Váci Hirlap, 1935 (49. évfolyam, 1-99. szám)

1935-11-17 / 89. szám

WAC! HÍRLAP 5 ■j- 0 a A HIDEG ELLEN ^ A MEGHŰLÉS ELLEN A CIPÓ ÁTÁZÁSA ELLEN PALMA OKMÄ TARTOSTALP Csak az OKMA védjegy garantálja az OKKIH minőségét! Történelem Regény Művészet Irodalom Revü Magazin i mm Binsa jubileumi diszalbum Érdekfeszítő olvasmány, gyönyörű képek. Megjelenik november végén. Jegyeztesse eiö még ma az ujságárusitóknál, dohánytózsdékben, mert csak korlátolt pél­dányszámban foo megjelenni. Peityes-iástcest a Reménységben November 24-én este 8 órai kezdettel a Váci Reménység Egyesület és a Katolikus Le­gényegylet a 811. sz. cserkész- csapat műszaki felszerelése ja­vára hangulatos »Pettyes tánc­estet rendez. Az est sikerét a fia­tal rendezőgárda fogja biztosí­tani, kik úgy a táncosgárdáról, mint a hangulat fenntartásáról gondoskodnak. Hangulatos te- remdisz! Elsőrangú tánczene. Tombola stb. fokozzák az est előrelátható sikerét. Három pengőért 40.000 pengőt nyerhet, ha résztvest a 65 jótókonycélú államsorsjátékon. Kapható minden dohánytőzsdében, minden bank­ban, vagy főárusitónál, közvetlenül a Szé­kesfővárosi Pénzügyigazgatóság, Budapest V., Szalay-u. 10, a pénz előzetes bekül­dése ellenében megküldi. «*™gWg5S3Basa£3ZaS5i SSISESSESSEaUSBCaaEHBES&fáfi 10741/935. tk. szám Árverési hirdetmény-kivonat WeisuE D, budapesti bej. cég végrehaj- tatónak Paj&r Ssfl. ÍSÜát/ás és neje sz. Schön Ilona végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881; LX. te. 144, 146 § ai ér­telmében elrendeli a végrehajtási árverést 10.000 P tőke, 135 P 70 f eddig felmerült per- és végrehajtási és az árverési kérvény­ért ezúttal megállapított 135 P 40 f költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Büch- ler Zsigmond és társa 250 P követelés és járulékai behajtása végett a váci kir. járás­bíróság területén levő Felsőgöd községben fekvő és a felsőgödi 330. sz. betétben A’jf‘4. sor8z., 1265|2. hrsz. alatt felvett 300 | 1 öl területű a beltelekben levű szántóra melyen az adó- és értékbizonyítvány szerint ház is van 4520 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Fel­sőgöd községházánál megtartására H985, évi december hónap H6. napján délután 3 óráját tűzi ki és az árve­rési feltételeket az alábbiak szerint meg­állapítja ; A legkisebb vételár! Weisz D. érdeké­ben 2260 P, Büchler Zsigmond és tsa ér­dekében 15000 P. Az árverelni szándékozók kötelesek bánat pénzül a kikiáltási ár 10 °|0-át készpénz­ben, vagy óvadékképesértékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetesen bírói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és zz árverési feltételeket aláirni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni tenki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi száze- lékáig kiegészíteni. Vác, 1935 augusztus 17-én Pártos s. k., jb. alelnök Váci közművelődési naptár November 17, vasárnap d. e, 9 és 12 óra közölt: Városi Könyvtár. November 17, vasárnap cl. u. 5 órakoiú A Gombási Uránia megnyitó előadása. 1 Ruszthy- Ruszlek Lajos dr polgármester: Megnyitó. 2. Szentgyörgyi Gusz­táv kir. orsz. siketpémaintézeti igazgató: Szibériából haza. 3. Herrhof Mátyás dr prépost-plé­bános: Az Isten és a természet. Belépődíj nincs. November 18, hétfő d. u. 5 órakor: Szülők Iskolája. 1. Hän­del: Aletuja, hanglemez. 2. Szent­györgyi Gusztáv: Néhány szó Migazzi Kristóf grófról. 3. Ha- jagos László dr: A csecsemő és a gyermek észszerű táplálása. 4. Hangos világ'hiradó és kuttúr- fihn. Belépődíj nincs. Gyerme­kek nem látogathatják az elő­adást. November 18, hétfő esti 7 óra­kor: Váci Uránia. 1. Händel: Aletuja, hanglemez. Faludi Béla ismertetőjével. 2. Szentgyörgyi Gusztáv: Ki volt Migazzi Kristóf gróf, akitől a Migazzi-tér kapta a nevét. 3. Pohl Sándor dr tb. főszolgabíró: Hetedhétországon túlról... Vetített képekkel, ö. Hajagos László dr: Az egészség váci naptára. 5. Hangos viiág- hiradó és kultúrfiim. A belépő­díj a páholyokba 20 fillér, a többi ülőhelyre semmi. Gyerme­keknek tilos a bemenet. November 18, hétfő, 0 órától 8 óráig: Felnőttek ingyenes anal­fabéta tanfolyamának órái az alsó- és felsővárosi iskolákban. Jelentkezni még most is lehet hallgatókul a nevezett iskolák­ban, a városházán, vagy pedig a népművelési bizottság előadó­jánál, Vác, Konstantin-tér 6. November 20, szerda d. u. 5 és 7 óra között: A Kereskedő- Ifjak Egyesülete helyiségében női kézimunka- és himzőtanfo- iyam. Elromlott a wáci pék-kényéi* Minden váci benszütött tudja, hogy háború előtt a váci ehetet­len, savanyú, valódi pékkenyeret árultak, aminek az v-oit a követ­kezménye, hogy ugyancsak gyen­ge forgalmat csináltak. Háború után mindenki azt kezdte ta­pasztalni, hogy a váci kenyér pompásan megjavult. A pékek észre tértek és azt mondották, hogy lehet jó kenyeret is csinál­ni, valóban jó kenyeret is tettek a váci asztalokra. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a házikenyér sütése mind keve­sebb lett, mert ha már a pék jó házi kenyeret ád, Ieg}^en minden­nap friss kenyér az asztalon és fogyott a váci jó házihoz ha­sonló kenyér. Néhány hét óta azonban minden megváltozott s vissza érjünk a szívós, ragadós, savanyú háború előtti kenyér­hez. Megint több lett a pékeknél a házikenyér sütés. A mai pék- kenyeret nem lehet fogyasztani. Megkérdeztük pékjeinket, akik egészen őszintén megmondot­ták, hogy a rossz kenyérnek a rendőrség az oka, a rendőrség ugyanis pontosan ellenőrzi, mi­kor kezdik a pékműhelyek mun­kájukat. Eddig csendes beleegye­zéssel egy órával előbb kezdet-1 lék a pékkenyér kovászolását, most ez egy órával későbben történik, úgy amint a rendelet ciőirja. Igen, de a kenyérnek kell a hiányzó óra, máskép nem kel meg, viszont keletien kenye­ret nem lehet eladni, ennélfogva két annyi élesztőt kell beletenni, hogy a tészta megkeljen. Elte­kintve attól, hogy a nagymeny- nyiségű élesztő a kenyérrel ár­talmas, a kenyeret savanyúvá teszi, ezért rossz a pékkenyér Vácon és mi most nyilvánosság előtt kérjük fel a íogyasztókö- zönség érdekében rendőrfőtaná­csosunkat, hogy ellenőriztesse a pékek igazmondását és ha nekik van igazuk, engedje meg, hogy a váci közönség jó kenyeret ehes­sen, mint aminőt evett még né­hány héttel ezelőtt is. §k református tea Ma délután zajlik le a Flecken- stein-féle teremben a jól beha­rangozott református tea^eslély, melyre az egyház minden tagja nagy várakozással készül. A ren­dezőség kedves és nívós prog­rammal szolgál, a nőegylet tag­jai pedig teával, süteményekkel kínálják vendégeiket. A rende­zőség lapunk útján kér pártfo­gást, mert mint minden önzetlen munkájuk, úgy ennek az estnek a jövedelmét is a kisváci kuitúr- liáz-alap fogja kapni. Ha háw.m, földje vau, f ÍJEessera! A városi adóügyosztály a kö­vetkező kérelmet intézi a ház-, illetve földtulajdonosokhoz a V. H. útján: A város a 30 év előtt felvett kataszteri birtok-ivek he­lyett idén a pénzügyigazgatóság­gal elkészíttette a tényleges bir­toklásokat feltüntető új birtok- iveket. A pénzügyigazgatóság az új kataszteri birtok-ivek elkészí­tése és a nyomtatványok ára fe­jében arányosan kirótt megfe­lelő összegeket vetett ki, mely összegeket a városi kézbesítők­kel szednek össze. Felkéri a vá­ros adóhivatala a váci ingatlan­tulajdonosokat, hogy a kézbesí­tők állal kiküldött nyugtákat a munka megkönnyítése érdeké­ben váltsák be. EJmesttBisílí a&a>ÍBiés3eek ? Nem fog kellemesen hangzani a városban és sokszázan, kik a művészetért rajonganak, nem fogják szívesen hallani azt a hír­adásunkat, hogy a Darvas-féle színtársulat készül el városunk­ból. Az idén ugyanis nem talál­kozik olyan megértő pártfogás­sal, mely a színház hosszabb időre szóló fenntartását ajánla­ná. Darvasék iparkodnak és új­donságot újdonságra mutatnak be, a színházba járó közönség ér­deklődése pedig közönyös és ki­csiny. Arrói hallottunk beszélni a társulat körében, hogy ezt a hónapot még kihúzzák nálunk és aztán december elején men­nek Mohácsra. Alig kétheti sze­replés után sajnálatos lenne, ha a jól játszó társaság megvalósí­taná tervét, mely nem valami dicső fénybe vonná a sokat han­goztatott kultúránkat. ü süt* düsssrsó megmentette a tiáac^t a pusztulástól Akik azt állítják, hogy az ál­latnak is van bizonyos érzéke, mellyel a veszedelmet megérzi, azok elgondolkodhatnak az alábbi kis eseten, amely Balogh Antal kisváci sütödéjében tör­tént csütörtökön éjfél után. A péksegéd bekovászolt és amíg a tészta megkelt, addig végigfeküdt a padlón, hogy az imént félbe­szakított álmát folytassa. A pék­műhelyben van egy kis sün­disznó, amelynek az a köteles­sége, hogy a svábbogarakat ősz- szeszed je. A kis jószág a mon­dott időben is úton volt, de nem kereste a csótány-gárdát, hanem odament a földön fekvő pékle­gényhez és hideg orrával bök- dösni kezdte az arcát. Sikerült is a péksegédet felköllenie, aki most ijedten ugrott talpra, mert feje fölött égett a ház, A gerenda ugyanis a kéménybe szolgált és ez a kemencében rakott tűztől meggyulladt, már két négyszög- méter égett ki a padlásból, ami­kor sikerült a sündisznónak fel­kelteni a legényt, ki azután rög­tön tűzoltókért futott és a vesze­delmet megfékezték. Egész ko­molyan: A kis sünnek köszön­heti Balogh Antal, hogy háza le nem égett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom