Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-05-09 / 36. szám

VfBkCl HiRUP 2 megy. Lőwingerék a 12.000 pen­gős üzlet mellett bizonyára szí­vesen vállalták volna részlet­fizetésre a folytatólagos út épí­tését is. A vidéki városokat már régi idő óta érdekli a váci aszfalt, mely ezidő szerint a legolcsóbb fedő anyag. Sehol se volt még hosszabb útszakasz megépítve, csak Vácon, ennélfogva aki tanulmányozni akarja, annak ki kell jönni Vácra. A városok pol­gármesterei a nemzetközi vásár alatt tartják kongresszusukat Budapesten. Elhatározták, hogy a váci aszfaltot alaposan meg­tekintik és a helyszínen munka közben megvizsgálják. Ezért a Lőwingerék már is hozzáfog­nak a munkához, hogy szomba­ton, május 12-én. mikorra látoga­tásukat ígérték a szakemberek, a váci aszfaltot akkor láthassák, midőn lerakják. A vidéki váro­sok polgármesterei és mérnökei szombaton délelőtt autón érkez­nek városunkba és a váci asz­falt megtekintése után megnézik vízmüvünket, majd a város tíz­órait ad tiszteletükre. Az £ij I:sí*kerSieti főigazgató látogatása gimnáziumunkban Acsay István dr nyugdíjba vo­nulása után a pestvidéki kir. tankerületi főigazgatói áilásra a közoktatásügyi kormány Keme- nes Illés esztergomi bencés rendi gimnáziumi igazgatót nevezte ki. Az uj tankerületi főigazgató az elmúlt héten három napon át látogatta gimnáziumunk osztá­lyait. Ez volt első szereplése gimnáziumunknál- Befejezésül a tanár-testülettel értekezletet tar­tott és hétfőn este visszauta­zott székhelyére, Budapestre. Leopold Assdlor* az Leopold Andor, a hires bari­tonista is arra jutott, amire nem árja származású társai. A kül­föld nagy elismeréssel volt te­hetsége iránt. Legutóbb már a müncheni operaháznak volt első baritonistája. Őneki is haza kel­lett jönni és most olvastunk ki­tüntetéséről', hogy Németh Mária, a világhírű magyar operaéne­kesnő, Szegeden vendégszerepeit és Leopold Andort vitte le part­neréül. Holnap, áldozócsütörtö­kön pedig a M. Kir. Operaház­ban fog vendégszerepelni és Alfió szerepét fogja énekelni a Parasztbecsületben. I SAJÁT SZÉKHÁZÁBAN í vési takarékpénztár A. Magyar Nemzeti fgank mellékiielye Vác, Konstantln-tér 15. Telefon: 63 Kölcsönöket kedvező feltéte­lekkel folyósit Elfogad betéteket és azokat aranyértékben fizeti ki Exportálók rís*íre tanoHltvAnyok kiad finn Vác is kttrnyihir« A Miatyánk és a csehek Bozóky Gyula ezredes előadása Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes husvétkor még a Szent Földön kalauzolt egy áhitatos kis társaságot és néhány napja, hogy nagy útjáról hazaérkezett. Első útja Vácra vezetett és a Credo meghívására vasárnap déiuián vetített képek kíséreté­ben ismertette azt a gyönyörű utat, melyre most hatodszor ment el és leghőbb vágya, hogy ismét megtehesse. A képek sora vonult el előttünk a Szent Föld­ről. Mindegyikhez nem csak is­mertetést, hanem oda illő jel­lemzést is fűzött, mely igen sok­szor hosszú tapsra ragadta hall­gatóságát, mely igy fejezte ki együttérzését a lelkes előadóval. Mindjárt az elején roppant lel­kesedést keltett azzal a kijelen­tésével, hogy egész társadalmat meglehet mozdítani egy öt, hat, esetleg tiz éves jubileum meg­ünneplésére, ellenben Jézus Krisztus halálának 1900-dik év­fordulójára csak vallásos embe- reketleheíetttemplomba elhozni. Ismertette útjukat attól a perc­től kezdve, hogy Tel Avivot, a modern ötven éves zsidóvárost megtekintették és eljutottak Ná- záretbe, majd 17 napon keresz­tül áhitatosan járták a világ Megváltója által megszentelt helyeket. Leghosszabban időzött Jeru­zsálemnél, melyről tömérdek felvétele van s mely legjobban érdekelte is hallgatóságát A Szentváros minden pontja vonat­kozásban van a Szentirással és minden alkalommal idézte a Szentirást és a történelmi ada­tokat, melyek igazolják, hogy Jézus életének megrázó esemé­nyei azokon a helyeken foly­tak le. így meghatottságban és lelke­sedésben vitte hallgatóságát to­vább és tovább Jeruzsálem ut cáin, midőn igen érdekes lelep­lezéssel szolgáit, mely fényt vet arra, hogy ádáz ellenségünk, a cseh még más világrészben sem hagy békét a magyarnak és megszentelt helyen is lelkének durvaságát és elvadultságát mu­togatja. Miatyánk templomban jártak, mondotta az illustris előadó. Ez a templom azon a helyen épült, ahol az Üdvözítő megtanította tanítványait a leg­szebb imádságra. A templomban eddig .34 nemzet 34 nyelven vésette márványba az Úr imád­ságát. Mint ismeretes, Bozóky ezredes többször járt már e templomban és a kis társaságát egyenesen a magyarnyelvű Mi- atyánk-tábla elé vezette. De mily nagy volt meglepetése, midőn a magyarszövegű Miatyánk helyett egy csehszövegű táblát talált, mely valószínűleg cseh nyelven mondja el a Miatyánkot. Azon­nal kihallgatta a rendház tagjait és senki sem tudott felvilágosí­tást adni arról, hogy mikor vet­ték ki a falból a magyar táblát és illesztették helyére a cseü- szövegű Miatyánkot. Ezért kény­telen volt felkeresni a jeruzsá- lemi pátriarchiát, a Szentföld Rómától kirendelt legfőbb őrét és előtte is bejelentette a ma­gyarság megbotránkozó tiltako­zását Majd pedig elment a ma­gyar konzulátusra, ahol jegyző­könyvet vettek fel és kérte, diplomáciai úton adjanak elég­tételt a megbántott magyar hí­vőknek és helyezzék vissza őt megillető helyére a magyar Mi- atyánk-táblát. Kérte, hogy a dip­lomáciai eljárás eredményéről őt értesítsék, hogy Magyaror­szágon kihirdethesse, miszerint a magyarokat ért sérelem kor­rigáltatott. Mint említettük, Bo­zóky ezredes csak néhány napja tért haza és igy az elintézésről még értesítést nem kaphatott. 28fS58 lilédet oszlottak ki ezidéu a váci szegénykonvkáu A váci szegénykonyhát lezár­ták és annak lelkiismeretes ve­zetője, Miltényi Auréí azóta sem tétlenkedett, hanem statisztikát csinált az emberbaráti intézmény ezidei forgalmáról. Módunkban áll számos érdekes adatot kö­zölni az idei szegénykonyhárói. 145 család kapott az idén dél­ben meleg ételt, ami sokkal ke­vesebb, mint más években, ami­dőn a szegénykonyháról étke­zők száma már a 400-at is meg­haladta. Bár szigorú kritikával mért a szegényügyi bizottság, bizonyos, hogy a szegénység kisebb volt, mint más években, amit az is mutat, hogy az előző évek állandó kosztosaiból az idén többen nem is jelentkeztek. Valószínű, hogy valamelyes ke­resethez juthattak. A szegény­konyha összes kiadásai ezidén 6385 P-re rúgtak s ebből a tél hónapjai alatt 28,658 ebédet osztottak ki. Meg keli említeni még, hogy minden ebédhez 10 deka kenye­ret is kiszolgáltattak. Gondos­kodás történt a hegyekben lakó szegényekről is, kik nem jár­hattak be a szegénykonyhára, ezért hetenkint egyszer szalon­nát és kenyeret osztottak szét közöttük. Ezen a hideg szegény- konyhán 85 hegyi-lakó család élt a télen át. Ezek 2130 adag ételt, 850 kg. szalonnát és 6390 kg. kenyeret’ kaptak. Teljesen lerongyolódott gyer­mekek közül 18-at felruháztak. Nagy érdeklődés volt az idén a tüzelőfa iránt. Voltak sokan, akik nem kértek ebédet, csak tüzelőt. A bizottság nagykörűi tekintéssel végezte ezt a mun­kát is és 1224 métermázsa fát osztott szét a fűtőanyag-hiányt szenvedők között. Nem érdekte­len még tudni, hogy a szegény- konyhán feldolgozott élelmiszer összes súlya 178 méterraázsa volt, melyhez 539 drb. tojást is felhasználtak. Kedvező feltételek mellett: Üzleti folyószámláik Betétek 2€«S- és belföldi átuisláscük ICöicsönök VÁCI EGYHÁZMEGYEI IAKBRÉKPÉHZIÍR R.T. Alapítványok Kczelőség-e KONSTANTIN-TÉR 1 Weekendeznek a városházán Nagy öröme volt szombaton a városháza tisztikarának és al­kalmazottainak. Délben mindenki felállt Íróasztalától és 12 óra 5 perckor már csendesek voltak a városház öreg folyosói és szobái. Az történt, hogy a pol­gármester mindenki részére weekendet engedélyezett, nem­csak szombat déli 12 órától, ha­nem minden ünnepet megelőző nap 12 órájától a vasárnapot és ünnepet követő hétköznap reg­gel 8 órájáig. Ez a rendelkezés szeptember 15-ig marad érvény­ben éskiterjed a város üzemeire: a viílamosműre és viziroda sze­mélyzetére is. Némi gúny lehet a rendeletben, mert a polgár- mester kifejezi azt az óhaját, hogy a városháziak és üzem- beiiek a hétköznapi hivatalos órákat annál pontosabban fogják megtartani. Névmagpposifások Abelügyminiszter megengedte, hogy Gottschling István főmoz­donyvezető nevét „Gerdai“-ra, Maiinka Rudolf szfőv. altiszt ne­vét „Miklósiéra, Blasko Lajos máv. főtiszt nevét „Bártfai“-ra, Moravecz Lajos máv.íőmozdony- vezető nevét ,,Maklári“-ra, Mo­ravecz Margit ne vét „MaklárF'-ra, Drobni András máv. váltókezelő nevét „Dezsődre magyarosít­hassa. A tip-verseny két szabad-vasárnapja Május 13-án és 20-án szabad­napja lesz a Kölasz-bajnokság mindkét osztályának s ezér tip- versenyünk IX. fordulóját majd csak pünkösdi számunkban tesz- szük közzé. A VIII. forduló ered­ményeit vasárnapi számunk fogja közölni. V * Ä ■ R • © • S * I iSzerda, csütörtök, május 9 és 10-én A legcsodásabb, legnagyobb dzsungel film _____________NAGANA Szombat, vasárnap, kedd, 12, 13, 15-én IRENE DUNNE legújabb alakítás a £n SXab'ád VOlílék Férfipartnerei Clive Brook és Nils Aster — A Mellék ucc a test vérfilmje ! [lyiSQl kizdels: hétköznap 5, 7, 9, áldozócsütörtökön és vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom