczy Lászlóné, Cs Tóth Mihályné, Weiszbarth Lajosné. Szilágyi Gyuláné, Drobni Andrásné, Dr Meixner Lászlóné, Ruzicska Vilmosné, Si- monetz Béláné, Kicsiny Gusztávné, Rábai Béiáné, Tómecskó Mihályné, Pásztor Gyu­láné, ifj Radvitz Ferencné, Németh Gábor- né, Vasas Lajosné, özv. Gulyás Antalné, Nemeskéry Lajosné, Dr Pesta Lászlóné, Puskás Jánosné, Dora Sándorné, Dr Pana- Joth-Fejér Gyuláné, Markóczy Jánosné, Lam­bing Antalné, Végh Józsefué, Galántai Jó­zsefné, Gahlen Rezsőné, Barsi Nándorné, Dercsényi Dezsőné, Kövi Istvánné, Bán- falvy Györgyné, Dr Pohl Sándorné, Jakab Jánosné, Peihő Bertalanné, Honig Béláné, Peckó Józsefné, Daraghy Zoltánné. Leányok. Fónay Lambi, Bárdos Bözsi, Borbély Bözsi, Banos Gaby, Fekete Rózsi, Kalencsik Anna, Kövi Magdi, Pitrolf Ica, Band Mária, Schwoch Mária, Szende Er­zsébet, Kopernicky Gizi, Hirmann Mária, Baracskay Matild, Pölcz Ilonka, Galántay Rózsi, Thury Ili, Steczik Rózsi, Szakácsi Rózsi, Schiffler Lili, Fónay Hajni, Kostyál Tusi, Krizsanóczy Margit, Schimonetz Ró­zsi, Kicsiny Mária, Király Klári, Müller Mandi, Szombath Mária, Komjáth I'us, Puskás Juci, Jakab Gizi, Szerényi Gaby, Illés Franciska, Rázmán Ilus, Kalocsay Ilus, Pethó Marianna, Percián Rózsi, Daraghy Antónia, Lambing Anna, Galántai Erzsébet, Kalocsai Rózsi, Tnúry Bözsi, Király Janka, Szakszik Matyi Frontharcosok teája A váci ‘frontharcosok február 16-án tánccal egybekötött tea­estét rendeznek a Nagysörház- ban. Iparos kulturest Szerdán, február 6-án a Rk. Legényegylet által rendezett kulturestek előadója dr Pidl- mann Károly ügyvéd lesz, aki „Iparosok jogi ügyletei“ cimen tart előadást. Érdeklődőket szí­vesen látunk. Kezdete este fél 9 órakor a Kulturházban. N yiit«tér Feleségemtől, Mészáros FerencnéiőI szül. Tóth Katalintól különváltan élek. Érte semmiféle anyagi garanciát nem vállalok. Mészáros Ferenc ny. rendőrségi altiszt * A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy ifj Mészáros Léiét én köl- csönszerzéssel nem bíztam meg s igy a neki átadott összegekért, adósságaiért s rendeléseiért szavatosságot nem vállalok s azokat nem fizetem meg. Vác, 1935 február 4-én. Mészáros Béla i&ö szón @t nyilvánítás Ezúíon mondunk köszönetét mind­azon tisztelőinknek, akik részvétük­kel és a végtisztességen való meg­jelenésükkel feleséaem, illetve édes­anyám elhunyta alkalmával fájdal­munkat enyhítették. félegyházi Nagy Károly és fia SAJAT SZRKHÁZÁKAS I VÁCI TRKHRÉKPÉNZTáR A. Magyar Nemzeti Hank meliéklielye Vfic, Konfttantin-tér 13. 3'eicfon: <53 Kölcsönöket kedvező feltéte­lekkel folyósít <3> Elfogad betéteket és azokat aranyértékben fizeti ki Exportálók részére taiiusltvéiiyob kiadása YAc és Krtrnyéliére KATOLIKUS ELET Február 6, szerda: Este 6 óra­kora Katolikus Líceum előadása a polgári fiúiskola tornatermé­ben. Előadó: Oppenheimer Já­nos. Előadásának cime : ,, A vas­utak villamosítása“. Vetített ké­pek. 7 órakor a Szent József iparos-kongregáció összejöve­tele. 7-én, csütörtökön. A Szeretet Egyesület munkadélutánja a Ka­rolina Intézetben 3—6 ig. 9-én, szombaton a Szent Er­zsébet Társasága rendezésében „Magyar est“ az Úri Kaszinóban. Beiépődij 1 pengő 50 fillér. Kez­dete este 9 órakor. „A csirkefogó“ A Váci Reménység Egyesülete és a Kath. Legényegylet hagyo­mányos farsangi mulatságát március 2-án, farsang szombat­ján rendezi a Kulturházban. Eb bői az alkalomból a két egye­sület műkedvelő gárdája „A csirkefogó“ című vígjátékot fogja bemutatni. Az előkészüle­tek már javában folynak, a meghívók a napokban mennek szét. A vasutak viliamosifása A Líceumban ma este érdekes előadás lesz. Oppenheimer Já­nos a vasutak villamosításáról fog vetített képekkel illusztrált előadást tartani. VTE társasössxejöveiele A Váci Testgyakorlók Egye­sülete és a Váci izraelita Leány­egylet február 9-én este 9 órai kezdettel társasösszejövetelt rendez a VTE klubhelyiségében. MAROSI filmszínház Szerda — csütörtök, február 6 és 7-én 5, 7 és 9 órakor 60—59 filléres helyárakkal — Az United Artist izgalmas újdonsága NE W-YORK Diliinger, Amerika 1. számú közellenségének izgalmas filmregénye Miki, mint Guliver rajzos triikkfilm

Next

/
Oldalképek
Tartalom