Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-05-06 / 35. szám

E Vác, 1934 május 6 ára 12 fillér 48-ik évfolyam 35. szám W VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenként kétszer: szerdán és ya§órnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: Helyben egy negyedévre .................................3 P — f Vidéken egy negyedévre .................................3 P 5o f Egyes szám ára .................................................ia fillér FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: DER€§ÉMI DEZSŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vác, Széchenyi-utca és Csányi-út sarkán. Telefon iy. Kéziratok nem adatnak vissza. — Hirdetések, Nyilt-tér, díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. Kolossváry Mihály a mai gimnázium megreformálásáról A felsőház most tárgyalja a középiskola reformjáról szóló törvényjavaslatot. Felszólalt a vi­tában Kolossváry Mihály, akinek beszéde nemcsak azért érdekes, mert nagy és tartalmas szónok előadása volt, hanem mert az or­szág legnagyobb egyházmegyé­jének és tantestületének vélemé­nyét mondotta el az ország szi- ne előtt. Ezért tartjuk érdemes­nek a szakbeszéd ismertetését. A . kiváló szónok igy kezdette: Az egész nemzet érdeklődése fordul a kö­zépiskolai reform felé. A magyar kö­zépiskolai oktatás mint fundamentum áll a nemzeti élet teste alatt. Ezen nyugszik a modern nemzeti állam nagy teste. A nemzet ezt a javaslatot meg­érti, sőt gyermekein keresztül hisz ezen javaslat eszményiségében és vágyódik az ebben lefektetett nagy ideák után: nemzeti és valláserkölcsi alapokon való nevelés szükségességéért. Az utolsó két évtized eseményei győzték meg erről. Legfontosabb része ezen javaslatnak a vallásos nevelés biztositása. Ez az első tételes tanügyi törvény, mely ezt min­den kételyt kizárólag célul tűzi ki. ösz- szehasonlitja az 1868: XXXVIII. tör­vénynek idevonatkozó részeivel, mely a népoktatásról szól. Igen fontosnak tartja, hogy a középiskola reformjánál figyelembe vétessenek azok a társadal­mi jelenségek, melyek a belőle kike­rülő középiskolai ifjúság lelkületűnek kialakítására mélyreható hatással van­nak. Az iskola a társadalom életének tü­köré. A mai társadalomból kerülnek a mai diákok az iskoláha. A társadalom­nak harmonizálni kellene az iskola éle­tével. És ha nagy, döbbenetes eltéré­seket látunk a társadalom életében az az iskola szellemétől, azon kell lenni, hogy ezt az eltérést a társadalom tes­téből a törvényhozás kiküszöbölje. A törvényeknek egymással harmonizálni kell. Két dologra hivja fel a figyelmet: a szétzüllött családi életből nem kerül­hetnek ép erkölcsű ifjak a gimnázium­ba; a példa rombol. A szülők rossz pél­dája még inkább, mint másoké. A másik fontos volna a vasárnapnak, mint az Ur napjának megszentelése. Az ifjúság ne azt lássa, hogy a vasár­nap a Bacchus napja, hanem hogy va­lóban az Isten napja. Lelke nemesed­jék, tisztuljon. Sürgeti éppen az ifjúság nevelése érdekében a teljes vasárnapi munkaszünetet. Részletesen foglalkozik a selectio kérdésével. Nagy óvatosság­gal kell kezelni ezt; a magyar fajnak bűne, hogy későn jön tudatára a tér­vesztésnek; dacára kiváló tulajdonsá­gainak és tehetségeinek, a szabad futás területein későn veszi magát észre. A tanárok nehéz helyzet elé kerül­nek, amidőn dönteniük kell majd aké- pcsitő osztály tekintetében. Tapaszta­latból tudja, mert - sokszor volt alkal­ma látni, hogy mennyi aggállyal ros­tálták eddig is a tanárok a tanulókat; most, mikor életkérdés lesz ez, még ne­hezebb helyzet elé állíttatnak, mert a tanárok 99 százaléka a gyermekek meg­mentésén dolgozik és nem kirostálásán. Megindokolja, hogy a szelektálást a nyolcadik osztályban, csak négy év múlva léptessék életbe. Helyesli az osztályfőnöki órák beve­zetését; a polgári leányiskolákban is beváltak ezek, de kívánatos, hogy a fiuknál is vezessék be. Foglalkozik a polgári iskolák és középiskolák reláció­jával, ebből kifolyólag kivánja a pol­gári iskolák reformját is, mert alkal- mazkodniok kell a gimnáziumokhoz. A gyorsírás bevezetését sürgeti az összes középfokú iskolába. Ez gyakorlati, élet- tantárgy. A szülők örülnek, ahol beve­zették. Nem tartja jónak, hogy közép­iskolák és középfokú iskolák fentartá- sát magánszemélyek részére is engedé­lyezzék. Ezek a nyerészkedésre alapí­tott iskolák kevés kivétellel nem vál­nak be. Elismeréssel emlékezik meg a Felső­ház egy kitűnőségének. Bernát István­nak a plenáris ülésben két alkalommal felhozott akciójáról, a házassigí váló­perek rendezéséről és megszüntetéséről, éppen az ifjúság megmentése érdeké­ben; aktuálissá válik ez a kérdés a kö­zépiskolai javaslattal kapcsolatban.---------IIIW~ —- ----------­Revíziós mise a piaristáknál Az Emerikána tudatja a nagy- közönséggel, hogy május havi revíziós miséjét ma, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja meg a piaristák templomában. Bozóky ezredes a szent“ fóldről tart előadást Kedves vendége lesz ma, va­sárnap a Krédó hitbuzgalmi egyesületnek. Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes most tért vissza ötödik szentföldi útjáról és nagyobb társaságot kalauzolt a Megváltó által megszentelt földön. Ő tehát alapos ismerője a Szentföldnek, melyről ma, va­sárnap este fél ötórai kezdettel előadást fog tartani a Karoliná­ban a Krédó tagjainak. Névmagyarosítások Abelügyminisztermegengedte, hogy Petrich Ödön m. kir. posta­felügyelő, a váci körzet távírda- távbeszélő építési osztály veze­tője, nevét „Petri“-re, Turányik István postaaltiszt nevét „Turá­niéra, Scüiller Ferenc szfőv. ta­nító nevét „Solymáriéra magya­rosíthassa. Az Uránia utolsóelőtti előadása Az Uránia hétfői, május 7-iki előadásának műsora: 1. Panajoth Fejér Gyula dr : Heti szemle a revízióról. 2. Románszky János: A csehek Magyarországon. Ha csökken a házbér, leengedik az adót Felhívjuk a háztulajdonosok figyelmét arra, hogy amennyi­ben a lakók által fizetett lakbér a novemberi lakbértől eltérőleg az év folyamán csökkent, vagy emelkedett, május 20 ig ezt a városi adóhivatalnál besze­rezhető bejelentési lapón be kell jelenteni. A házadó a folyó év második felében e bejelentés alapján lesz megállapítva. A bejelentés a lakó és tulajdonos által is aláírandó és amennyiben az valótlan adatokat közöl, vagy ha az esetleges lakbéremelke­dés bejelentése elmulasztatna, úgy a lakó és tulajdonos adó­csalásért felelősségre fog vo­natni. Akinek lakása eközben megüresedik, köteles 15 napon belül Írásban a városi adóhiva­talnál bejelenteni, aki pedig üres lakását kiadta, ezt is köteles a háztulajdonos 8 napon belül írásban bejelenteni és tartozik közölni azt, hogy mennyiért adta lakását bérbe. Ezt a bejelentést a lakó és tulajdonos is Írja alá- Üres lakások újbóli kiadása ese­tén a házadót az uj bérlő által fizetett bérösszeg alapján álla­pítják meg. Poilák főrabbi arany lakodalma Fóliák Fülöp főrabi csütörtökön ülte hű élettársával aranylakodalmát. A nevezetes évfordulót egész csendben szerette volna megünnepelni, de a hit­község tudomást szerzett a ritka ün­nepélyről és abból részt kívánt. Ünne­pélyt rendezett az Eötvöstéri hitközség elöljárósága, a nőegylet, az iskolák. Az első üdvözlő beszédet Révész Sándor dr. hitközségi elnök mondotta, utána Neumann Adolfné a nőegylet, Neu­mann Nándor a tantestület, Neumann Adolf dr. pedig a volt tanítványok nevében köszöntötte a szive mélyéig meghatott arany lakodalmas párt, kik hálásan fogadták az ajándékokat, a melyekkel megemlékezésül a küldöttsé­gek őket elhalmozták. Uj távbeszélő előfizetők Mióta megszűnt a telefonnál a beszélgetésenként! díjfizetés, azóta a következő előfizetők jelentkeztek a váci postán: Hli niczky Endre vendéglős 104, Weinberger Ernő festékkeres­kedő 106, Geréb Ármin állam- pénztári főtanácsos 121, dr Pesta László városi orvos 122, drSzép Béla nőgyógyász 139, Törzsök Béla vendéglős 141, Váci Ha­risnyagyár 146, „Levit“ aszfalt­os kátránygyár 159, Novottny Jenő építész 164, Rübner József tollkereskedő 165, dr Steiner Jó­zsef orv^s 166, Szécsényi Ármin szappanfőző 167, Klein György íűszerkereskedő Deákvár 5. KA TOLIKUS ÉLET Május 6-án, vasárnap : Délután 3—6: Ismétlő iskolás lányok B. Margit Egyesületének rendes összejövetele. 4—7: A Mária leányok Társulatának heti ösz- szejövetele. Fél 5: A Krédó Egyesület rendes havi összejö­vetele a Karolina iskola torna­termében. Pilismaróti Bozóky Gyula ny. vk. ezredes vetített képes előadást tart a Szentföld­ről. Az egyesület vendégeket is szívesen lát. Önkéntes adomány. Fél 5: Háztartási alkalmazottak Sz. Zita Egyesülete a B. Margit Egyesülettel együtt kimegy a májusi ájtatosságra. Litánia után, kb. fél 5 órakor a Székesegy­házból körmenet a Hétkápolná­hoz, ott májusi ájtatosság és szentbeszéd. Május 7, 8 és 9-én: Reggel kb. 9 órakor indul a Székesegy­házból a keresztjáró napi kör­menet, hétfőn a fehérek temp­lomába, kedden a barátokhoz és szerdán a piaristákhoz. Május 10-én, áldozócsütörtök. Gyermekeink első szentáldozása reggel fél 7 órakor a felsővárosi és alsóvárosi plébániatemplom­ban. A szentáldozás után a Sze­retet Egyesület a 335 első ál­dozó gyermeket megvendégeli reggelivel a Karolina udvarán. Május 20-án, pünkösdvasár­napon bérmálás lesz a Székes- egyházban. Jelentkezni lehet szombatig, május 12-ig úgy a felső, mint az alsó plébánián. Oktatás vasárnap, május 13-án délután 2 órai kezdettel lesz a fehérek templomában. Csepkész>avató a gimnáziumban A Váci Piarista Gimnázium 192. sz. Erdősi Imre cserkész- csapat május 10-én, Áldozócsü­törtökön délután fél 5 órakor a gimnázium udvarán (rossz idő esetén a tornateremben) tartja avató ünnepélyét. Belépti dij nincs; Műsor ára 10 fillér. Ado­mányokat a cserkészek nyári táborozási költségeinek fedezé­sére köszönettel fogadunk. S^yáreleji keresel Most osztják ki az ország minden vidékén a selyemhernyókat és meg­kezdődik az idei gubótermelés. A her­nyók 5 hét után bekötnek, rá 10 napra azonnal kifizetik az értük járó vétel­árt. Sok háznál elkél az ilyen pénz- segitség, melyben bárki részesülhet, ha a váci selyemtenyésztési felvigyázónál a hernyók átvétele végett haladéktala­nul jelentkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom